Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods liefde, je hele leven lang
4 maart - dag 63

Toen ik studeerde aan de universiteit nam iemand me mee naar een lezing met de titel: 'Waar sta je over 10 jaar?' De lezing was bedoeld om ons te bemoedigen en aan te sporen om te blijven vertrouwen en geloven, ondanks alle problemen en moeilijkheden die we tegen zouden komen na ons afstuderen. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik toen dacht: 'Tien jaar! Dat is nog zo ver weg!' Ik kon me daar niets bij voorstellen.
 
Nu ik terugkijk op mijn leven, lijkt tien jaar geleden wel gisteren. Het leven is voorbijgevlogen. Het lijkt wel alsof het steeds sneller en sneller voorbijgaat. Ik begrijp nu dat het wijs is om al vroeg in je leven vooruit te kijken.
 
We leven in een maatschappij waarin iedereen onmiddellijk al zijn behoeften bevredigd wil zien: kant-en-klaarmaaltijden, SMS, geld uit de muur, snelle leningen, een zongebruinde huid uit een flesje, hoofdprijzen bij loterijen. We lopen het risico dat we alleen nog maar oog hebben voor de korte termijn. De Bijbel vertelt ons dat God een eeuwige God is (Jesaja 40:28). God houdt de lange termijn voor ogen en wil je je hele leven lang zijn liefde geven (Psalm 30:6).
 

1. De lange termijn van het leven

 
Heb je het moeilijk? Vraag je je af of het ooit goed zal komen?
 
Gods 'liefde [duurt] een leven lang' (v.6). Toen David terugkeek op zijn leven, werd hij vervuld van dankbaarheid en lof (v.5). Ja, ook hij had het heel moeilijk gehad in zijn leven. Maar God had hem 'gered en [zijn] vijand geen reden gegeven tot vreugde' (v.2). Toen hij God om hulp vroeg, heeft God hem 'genezen' (v.3).
 
'Heer, mijn God, ik riep u om hulp,
   en u hebt mij genezen.
Ik was al bijna dood,
   het land van de dood zag ik al.
Maar u gaf mij het leven terug' (vv.3-4, BGT).
 
David maakte God wel eens boos, zodat God zijn gelaat voor hem verborg (vv.6-8). (David had tenslotte overspel en een moord gepleegd.) Maar toen hij terugkeek op zijn leven, zag hij dat zijn beproevingen altijd in het grotere geheel stonden van Gods liefde.
 

Vader, dank U dat uw woede maar kort duurt en uw liefde mijn leven lang. Dank U dat U dezelfde bent, gisteren, vandaag en altijd, en dat ik op U kan vertrouwen.
 

2.  De lange termijn van de eeuwigheid


Wat gebeurt er met mensen nadat ze zijn overleden? Eindigt alles met de dood? Misschien heb je een familielid verloren of een goede vriend of vriendin en vraag je je af of je hem of haar ooit nog zult terugzien. Waar zijn ze nu? Zijn ze voor altijd dood? Of slapen ze alleen maar? Of zijn ze op een of andere manier toch in leven?
 
Jezus' tegenstanders probeerden Hem steeds in de val te lokken met hun vragen (v.13).
 
De eerste val die ze zetten gaat over geld. Maar ze zagen wel in dat Jezus een integer mens was. Ze wisten dat Jezus de waarheid sprak, of Hij daar nu populair door werd of niet (v.14). Jezus wist de val te omzeilen en gaf een verbazingwekkend antwoord (vv.15-17). (Zie Bible in One Year, dag 34).
 
Daarna stelden ze Jezus een hypothetische vraag om Hem op de proef te stellen. Deze vraag ging over het leven na de dood. Binnen het Jodendom was er een discussie tussen de Farizeeën en de Sadduceeën over het leven na de dood. De Farizeeën geloofden in de opstanding, maar de Sadduceeën niet.
 
Jezus laat zien dat de Sadduceeën het bij het verkeerde eind hadden. Hij geeft hiervoor twee redenen: ten eerste kennen ze blijkbaar de Schriften niet en ten tweede kennen ze blijkbaar de macht en kracht van God niet (v.24).
  • De Schriften

    Jezus bevestigt de absolute zekerheid van de opstanding van de doden. De Sadduceeën geloofden alleen in het gezag van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Daarom baseert Jezus zijn argumenten op deze boeken en citeert Hij Exodus 3:6: 'Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden' (Marcus 12:26-27). Met andere woorden, Abraham, Isaak en Jakob leven nu nog!
     
  • De macht en kracht van God

    In 1 Korintiërs 15 vinden we het meest onderbouwde en diepgaande argument in het Nieuwe Testament voor de opstanding van de doden. Paulus benadrukt steeds weer de macht en kracht van God, die werd ontkend door de Sadduceeën. Hij schrijft dat het lichaam wordt gezaaid 'in zwakheid', maar wordt opgewekt 'in kracht' (1 Korintiërs 15:43, HSV). God geeft ons de overwinning door Jezus Christus, onze Heer (vv.56–57). 
De geweldige waarheid is dat dezelfde kracht die werkte toen Christus werd opgewekt uit de dood, ook nu in jou werkt en je steeds meer op Christus laat lijken (zie Efeziërs 1:19-20). Deze kracht verandert ook in de toekomst je lichaam in een hemels lichaam in de nieuwe schepping.
 
Iedereen die is gestorven in Christus leeft daarom nu nog. Je zult hen weerzien. Hoe moeilijk het afscheid ook is, alle worstelingen in dit leven moeten in het licht van de eeuwigheid worden gezien. God houdt de lange termijn voor ogen.


Heer, dank U dat dit leven niet het einde is. Dank U dat de doden daadwerkelijk zullen worden opgewekt. Help me om alle moeilijkheden in dit leven te zien in het licht van de eeuwigheid.
 

3. De lange termijn van de geschiedenis


Wat is het nut van alle regels en voorschriften in Leviticus? Waarom staan ze in de Bijbel?
 
Zoals gebruikelijk moeten we het Oude Testament interpreteren in het licht van het Nieuwe Testament, en vooral met het oog op Jezus. God had een langetermijnplanning. Hij bereidde de wereld voor op de komst van Christus.
 
In het Nieuwe Testament lezen we dat deze, op het eerste gezicht vreemde voorschriften in het gedeelte van vandaag 'slechts een schaduw [zijn] van wat komt – de werkelijkheid is Christus' (Kolossenzen 2:17). Het doel van de voorschriften was om het volk te leren over heiligheid – 'Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig' (Leviticus 11:44).
 
Petrus citeert dit vers in zijn eerste brief als hij de eerste christenen aanspoort om heilig te leven. Hij schrijft: 'Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.' ' (1 Petrus 1:14-16).
 
Maar in het Nieuwe Testament lezen we ook dat God ons nu heeft geheiligd door Christus. Daarom zegt Paulus ook: 'Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten' (Kolossenzen 2:16a). Al deze voorschriften zijn nu overbodig omdat Jezus is gekomen.
 
Veel van deze voorschriften hadden waarschijnlijk een heel praktische achtergrond. Zo was het eten van varkensvlees waarschijnlijk verboden omdat varkens vaak ziekten overbrachten en dus een gevaar voor de gezondheid waren. De regels voor ontsmetting zijn weliswaar heel strikt, maar dienen een heel praktisch doel. God wil dat we verstandig en gezond eten!
 
Reiniging na de geboorte van een kind gaat niet over morele onreinheid, maar over ceremoniële onreinheid (Leviticus 12:2). De reiniging gold de bloeding tijdens de bevalling; er was geen sprake van schuld als gevolg van seks binnen het huwelijk of de geboorte (v.7). Deze voorschriften waren waarschijnlijk heel gunstig voor vrouwen die kortgeleden waren bevallen. De lange periode van afzondering van de gemeenschap behoedde hen voor de drukte van het leven van alledag vlak na de bevalling.
 
Dit gedeelte leert ons ook iets over de achtergrond van Jezus. We begrijpen hoe arm Maria was; ze kon zich geen ram veroorloven (v.8). 'Toen de tijd gekomen was dat zij [Maria en Jozef] zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze hem [Jezus] naar Jeruzalem om hem aan te bieden aan de Heer' en offerden ze 'een koppel tortels of twee jonge duiven' (Lucas 2:22-24, WV).
 
God had een langetermijnplanning voor de geboorte van zijn zoon onder deze wetten. God was gedurende de hele geschiedenis aan het werk om de komst van Jezus voor te bereiden. Jezus werd onder deze wet geboren. Hij vervulde de wet en maakte al deze voorschriften overbodig met zijn dood aan het kruis. Hij stond op uit de dood en maakte het zo mogelijk dat ook wij, op een dag, zullen opstaan uit de dood en samen met Jezus erfgenamen van God worden (Galaten 4:4-7).
 

Heer, dank U dat ik niet langer meer ben onderworpen aan de wet. Dank U dat U mij hebt aangenomen als uw kind en dat U de Geest van Jezus in mijn hart laat wonen. Dank U dat ik tot in eeuwigheid bij U mag zijn. Help me om de lange termijn voor ogen te houden en me mijn hele leven lang te koesteren in uw liefde.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 30:1-8


'Ik was zorgeloos en zei bij mezelf: 'Mij kan nooit iets gebeuren' ' (v.7, GNB). Ik weet hoe dat werkt. Als ik me goed voel, lijkt het alsof niets mijn vertrouwen in God kan schaden.
 
Maar soms wordt dat vertrouwen op de proef gesteld door problemen, moeilijkheden of ziekte: 'Nu u zich hebt afgewend, ben ik mijn houvast kwijt' (v.8b, GNB). Dan roep ik toch maar weer tot de Heer om hulp: 'HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen' (v.3).
 

Vers van de dag
Psalm 30:6b

'... [Gods] liefde duurt een leven lang!'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.