Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Mijn ogen werden geopend
1 maart - dag 60

Het leek wel of ik blind was. Ik had al zo vaak gehoord dat Jezus is gestorven voor onze zonden, maar ik zag het gewoon niet. Ik was geestelijk blind. Maar toen ik inzag waar het kruis voor stond, gingen mijn ogen open.
 
Sindsdien heb ik gemerkt dat mensen verschillend reageren als ik de boodschap van de 'gekruisigde Christus' probeer door te geven. Soms zien heel intelligente mensen het gewoon niet (zie 1 Korintiërs 1:23-25). En vaak sta ik juist versteld van het inzicht van anderen, onder wie heel jonge kinderen. Als je het eenmaal inziet, verandert het je hele leven: '... voor ons die worden gered is het de kracht van God' (1 Korintiërs 1:18b).
 
Ik vind het fascinerend dat in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag het verhaal van de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52) direct volgt op Jezus' uitleg over zijn dood. Bartimeüs zegt tegen Jezus dat hij graag wil kunnen zien (v.51). Jezus zegt tegen hem: 'Je bent beter geworden dankzij je geloof' (v.52, BGT). Onmiddellijk kon hij weer zien en volgde hij Jezus. Het Griekse woord voor 'beter worden', sozo, is hetzelfde woord als 'gered', zoals het ook vertaald is in de Nieuwe Bijbelvertaling.
 
Begrijp je het? De gedeelten voor vandaag helpen ons om te zien wat de dood van Jezus betekent.
 

1. Gods reactie op het kwaad

 
Je kunt het kruis pas echt begrijpen als je begrijpt waarom het nodig was.
 
Neem Gods afwijzende reactie op de zonde. De schrijver van Spreuken noemt een lijst met dingen die de Heer haat en waarvan Hij een afkeer heeft: 'hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders' (vv.16–19, HB).
 
God is liefde. God is ook rechtvaardig en heilig. De zonden die hier worden genoemd maken heel veel kapot in ons eigen leven, het leven van andere mensen en in de maatschappij. Neem iemand die ervoor zorgt dat vrienden ruzie krijgen (v.19, BGT). Denk je eens in hoeveel ellende het kan veroorzaken als iemand verdeeldheid zaait in een gezin of in een kerk, buurt of land.
 
Gods woede is anders dan onze woede. God is niet gemeen, kleinzielig of hypocriet, zijn woede is een reactie van een heilige en liefhebbende God op zonde. Zijn woede is zijn liefhebbende en heilige afkeer van het kwaad.
 
Als we beseffen dat Gods afkeer van de zonde zo groot was dat deze het kruis tot gevolg had, is de enige juiste reactie dat we bidden tot God en Hem om vergeving en hulp vragen.
 

Barmhartige God, U kent mijn worsteling om U te dienen. Als zonde mijn leven bederft en mijn hart overschaduwt, wilt U mij dan helpen en mij weer naar U terugbrengen, door Jezus Christus onze Heer.
(naar het Anglicaanse gebed voor Aswoensdag)
 

2.  Her resultaat van het kruis


Als Jezus jou zou vragen: “Wat wil je dat ik voor je doe?”, wat zou je dan zeggen? In dit gedeelte stelt Jezus deze vraag twee keer (vv.36,51). De leerlingen geven niet het goede antwoord (v.37). Bartimeüs wel: Ik wil kunnen zien (v.51).
 
Sommige mensen zien het gewoon niet. Sommige mensen noemen de dood van Jezus 'onverwacht en tragisch'. Maar het was allemaal gepland, voorzegd en voorspeld.
 
Dit gedeelte van het evangelie van Marcus (vv.32-34) is de derde en meest gedetailleerde voorspelling van Jezus over zijn dood. Het laat zien dat Jezus wist dat Hij ging sterven en ook dat Hij weer zou opstaan uit de dood (vv.33-34). Zijn dood kwam niet onverwacht. Het was een bewuste keus. Het was geen tragedie, maar een triomf.
 
Bovendien wist Hij heel goed waarom Hij moest sterven en wat daarvan het resultaat zou zijn: '... want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen' (v.45).
 
Jezus wist dit omdat Hij Jesaja 53 kende, een van de gedeelten over de 'lijdende dienaar'. Dit gedeelte is een duidelijk bewijs dat Jezus zijn eigen dood zag in de context van de 'lijdende dienaar'.
 • Lijden

  Waarom is Jezus naar onze wereld gekomen? Hij begreep dat het doel van zijn missie was dat Hij moest lijden. Daarom is Hij gekomen (Marcus 10:45b). Hij is gekomen om zijn leven te geven voor jou en mij.
   
 • Dienaar

  Jezus gebruikt het woord 'dienen' (v.45). Hij zag Zichzelf als dienaar. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De zinsnede 'zijn leven geven' is een echo van de woorden van de dienaar in Jesaja 'Hij offerde zijn leven voor hun schuld' en '... zijn leven prijsgaf aan de dood' (53:10,12).
   
 • Redder

  Het woord 'losgeld' (Marcus 10:45b) wordt gebruikt voor krijgsgevangenen en slaven. Het is de prijs die wordt betaald om hen vrij te kopen (Numeri 18:15-16). Losgeld wordt betaald om gevangenen te bevrijden. De dood van Jezus aan het kruis redt jou en mij door ons te bevrijden.
   
 • Plaatsvervanging

  Het woord dat in Marcus 10:45 is vertaald als 'voor', is het Griekse woord anti, dat eigenlijk 'in plaats van' betekent. Het suggereert een vervanging. Het concept van lijden in onze plaats is het fundament van Jesaja 53. Met deze woorden laat Jezus zien dat Hij geloofde dat zijn dood geen toeval was en ook geen genoegdoening voor zijn eigen zonde. Hij geloofde dat Hij moest lijden in de plaats van anderen die anders zouden moeten lijden.
Jezus zag zijn eigen dood in het licht van de metafoor van de beker (Marcus 10:38). In het Oude Testament wordt gesproken over de beker van de toorn van God over de zonde. Jezus heeft het over de 'beker die ik moet drinken' (v.38). Hij zag Zichzelf namens ons de beker drinken van Gods afwijzende reactie op de zonde.
 
Met zijn dood en opstanding heeft Jezus de zonde, het kwaad en de dood verslagen. Het resultaat hiervan is dat wij vergeving kunnen krijgen en bevrijd kunnen worden van onze schuld, onze schaamte en onze verslavingen. Je mag er zeker zijn van dat het goede het kwade uiteindelijk zal overwinnen. Je hoeft niet bang te zijn voor de toekomst. De dood zelf is verslagen.
 
Toen Jezus aan zijn leerlingen vroeg: 'Wat willen jullie dat ik voor je doe?', gaven ze niet het goede antwoord. Ze dachten aan hun eigen positie (v.37). Het is altijd verleidelijk voor christelijke leiders om elkaar te beconcurreren om de beste positie.
 
Jezus roept ons om Hem te volgen en Hem en elkaar te dienen. Spirituele ambitie is niet verkeerd, maar je kunt wel een verkeerde spirituele ambitie koesteren. Je kunt bijvoorbeeld je eigen roem nastreven in plaats van ambitieus te zijn voor Jezus. Jezus zegt: 'Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen' (v.43).
 
Voor de meeste van ons geldt dat we meestal verschillende motieven tegelijk hebben. Als wij, net als de leerlingen, in de verleiding komen om te denken aan onze eigen positie, vooruitzichten, promotie, salaris en populariteit, dan heeft Jezus deze woorden voor ons: 'Zo mag het bij jullie niet gaan' (v.43). Het is jouw roeping om te dienen, want dat is het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven.
 
De kleding van de echte volgeling is niet de purperen mantel van een keizer, maar de doornenkroon van onze Verlosser. Het gaat over een kruis, niet over een troon. Het is een leven dat voor anderen wordt gegeven.
 
Laten we het voorbeeld van Bartimeüs volgen, die Jezus smeekte om zijn medelijden (v.47). Jezus reageert altijd als je om medelijden vraagt. Bartimeüs vroeg om weer te kunnen zien. Zijn ogen werden geopend en hij zag Jezus.
 
Vraag God vandaag om je ogen te openen, zodat je Jezus kunt zien en inziet wat Hij heeft bereikt met zijn dood aan het kruis voor jou.


Heer, open mijn ogen opdat ik U duidelijker kan zien, meer van U kan houden en U beter kan volgen.
(naar het gebed van Richard van Chichester)
 

3. De reden voor zijn dood


Ook dit gedeelte hoort bij de achtergrond van Jezus' inzicht in zijn eigen dood. Het 'hersteloffer' diende als 'genoegdoening' voor de zonde (5:15). Het bracht vergeving (v.16) en ging gepaard met bloedvergieten (7:2). Dit is een voorafschaduwing van wat Jezus voor jou en mij zou doen aan het kruis.
 
Naarmate ik de oudtestamentische achtergrond en de ernst van mijn eigen zonde beter ging begrijpen, begreep ik ook steeds beter wat een gigantisch offer Jezus heeft gebracht in mijn plaats. Jezus heeft met zijn eigen lichaam Gods afwijzende reactie op mijn zonde gedragen, en daardoor kan ik vergeving krijgen en het leven ten volle leven.
 
Ik maakte eigenlijk hetzelfde mee als de blinde Bartimeüs. Ik was ziende blind, geestelijk blind. Ook ik heb Jezus gesmeekt om medelijden, net als Bartimeüs (Marcus 10:47-48). Mijn ogen werden geopend en ik ging Jezus volgen. Ik had dat niet verdiend. Het was een geschenk dat ik ontving door mijn geloof, zoals Jezus tegen Bartimeüs zei: 'Uw geloof heeft u gered' (v.52).
 

Heer, dank U dat U mijn ogen hebt geopend zodat ik kan zien hoe gigantisch het offer is dat U voor mij hebt gebracht. Dank U dat ik uw vergeving niet kan verdienen, maar dat ik deze krijg als geschenk door op U te vertrouwen. Help me om, net als Bartimeüs, U te volgen en mijn leven in dienst te stellen van U en van andere mensen.
 

Pippa's bijdrage

Leviticus 5:23-24


'Hij moet het gestolen goed, het afgeperste geld of wat hem in bewaring is gegeven of wat de ander verloren heeft (...) volledig vergoeden.'
 
Ik moet bekennen dat wij een heleboel paraplu's hebben die mensen hebben laten liggen in de pastorie. We hebben er veel plezier van!
 

Vers van de dag
Marcus 10:45

'... de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.