Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zeven manieren om de Heer blij te maken

27 september - dag 270
 
Jij kunt God blij maken. Het is geweldig als je erover nadenkt: mensen, schijnbaar nietige wezens vergeleken met de onmetelijkheid van het universum dat God heeft gemaakt, kunnen de Heer blij maken. We kunnen ook dingen doen die de Heer verafschuwt (Jesaja 66:4c, HB). Paulus schreef: 'Onderzoek wat de wil van de Heer is' (Efeziërs 5:10), of zoals het in 'Het Boek' is vertaald: 'Probeer steeds weer te ontdekken wat het hart van de Here tot vreugde is.'
 

1. Loof de Heer

Lofprijzing is de gepaste reactie op God. Hij is al je lofprijzing waard. We leren onze kinderen om dankbaar te zijn, niet voor ons, maar voor hun eigen bestwil. We zijn blij als ze dankbaar zijn. God leert jou om Hem te loven omdat het de juiste reactie is op Hem en omdat het goed voor je is. Dankbaarheid is een gepaste reactie op menselijke goedheid. Voortdurende lofprijzing is de gepaste reactie op Gods goedheid.
 
De psalmdichter herhaalt het steeds weer: 'Loof (...) de HEER' (v.1). Loof Hem overal: 'Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat' (v.3a). Loof Hem je hele leven lang, 'van nu tot in eeuwigheid' (v.2b). Loof Hem vooral vanwege zijn liefde voor de verschoppelingen: de armen, de berooiden en onvruchtbare vrouwen (vv.7–9).


Halleluja! Loof de Heer ...
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Leef in het licht

Als christenen worden we geroepen om een gemeenschap en lichtbaken voor anderen te zijn, om de manier van leven te laten zien die God bedoeld heeft.
 
Paulus schrijft dat we 'vol van het licht van de Here' zijn (v.8, HB). Daarom moeten we de weg van de 'kinderen van het licht' gaan (v.8). Licht brengt goede vruchten voort: goedheid (gulheid en grootmoedigheid voor anderen), rechtvaardigheid (het goede doen in relatie tot God en de mensen) en waarheid. Op die manieren kun je 'het hart van de Here tot vreugde' zijn (v.10, HB).
 
Licht ontmaskert het kwaad. De beste manier om het kwaad te verbannen is om het aan het licht te brengen. Het kwaad gedijt in de duisternis, maar zodra je het licht erop laat vallen, neemt zijn kracht af.
 
Vraag God of het licht van de Heilige Geest in je hart mag schijnen. Als de Heilige Geest een duistere plek aan het licht brengt, kun je deze laten verdwijnen door schuld te belijden en berouw te tonen. Zodra je dat doet, heeft het kwaad geen macht meer over je.

3. Grijp elke kans

Tijd is je kostbaarste bezit. Je kunt meer geld krijgen, maar je krijgt nooit meer tijd.
 
Paulus schreef: 'Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd' (vv.15-16, BGT). Vergooi je leven niet. Het leven is kort; maak er elke dag het beste van.

4. Laat je vervullen met de Geest

Paulus zet het escapisme van verslavende middelen ('En drink niet te veel wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen', v.18, BGT) tegenover 'vol [zijn] van de Heilige Geest' (v.18, HB). Met de vorm van het werkwoord 'vullen', de zogenoemde duratief, benadrukt hij dat je je steeds opnieuw moet laten vullen door de Geest.
 
Als je vol bent van de Heilige Geest, ga je vanzelf 'psalmen, lofliederen en geestelijke liederen' zingen voor de Heer (v.19). De Geest spoort je aan om de Heer Jezus te aanbidden in je hart en om God te danken. Dat is nog eens iets anders dan mopperen en klagen. Een kenmerk van een door de Geest vervulde gemeenschap is dankbaarheid aan God voor alle dingen, overal en altijd. De leden van de gemeenschap erkennen elkaars gezag, zoals we lezen in het volgende gedeelte.

5. Erken elkaars gezag in liefde en respect

John Paul Getty, ooit de rijkste man van de wereld, is drie keer getrouwd geweest. Hij zei: “Ik zou mijn hele fortuin geven voor een gelukkig huwelijk.” Wederzijds respect is de sleutel tot een gelukkig huwelijk. In vers 21-33 draait het om de woorden 'eerbied', 'liefde' en 'ontzag'. Vers 21 is een mooie samenvatting van dit gedeelte: 'Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus'.
 
Elkaars gezag aanvaarden is iets anders dan gehoorzamen (6:1). Elkaars gezag aanvaarden betekent dat je je in liefde en uit vrije wil aan elkaar onderwerpt (v.21, HB). Deze vorm van onderwerping is prachtig en de woorden 'aan elkaar' benadrukken dat het iets wederzijds is. Dit was een revolutionair concept in de eerste eeuw.
 
Eerbied is de sleutel tot een goede relatie tussen de seksen. We zijn niet met elkaar in oorlog. Paus Benedictus XVI heeft gezegd: 'In Christus kunnen de rivaliteit, vijandigheid en het geweld die de relatie tussen mannen en vrouwen hebben verstoord, worden overwonnen. Het is eerbied waardoor de ander wordt opgetild en die hem of haar waardigheid, meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld geeft.'
 
In dit gedeelte ligt de nadruk op liefde. Hoewel vooral de man wordt aangesproken, zou het absurd zijn om te suggereren dat de liefde niet wederzijds is. Paulus zegt dat zowel liefde als ontzag wederzijds is. Liefde is jezelf geven en dat is de manier waarop een man zich onderwerpt.
 
Dit soort liefde is reinigend en heiligend (vv.26-27). Het maakt ons heilig. Het doet ons op Jezus lijken. Het is gevoelig (vv.28-30). Het is verzegeld in het huwelijk door de seksuele eenwording (v.31).
 
Dit is de nieuwtestamentische achtergrond van seksuele eenwording. Het is de mooiste en meest romantische benadering van seks en het huwelijk. Robert Spaemann, de katholieke Duitse filosoof, heeft gezegd: 'De essentie van het huwelijk is dat twee levens, twee hele biografieën, op zo'n manier met elkaar versmelten dat ze één verhaal vormen.'
 
Deze verzen zijn een kostbare schat die we moeten koesteren omdat ze een vooruitblik geven op het komende huwelijksfeest van het Lam en de vervulling van de eenwording tussen Christus en zijn kerk.
 

Heer, wilt U mij vandaag vullen met uw Heilige Geest, zodat ik licht kan brengen en kan doen wat U wilt en elk uur en elke dag optimaal kan benutten. Help ons in al onze relaties om elkaars gezag te erkennen, om elkaar te respecteren en lief te hebben en U blij te maken.
 

6. Wees nederig

De Heer zegt zelf: 'Toch rust mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor mijn woord' (v.2b, HB).
 
Op die manier kun je de Heer ook blij maken. Als je zijn woord voortdurend bestudeert en je eraan onderwerpt, houdt God je nederig. We vervallen snel in hoogmoed tot we op onze knieën vallen voor God en zijn woord en onszelf zien in het licht van zijn waarheid.

7. Kijk uit naar een wereld waarin alles God blij maakt

Jesaja spoort het volk aan: 'Wees blij; verheug u voor altijd in mijn schepping' (65:18a, HB). God belooft dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen (v.17).
 
In deze nieuwe hemel en op deze nieuwe aarde zal alles God blij maken en kan Hij zich verblijden over zijn volk (v.19). In deze laatste hoofdstukken schetst Jesaja een glorieus beeld van de nieuwe schepping.
 
Dit gedeelte bevat ook een waarschuwing voor het komende oordeel waarbij alles wat slecht is in Gods ogen buiten deze nieuwe schepping wordt gehouden (66:4b).
 
Het beeld van een nieuwe schepping dat we in deze hoofdstukken krijgen, is een beeld van vreugde en blijdschap (65:18-19a). Het is een wereld zonder ellende: 'Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord' (v.19b, zie ook Openbaring 21:4).
 
Jesaja belooft dat iedereen volledig tot zijn recht zal komen (Jesaja 65:20). Het Nieuwe Testament gaat zelfs nog verder. Hier belooft Jezus ons het eeuwige leven. Dan is er geen behoefte meer aan begrafenissen, begrafenisondernemers en begraafplaatsen. Het volk van God zal onsterfelijk zijn (1 Korintiërs 15:53).
 
Jesaja kijkt vooruit naar een tijd dat alle werk een zegen zal zijn (Jesaja 65:21-23a). 'Hun harde werken zal niet voor niets zijn' (v.23a, BGT). 'Ze zullen de vruchten van hun arbeid plukken' (v.22b, GNB). De orde van de schepping zoals deze oorspronkelijk was bedoeld, zal worden hersteld (zie Genesis 1:26; Openbaring 22:5).
 
Er zal een hechte band met God zijn (Jesaja 65:23b-24), er zal geen strijd meer zijn en alle gebeden zullen verhoord worden. Je zult God en Jezus ongehinderd kunnen zien.
 
Er zal harmonie en vrede zijn (v.25). Alle relaties worden hersteld, ook in de dierenwereld. Er zal eenheid en nauwe verbondenheid zijn in al onze relaties. De natuur zal worden hersteld tot een stabiele, veilige en vredige plek. Het koninkrijk van God zal volledig worden verwezenlijkt. Maarten Luther heeft geschreven: 'Ik zou nog niet voor alle vreugde en rijkdom ter wereld een minuut in de hemel laten schieten, zelfs al zouden die vreugde en rijkdom duizenden jaren duren.'


Heer, laat deze geweldige belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mij aansporen om te leven zoals U dat wilt.
 

Pippa's bijdrage

Efeziërs 5:15-16

'Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd.'
 
Heb ik vandaag elke kans gegrepen? Ik weet het nog niet zo net!
 

Vers van de dag
Efeziërs 5:10

'Onderzoek wat de wil van de Heer is.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.