Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods antwoord dat alles verandert

16 juli - dag 197

Joyce Meyer schrijft: 'Soms trappen we in de val om te denken dat we de slechtste mensen op aarde zijn en dat niemand zoveel fout doet als wij. Maar in Romeinen 3:23 staat dat iedereen heeft gezondigd en tekortschiet voor de heerlijkheid van God. Elke man, elke vrouw en elk kind dat ooit geboren is, of geboren zal worden, heeft een probleem met zonde. Maar het goede nieuws is dat God een antwoord op dit dilemma heeft gegeven.'
 
Toen de heilige Augustinus het antwoord ontdekte in 386, 'stroomde een helder licht zijn hart binnen.' Luther vond het antwoord, en een paar jaar later, in 1517, begon de Reformatie. Toen Wesley in 1738 het antwoord begreep, werd zijn hart op wonderbaarlijke wijze verwarmd en werd de kiem gelegd voor een opleving.
 
Het leven van deze mannen veranderde radicaal omdat ze 'de gerechtigheid van God' begrepen. Die verandert alles. Zodra iemand deze woorden begrijpt, verandert zijn of haar leven. Het mijne is er in ieder geval absoluut door veranderd.

1. Gods antwoord geeft ons zijn vrede

'Vroeger bij mij thuis was er altijd strijd', schrijft Joyce Meyer, 'dat was het enige wat ik kende. Ik moest mezelf een heel nieuwe manier van leven aanwennen. Nu ben ik verslaafd aan rust en vrede. Zodra ik mijn rust verlies, ga ik bij mezelf na hoe ik het ben kwijtgeraakt en probeer ik het terug te vinden.'
 
God heeft zijn volk vrede beloofd (v.9). Dit betekent niet altijd uiterlijke vrede. De druk, problemen, moeilijkheden, strijd en drukte verdwijnen niet noodzakelijkerwijs. Maar bij dit alles heeft God beloofd om jou zijn vrede te geven. Deze vrede krijg je door te luisteren naar wat God de Heer zegt (v.9b).
 
Vrede heeft alles te maken met gerechtigheid. In de woorden van de psalmdichter: 'gerechtigheid en vrede kussen elkaar' (v.11b, HSV). Zoals liefde en trouw samengaan (v.11a, WV), zo gaan ook gerechtigheid en vrede hand in hand. Vrede krijg je door een goede relatie met God (Romeinen 5:1).
 

God, dank U dat U het mogelijk maakt dat ik een goede relatie met U heb en daardoor uw vrede mag ervaren.
 

2. Gods antwoord is een geschenk dat we krijgen

We verlangen naar vrede. We verlangen naar een goede relatie met God en met andere mensen. Maar hoe ontvangen we deze 'gerechtigheid van God'?
 
Paulus vervolgt zijn betoog dat niemand uit zichzelf rechtvaardig is. 'Er is geen mens die altijd goed doet, zelfs niet één' (v.10b, BGT). 'Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan!' (v.12, HB). Rechtvaardigheid is de weg naar vrede, maar in de praktijk blijkt dat de mensen de weg van de vrede niet kennen (v.17a).
 
Paulus besluit zijn betoog in dit gedeelte: 'Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen' (v.20). De twee volgende woorden zijn enorm belangrijk: 'Maar nu…' (v.21, HSV).
 
Eerst heeft Paulus het probleem geschetst en nu schildert hij Gods antwoord dat alles verandert: 'Gods gerechtigheid' (v.21). Deze gerechtigheid van God kun je niet bereiken door je aan de wet te houden, omdat niemand (behalve Jezus) zich ooit aan de hele wet heeft gehouden. Hiervan getuigt het Oude Testament (de Wet en de Profeten) waarin vooruit wordt gewezen naar Gods antwoord (v.21):
 
'Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven' (v.22, HSV). Je kunt deze gerechtigheid van God niet verdienen. Het is een geschenk dat je krijgt 'door geloof in Jezus Christus'. Het is een geschenk 'aan allen die in Jezus Christus geloven' (v.22).
 
Paulus gebruikt drie beelden om duidelijk te maken wat Jezus' dood aan het kruis heeft bewerkstelligd. Elk van deze beelden is als een facet van een diamant. Elk beeld is verweven met de andere:
 

 • De straf voor de zonde is betaald
  Rechtvaardiging is een uitdrukking uit de rechtspraak. We 'worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade' (v.24, HSV). God is een rechtvaardige rechter. Hij kon niet net doen alsof we geen schuld hebben.

  Hij is gekomen in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus die voor jou en mij is gestorven: '... want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft' (vv.25b-26). Hij heeft de straf op Zich genomen.

  We 'worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade' (v.24, HSV). Genade is onverdiende liefde. Het is gratis. Het is niet onze verdienste. Je kunt het niet verdienen. Het is een geschenk. Daarom is er geen reden om jezelf op de borst te slaan (vv.27-31).

  Met zijn dood aan het kruis heeft Jezus de straf op Zich genomen voor alles wat wij ooit verkeerd hebben gedaan, gedacht of gezegd. Zodra je je vertrouwen stelt op Jezus, word je gerechtvaardigd. Je hoeft nergens bang voor te zijn. De straf is betaald. We hebben het geschenk van Gods gerechtigheid gekregen.
 
 • De macht van de zonde is gebroken
  Het tweede beeld dat Paulus gebruikt komt uit de handel: 'de verlossing in Christus Jezus' (v.24, HSV).

  Schulden waren ook in de oudheid al een probleem. Als iemand grote schulden had, was hij soms genoodzaakt zichzelf als slaaf te verkopen om zijn schulden af te betalen.

  Stel dat iemand op de markt staat om zichzelf aan te bieden als slaaf. Mogelijk krijgt iemand medelijden en betaalt wat deze persoon schuldig is en laat degene voor wie hij dat geld heeft betaald vrij. Als hij dat doet, 'verlost' hij hem en betaalt hij 'losgeld'.

  Onze verlossing door Jezus werkt eigenlijk op dezelfde manier (v.24). Jouw zonden zijn als een schuld die je hebt uitstaan. Jezus heeft het losgeld betaald met zijn dood aan het kruis (Marcus 10:45). Op deze manier word je bevrijd, zodat je een band met God kunt hebben. Jouw band met God wordt hersteld. Je krijgt Gods gerechtigheid.
   
 • De verontreiniging van de zonde wordt weggenomen
  Het derde beeld dat Paulus gebruikt komt uit de tempel. 'Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed' (Romeinen 3:25a, WV).

  In het Oude Testament staat zeer gedetailleerd beschreven hoe er moest worden gehandeld in geval van zonde. Er was een offersysteem dat duidelijk laat zien hoe hoog zonde werd opgenomen en hoe belangrijk reiniging was. De zonde werd overgebracht van mens op dier, waarna het dier werd geofferd.

  Maar 'het bloed van stieren en bokken [kan] mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden' (Hebreeën 10:4). Het oude offersysteem was slechts een 'voorafschaduwing' (v.1) van wat komen zou. Het wijst vooruit naar het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Alleen het bloed van Christus, het zoenoffer 'voor eens en altijd' (v.10), kan onze zonde wegwassen en de verontreiniging wegnemen. Jezus was namelijk het volmaakte offer. Alleen Hij heeft onberispelijk geleefd. Door zijn bloed krijg je Gods antwoord dat alles verandert: Gods gerechtigheid.

Heer, hoe kan ik U ooit bedanken voor het geschenk van uw gerechtigheid door geloof in Jezus. Dank U dat ik door uw gerechtigheid vrede, vergeving, vrijheid en reiniging kan ontvangen door het bloed van Jezus.
 

3. Gods antwoord daagt ons uit om goed te leven

Paulus vertelt ons dat de Wet en de Profeten al getuigen van het antwoord van God dat alles verandert: zijn gerechtigheid (Romeinen 3:21). Een van die profeten is Amos.
 
In de woorden van de Heer die Amos uitspreekt tegen het volk Israël zien we Gods verlangen naar gerechtigheid; al hun zonden worden bestraft. De Heer zei: 'Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen; daarom zal ik jullie ter verantwoording roepen voor al je wandaden' (3:2, GNB).
 
In de Engelse vertaling staat zelfs een oproep van God om te getuigen tegen het huis van Jakob.
 
Het is alsof God mensen oproept om te getuigen tegen zijn eigen volk: 'Luister naar mijn woorden. (...) Jullie vertrappen zwakke mensen. Jullie mishandelen arme mensen. En intussen zeggen jullie tegen je man: 'Haal eens iets te drinken voor me!' ' (4:1, BGT). Ze worden veroordeeld voor hun oppervlakkigheid, hun egocentrische genotzucht en hun houding ten opzichte van de armen en behoeftigen.
 
Steeds weer spreekt God zijn volk aan om hen tot inkeer te brengen en bij Hem terug te komen: 'Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten' (3:7). 'Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd' (4:6,8-11).
 
Als we deze oudtestamentische achtergrond begrijpen, is wat Paulus schrijft nog veel onthutsender: 'Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn' (Romeinen 3:22, HB). Dit is Gods antwoord dat alles verandert: Jezus heeft jouw straf op Zich genomen; jij bent rechtvaardig in Gods ogen en je kunt vandaag vrijmoedig naar Hem toe gaan. Praat met Hem, je liefhebbende Vader, en voel zijn vrede diep in je hart.
 

God, dank U dat het uw verlangen is dat we bij U terugkomen en een goede relatie met U hebben. Dank U dat U dat mogelijk hebt gemaakt door Jezus.
 

Pippa's bijdrage

Amos 4:9


'Ik trof jullie met korenbrand en meeldauw; sprinkhanen vraten je tuinen en wijngaarden kaal, en alle vijgen en olijven: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER.'
 
De roos in onze tuin heeft meeldauw, de eekhoorns hebben de bloembollen opgegraven en de hele tuin wordt overwoekerd door haagwinde. Kennelijk moet ik of tot inkeer komen of harder werken in de tuin!
 

Vers van de dag
Romeinen 3:22

'Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.