Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goede dingen doen

28 oktober - dag 301

Er zijn mensen in onze kerk die altijd goede dingen lijken te doen. Telkens als ik ze zie zijn ze aan het serveren of afwassen, voor iemand aan het bidden, iemand aan het bemoedigen, eten naar de zieken aan het brengen of bezig met een andere goede daad. Ze geven met gulle hand en dragen zo bij aan het werk van de kerk. Ze doen alles met zoveel welwillendheid en enthousiasme. Hun voorbeeld geeft mij altijd goede moed om het net zo goed te doen.
 
Het lijkt wel of ze het nooit beu worden om goed te doen. John Wesley, een Britse theoloog uit de achttiende eeuw, schreef: 'Doe al het goede dat je kunt, op elke mogelijke manier, met alle mogelijke middelen, overal waar je kunt, wanneer je maar kunt, voor zoveel mogelijk mensen en zo lang je maar kunt.'
 
In onze samenleving wordt soms smalend over 'goede daden' gesproken. Maar dat is niet terecht. Jezus trok door het land als weldoener (Handelingen 10:38).
 
Paulus schrijft aan Titus: 'Herinner allen eraan dat ze (...) bereid [zijn] om altijd het goede te doen' (Titus 3:1). Het is zijn wens dat allen die op God vertrouwen 'zich erop toeleggen het goede te doen' (vv.8,14).
 

1. Doe goed, geen kwaad

Het tegenovergestelde van goed doen is kwaad doen. De psalmdichter is vastbesloten om het goede te doen. Daarom zegt hij: 'Ga weg van mij, kwaaddoeners' (v.115a, HSV). De kwaaddoeners zijn 'wankelmoedig' (v.113). Ze doen niet wat God wil en ze liegen (v.118, BGT).
 
Kies ervoor om het kwade links te laten liggen en goed te doen. Heb Gods wet en richtlijnen lief (vv.113,119). God is je schuilplaats en je schild (v.114a). Vestig je hoop op zijn woord (v.114b). 'Heer, geef me kracht, help me om steeds op uw regels te letten' (v.117, BGT).
 
De psalmdichter schrijft: 'Steun mij zoals u hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet' (v.116). Het is erg genoeg dat we moeten wachten. In Spreuken staat: 'Almaar onvervulde hoop maakt ziek' (13:12a). De psalmdichter bidt dat zijn verwachting niet wordt beschaamd.
 

Heer, vandaag leg ik mijn verwachtingen aan U voor... Beschaam mijn verwachting niet. Ik hou van uw woord en van uw wet. Help me om naar uw woord te leven, om het kwaad links te laten liggen en het goede te doen.
 

2. Wees altijd bereid om het goede te doen

Het verschil tussen Paulus' leven voordat hij een band met Jezus Christus kreeg en zijn leven daarna is zo enorm. (Ik heb in mijn leven hetzelfde ervaren.) Paulus schrijft: 'Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar' (v.3).
 
Maar Jezus verandert levens radicaal: 'Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid' (vv.4-5a). Het goede doen is een reactie op Gods goedheid en liefde voor ons. We denken vaak aan de goedheid van onze familie en vrienden, maar Gods goedheid is onmetelijk veel groter. Als God zo goed is voor jou, is het een heel voor de hand liggende reactie dat jij goed bent voor anderen.
 
Vanwege zijn goedheid en liefde heeft God je niet alleen vergeving, maar ook de Heilige Geest gegeven. 'Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dank zij Zijn genade heeft Hij ons voor God rechtvaardig verklaard. En nu mogen wij vol verwachting uitkijken naar het eeuwige leven dat Hij ons geeft' (vv.5b-7, HB). Het is de Heilige Geest die jou inspireert en de kracht geeft om het goede te doen.
 
Daarom kan Paulus schrijven over het soort leven dat wij nu moeten leiden: 'Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn' (v.1a). Het is onze burgerplicht om ons te houden aan de wetten van het land, tenzij ze indruisen tegen de wet van God.
 
Gehoorzaamheid en de overheid en gezag erkennen is echter niet genoeg. We moeten 'bereid [zijn] om altijd het goede te doen, (...) van niemand (...) kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk (...) zijn en [ons] tegenover iedereen zachtmoedig (...) gedragen' (vv.1-2). Hij drukt hun nog twee keer op het hart dat ze 'zich erop toeleggen het goede te doen' (vv.8,14).
 
Het is opvallend dat Paulus hier de nadruk legt op hun relatie met andere mensen. Paulus moedigt hen aan om zich op de ander te richten met een houding van bescheidenheid, betrouwbaarheid en zorgzaamheid. Hoewel liefde onze drijfveer zou moeten zijn, leren we soms van andere mensen te houden door hen te dienen.
 
Zelfs nadat we opnieuw zijn geboren en zijn vernieuwd door de Heilige Geest kunnen we van het juiste pad afraken en onproductief worden. Laat je niet verleiden tot oeverloze discussies. Paulus schrijft: 'Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas' (v.9).
 
Paulus maakt zich zorgen dat de christenen op Kreta zich laten meeslepen door de cultuur waarin ze leven. Hij schrijft: 'Laten ook onze mensen leren zich in te spannen om het goede te doen waar dat dringend nodig is. Zo maken ze zich nuttig' (3:14).
 
Als christen leef je je geloof voor aan de wereld om je heen. Als we liegen en ons niet nuttig maken, zullen de mensen dat zien. We moeten de goedheid en liefde van God onze Redder weerspiegelen door het goede te doen (v.4).
 
Het goede doen en je nuttig maken betekent niet noodzakelijkerwijs dat je ander werk moet zoeken. Toen ik werkte als advocaat vroeg ik me af of God mij riep om te werken in de Anglicaanse kerk. Het viel me toen op dat 'Zenas, de rechtsgeleerde' met naam en toenaam wordt genoemd in dit gedeelte (v.13). Het drukte me met mijn neus op het feit dat, ook al zou ik stoppen met mijn werk als advocaat, dit niet betekende dat er iets mis was met mijn werk als christelijke advocaat. In welke fase van je leven je ook zit, welk werk of welke dienst aan God en de wereld je ook doet, je kunt altijd het goede doen.
 

Heer, dank U voor de manier waarop U mijn leven zo compleet hebt veranderd. Help me om me nuttig te maken en net als Jezus het goede te doen.
 

3. Blijf dicht bij Hem die het goede doet

In zijn inleiding bij het boek Klaagliederen schrijft Eugene Peterson dat ieder mens moet lijden. Het boek Klaagliederen gaat samen met het uitgebreide Bijbelse getuigenis dat het lijden waardig maakt door erop te wijzen dat God met ons meelijdt.
 
Zoals de naam al doet vermoeden gaat het boek over de ellende, het verdriet, de rouw, de pijn, het verlies en de tragedie die het volk van God moest doormaken tijdens de ballingschap. Onze omstandigheden zijn dan wel anders, maar ook wij lijden.
 
De schrijver beklaagt zich erover dat het ooit zo grote Israël is weggevoerd in ballingschap vanwege zijn grote zonde: 'Waarom is Juda weggevoerd als een slaaf? Om al het kwaad dat het anderen berokkende, omdat het hen tot slaven maakte' (1:3, HB), 'nu is het er leeg en verlaten' (v.7c, BGT), 'Nu sneuvelt wie zich buiten waagt, maar wie in huis blijft, sterft aan de pest' (v.20, GNB).
 
In het gedeelte voor vandaag lijkt er weinig hoop te zijn. Het gaat alleen over oordeel en ellende. De schrijver zegt: '... is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan' (v.12). Zo voelen we ons vaak als we worden geconfronteerd met problemen en beproevingen.
 
Hij schrijft: 'Hij heeft mijn overtredingen gebundeld en ze vastgemaakt als een juk; ze drukken zwaar op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer heeft mij uitgeleverd aan hen bij wie ik weerloos ben' (v.14).
 
Hier wordt een beeld geschetst van zonden die als een zwaar juk op zijn nek en schouders drukken. Hij is uitgeput en gaat gebukt onder de last.
 
Dit verbeeldt de ballingschap, het oordeel en de enorme ellende. De daadwerkelijke ballingschap duurde ongeveer 70 jaar, maar op een bepaalde manier duurde de spirituele ballingschap langer voort.
 
God zij dank is Jezus gekomen om te verkondigen dat de ballingschap eindelijk is afgelopen en dat je niet langer vermoeid hoeft te zijn en niet meer gebukt hoeft te gaan onder de last van je zonden. Jezus heeft gezegd: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matteüs 11:28-30).
 
Dit is het geheim van het goede doen: blijf dicht bij Hem die het goede doet. Geef Hem je last en ontvang zijn rust. Neem zijn juk op je terwijl je van Hem leert – van zijn zachtmoedige, bescheiden hart – want Hij is de bron van het goede.


Dank U, mijn Heer en mijn Redder, dat U het juk van de zonde van mij wegneemt en mij bevrijdt van die zware last. Dank U dat, als ik samen met U het juk draag, mijn juk zacht is en mijn last licht. Help me om vandaag dicht bij U te blijven, te dienen in de kracht van de Heilige Geest en net als U het goede te doen.
 

Pippa's bijdrage

Titus 3:14


'Ook de onzen moeten leren ijverig goede werken te verrichten waar dat nodig is; anders blijven ze zonder vrucht.'
 
Ik vraag me af welke vruchten God graag zou zien. Ons leven is zo druk. Het is bepaald niet makkelijk om te kiezen wat je moet doen. In Gods koninkrijk, waar alles omgekeerd is, is wat wij onbelangrijk vinden waarschijnlijk juist heel belangrijk voor God.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.