Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Tien goede tips voor Gods boodschappers

27 maart - dag 86

Billy Graham is vorige maand overleden. Hij heeft ons zijn laatste woorden als boodschapper van God voor de wereld meegegeven. Dit zijn de woorden die hij uitsprak bij zijn eigen begrafenis. Hij sprak de mensen toe via een jaren eerder opgenomen boodschap. Hij zei tegen hen dat er leven is na de dood en riep iedereen die zijn boodschap hoort op om te geloven in Jezus.
 
Sinds God hem in 1934 riep als zijn boodschapper (hij was toen pas zestien jaar oud), is hij een trouwe boodschapper van het evangelie geweest. Hij heeft meer dan 200 miljoen mensen persoonlijk toegesproken over Jezus. Hij was een vriend en vertrouweling van negen presidenten van de Verenigde Staten. Hij heeft tijdens zijn leven meer dan 2,2 miljard mensen bereikt via radio en televisie. Hij was vastberaden om elke gelegenheid, ook zijn eigen begrafenis, aan te grijpen om Gods boodschap aan de wereld door te geven.
 
Johannes de Doper wordt door God beschreven als 'mijn boodschapper' (Lucas 7:27, HB). Ook jij kan Gods boodschapper zijn. Jezus heeft het over 'de boodschap over het koninkrijk' (Matteüs 13:19, GNB). In de rest van het Nieuwe Testament staat 'de boodschap' gelijk aan 'zijn woorden' en 'het evangelie' (zie onder andere Handelingen 2:41; 4:4; 10:44). Het is onze taak naar deze boodschap te luisteren en deze door te geven aan anderen (1 Johannes 1:5).

1. Blijf dicht bij God


Als je Gods boodschap wilt horen, moet je je hoop vestigen op de Heer en op de weg blijven die Hij je wijst (v.34a). 'De Heer redt de goede mensen, beschermt hen in elk gevaar. De Heer helpt en bevrijdt hen, hij bevrijdt hen van de mensen zonder God; hij brengt hun redding, want bij hem zoeken ze bescherming' (vv.39-40, GNB).


Heer, help me om dicht bij U te blijven, op uw wegen. Help me om op U te blijven hopen.
 

2. Streef naar vrede


Gods boodschappers moeten boodschappers van vrede zijn; '... wie vredelievend zijn hebben de toekomst' (v.37b). Gods boodschappers moeten geen onrust stoken of mensen uit elkaar drijven als dat niet nodig is. Wees een vredestichter. Jezus heeft gezegd: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5:9a).


Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.
 

3. Oordeel niet


Jezus zegt: 'Oordeel niet' en 'Veroordeel niet' (6:37). Met andere woorden, wijs mensen niet altijd meteen op hun fouten en tekortkomingen, lever niet altijd kritiek. Jezus' bekende verhaal over de splinter in het oog van een ander en de balk in je eigen oog is een grote uitdaging (vv.41-42). Het is altijd gemakkelijker om te zien wat iemand anders fout doet, dan mijn eigen tekortkomingen en zwakheden onder ogen te zien. Als je op die manier leeft, heb je altijd ruzie met anderen.
 
Ik moet meer op mijn eigen fouten letten en zien waar ik nog kan groeien. Pas dan kan ik andere mensen helpen om in het reine te komen met God. Als je andere mensen met evenveel geduld tegemoet treedt als God doet met jou, zul je veel beter met iedereen overweg kunnen en zul je inzien wat anderen voor goeds doen.
 

Heer, help me om de balk uit mijn oog te halen en barmhartig te zijn voor iedereen om mij heen.
 

4. Vergeef anderen


Jezus heeft gezegd: 'Vergeef, dan zal je vergeven worden' (v.37b). Vergeef mensen, ook als ze geen spijt hebben. Met vergeving bespaar je jezelf de energie die woede en haat je kosten. De vergeving die God jou geeft, zou een positieve spiraal moeten zijn die doorwerkt in je relaties met anderen.
 

Heer, dank U dat U mij hebt vergeven. Help me om anderen te vergeven, of ze spijt hebben of niet.
 

5. Geef je leven weg


Gisteren hebben we gezien dat vrijgevigheid een van de kernwaarden van het christendom is. In dit gedeelte herhaalt Jezus deze boodschap. Eugene Peterson verwoordt het als volgt: 'Geef je leven weg en je zult zien dat je je leven dubbel en dwars terugkrijgt. Geven is de weg, niet ontvangen. Wie goed doet, goed ontmoet.'
 

Heer, help me om uw goedheid te weerspiegelen in mijn houding naar anderen. Help me om het goede in anderen te zoeken, om te vergeven en te geven.
 

6. Haak aan bij een ster


'Haak aan bij een ster', dat was de beste raad die ik kreeg toen ik op zoek was naar een stageplaats als voorganger. Jezus zegt: 'Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester' (v.40). Toen ik Sandy Millar zag, wist ik dat hij 'de ster' was op wie ik wilde lijken. Daarom wilde ik bij hem stage lopen. Hoewel ik besefte dat ik nooit zo wijs en begaafd zou worden als mijn leraar, had ik wel een goed voorbeeld om na te streven.
 
Dat is ook de reden waarom ik zo graag biografieën lees van mensen als William Wilberforce, paus Johannes Paulus II en Billy Graham. Hun voorbeeld verrijkt ons en inspireert ons om de lat hoger te leggen. Jezus is natuurlijk uiteindelijk de enige ster. Haak aan bij Hem.
 

Heer, dank U voor de geloofshelden die mij zijn voorgegaan en voor de leidsmannen die U op mijn pad hebt gebracht. Help me om van hen te leren, om de lat hoger te leggen op mijn weg met U.
 

7. Behoed je hart


Jezus zegt: 'Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over' (v.45, NBV). Als je een boodschapper van God wilt zijn, moet je je hart vullen met zijn boodschap, zijn aanwezigheid en zijn liefde. Billy Graham zei altijd dat hij graag sprak over waar zijn hart vol van was.
 

Heer, help me om goed op mijn hart te passen en het te vullen met goede dingen. Graag herhaal ik Davids gebed: 'Schep, o God, een zuiver hart in mij' (Psalm 51:12a).
 

8. Gehoorzaam het woord van God


Op het eerste gezicht zagen de twee huizen er hetzelfde uit. Maar het huis dat instortte, had geen fundament (Lucas 6:49). Jezus heeft gezegd: 'Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef' (v.49).
 
Het verschil is dat de wijze man de boodschap hoort en in praktijk brengt (v.47). Het is niet genoeg om Gods boodschap te lezen en aan te horen; je moet ernaar leven. Je leven moet gebaseerd zijn op kennis van en gehoorzaamheid aan het Woord van God.
 

Jezus, help mij om te luisteren naar uw woorden en ze in praktijk te brengen in mijn leven.
 

9. Sta onder gezag


Alle gezag wordt ontleend aan onderworpenheid aan gezag. De centurio erkende dat Jezus gezag had omdat Hij onder gezag stond, net als hij zijn gezag als centurio ontleende aan het feit dat hij 'onder andermans gezag' stond (7:8a).
 
Jouw boodschap zal gezag hebben als je onder het gezag van God staat en als je je laat leiden door zijn Heilige Geest. Dit gezag is niet van jou; God geeft je de volmacht om zijn boodschapper te zijn. Paulus zegt dat we 'gezanten' van Christus zijn (2 Korintiërs 5:20).
 

Heer Jezus, dank U dat U mij uw volmacht hebt gegeven om uw boodschapper te zijn. Help me om een betrouwbaar gezant van Christus te zijn voor iedereen om mij heen.
 

10. Hou vol tot het einde


Volgens het Nieuwe Testament is het leven van Bileam een tegenvoorbeeld. Hij wordt genoemd als voorbeeld van een valse profeet: 'Ze zijn afgedwaald, ze hebben de rechte weg verlaten en treden in de voetsporen van Bileam, de zoon van Bosor, die zich maar al te graag liet betalen voor onrecht. Maar hij werd voor zijn vergrijp terechtgewezen: een stom lastdier, dat met de stem van een mens sprak, maakte een eind aan de waanzin van die profeet' (2 Petrus 2:15-16).
 
Dit is een waarschuwing om de leiding van de Heilige Geest niet te negeren. De engel van de Heer probeerde Bileam drie keer ervan te weerhouden om met Balak mee te gaan. Maar Bileam was vastbesloten om te gaan, ondanks het feit dat de engel van de Heer hem probeerde tegen te houden en tegen hem zei: 'Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen, deze weg voert naar de afgrond' (Numeri 22:32b).
 
Bileam had zich laten betalen om Balak het orakel te geven dat hij wilde horen. Toch zien we in het gedeelte voor vandaag dat Bileam gedurende een bepaalde periode tijdens zijn leven wel het goede probeerde te doen. Hij zei: 'Alleen wat God mij in de mond legt kan ik zeggen' (22:38b, zie ook 23:8,12,26).
 
Bileams leven is een waarschuwing dat ook mensen die door God worden ingeschakeld, zichzelf in de nesten kunnen werken. Het is een aansporing om te blijven doen wat Bileam op een bepaald moment van plan was, namelijk om naar Gods boodschap te luisteren en deze door te geven aan anderen. Wees trouw en breng alles tot een goed einde.
 

Heer, help me om uw trouwe boodschapper te zijn. Ik wil openstaan voor de aanwijzingen van uw Heilige Geest, gaan waar U me heenleidt en tot het einde toe trouw blijven.
 

Pippa's bijdrage

Numeri 22:21-28


Ik hou niet van mensen die dieren mishandelen. Soms zijn dieren verstandiger dan mensen, zoals Bileams ezel die hem trouw had gediend. God kan zelfs via dieren tot ons spreken.
 
Bileam was vastbesloten om door te gaan, ondanks alle hindernissen. In dit leven is het aan ons om erachter te komen wat Gods plan is. Soms is het moeilijk om te bepalen of God ons tegenhoudt zodat we niet een rampzalige weg inslaan, of dat het gaat om tegenwerking die we kunnen overwinnen door te blijven bidden. In beide gevallen is bidden de oplossing.
 

Vers van de dag
Lucas 6:38

'Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.