Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De geschiedenis is Gods geschiedenis  

15 december - dag 349

In het Westen gaan veel mensen ervan uit dat de geschiedenis geen doel heeft: de geschiedenis is 'vol herrie en woede, maar het betekent niets', aldus Shakespeare in 'Macbeth'. In veel Oosterse religies wordt de geschiedenis gezien als cyclisch of denkbeeldig, terwijl marxisten de geschiedenis zien in termen van klassenstrijd.
 
In tegenstelling tot al deze opvattingen wordt de geschiedenis in het Nieuwe Testament beschouwd als een beweging naar een climax. De uiteindelijke strijd is tussen goed en kwaad en eindigt met de overwinning van het goede en God.
 
Het koninkrijk van God zal niet mislukken. God verwezenlijkt zijn doelen in de geschiedenis. Jezus is het middelpunt. Alle lijnen van de geschiedenis komen samen in Hem. Iemand heeft ooit gezegd: “Het scharnier van de geschiedenis is dat van de deur van de stal in Betlehem.”
 
De geschiedenis is Gods geschiedenis. In het nieuws en in geschiedenisboeken hoor en lees je details. In de Bijbel krijg je het totaalbeeld. Vooral in het boek Openbaring wordt onthuld wat zich achter de schermen van de geschiedenis afspeelt.
 
God is de almachtige Heer van de geschiedenis. Maar wij zijn meer dan marionetten. Je wordt niet willoos heen en weer geschoven, zoals stukken op een schaakbord. Nee, jij hebt een eigen rol. God maakt jou deel van zijn plannen. God bereikt zijn doel vaak in samenwerking met zijn volk.

1. Laat je leiden door de God van de geschiedenis

We hebben Gods leiding nodig. Jij hebt het vermogen om de loop van de geschiedenis voorgoed te veranderen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
 
David was depressief. Hij woonde 'in duisternis'. 'Ik weet mij geen raad meer en ben zo verschrikkelijk bang' (v.4, HB). Hoe krijg je jezelf uit de put?

 • Denk aan de goede dingen

  David koos ervoor om te denken aan positieve dingen. 'Ik denk terug aan vroeger. Ik denk aan al uw wonderen, aan alles wat u hebt gedaan' (v.5, BGT).
   
 • Blijf aanbidden

  Aanbidding kan een pleisterplaats zijn in moeilijke tijden. David zegt: '... dan strek ik mijn handen naar u uit, dan verlang ik naar u als dor land naar water' (v.6, GNB).
   
 • Roep tot God om hulp

  Hij bidt: 'Geef mij snel antwoord, HERE, want ik houd het niet meer uit' (v.7, HB).
   
 • Luister naar Gods leiding

  Jaar na jaar heb ik naast vers 8c, 'wijs mij de weg die ik gaan moet', een lijst geschreven met onderwerpen waarbij ik Gods leiding heel hard nodig had. Het is zo bemoedigend als ik terugkijk en zie hoe Hij me de weg heeft gewezen, soms op een manier die ik zelfs niet had durven vragen of bedenken.


'HEER, hoor mijn gebed (...) ik verlang naar u, zoals droog land verlangt naar regen (...) Wees bij mij en leid mij (...) op u vertrouw ik (...) bevrijd me uit mijn ellende' (BGT).
 

2. Kijk achter de schermen van de geschiedenis

Ondanks alle ellende en verschrikkingen die je ziet in de wereld om je heen en waarover je leest in geschiedenisboeken, heb je goede hoop. Het goede nieuws gaat over Jezus. Jezus, het Lam van God, opent de zegels van de geschiedenis (v.1). Hij onthult wat zich afspeelt achter de schermen van de gebeurtenissen waarover je leest en hoort.

 • Het evangelie wordt verkondigd aan alle volken

  De eerste ruiter kreeg 'een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet' (v.2).

  Dit klinkt als Jezus Zelf, de overwinnaar van de dood, de gekroonde Koning van het heelal die eropuit trekt om het goede nieuws te verkondigen aan de volken.
   
 • Oorlogen en militaire macht

  De tweede ruiter 'kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard' (v.4).

  De geschiedenis is vol geweld en oorlog met volken die proberen elkaar te onderwerpen en te overheersen.
   
 • Onrecht en ongelijkheid

  De derde ruiter hield 'een weegschaal in zijn hand' (v.5).

  Er was torenhoge inflatie (v.6), een economische ramp. Net als tegenwoordig leven veel mensen in grote armoede terwijl anderen een luxeleven leiden zonder zich het lot van de armen aan te trekken.
   
 • De vloek van de dood

  De vierde ruiter 'heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem' (v.8a).

  De dood eist zijn tol in de geschiedenis. De geschiedenis van onze wereld is er een van geweld ('zwaard'), honger ('hongersnood') en ziekte ('dodelijke ziekten') en daarnaast andere willekeurige doodsoorzaken ('wilde dieren') (v.8b).
   
 • De vervolgde kerk

  '... de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis' (v.9).

  Ook vandaag de dag worden christenen vervolgd. Miljoenen christenen over de hele wereld leven dagelijks in angst voor onderdrukking door de geheime politie, milities of de overheid en moeten vrezen voor discriminatie. Ze lijden omdat ze in Jezus geloven.
   
 • Het begin van het einde

  Jezus voorspelde revoluties die lijken op wat hier beschreven wordt: 'dat alles is het begin van de weeën' (Matteüs 24:8). Hierbij moeten we denken aan sociale en politieke onrust en natuurrampen. 
De zes zegels geven een algemeen beeld van de geschiedenis tussen de eerste en tweede komst van Jezus.
 

Heer, laat ons vredestichters zijn die de hongerigen te eten geven, die strijden tegen onrecht, die mensen die onderdrukt worden bijstaan en die het goede nieuws verkondigen totdat U terugkomt. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen die eeuwig zullen zijn.
 

3. Kijk naar Gods liefde in de geschiedenis

We kunnen Gods liefde zien als we naar de geschiedenis kijken. God zegt bij monde van Maleachi (zijn naam betekent 'mijn boodschapper') dat Hij zijn liefde in het verleden steeds weer heeft laten zien. Als je wilt weten hoeveel God van jou houdt, kijk dan maar naar de geschiedenis. Gods boodschap is steeds weer: 'Ik heb jullie lief' (v.2), zoals blijkt uit het verhaal van Esau en de Edomieten (vv.2-5).
 
De achtergrond van dit Bijbelgedeelte is een gebrek aan ontzag voor God, zelfs nadat de tempel is herbouwd. Er wordt niet meer met gulle hand gegeven.
 
De woorden in dit boek zijn bijzonder uitdagend voor iedereen die op de een of andere manier leiding geeft aan het volk van God (v.6).
 
De priesters waren de leiders van het volk van God. Net als de profeten werden zij geacht degenen te zijn door wie God sprak: 'Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de HEER van de hemelse machten' (2:7).
 
We worden allemaal uitgedaagd:

 • Wees vastberaden om Gods naam te eren

  'Het is jullie taak mijn naam in ere te houden' (v.2, GNB).
   
 • Ontvang leven en vrede

  God belooft om 'leven en vrede' (v.5a) te geven, twee van de grootste zegeningen die je kunt krijgen.
   
 • Aanbid God met eerbied en ontzag

  We zouden Gods buitengewone gulheid en goedheid als volgt moeten beantwoorden: 'van Levi verwachtte ik eerbied, en hij, vervuld van diep ontzag voor mijn naam, eerde mij' (v.5b).
   
 • Leer anderen de waarheid

  'Alles wat hij onderwees bevatte waarheid, en er kwam niets verkeerds over zijn lippen' (v.6a).
   
 • Leid een rechtvaardig leven

  'Hij was rechtschapen en hij leefde in vrede met mij' (v.6b). Christelijke leiders moeten het goede voorbeeld geven door heilig te leven.
   
 • Help anderen een band met God te krijgen

  '... velen hield hij af van het kwaad' (v.6c).

Hierna richt Maleachi de aandacht op relaties. Hij heeft kritiek op de mensen omdat ze trouwen met mensen die niet in God geloven (v.11). Dit wordt ook op andere plaatsen in de Bijbel afgeraden (zie 2 Korintiërs 6:14), maar het kan ook een uitdaging zijn. Het beeld dat Maleachi hier gebruikt kan ons helpen begrijpen waarom het geen goed idee is. Hij beschrijft ongelovigen als 'de dochter van een vreemde god' (Maleachi 2:11, HSV), een zinsnede die hun tegenstrijdige religieuze standpunten benadrukt.
 
Iedereen heeft religieuze overtuigingen, ook iemand die gelooft dat God niet bestaat. Als we onszelf geven aan iemand die een ander geloof aanhangt, kan dat uiteindelijk een wig tussen ons en God drijven.
 
God wil dat kinderen opgroeien in de geborgenheid van een huwelijk: 'U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in Zijn ogen. En wat wil Hij van u? Gelovige kinderen uit uw verbintenis. Pas daarom op voor hartstocht! Blijf trouw aan uw eigen vrouw. "Want Ik haat de echtscheiding", zegt de HERE, de God van Israël. (...) Wees daarom op uw hoede voor hartstocht en word uw vrouw niet ontrouw' (vv.15-16, HB).
 
Dit is ferme taal, maar eigenlijk staat er hoeveel God van ons houdt en hoeveel waarde hij hecht aan het huwelijk. Juist omdat het huwelijk zo mooi is, is God zo fel gekant tegen alles wat het huwelijk schaadt.
 
Ontrouw begint in ons hart: 'Wees dus op uw hoede met uw geest [zodat zijn Geest uw geest kan sturen] en handel niet trouweloos [naar uw huwelijkspartner]' (v.16, HSV).
 

Heer, dank U voor Jezus die is gekomen om vergeving mogelijk te maken. Geef dat we ons hart en onze gedachten in bedwang houden en niet trouweloos zijn.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 143:8


'Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.'
 
Ik heb een veel betere dag als ik 's ochtends begin met Bijbellezen en me laat bemoedigen en sterken door Gods liefde. Zonder deze tijd met God heb ik het gevoel dat ik zonder jas naar buiten ga; er ontbreekt iets belangrijks.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.