Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

God heeft jouw bestwil voor ogen 

13 februari - dag 44

Lord Radstock logeerde halverwege de negentiende eeuw in een hotel in Noorwegen. Hij hoorde beneden in de lounge een jong kind piano spelen. Het was een vreselijk geluid: ‘Pling... ploing... pling...’. Hij werd gek van dat gepingel! Er ging een man naast haar zitten die met haar meespeelde en de gaten opvulde. Samen maakten ze de mooiste muziek. Hij kwam er later achter dat de man die bij het meisje was gaan zitten haar vader was, Alexander Borodin, de componist van de opera 'Prins Igor'.
 
God wil dat wij een relatie met Hem hebben waarin we met Hem samenwerken. In het christelijk geloof gaat het vooral over wat God voor jou heeft gedaan door Christus. Maar het is niet de bedoeling dat we er bij staan en toekijken. Het is je roeping om te reageren. God betrekt jou bij zijn plannen. God komt naast je zitten en zorgt ervoor dat 'alles bijdraagt aan het goede' (Romeinen 8:28). Hij neemt ons gepingel als uitgangspunt en maakt iets moois van ons leven.

1. Wees verstandig

Jouw aandeel is om te reageren op Gods roeping, op zijn wegen te blijven, verstandig te leven en op die manier iets moois van je leven te maken. In dit gedeelte zien we vier gebieden waar je vooral waakzaam moet zijn als je verleidingen wilt overwinnen:

 • Wat je denkt

  Je bepaalt zelf wat je denkt. Je hele leven vloeit voort uit je hart. 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven' (v.23). Je moet je hart vullen met goede dingen, vooral met de woorden van God (vv.20-21). Zij brengen 'leven' en 'genezing' (v.22, WV). Denk aan 'alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Filippenzen 4:8).
   
 • Wat je zegt

  Je woorden hebben veel kracht. Wees er voorzichtig mee. 'Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen' (Spreuken 4:24). Er wordt wel gezegd dat we ons drie dingen moeten afvragen voor we iets zeggen: 'Is het waar? Is het aardig? Is het nodig?'
   
 • Waar je naar kijkt

  Let op je ogen. Let op waar je naar kijkt, vooral nu, in het tijdperk van tv en internet. 'Laat je ogen recht voor je uit zien en houd je blikken gericht op wat voor je ligt' (v.25, WV). Jezus waarschuwt dat als je naar de verkeerde dingen kijkt, 'er in heel je lichaam duisternis [zal] zijn' (Matteüs 6:23). Maar Hij zegt ook: 'Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn' (v.22, HSV).
   
 • Waar je heen gaat

  Je kunt veel verleiding voorkomen als je goed let op waar je naar toe gaat. 'Let op het pad dat je voeten bewandelen (...) weerhoud je voet van het kwade' (Spreuken 4:26-27, WV). De schrijver van de brief aan de Hebreeën citeert dit vers. Hij spoort je aan om naar Jezus te kijken en je voeten rechte wegen te laten gaan (Hebreeën 12:12-13, WV).
   

Heer, zet een wachter aan mijn lippen en waak over mijn hart. Help me vandaag om verstandig te zijn.
 

2. Geef met gulle hand

God heeft jouw bestwil voor ogen met het kruis en de opstanding van Jezus. Jezus moest afschuwelijk lijden en werd werkelijk door God verlaten, opdat wij kunnen genieten van de nabijheid van God.
 
Iedereen liet Jezus in de steek: de religieuze leiders, zijn eigen familie, de menigte, zijn leerlingen en 'In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' ' (v.46).
 
Jezus' woorden van doodsangst laten zien dat Hij zich echt van God gescheiden voelde. Hij citeert Psalm 22:2, een noodkreet, een jammerklacht en een gevoel van vervreemding van God. In het boek Job zagen we hoe in de Schriften de moeilijkheden en complexiteit van het menselijk lijden worden beschreven. Aan het kruis zien we Gods ultieme antwoord op ons lijden; Hij kiest ervoor om het Zelf op zich te nemen en te ondergaan.
 
John Stott, een vooraanstaand Engels theoloog, heeft over het lijden en het kruis geschreven: 'Ik zou zelf nooit in God kunnen geloven als het kruis er niet was geweest (...) hoe kun je in de echte wereld met zijn pijn een God vereren die hier ongevoelig voor is?'
 
Maar Jezus' omarming van ons lijden aan het kruis is niet alleen een kwestie van solidariteit. Zijn woorden laten zien dat Hij 'zijn leven geeft als losgeld voor velen' (Matteüs 20:28). Hij is gestorven om jou te bevrijden. Jezus werd verlaten opdat jij en ik door God aanvaard zouden worden.
 
We zien wat deze aanvaarding inhoudt in wat er gebeurt op het moment waarop Jezus sterft: 'Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën' (Matteüs 27:51). De symboliek hiervan wordt uitgelegd in het boek Hebreeën. Het voorhangsel was de scheiding tussen het volk en het 'allerheiligste', de plaats waar God woonde (Hebreeën 9:3).
 
Door Jezus kun je Gods nabijheid ervaren en een hechte vriendschap met Hem hebben. Zelfs het detail dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, laat zien dat God ervoor heeft gezorgd dat jij bij Hem kunt komen. Dat was geen mensenwerk. Jij kunt Gods aanvaarding en nabijheid ervaren dankzij Jezus' lijden en verlating. God had jouw bestwil voor ogen.
 
Zelfs op het moment waarop God ingreep in de menselijke geschiedenis met het kruis en de opstanding van Jezus Christus, betrok Hij de mens bij zijn plannen. Hij gebruikte een rijke man, Jozef van Arimatea, die een leerling van Jezus was geworden. Jozef kocht het graf waarin Jezus zou worden begraven en waar Hij is opgestaan (Matteüs 27:57-60).
 
Het gaat er niet zozeer om of je arm of rijk bent, het gaat om de manier waarop je reageert op wat Jezus voor jou heeft gedaan en wat je doet met wat je hebt. Jozef gaf met gulle hand en daarom deed God iets prachtigs met Jozefs leven, wat tot de dag van vandaag wordt herdacht.
 

Heer, dank U dat U dit alles hebt doorstaan voor mij. Dank U dat U mij niet alleen vergeeft, maar me ook een rol geeft in uw plannen.
 

3. Heb het volste vertrouwen

Gods redding die Jezus bewerkstelligt, wordt aangekondigd in het Oude Testament. God geeft toegang tot zijn nabijheid door de wateren te scheiden, net zoals Hij doet door het voorhangsel te scheuren.
 
Door het hele verhaal zien we Gods initiatief om zijn volk te bevrijden uit Egypte: 'met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd (...) vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan ” (...) hij [heeft] u dat land in bezit gegeven (...) de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd' (13:3-16).
 
God wijst zijn volk de weg van begin tot eind. Interessant genoeg kiest Hij niet de kortste route (v.17). Soms leidt God ons niet langs de gemakkelijke weg, maar kiest Hij een langere, moeilijkere weg om ons voor te bereiden op de strijd die ons te wachten staat. Hoewel ze Egypte achter zich hadden gelaten, moesten ze nog veel strijd leveren. Ze moesten leren volledig op Gods kracht en leiding te vertrouwen.
 
Hij wees hun steeds de weg; overdag in een wolkkolom en 's nachts in een lichtende vuurzuil (v.21). Dat is wat we nodig hebben, als persoon en als gemeenschap van het volk van God: zijn voortdurende leiding.
 
Soms komen we in situaties terecht waar geen uitweg mogelijk lijkt. Met de Egyptenaren achter zich en de zee voor zich, waren ze doodsbang (14:10b). Maar Mozes had het volste vertrouwen dat God hen zou helpen. Hij zei: 'Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt (...) De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen' (vv.13-14). Ik lees deze verzen vaak als ik in een situatie verzeild ben geraakt waar ik geen menselijke uitweg uit zie.
 
Mozes had zijn eigen rol ('Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten' (v.16a)), maar God nam het moeilijkste deel voor zijn rekening; Hij maakte een doorgang door de zee. Als we bidden dat iemand vervuld mag worden met de Heilige Geest, gebruikt God ons. Jij moet je handen uitstrekken en bidden. Maar God vervult mensen met zijn Geest, Hij neemt het moeilijkste deel voor zijn rekening. Hij betrekt jou echter wel bij zijn plannen.
 
Gods aandeel was om redding te brengen: 'Zo redde de HEER de Israëlieten' (v.30). Jouw aandeel is om God te vertrouwen: 'Toen (...) stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes' (v.31).
 
God heeft jouw bestwil voor ogen. Hij wil dat je met Hem samenwerkt. Zo heeft Hij zijn schepping bedoeld, of het nou gaat om de natuur (waar wij zaaien en God zorgt voor groei) of om het koninkrijk van God (waar God zijn koninkrijk vestigt en waarin jij je eigen aandeel levert).
 

Heer, dank U dat U in alles mijn bestwil voor ogen hebt en dat U mij hierin een rol geeft. Neem mijn gepingel en maak er iets moois van.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 27:52-53
 

'De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.'
 
Dat moet heel wat mensen de stuipen op het lijf hebben gejaagd! En wat gebeurde er met hen?
 

Vers van de dag
Exodus 14:14

'De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.