Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Weet hoe waardevol je bent

22 september - dag 265

Heb je wel eens het gevoel gehad dat je een mislukkeling bent, dat God niets aan je heeft. Heb je wel eens gedacht dat God jouw gebed toch niet wil verhoren?
 
Toen ik Colin Urquharts boek 'In Christ Jesus' voor het eerst las, had ik me nooit gerealiseerd hoe belangrijk het woordje 'in' is in het Nieuwe Testament. Als je inziet dat je als christen 'in Christus' bent, zie je je jezelf op een volkomen andere manier en heb je een heel nieuwe kijk op je identiteit en krijg je inzicht in de waarde voor God.
 
Schrijf je naam eens op een vel papier. Pak nu je Bijbel en stel je die voor als Christus. Leg het vel in het boek en sla het dicht. Je bent in Christus. Waar het boek ook heen gaat, jij gaat mee. Waar het vel heen gaat, gaat Hij mee. Je bent geen deel van het boek, maar je gaat wel helemaal in het boek op.
 
Paulus gebruikt de woorden 'in Christus Jezus' steeds weer. God heeft je vastgepakt en je in Christus gezet. In Christus heb je 'talrijke geestelijke zegeningen' ontvangen (Efeziërs 1:3). In Christus zijn alle zegeningen, ook die in het Oude Testament worden genoemd, voor jou.

1. De zegen van Gods liefde en genezing

'... van u verwacht ik zegen', schrijft David (v.28a). Al Gods zegeningen vloeien voort uit zijn liefde voor jou; 'in uw overgrote liefde' (v.21, GNB, Efeziërs 1:4,5,11, Jesaja 54:10). Gods liefde ondersteunt je en helpt je rechtop te staan, ook als je wordt uitgelachen en bespot (Psalm 109:25). Hij staat aan je rechterhand (v.31a, HSV).
 
God redt ons leven (v.31b, Jesaja 52:10). Hij geneest ons gewonde hart. David zegt: 'Ik ben (...) gewond in het diepst van mijn hart' (Psalm 109:22). God gebruikt graag mensen die gewond zijn geweest en zijn genezen. Er is namelijk niemand die een gewonde beter kan verzorgen dan iemand die dezelfde wond heeft gehad en is genezen door God (zie 2 Korintiërs 1:3-4).


Heer, dank U voor uw overgrote liefde voor mij. Genees mijn gewonde hart en help me om anderen genezing te brengen.
 

Meer weten over de impact van Alpha? Ga naar alphanederland.org/impact.

2. De zegen van in Christus Jezus zijn

Veel mensen worstelen met een slecht zelfbeeld. In het Nieuwe Testament lezen we dat we inzicht krijgen in wie we zijn in Christus Jezus: 'Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden' (v.11a, HB). Jouw identiteit is in Christus. We hebben misschien niet alle materiële zegeningen die we zouden willen (Paulus zat gevangen toen hij deze brief schreef), maar Paulus zegt dat God ons 'in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend' (v.3). In dit gedeelte noemt hij een groot aantal van deze zegeningen:

 • Genade en vrede

  Paulus begint zijn brief met de woorden 'Genade zij u en vrede' (v.2). Verderop zegt hij: '... de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken' (vv.7-8). Genade is liefde die verzorgt, zich neigt en redt. Je krijgt vrede met God.
   
 • Uitgekozen, voorbestemd en aangenomen

  'In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen (...) hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden' (vv.4-5, zie ook v.11).
   
 • Verlost, vergeven en vrij

  Je bent verlost door zijn bloed (v.7a, Jesaja 52:3,9). 'Verlost' is het woord dat werd gebruikt om een slaaf terug te kopen, een gevangene voor wie een losprijs werd betaald.

  Je zonden zijn je vergeven (Efeziërs 1:7b). Marghanita Laski, een bekende atheïst, deed een verbazingwekkende bekentenis op tv. Ze zei: “Waar ik jullie christenen het meest om benijd is jullie vergeving.” Ze voegde er nogal triest aan toe: “Ik heb niemand die me kan vergeven.”

  'Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!' (v.7, HB).
   
 • Bewoond door de Heilige Geest

  'In Hem bent ook u (...) verzegeld met de Heilige Geest van de belofte' (v.13, HSV). De Heilige Geest is in je komen wonen. In de oudheid werd een pakketje verzegeld voordat het werd verstuurd om te laten zien waar het vandaan kwam en van wie het afkomstig was. Jij draagt het zegel (stempel) van de Heilige Geest.
   
 • Hoop voor de toekomst

  Je erfenis is veiliggesteld 'Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen' (v.14, HB). God heeft een rijke en grootse erfenis voor wie Hem toebehoren, dus ook voor jou (v.18b, GNB).
   
 • Macht en aanzien

  De 'krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven' en die is overweldigend groot (v.19a). De macht is van God, maar Hij is in jou komen wonen om je 'sterkte en kracht' te geven (v.19, WV).

  Jij hebt een plaats bij Christus in de hemelsferen (v.20). God heeft ons een plaats gegeven 'hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt' (v.21, HB).
   
 • Gezag en verantwoordelijkheid

  In Christus heeft God alles aan je voeten gelegd ten behoeve van de kerk 'die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult' (v.22-23). Bij haar kroning werd koningin Elizabeth II hieraan herinnerd toen ze de scepter kreeg aangereikt: “Als u deze wereldbol onder het kruis ziet, bedenk dan dat de hele wereld ondergeschikt is aan de macht en het rijk van Christus onze verlosser.”

  God heeft jou een grote verantwoordelijkheid gegeven. Zijn plannen voor de wereld liggen nu in de handen van de kerk, die het lichaam van Jezus op aarde is (v.23). 'En dat heeft God gedaan voor de kerk, want de kerk hoort bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig, zoals hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn' (vv.22c-23, BGT).
   

Heer, dank U voor alle geestelijke zegeningen die U mij hebt gegeven in Christus. Geef mij het innerlijk licht, zodat ik iets zal zien van de heerlijke toekomst, waartoe U mij geroepen hebt. Laat mij inzien hoe rijk en groots de erfenis is die U verdeelt onder wie U toebehoren. Geef dat ik zal beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die in mij woont.
 

3. De zegen van het goede nieuws van Jezus

Jesaja schrijft: 'Hoe welkom is de vreugdebode die (...) goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!' ' (52:7). Gods redding is zulk goed nieuws dat zelfs een bezwete bode met open armen wordt verwelkomd! Dit goede nieuws is Jesaja's boodschap in het volgende hoofdstuk (52:13-53:12). Het is het laatste en mooiste lied over de dienaar waarin Gods reddingsplan uit de doeken wordt gedaan. Het bestaat uit vijf strofen die elk een onverwachte tegenstelling laten zien:

 • Schijnbare mislukking en daadwerkelijk succes (52:13-15)

  Het kruis vermorzelt de verwachtingen van de mens. Hier voorspelt Jesaja de geseling en dood van Jezus: '... hij was mishandeld en zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was' (v.14, BGT). En toch eindigt alles niet met het kruis. De strofe eindigt met succes en overwinning, met een beeld van reiniging en vergeving van de hele wereld; '... zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen' (v.15, HSV).
   
 • Onze zienswijze en Gods zienswijze (53:1-3)

  '... wie had oog voor de macht van de Heer?' (53:1b, GNB). We zien hier een contrast tussen Gods zienswijze en die van de mensen. Jesaja voorspelt dat de mensen Jezus zullen afwijzen, ook al is Hij gekomen om hen te redden.
   
 • Onze zonde en zijn lijden (vv.4-6)

  Jezus houdt zoveel van je, dat Hij is gestorven in jouw plaats. Deze boodschap is de kern van dit gedeelte en van de hele Bijbel:

  'Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!

  Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!' (vv.5-6, HB). Wow!
   
 • De schuldigen en de onschuldige (53:7-9)

  Deze strofe gaat over een groot onrecht dat de onschuldige Jezus uit vrije wil op Zich heeft genomen om redding te brengen: 'Gods dienaar werd geslagen voor de zonden van het volk' (v.8e, BGT). In deze strofe wordt ook Jezus' dood zeer nauwkeurig voorspeld: zijn zwijgen voor de rechtbank (v.7), zijn dood tussen schuldige misdadigers en dat Hij zou worden begraven tussen de rijken (v.9).
   
 • Tragedie en triomf (vv.10-13)

  Wat een nederlaag leek, was in feite een overwinning; 'het was de bedoeling van de HERE' (v.10a, HB). Waarom is de dood van Jezus een overwinning? Ten eerste zal Hij zijn nageslacht zien (v.10) en velen recht verschaffen (v.11) – de miljoenen mensen van wie het leven ingrijpend veranderd is door zijn dood. Ten tweede zal Hij leven in het licht (v.11, BGT) – Jezus is opgestaan! Bovendien heeft God Hem verheven en Hem 'een plaats onder de groten der aarde' gegeven (v.12, GNB).

Door wat Jezus voor ons heeft gedaan, krijgen wij de belofte dat we talrijk zullen worden (54:1-2). Je hoeft niet bang meer te zijn (v.4), want 'je maker neemt je tot vrouw' (v.5a). Zijn liefde en ontferming zullen nooit van je wijken (v.10). '... elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn' (v.17a)


Heer, dank U voor het goede nieuws van het evangelie. Dank U dat ik ben genezen en als rechtvaardig ben aangenomen dankzij uw lijden. Help me om grote dingen van U te verwachten en om grote dingen voor U te doen.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 54:2-3


'Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden.'
 
Dit blijft een grote uitdaging voor me: risico nemen en durven groeien.
 

Vers van de dag
Jesaja 54:17a

'... elke wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.