Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Het verbond van liefde  

28 december - dag 362

Toen mijn dochter trouwde, mocht ik haar weggeven. Voor in de kerk, ten overstaan van al hun familie en vrienden, beloofden zij en haar echtgenoot elkaar exclusieve trouw uit hun overweldigende liefde voor elkaar. Ze sloten een verbond van liefde. Het was een gebeurtenis waarin de liefde centraal stond.
 
Een verbond is een overeenkomst tussen twee mensen of twee partijen. In de oudheid werden veel verbonden gesloten. Vaak ging dit gepaard met een plechtigheid, zoals een bloedoffer.
 
Het idee van een verbond is zo belangrijk in de christelijke Bijbel dat de twee delen ervan bekend zijn geworden als het Oude en het Nieuwe Testament ('Testamentum' is het Latijnse woord voor verbond). Hoewel het Nieuwe Verbond anders was dan het Oude, kwamen beide  voort uit Gods overvloedige liefde voor jou.

1. Loof God om zijn grote liefde

Wist je dat jij Gods gunsteling kunt zijn? Dit is wat het betekent om deel uit te maken van 'het volk dat bij hem hoort' (v.14, BGT) en dat 'hem trouw' is (v.14c). Daar draait het om in Gods verbond van liefde.
 
Vanwege Gods liefde voor hem barst de psalmdichter uit in lofliederen. Hij roept de hele schepping op om God te loven en te prijzen (vv.7-12): 'Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven' (v.13).
 
De psalm bereikt zijn hoogtepunt in vers 14: 'Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is' (HSV).
 
Een hoorn staat voor de kracht van de Heer, zoals van Jezus wordt gezegd: 'En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht' (Lucas 1:69, HSV). In de 'Nieuwe Bijbelvertaling' staat hier: 'Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar'. Dit heeft Hij gedaan vanwege zijn grote liefde voor ons; Hij heeft een verbond van liefde gesloten, omdat Hij een volk wil dat Hem na staat. Geen wonder dat de psalmdichter eindigt met de uitroep 'Halleluja', Loof de Heer (Psalm 148:14).
 

Heer, dank U dat U met mij een verbond hebt gesloten, dat U mij dicht naar U toe trekt en mij uw gunsteling noemt.
 

2. Dank Jezus dat Hij de prijs heeft betaald

Gods verbond heeft wel een prijs. Wij hoeven deze prijs echter niet te betalen; die wordt betaald door God Zelf in de persoon van Jezus, wiens bloed voor jou is vergoten. Johannes ziet Jezus op een wit paard. Hij beschrijft Hem op vier manieren:

 • Trouw en betrouwbaar

  Hij velt een rechtvaardig vonnis (v.11). Hij kijkt recht in ons hart en ziet al onze geheimen ('Zijn ogen waren als een vlammend vuur', v.12a). Hij heeft gezag over de hele wereld ('op zijn hoofd had hij veel kronen', v.12b). Ondanks onze ontrouw is hij 'trouw en betrouwbaar' (v.11).

  Overal in de Bijbel lezen we over Gods trouw; Hij houdt zich aan zijn verbond en komt zijn beloften na. De trouw van God is bij uitstek zichtbaar in Jezus: Hij die trouw en betrouwbaar is.
   
 • De naam die alleen Jezus kent

  Ten tweede 'stond [er] een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf' (v.12c). Gods openbaring van Zichzelf in Jezus is pas volkomen als we oog in oog met Hem komen te staan (1 Korintiërs 13:12).
   
 • Het Woord van God

  Ten derde: 'Zijn naam luidde 'Woord van God'' (Openbaring 19:13b). Het Woord van God is de manier waarop God met ons communiceert. De ultieme openbaring van God is in de persoon van Jezus, het Woord van God (Johannes 1:1).

  'Hij droeg met bloed doordrenkte kleren' (Openbaring 19:13a). Dit is het bewijs van Gods overweldigende liefde voor jou. Dit is 'het bloed van het verbond' (Matteüs 26:28). Het bloed van Jezus is voor jou vergoten.
   
 • Hoogste Heer en Koning

  Ten vierde is zijn naam 'Hoogste Heer en Koning' (Openbaring 19:16). Deze naam is geschreven op zijn kleding en op zijn dij. Hij geeft leiding aan de kerk 'gekleed in zuiver, wit linnen' (v.14). Dit is Degene voor wie elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is (Filippenzen 2:9-11).
Geen kwaad houdt stand voor Jezus. Uiteindelijk wordt alle kwaad uitgeroeid. De eindstrijd (Openbaring 19:17-21) zal helemaal geen strijd zijn. De demonische machten worden 'in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid' (v.20d) en Gods vijanden, Christus' tegenstanders, worden eens en voor altijd van hun macht beroofd (v.21). De dramatische beelden dienen om te laten zien hoe allesomvattend de overwinning van Jezus zal zijn.
 
De grote overwinning is al behaald door Hem die trouw en betrouwbaar is. Door het kruis en de opstanding heeft Hij alle machten en krachten van het kwaad overwonnen (Kolossenzen 2:15). De overwinning waarover we hier lezen is een uitgemaakte zaak als Jezus ten tonele verschijnt.
 

Heer, dank U voor uw opofferend verbond van liefde. Dank U dat U trouw en betrouwbaar bent, dat Uw liefde overweldigend is en dat we op een dag oog in oog met U komen te staan.
 

3. Vertrouw erop dat God voor je zorgt

Ben je wel eens zo wanhopig dat je God smeekt om hulp, waarbij je van alles belooft als Hij je gebed maar verhoort? Als God je gebed dan verhoort, ben je je beloften alweer vergeten en raakt God op de achtergrond.
 
Met het volk van God gaat het vaak net zo. Als God ons zegent, loert het gevaar dat we zelfgenoegzaam en laks worden en het verkeerde pad kiezen. Dan smeken we God weer om hulp en heeft Hij medelijden met ons en redt Hij ons weer. Vervolgens glijden we weer af. In mijn eigen leven is dit verschillende keren voorgekomen. Maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft.
 
God sloot een verbond met zijn volk, te beginnen met Abraham (v.8). Het was een belofte van liefde (v.32, GNB). Hij beloofde voor hem en de zijnen te zorgen met 'brood uit de hemel' om hun honger te stillen en 'water (...) uit een rots' om hun dorst te lessen (v.15). Hij wilde dat ze erop vertrouwden dat Hij voor hen zou zorgen.
 
God wil dat je op Hem vertrouwt. Neem je voor om vandaag niet te piekeren over morgen. Vertrouw erop dat God je elke dag geeft wat je die dag nodig hebt. God houdt niet alleen van je; Hij stroomt over van liefde voor jou. Hij houdt van je alsof er niemand anders is om van te houden.
 
De muren zijn weer opgebouwd. De Wet is voorgelezen. Nu zien de mensen in hoeveel God van hen houdt en erkennen ze zijn verbond van liefde. Ze beseffen dat God hen op een buitengewone manier heeft gezegend. Ze begrijpen dat ze dat niet verdiend hebben.
 
Ze komen bij elkaar om te vasten en te bidden. Ze gaan bij elkaar staan en belijden schuld voor hun zonden en wandaden (v.2). '... gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de HEER, hun God' (v.3a). Terwijl ze naar de woorden luisteren, komen hun zonden ongetwijfeld aan het licht. '... nog eens een vierde deel van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de HEER, hun God' (v.3).
 
Hun gebed is voorbeeldig. Het begint met lofprijzing. Nadat ze God geloofd hebben voor zijn overvloedige liefde die zichtbaar is in zijn schepping (vv.5-6), loven ze Hem voor zijn overvloedige liefde die zichtbaar is in de geschiedenis, te beginnen met zijn verbond met Abraham (v.8). Ze gedenken zijn liefde en trouw aan Abraham, Mozes en het volk (vv.7-15).
 
Ze erkennen dat het volk 'koppig' was en weigerde te luisteren naar Gods geboden, ondanks zijn grote liefde en goedheid (v.16).
 
En toch stroomde God over van liefde: 'U bent een God, Die vergeeft, Die genade schenkt en medelijden toont. (...) U bent vol liefde en genade (...) U hield zielsveel van hen (...) wees (...) [hun] de weg. U hebt hun Uw goede Geest gegeven om hen te onderwijzen (...) nooit hebben zij gebrek geleden (...) Daarna hielp U hen (...) zij leefden in weelderige omstandigheden dank zij Uw grote goedheid' (vv.17-25, HB).
 
We zien steeds hetzelfde patroon. God zegent hen, 'Toch kwamen ze in opstand (...) Daarom leverde u hen uit aan hun onderdrukkers. Wanneer ze werden onderdrukt riepen ze u aan, en u, vanuit de hemel, verhoorde hen. (...) Maar zodra ze weer rust hadden deden ze weer wat slecht is in uw ogen. Dan leverde u hen aan hun vijanden uit (...) en dan riepen zij u opnieuw aan, en vanuit de hemel verhoorde u hen weer. Liefdevol als u bent, redde u hen vele malen. (...) Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God (...) die zich trouw houdt aan het verbond' (vv.26-32).
 
Omdat het volk zich niet aan hun deel van het verbond kon houden, beloofde God dat Hij een nieuw verbond zou sluiten. Het nieuwe verbond is bezegeld met het bloed van Jezus. Onder dit verbond is de Heilige Geest in jou komen wonen om je te helpen zodat je je aan jouw deel van het verbond kunt houden en kunt overstromen van liefde voor God en andere mensen.
 

Vader, dank U dat U een verbond van liefde met mij hebt gesloten dat is bezegeld met het bloed van Jezus. Dank U dat U mij uw Heilige Geest geeft om me te helpen om over te stromen van liefde voor U en voor andere mensen.
 

Pippa's bijdrage

Nehemia 9:16-37


Het volk Israël blijft in hetzelfde kringetje ronddraaien: ze komen in opstand, worden onderdrukt, smeken God om hulp, worden gered, vergeten God en komen weer in opstand. Ik zou denken dat God het op een gegeven moment wel zat was. Maar ik ben eigenlijk geen haar beter. Ik ben zo blij dat God 'vergeeft', 'genade schenkt', 'medelijden toont', 'niet snel toornig' wordt en 'vol van liefde en genade' is.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.