Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je Heer liefhebben

6 september - dag 249

Wat mankeerde deze mensen? Waren ze gek geworden? Was het een sekte? Wat was die vreemde uitdrukking die ze gebruikten?
 
Ik wist natuurlijk dat God en zelfs Jezus soms 'Heer' werd genoemd, maar ik had nog nooit een groep mensen God zo vaak 'De Heer' horen noemen. In de loop der jaren en dankzij het lezen en herlezen van de Bijbel ben ik langzaam maar zeker gaan begrijpen waarom deze christenen, die ik in mijn studententijd leerde kennen, deze naam zo vaak gebruikten: ze hielden van hun Heer! Nu is Hij mijn Heer. Ik hou ook van de Heer.
 
'De HEER' is de meestgebruikte naam voor God in het Oude Testament. Als we deze naam in hoofdletters schrijven, is het de vertaling van de Joodse naam voor God in het verbond, namelijk JHWH. Uit respect voor God gebruiken de Joden dit woord niet. In het verleden werd het woord vaak uitgesproken als 'Jehova', maar 'Jawè' benadert de klank beter. Toen het Oude Testament voor het eerst in het Grieks werd vertaald (ca. 250 v. Chr.), werd de naam JHWH vertaald als Kyrios (de Heer). Deze vertaling vinden we terug in het Nieuwe Testament.
 
In het Nieuwe Testament krijgen we een beter begrip van 'De HEER' als Drie-eenheid. We lezen hier de opmerkelijke bewering dat Jezus de Heer is. Sterker nog, als iemand kan zeggen dat Jezus de Heer is, is dit een bewijs van zijn christelijke authenticiteit (1 Korintiërs 12:3). Er wordt ook beweerd dat de Heilige Geest de Heer is: 'Met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid' (2 Korintiërs 3:17).
 
God de Vader is de Heer. God de Zoon is de Heer. God de Heilige Geest is de Heer. En toch is er slechts één Heer: ‘Eén Heer (…) één God’ (Efeziërs 4:5-6). De ene Drie-enige God is de Heer. Deze uitleg van de Heer in het Nieuwe Testament helpt ons om beter te begrijpen hoe de naam 'De HEER' in het Oude Testament wordt gebruikt. Het Oude Testament verdiept ons inzicht in wat er in het Nieuwe Testament wordt bedoeld als daar over 'De HEER' wordt gesproken.
 
Hoe kun je je Heer liefhebben?

1. Loof de Heer door Hem te aanbidden

Deze hele psalm kunnen we samenvatten met de woorden 'Loof de Heer (...) Halleluja' (vv.1,45b). De psalmdichter prijst God om wie Hij is en om wat Hij voor zijn volk heeft gedaan: Hij heeft hen gered (v.37), beschermd (v.39a), geleid (v.39b), hun gebeden verhoord (v.40a), hun honger gestild (v.40b), zijn beloften gehouden (v.42) en hun vreugde (v.43) en land gegeven (v.44).
 
Hij schrijft: 'Ze kregen alles waarvoor anderen hadden gewerkt' (v.44b, BGT). Hiermee werd oorspronkelijk natuurlijk de uittocht bedoeld. Maar het gebeurt zo vaak in ons leven dat wij de vruchten plukken van het werk van anderen.
 
Ik denk hierbij vaak aan Alpha. Er zijn zo veel mensen die jarenlang hard hebben gewerkt om Alpha van de grond te krijgen en te ontwikkelen, zoals Charles Marnham, John Irvine, John Collins, Sandy Millar en Nicky Lee om er maar een paar te noemen. Alle mensen die nu bij Alpha betrokken zijn, plukken de vruchten van hun werk.
 
Heb jij ook dat soort mensen in je leven? Zijn er ouders, vrienden, raadgevers of anderen voor wie je God vandaag zou kunnen danken, omdat jij de vruchten plukt van hun werk?
 
Dit vers wordt bij uitstek vervuld door Jezus. Jij plukt de vruchten van alles wat Jezus voor jou heeft bereikt met zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Hij heeft het zware werk gedaan. Wij plukken de vruchten.
 
Vergeet niet om je Heer te loven en te danken voor al zijn zegeningen.


Heer, ik loof en dank U voor alles wat U mij geeft: vergeving, vrede, vreugde, zin, volheid, hoop, vriendschap, vrijheid, liefde, kracht, leiding en licht. Loof de Heer!
 

2. Eer je Heer met vrijgevigheid

Geld is belangrijk. Het kan een zegen of een vloek zijn. Het kan de Heer eren of onteren.
 
Paulus doet zijn werk 'ter ere van de Heer' (8:19). Hier lijkt hij Jezus Christus te bedoelen als hij het heeft over 'de Heer' (zie v.23). Hij wil het goede doen tegenover de Heer (v.21).
 
Hij is vastbesloten om met de opbrengst van de collectes bovenal de Heer te eren en hij wil elk wantrouwen wegnemen (vv.19-20, HB). 'Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren' (v.20, HB).
 
Daarnaast wil hij het goede doen, 'niet alleen tegenover de Heer (...) maar ook tegenover mensen' (v.21).
 
We kunnen dit doen door ervoor te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld in de kerk lijken op Titus in hun enthousiasme en betrouwbaarheid. Mensen die het geld van de kerk beheren moeten betrouwbaar en toegewijd zijn.
 
We kunnen de Heer ook eren met ons geld door gul te geven.
 
God is zo gul en goed voor ons. Paulus verwacht van de Korintiërs dat zij gul geven. Hij heeft het over 'een gulle gave' (9:5).
 
Het enthousiasme van één groep christenen verspreidde zich als een lopend vuur, zelfs zonder de hulp van moderne communicatiemiddelen. Paulus schrijft: 'Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld' (v.2c). Hoeveel kunnen wij wel niet bereiken met onze moderne communicatiemiddelen? Elke gemeente kan de Heer op grootse wijze eren.
 

Heer, laat mijn gulheid uw overweldigende goedheid voor mij weerspiegelen. Laat mijn vrijgevigheid uw naam eer doen.
 

3. Ken de Heer in je relaties

De verbijsterende waarheid is dat jij en ik de Heer mogen kennen dankzij Jezus. We kunnen de Heer allemaal kennen.
 
God wil dat zijn volk een band met Hem heeft. De naam 'De HEER' komt alleen in dit gedeelte al twintig keer voor. De profeet Jesaja voorziet een tijd waarin 'kennis van de HEER de aarde vervult, zoals het water de bodem van de zee bedekt' (11:9b). God wil graag een band met je hebben die wordt gekenmerkt door:

 • Vertrouwen

  De profeet Jesaja kijkt vooruit naar een tijd waarin zijn volk 'weer oprecht zal vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël' (10:20). Hij zegt dat ze dan zullen zeggen: 'God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht' (12:2).

  Hier, in het hart van het Oude Testament, zien we dat vertrouwen en redding nauw met elkaar zijn verbonden. In het Nieuwe Testament is het overduidelijk dat je wordt gered door je vertrouwen en geloof in de Heer (Jezus).
   
 • Respect

  Jesaja heeft het over ontzag voor de Heer, wat in oudere vertalingen 'vrees voor de Heer' wordt genoemd. Jesaja roept het volk van God op om de Heer te vrezen, maar zegt ook: 'Wees niet bang, mijn volk, dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assyrië' (10:24). Als je de Heer vreest, wat betekent dat je ontzag en respect voor Hem hebt, dan hoef je voor niets of niemand bang te zijn.
   
 • De Heilige Geest

  Kennis van de Heer krijg je door te kijken en te luisteren naar de Heilige Geest en Hem toe te laten in je hart en je door Hem te laten leiden. Jesaja schrijft:

  'De geest van de HEER zal op hem rusten:
  een geest van wijsheid en inzicht,
  een geest van kracht en verstandig beleid,
  een geest van kennis en ontzag voor de HEER' (11:2). 

Als de Heilige Geest in je leven komt, leidt Hij je binnen in een relatie waarin je de Heer mag kennen. Voor mij persoonlijk werd de naam 'de Heer' pas waardevol toen ik de Heilige Geest ervoer. Daarvoor vond ik het maar een vreemde naam.
 
Jesaja's woorden werden vervuld in Jezus: 'Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten' (11:1-2, zie ook 53:2).
 
Jesaja vertelt hierna hoe God de volmaakte rechter zal zijn (11:3b-5). Zijn heerschappij van recht en vrede zal de gevolgen van de zondeval ongedaan maken (zie Romeinen 8:19-22). 'Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam' (Jesaja 11:6a). Deze belofte tart onze verbeeldingskracht in een wereld zo vol conflicten: dat er een dag komt waarop niemand meer kwaad doet (v.9).
 
God heeft een allesomvattende visie: 'Zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE' (v.9, HB). Ook wij moeten vol zijn van de kennis van de Heer. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, heeft gezegd: “Ik werk aan een plan dat de hele wereld tot zegen zal zijn als het wordt uitgevoerd.”
 
Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat jij God mag kennen. Dezelfde Geest van de Heer die rust op Jezus heb jij ook gekregen. Die Geest geeft je wijsheid en inzicht, raad en kracht, zodat je leven grote invloed kan hebben.


Heer, vervul mij met uw Geest en laat mij opkomen voor de rechten van de armen en zwakken. Help mij om een vredestichter te zijn en de kennis van de Heer over de hele aarde te verspreiden, 'zoals het water de bodem van de zee bedekt' (v.9).
 

Pippa's bijdrage

2 Korintiërs 8:19-21


Het is interessant dat Paulus het beheer van het geld zo belangrijk vindt. Het beheer en gebruik van het ingezamelde geld is kennelijk heel eervol. De mensen in Korinte waren zich er terdege van bewust dat geld grote problemen kan veroorzaken, zoals corruptie, bedrog en misverstanden. Veel kerken en kerkelijk leiders zijn erdoor in problemen gekomen. Paulus en Titus deden hun uiterste best om niet alleen het goede te doen tegenover God, maar ook tegenover de mensen. Ze wilden hun goede bedoelingen laten zien en de gemeente niet in diskrediet brengen. Ik weet dat ik voortdurend wijsheid en een zuiver hart nodig heb bij al mijn geldzaken.
 

Vers van de dag
Jesaja 12:2

'God, u bent mijn redder, op u vertrouw ik. Ik ben niet bang meer.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.