Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Leven in overwinning

27 april - dag 117

Jaren geleden werkte een van onze jonge gemeenteleden in de bibliotheek van een grote Britse krant. De krant beschikte over een archief met oude krantenknipsels over elke beroemdheid. Deze werden bewaard in mappen die in rijen op lange planken stonden en waren onderverdeeld in 'levend' en 'dood'.
 
Op een dag snuffelde de jongen door de mappen van de doden en kwam een grote map tegen met de naam 'Jezus Christus' erop. Hij keek vlug om zich heen om te zien of er iemand naar hem keek en verplaatste de map van de afdeling 'dood' naar de afdeling 'levend'.
 
Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood. De engelen zouden tegen iemand die Hem zoekt bij mappen over de doden zeggen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt' (Lucas 24:5b-6a).
 
'Overwinning' is geen lelijk woord. Jezus is de grote overwinnaar. Bisschop Lesslie Newbigin zei vaak: 'De opstanding is niet het ongedaan maken van een nederlaag, maar de manifestatie van een overwinning.' Het kruis was geen nederlaag. Aan het kruis behaalde Jezus een grote overwinning op de zonde, de dood en de kwade machten.

1. Neem de oogst van zijn overwinning in ontvangst


Ik vind dit gebed van David zo mooi. Ik heb het zelf ook vaak gebeden. David had er een puinhoop van gemaakt, net als wij allemaal. Hij riep om vergeving en roept nu om de overwinning. Als we zondigen, verliezen we niet onze redding, maar mogelijk wel de vreugde om onze redding (v.14a). David wil niet weer verslagen worden door de zonde.
 
Dit alles begint met een 'gebroken en verbrijzeld hart' (v.19b). Je mag er volkomen zeker van zijn dat God je niet zal afwijzen als je op die manier bij Hem komt: 'Een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God' (v.19b, HB).
 
David bidt dat hij mag leven in overwinning. Het is opmerkelijk dat Davids gebed niet alleen over hemzelf gaat. Hij bidt ook voor Sion en Jeruzalem (v.20).
 

Heer, ik bid om een zuiver hart (v.12a), standvastigheid (v.12b), Gods nabijheid (v.13a), de Heilige Geest (v.13b) en de vreugde van vroeger (v.14a).
 
Ik bid om de kracht van een sterke geest (v.14b). Ik vraag of U mij de kracht wilt geven om uw wegen en wetten te onderwijzen, zodat de mensen zich weer naar U toe keren (v.15). Ik bid om een tong die uw lof zingt. 'Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen' (v.17). Ik bid om de transformatie van onze maatschappij (v.20).
 

2.  Erken Jezus en zijn overwinning


Hoe kunnen jij en ik Jezus vandaag ontmoeten?
 
De opstanding van Jezus is een historische gebeurtenis. Het is echt gebeurd. Maar het is niet alleen een historische gebeurtenis. Zoals de mensen de opgestane Jezus destijds ervoeren, zo kan jij Hem en zijn nabijheid ook vandaag ervaren. In dit gedeelte lees je hoe.
 
Dit was de dag waarop de wereld veranderde en nooit meer dezelfde zou zijn. Jezus werd opgewekt op 'de eerste dag van de week' (v.1). In het vervolg zou de eerste dag van de week (zondag) de rustdag en de dag voor de eredienst zijn.
 
In dit gedeelte zien we twee belangrijke bewijzen voor Jezus' overwinning op de dood:
 1. Het lichaam van Jezus was weg

  'Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet' (vv.2-3).

  De engelen zeiden tegen hen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt' (vv.5b-6a). Hij had Zelf gezegd dat Hij op de derde dag zou opstaan (v.7). (Soms staat er in het Nieuwe Testament dat Jezus 'opstond' uit de dood. Meestal wordt de lijdende vorm gebruikt; 'Hij werd opgewekt uit de dood'.)

  Als de vrouwen het aan de leerlingen vertellen, geloven de leerlingen de vrouwen niet (v.11). Maar we kunnen ons Petrus' opgetogenheid wel voorstellen; hij 'stond op en rende naar het graf' (v.12a). Hij zag met eigen ogen dat het lichaam van Jezus weg was. Hij zag 'alleen de linnen doeken liggen' (v.12b). Het graf was niet leeg, maar het lichaam van Jezus was er niet.

  Petrus moet op dat moment beseft hebben dat Jezus een enorme overwinning had behaald. Jezus was gestorven, maar de dood was niet het einde. De dood is niet teniet gedaan, maar voorgoed overwonnen.
   
 2. Jezus was Zelf aanwezig

  Mensen zagen Jezus Zelf. Het was niet alleen maar een 'geestelijke' gestalte. Zijn fysieke, opgestane, getransformeerde lichaam was bij zijn leerlingen. De eerste verschijning waarover we lezen in het evangelie van Lucas is op de weg naar Emmaüs. Jezus laat zich op twee manieren aan de twee leerlingen zien.

  Eerst onthult Hij Zichzelf door de Schriften: 'Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten' (v.27). Dit moet wel een heel bijzondere Bijbelstudie zijn geweest, misschien wel de bijzonderste ooit. Jezus gaat met hen door de Bijbel en legt uit dat het allemaal over Hem gaat.

  Heb je wel eens het gevoel dat je hart 'brandt' terwijl je luistert naar een uitleg over de Bijbel of terwijl je de Bijbel zelf leest? Als ik lees in de Bijbel of luister naar een uitleg over de Bijbel lijken de woorden plotseling over mij en mijn leven te gaan en heb ik het gevoel dat God rechtstreeks tegen mij praat. Op zo'n moment lijkt het wel alsof mijn hart brandt in mijn borst. Een jonge vrouw in onze kleine groep bij Alpha was kort daarvoor voor de allereerste keer begonnen de Bijbel te lezen. Ze vertelde dat de woorden haar als het ware tegemoet sprongen.

  De leerlingen zeiden: 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' (v.32). Telkens als de Bijbel aan ons wordt uitgelegd en Jezus aan ons wordt onthuld krijgen we hier een voorproef van.

  Ten tweede maakt Hij Zichzelf kenbaar door het brood: 'Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegenbede uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem' (vv.30-31a). Later vertelden ze hoe '[Jezus] zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood' (v.35).

  Lucas beschrijft deze ontmoeting hoogstwaarschijnlijk met opzet op deze manier om het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen in herinnering te roepen. Hij wil ons bemoedigen door erop te wijzen dat ook wij Jezus kunnen ontmoeten als wij het brood breken en samen avondmaal vieren.

  De Schriften en de sacramenten zijn twee manieren waarop we Jezus vandaag de dag kunnen ontmoeten. Jezus zal Zichzelf aan ons blijven laten zien als we de Schriften bestuderen en samen het brood breken. Als je de nabijheid van Jezus wilt ervaren, moet je ervoor zorgen dat je deze dingen regelmatig doet.


Vader, dank U dat Jezus leeft. Laat mijn hart branden als ik de Schriften lees en zo Jezus  ontmoet. Open mijn ogen als ik brood en wijn ontvang, zodat ik Jezus herken.
 

3. Maak Jezus' overwinning zichtbaar


Ik zou zo graag weten wat Jezus over dit gedeelte heeft gezegd toen Hij door de Bijbel ging en 'verklaarde (...) wat er in al de Schriften over hem geschreven stond' (Lucas 24:27).
 
Dit gedeelte borduurt voort op het thema van de overwinningen van Jozua (10:10). We lezen over koningen die hun krachten bundelen om tegen Israël te vechten (11:5). Maar de Heer zegt: ‘Je hoeft niet bang voor ze te zijn’ (v.6a). De Heer 'leverde hen uit aan Israël' (v.8a). God geeft hun overal de overwinning: 'Nadat Jozua het hele land veroverd had, zoals de HEER aan Mozes had opgedragen, gaf hij het Israël als grondgebied volgens de indeling in stammen' (v.23).
 
Ik stel me zo voor dat Jezus zou hebben uitgelegd dat de militaire strategie van Jozua niet als voorbeeld voor nu dient. Toch is één aspect, de overwinning zelf, wel degelijk een voorafschaduwing van de grote en heel andersoortige overwinning die God bewerkstelligde met de dood en opstanding van Jezus. Jozua was een 'voorloper' van Christus; sterker nog, Jezus is de Griekse vorm van de naam Jozua, die 'de Heer redt' betekent.
 
Morgen lezen we dat de overwinning van Jozua nooit volmaakt was. De Heer zei tegen hem: 'Je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land dat veroverd moet worden' (13:1). Alleen Jezus brengt een volmaakte overwinning. Hij is Degene naar wie alle Schriften wijzen. Hij is de grote overwinnaar en de bron van elke mogelijke overwinning in ons eigen leven.


Heer, dank U voor uw grote overwinning op de zonde, de dood en alle kwade machten. Laat deze grote overwinning zichtbaar zijn in mijn leven. Laat mij er meer van zien, niet alleen in mijn eigen persoonlijke leven, maar ook in mijn omgeving, stad en land.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 24:1-12


Ik hou van de moed en praktische instelling van deze vrouwen. Zodra de sabbat is afgelopen gaan ze naar het graf. Waar waren de mannen? Volkomen van de kaart?! We moeten niet bij Jezus vandaan blijven, ook als het niet goed gaat.
 

Vers van de dag
Lucas 24:5b-6a

'Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewerkt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.