Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God horen

23 februari - dag 54

Als ik hem op straat zag aankomen, stak ik gauw over om hem te ontlopen. Ik had hem ontmoet tijdens mijn eerste week op de universiteit. Hij had een stralend, lachend gezicht. Ik had nog twee mensen ontmoet met net zo'n uitdrukking op hun gezicht. Ik vond het maar verdacht!
 
Een paar maanden later leerde ik Jezus kennen en ontdekte ik dat deze mensen straalden omdat ze tijd met Jezus doorbrachten en God hoorden spreken. Hun gezicht straalde, net zoals dat van Mozes toen hij afdaalde van de berg nadat hij God tegen hem had horen spreken.
 
Jezus heeft gezegd: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matteüs 4:4). Net zoals we eten nodig hebben, hebben we ook geestelijk voedsel nodig. Geestelijk voedsel in de vorm van woorden van God die we horen.

1. Hoor de leiding van God  

 
Als we alles op onze eigen manier willen doen, voelen we een soort geestelijk ongemak. Joyce Meyer gebruikt het beeld van een paar schoenen dat niet lekker zit om dit geestelijke ongemak te beschrijven.
 
Als we tijdens ons leven God eren, gehoorzamen en ons houden aan zijn wetten, belooft Hij ons voorspoed (v.13). Dit betekent niet dat je leven makkelijk zal zijn. Maar als we Gods plannen voor ons leven volgen, is het net alsof we een paar schoenen vinden dat precies past en heerlijk zit.
 
Steeds weer vertelt deze psalm ons over de manier waarop God ons leidt. Hij wijst de weg, Hij leidt en Hij onderwijst (vv.8,9,12). 'Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen' (v.14. HSV).
 • Het volk dat Hij leidt

  Verbazingwekkend genoeg legt David uit dat Gods goedheid hem inspireert om zelfs zondige mensen te onderwijzen; 'hij wijst zondaars de weg' (v.8). Hoewel Davids schuld groot is, weet hij dat hij vergeving mag ontvangen van God (v.11).

  Gelukkig hoef je niet perfect te zijn om Gods leiding te kunnen horen. Je hebt wel een nederige houding nodig: 'Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan' (v.9). 'De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen' (v.14, HB).
   
 • Het doel van zijn leiding

  Je mag er zeker van zijn dat God je alleen vraagt om 'het rechte spoor' te gaan (v.9). Je kunt nagaan of de leiding van God komt door je af te vragen of wat er van je gevraagd wordt 'liefdevol en betrouwbaar' is (v.10a, GNB). God zal je nooit vragen iets te doen dat liefdeloos of onbetrouwbaar is. 'Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw' (v.10a, HSV).
   

Heer, ik vraag U om uw leiding, dat U mij vandaag de weg wilt wijzen, mij wilt onderwijzen en mij uw geheimen wilt leren kennen.
 

2.  Hoor het woord van God


Jezus zegt dat het woord van God voorrang heeft op al onze tradities (v.8). Er is niets mis met onze tradities. Tradities kunnen heel belangrijk en waardevol zijn. Maar tradities mogen nooit belangrijker zijn dan het woord van God. Jezus spreekt de Farizeeën aan op hun gebruik van tradities om het woord van God niet te hoeven gehoorzamen: 'Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!' (v.9).
 
Het kan soms lastig zijn om je ouders te helpen als ze oud zijn. Het is dan verleidelijk om allerlei uitvluchten te verzinnen om dat maar niet te hoeven doen. De Farizeeën zeiden dat het oké is om je ouders niet financieel bij te staan als je het geld als offer aan God geeft (v.11). Jezus zegt dat ze op die manier het gebod overtreden om hun vader en moeder eerbied te tonen (v.10a). Hij zegt: 'Zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft' (v.13).
 
De Farizeeën eerden God met uiterlijk vertoon (vv.1-5). Het is relatief eenvoudig om het goede te doen en zelfs het goede te zeggen. We kunnen ons houden aan alle regels van de maatschappij en toch kan ons hart ver van God verwijderd zijn (vv.6-8).
 
God vindt uiterlijkheden niet belangrijk, het gaat Hem om het hart. Jezus zegt: 'Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein' (vv.21-23). Deze dingen verontreinigen ons leven en bederven onze relatie met God.
 
Jezus zegt: 'Luister allemaal naar mij' (v.14). Daar gaat het om in dit leven: luisteren naar Jezus.
 
Jezus vertelt wat er omgaat in het hart van de vrouw van Syro-Fenicische afkomst. Volgens Johannes Calvijn gaat het Jezus er niet om het geloof van de vrouw uit te doven door zijn ogenschijnlijke onverschilligheid; Hij wil juist haar hartstocht aanwakkeren en haar passie aanvuren.
 
Jezus is in eerste instantie gekomen voor de Joden, maar daarnaast ook voor de heidenen (vv.27-29; zie ook Jesaja 49:6; Romeinen 1:16). De vrouw laat zien hoe groot haar geloof is doordat ze niet alleen inziet wie Hij is en zijn hemelse kracht erkent, maar – zoals Calvijn benadrukt – vooral doordat ze blijft volhouden, ondanks dat ze behoorlijk wordt tegengewerkt. Ze is een geweldig voorbeeld van overtuigd, volhardend geloof.
 

Heer, dank U voor de kracht van het woord van God die mijn innerlijke overtuigingen opschudt. Wilt U mijn hart vandaag reinigen en mij een vurig, overtuigd en volhardend geloof geven.
 

3. Hoor de plannen van God


Jij kunt een vriend van God zijn. Jezus beschouwt de mensen die Hem volgen als zijn vrienden (Johannes 15:15). Mozes was Gods vriend. Als Mozes in zijn tijd een vriend van God kon zijn, kun jij volgens het Nieuwe Testament nu ook een vriend van God zijn.
 
God heeft zijn plannen aan Mozes onthuld. Mozes had een heel bijzondere band met God. Hij ging de ontmoetingstent binnen om de Heer te raadplegen. Er kwam een wolkkolom naar beneden als de Heer sprak met Mozes (Exodus 33:9). 'De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk, zoals iemand spreekt met zijn vriend' (v.11a,GNB). Hier lezen we hoe intiem God en Mozes waren en hoe direct Mozes de stem van God hoorde. Mozes vroeg: 'Laat mij dan weten wat uw plannen zijn' (v.13a).
 
Het is duidelijk dat ze niet letterlijk tegenover elkaar zaten (v.20). Gods verschijning was zo majestueus en heilig dat niemand zijn gezicht kon zien zonder te sterven. Het is een metafoor om aan te geven dat ze heel nauw contact hadden en met elkaar konden communiceren. Dit hebben we iedere dag nodig: God persoonlijk horen spreken en onze vriendschap met Hem verder ontwikkelen.
 
Wat Mozes het allerliefste wilde, was God zien in al zijn heerlijkheid. Dit is wat we allemaal zo hard nodig hebben in het leven: Gods nabijheid en zijn vrede. De Heer belooft hem: 'Ik zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust zijn' (v.14, BGT). Dit belooft God jou ook.
 
Mozes zegt: 'Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken' (v.15). Het was de nabijheid van God die het volk van God onderscheidde van alle andere volken (v.16b). Het is ook de nabijheid van God die jou onderscheidt van de wereld om je heen.
 
Als Mozes bij God was geweest, glansde zijn gezicht omdat hij met de Heer had gesproken (34:29). Dit is de achtergrond van de uitzonderlijke woorden die Paulus gebruikt in 2 Korintiërs 3. Hij zegt dat ons iets nog veel mooiers te wachten staat dan wat Mozes meemaakte.
 
'De hemelse glans die het volk van Israël zag, was heel bijzonder. Toch was die glans niets, vergeleken met de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit' (2 Korintiërs 3:10-11, BGT).
 
Jij kunt zelfs nog vrijmoediger zijn dan Mozes 'die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween' (2 Korintiërs 3:13). Paulus schrijft: 'Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor' (vv.16-18, BGT).
 
Het is een enorm voorrecht om deel uit te maken van de bediening van de Geest. Bij elk Alpha-weekend zien we mensen de nabijheid van God ervaren en vervuld worden met de Heilige Geest. Ik heb zo vaak gezien hoe het gezicht van mensen straalde aan het einde van het weekend. Het is niet de bedoeling dat deze ervaring verdwijnt, zoals de glans van Mozes.
 
Dankzij de Heilige Geest kun je de nabijheid van God ervaren. 'Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken' (v.18, HB).
 

Heer, dank U voor uw belofte dat U zelf met me meegaat en mij rust wilt geven (Exodus 33:14). Help me om uw stem te horen, om persoonlijk met U te praten als een vriend, om uw schitterende licht te weerspiegelen en om steeds meer op U te lijken.
 

Pippa's bijdrage

Exodus 33:7-34:35


Jozua moet zijn opleiding wel heel bijzonder hebben gevonden. Hij had het voorrecht dat Mozes zijn leermeester was, en Mozes was de allergrootste man van God in het Oude Testament. Het is belangrijk om goede rolmodellen te zoeken van wie je kunt leren.
 

Vers van de dag
Exodus 33:14

'Ik zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust zijn.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.