Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Twee manieren van leven

24 april - dag 114

Albert Einstein heeft gezegd: 'Je kunt je leven slechts op twee manieren leven. De ene manier is leven alsof niets een wonder is. De andere is leven alsof alles een wonder is.'
 
Jezus Zelf heeft gezegd dat er uiteindelijk twee manieren van leven zijn: er zijn twee wegen, twee poorten, twee bestemmingen en twee soorten mensen (zie Matteüs 7:13-14). In de gedeelten voor vandaag zien we heel verschillende manieren van leven.

1. Twee houdingen ten opzichte van God: haten en eren
 

Als het erop aankomt, zijn er slechts twee mogelijke houdingen ten opzichte van God: je kunt Hem eren of haten. Want God zegt: 'Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer' (v.23a). Hij zet deze mensen tegenover mensen die het haten als ze terecht worden gewezen (v.17a).
 
Mensen die God haten, laten Hem links liggen en vergeten Hem (v.22a). In de twintigste eeuw hebben we de verschrikkelijke gevolgen gezien van de daden van mensen die God vergaten en zijn terechtwijzingen haatten.
 
Met het oog op de grote rampen die meer dan 60 miljoen Russen het leven hebben gekost, was de grote Russische schrijver Aleksandr Solzhenitsyn van mening dat het belangrijkste kenmerk van de twintigste eeuw was dat 'de mensen God zijn vergeten'.
 
Dit geldt niet alleen voor andere mensen; dit geldt voor ons allemaal. Gebeurt het jou ook wel eens dat je vergeet te bidden, in de Bijbel te lezen of God te danken voor al zijn zegeningen, misschien omdat alles in je leven van een leien dakje lijkt te gaan? Het lijkt dan wel alsof je God bent vergeten. We hebben allemaal momenten in ons leven dat we God vergeten en er een puinhoop van maken.
 
Tegenover God vergeten staat een leven ter ere van God, een leven van dankbaarheid en lofprijzing: 'Wie Mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg, aan het einde waarvan Ik hem mijn redding zal tonen' (v.23, HB).
 

Heer, vandaag wil ik U eer brengen met een dankoffer. Dank U voor alle zegen die U mij hebt gegeven...
 

2.  Twee wegen die je kunt bewandelen: Gods weg of je eigen weg
 

Gebeurt het je wel eens dat je best weet wat je zou moeten doen, maar dat je beseft dat dat heel moeilijk zal zijn en je veel zal kosten? Kom je wel eens in de verleiding om te kiezen voor de makkelijke weg?
 
In dit gedeelte zien we dat Jezus niet alleen volledig God maar ook volledig mens was. Hem stond een verschrikkelijk lijden aan het kruis te wachten. Hij 'knielde (...) neer om te bidden' (v.41): 'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (v.42).
 
We zien de menselijkheid van Jezus in deze angst en in zijn zweet dat in grote druppels als bloed op de grond viel (v.44). Ondanks alle moeilijkheden verkoos Hij de wil van God boven zijn eigen wil en 'Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven' (v.43).
 
Jij zal nooit iets van deze orde hoeven meemaken. Maar ook in jouw leven zal God je soms vragen zijn wil te verkiezen boven je eigen wil. Bij elk offer, hoe groot of hoe klein ook, mag je net als Jezus God vragen om kracht om zijn wil te kiezen en niet je eigen wil.
 
Judas, daarentegen, deed wat hij zelf wilde. Hij verried Degene die hem lief had met een kus. We zien een sterk contrast tussen Jezus en Judas. Jezus bad en 'uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven' (v.43). Het resultaat van het verraad van Judas, in 'het uur van de macht van de duisternis' (v.53), is hels.
 
Als jij, net als ik, het gevoel hebt dat je nooit zult kunnen zijn als Jezus, maar dat je wel heel zeker weet dat je niet op Judas wilt lijken, biedt Petrus ons hoop. Petrus maakt er, net als wij allemaal, een puinhoop van en toch gebruikt God hem.
 
Petrus' eerste fout was dat hij 'op een afstand' volgde (v.54b). Als anderen Jezus afwijzen, is het verleidelijk om een beetje afstand van Hem te nemen en jezelf niet te dicht bij Jezus op te stellen. Deze weg leidde uiteindelijk naar regelrechte verloochening (vv.57-58,60).
 
Als Jezus zich omdraait en Petrus aankijkt (v.61), weet Petrus dat hij het verknald heeft en huilt hij bittere tranen (v.62). Net als Judas had Petrus gefaald. Maar toch zag zijn toekomst er heel anders uit dan die van Judas. God bleef Petrus betrekken in zijn plannen, misschien nog wel meer dan wie ook in de geschiedenis van de christelijke kerk.
 
Het verschil tussen Petrus en Judas zat in hun reactie op hun falen. Petrus had verschrikkelijk veel spijt en Jezus vergaf hem en herstelde de relatie met hem (zie Johannes 21). Dit is hoopgevend voor ons allemaal. Hoe ver je ook bent afgedwaald, het is nooit te laat om om te keren. Keer je weer naar Jezus, ontvang vergeving en herstel je band met Hem.
 
Want net als bij Petrus kan onze mislukking van gisteren ons geluk van vandaag worden. Onze beproeving kan ons getuigenis worden.


Vader, vervul mij vandaag met uw Geest en help me om net als Jezus te zeggen: 'Laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (v.42).
 

3. Twee plaatsen om te staan: heilig of verborgen


Is er een deel van je leven dat je verborgen houdt omdat je daar stiekem zondigt?
 
In dit gedeelte zien we twee tegengestelde plaatsen. We zien dat Jozua staat op een heilige plaats (5:15). Achan daarentegen, staat op een plaats met een verborgen zonde (7:21-22, HB).
 
De boodschapper van God verschijnt aan Jozua. Of het een engel van de Heer was of de tweede persoon van de Drie-eenheid (Jezus) weten we niet. Wat we wel weten is dat Jozua op zijn knieën viel en diep voorover boog (5:14b). De boodschapper zei tegen hem: 'Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig' (v.15).
 
Er zijn momenten in je leven dat de nabijheid van God zo krachtig is dat het voelt alsof je op een heilige plaats staat. We kunnen dan alleen maar op onze knieën vallen en aanbidden.
 
God had Jozua succes gegeven (6:1-26): 'En de HEER stond Jozua bij en zijn roem ging door het hele land' (v.27). Zijn succes was niet te danken aan de omvang van zijn leger, de kracht van zijn wapens of zijn goede leiderschap; het was te danken aan zijn geloof in God, waardoor hij Gods aanwijzingen opvolgde.
 
Zo werden ook de hoer Rachab en iedereen die tot haar familie behoorde gespaard vanwege haar geloof. Haar geloof inspireerde haar om Gods dienaren te helpen (v.25).
 
In het Nieuwe Testament worden Jozua en Rachab beiden genoemd als geloofshelden: 'Door dat geloof vielen de muren van Jericho (...) Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen' (Hebreeën 11:30-31).
 
Het boek Jozua roept veel ingewikkelde vragen op waarop we niet zo maar een antwoord weten. Als christenen moeten we niet vergeten om Jezus en het Nieuwe Testament in ons achterhoofd te houden tijdens het lezen van dit Bijbelboek.
 
In het boek Hebreeën wordt gesuggereerd dat het beloofde land een beeld is van de zegeningen die je ontvangt als je gehoorzaam bent, dat wil zeggen door je geloof in Jezus: 'Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken (...) Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat' (Hebreeën 4:8-11).
 
Een geval van dergelijke ongehoorzaamheid zien we bij Achan, wiens hebzucht ervoor zorgde dat hij God ongehoorzaam was en zilver en goud aannam, waarvan hij uiteindelijk toegaf: 'Het ligt allemaal in mijn tent onder de grond verborgen' (Jozua 7:21c). En dus gingen een paar boodschappers van Jozua snel naar de tent en vonden daar de mantel, met het zilver eronder (v.22).
 
We moeten ons bewust zijn van het gevaar van het opdelen van ons leven in afzonderlijke delen. Alles kan er op het oog prima uitzien, net als in Achans tent, maar onder de oppervlakte loert de zonde in het verborgene. Andere mensen kunnen de delen van ons leven waar de zonde huist niet zien, maar God ziet alles.
 
Achans zonde had niet alleen gevolgen voor hemzelf. Het hele kamp werd getroffen. God wilde een heilig volk dat aan Hem was toegewijd (v.13). Zonde en ongehoorzaamheid in het kamp waren een smet op hun reinheid. De Heer zei: 'Jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden totdat jullie die hebben weggedaan' (v.13b).
 
Het is goed als we onszelf de vraag stellen: Is er een deel van mijn leven dat niet aan God is gewijd, waardoor ik de zegeningen en overwinning die God zijn volk wil geven niet kan ontvangen?
 
In mijn ervaring blijft de Heilige Geest zijn licht schijnen op de 'verborgen' gedeelten van mijn leven die ik moet aanpakken. Dat proces zal waarschijnlijk nooit helemaal klaar zijn aan deze kant van de hemel.
 
Het goede nieuws is dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de prijs voor de zonde die Achan moest betalen. Door Jezus wordt alles je vergeven en wordt je relatie met God hersteld, hoe groot je tekortkomingen ook zijn geweest.


Heer, vandaag draag ik mijn leven opnieuw aan U op. Heer, dank U dat U bij me bent, zoals U Jozua terzijde hebt gestaan. Vandaag kies ik voor de weg van uw wil voor mijn leven. Ik kies voor heiligheid en eer.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 22:46


‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.'
 
Ik vind het niet zo makkelijk om vroeger op te staan of later naar bed te gaan om te bidden. Ik begrijp de leerlingen wel. Het was een lange dag geweest en Jezus had hun allerlei dingen verteld over zijn lijden en zijn dood.
 
Ze waren vast in de war en maakten zich grote zorgen: '... ze [waren] van verdriet in slaap gevallen' (v.45b). Wat zullen ze teleurgesteld geweest zijn in zichzelf dat ze hun vriend, leraar en Heer aan zijn lot hadden overgelaten.
 
Ik begrijp ook Petrus' verloochening wel; soms word je overmand door angst. Dat maakt Petrus' metamorfose van lafaard tot dappere leider extra bijzonder. Als God Petrus kan veranderen, dan kan Hij mij ook veranderen.
 

Vers van de dag
Lucas 22:42b

'Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.