Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je angst overwinnen

31 maart - dag 90

Generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000) wordt ook wel de angstgeneratie genoemd. In een van haar bekendste nummers, 'The Fear', zingt Lily Allen:

'Ik weet niet meer wat nou echt is en wat niet ...
want ik word overmand door angst.'

Vrees, een ander woord voor angst, heeft in de Bijbel twee verschillende betekenissen, een gezonde en een ongezonde. De goede betekenis van het woord vinden we vaak in de context van ontzag voor God en soms respect voor mensen (vooral mensen die gezag dragen).
 
De ongezonde betekenis is bang zijn. Wij worden geacht God te vrezen (in de goede betekenis) en niet bang te zijn voor iets of iemand anders. Veel mensen zijn juist wel bang. Ze vrezen God niet, maar hun leven is vol vrees van het verkeerde soort.
 
Hoe kun je je angst overwinnen?

1. Zie je angst onder ogen


We zijn allemaal wel eens bang. Je kunt proberen om je angst te onderdrukken en net te doen alsof je niet bang bent of je kunt je angst onder ogen zien.
 
David legt een paar brandende vragen aan God voor. Hij heeft geprobeerd zich te beheersen en stil te zijn, maar zijn ervaring was dat zijn pijn steeds erger werd toen hij niet met God praatte (v.3).
 
Hij realiseerde zich hoeveel tijd een mens doorbrengt in angst en vrees. Maar de korte duur van het leven werpt een ander licht op onze angsten. Het leven is vergankelijk (v.5). Ons leven is 'niet meer dan lucht' (v.6). Vaak heeft angst met geld te maken: 'De mens maakt zich druk om niets, hij schraapt een vermogen bijeen, maar weet niet voor wie' (v.7, GNB).
 
David maakt zich vooral druk over het lijden dat hij om zich heen ziet en dat hij zelf doormaakt. Hij begrijpt niet hoe God dat kan laten gebeuren. Hij is zo boos over wat God doet dat hij zelfs vraagt: 'Laat mij met rust en geef me wat vreugde' (v.14a, WV).
 
Het is goed om je zorgen en klachten uit te spreken naar God. God begrijpt dat lijden ons verwart en pijn doet; Hij heeft immers zelf het ergste lijden doorstaan voor ons.
 
Deze psalm geeft geen kant-en-klare oplossing voor deze angst voor het lijden. Toch zien we in het hart van deze psalm, waarin David zijn angsten, zorgen en frustraties bij God brengt, dat hij het antwoord vindt in zijn relatie met God. David zegt tegen God: 'Mijn hoop is alleen op u gevestigd' (v.8). En zijn gebed aan het einde is een erkenning dat hij volledig van God afhankelijk is voor een antwoord.
 
Het leven is te kort om je zorgen te maken over nutteloze dingen. Bid. Vertrouw op God. Geniet van het leven. Laat je niet op de kop zitten door kleinigheden.


'Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet' (v.13).
 

2.  Blijf vertrouwen op Jezus


Er zijn tijden dat je wordt overmand door angst. Soms overspoelt het je als de onverwachte storm waarmee de leerlingen te maken krijgen (vv.22-25).
 
Dit gedeelte begint met een bijzondere combinatie van intimiteit en ontzag. Jezus zegt over zijn volgelingen dat 'degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen' een hechte band met Hem zullen hebben (v.21). Ze zijn zijn 'moeder en broers' (v.21).
 
Intimiteit en ontzag zijn geen tegenpolen maar vullen elkaar aan. Dit geldt voor elke relatie, of het nu gaat om het huwelijk, hechte vriendschappen of de band tussen ouder en kind. Buitengewone intimiteit gaat vergezeld van een gezond respect.
 
De leerlingen voelden twee soorten vrees toen zij met Jezus op het meer waren. Toen er een storm opstak waren ze in groot gevaar (v.23) en ze waren heel bang. Ze maakten Jezus wakker en zeiden: 'Meester, Meester, we vergaan!' (v.24a).
 
Jezus 'stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust' (v.24b). Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Waar is jullie geloof?' (v.25a). Ook hier zien we de tegenstelling tussen ongezonde angst en geloof. Jezus zei tegen hen: 'Waar is jullie vertrouwen?' (v.25a, WV).
 
De oplossing voor hun angst is heel simpel, maar o zo moeilijk in de praktijk. In mijn eigen leven blijkt het een les die ik steeds weer opnieuw moet leren. Blijf vertrouwen op Jezus, ook in je angstigste momenten. Blijf in Hem geloven. Soms brengt Jezus de storm tot bedaren, soms laat Hij de storm uitrazen en kalmeert Hij jou.
 
De leerlingen reageren met gezonde vrees op Jezus' optreden, namelijk met groot ontzag, verbazing en nederigheid (v.25, HB). Ze zeggen tegen elkaar: 'Wie is hij toch' (v.25b)?
 
Hun vraag wordt beantwoord door de man die door demonen was bezeten en die door Jezus wordt genezen. Jezus is de 'Zoon van de allerhoogste God' (v.28).
 
Toen de varkenshoeders zagen dat de man genezen was en 'zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand (...) werden ze door schrik bevangen' (v.35c). Ze vroegen Jezus om weg te gaan 'want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen' (v.37).
 
Ook hier zien we de verkeerde soort vrees. Ze waren bang omdat ze hun kostbare varkens kwijt waren. Wat zouden ze nog meer kwijtraken? Ze zagen de onschatbare waarde van een mensenleven niet. Ze wezen Jezus af uit angst, maar Jezus was niet bang voor hen of voor wat dan ook.
 
Jezus hanteerde hierna een verrassende aanpak. De man die bezeten was geweest wilde bij Hem blijven (v.38). Maar Jezus schakelt hem in om zijn verhaal direct aan anderen te vertellen. Hij zegt: 'Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.' En dus ging de man weg en vertelde iedereen die het wilde horen hoeveel Jezus voor hem had gedaan (v.39).
 
In Jezus had hij God leren kennen. Lucas wisselt de zin 'alles wat God voor u heeft gedaan' (v.39a) af met de zin 'wat Jezus voor hem had gedaan' (v.39b). Jezus is God. Dit is de reden waarom Jezus uiteindelijk het antwoord is op al onze ongezonde angst. Laat je niet overmannen door angst, maar overwin je angst met Jezus.
 

Heer, geef mij een gezonde vrees – ontzag, verbazing en nederigheid in de nabijheid van Jezus en een geloof in Hem dat mij bevrijdt van al mijn ongezonde angst.
 

3. Vrees God en niets anders


Deze hoofdstukken van het Oude Testament zijn zeer schokkend voor de moderne lezer. Sommige delen van het Oude Testament lijken heel moeilijk, zoals Numeri 31:15-18. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor deze kwesties. Soms is wat we weten over Gods liefde en goedheid het enige waaraan we ons kunnen vasthouden en moeten we erop vertrouwen dat er een antwoord is, zelfs als we dat niet kunnen begrijpen.
 
Wat we wel zien in deze hoofdstukken is dat het volk van God in het Oude Testament ontzag had voor God. Ze vonden toegang tot Hem niet vanzelfsprekend. Ze wisten dat hun God niet alleen een God van liefde was, maar ook een rechtvaardige God die zonde en opstandigheid heel hoog opnam (Numeri 31).
 
We kunnen dit alles begrijpen door Jezus bij het verhaal te betrekken.
 • Jezus is het volmaakte offer

  De afnemende aantallen stieren die elke dag moeten worden geofferd (Numeri 29) van dertien, naar zeven naar één, wijzen vooruit naar de tijd waarin geen enkel offer meer nodig is. Jezus, het enige volmaakte offer, heeft offers overbodig gemaakt.
   
 • Voor Jezus maakt het niet uit of je man of vrouw bent

  Deze wetten over geloften (Numeri 30) lijken vrouwen zowel te willen beschermen als te discrimineren. We moeten in gedachten houden dat de meeste oude beschavingen patriarchaal waren en dat mannen aan het hoofd van de familie stonden. Deze wetten zijn daarom waarschijnlijk bedoeld om vrouwen te beschermen in situaties waarin ze een afgelegde gelofte niet konden nakomen.

  Maar we moeten dit alles lezen in het licht van het Nieuwe Testament en vooral in het licht van de woorden van Paulus dat 'het niet van belang [is] dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus' (Galaten 3:28). Dit gedeelte van Numeri staat in een culturele context en is niet bedoeld als principe over verschil in geslacht.
   
 • Jezus heeft gezegd: 'Heb je vijanden lief'

  Als we lezen over de wraak op de Midjanieten worden we eraan herinnerd hoe erg God het vindt als mensen zijn volk bij Hem vandaan proberen te lokken. Het lijkt alsof de Midjanieten dit van plan waren, eerst door middel van seks en later met militaire tegenwerking (Numeri 31:16 en 18).

  Toch moeten we deze wraakneming ook lezen in het licht van Jezus die heeft gezegd: 'Heb je vijanden lief' (Matteüs 5:44). We kunnen dit alles begrijpen aan de hand van het kruis. Aan het kruis zien we weer hoe erg God zonde vindt en hoe zwaar zijn oordeel is. En toch zien we dat het God er uiteindelijk om gaat ons allemaal te zegenen en te verlossen.

  Dit verandert onze kijk op dit soort gedeelten volkomen. Paulus schrijft: 'Neem geen wraak' (Romeinen 12:19a). We moeten leven uit liefde. Johannes schrijft: 'De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit' (1 Johannes 4:18). Dit is de manier om je angst te overwinnen.


Heer, dank U dat de liefde geen ruimte laat voor angst, maar dat volmaakte liefde alle angst uitsluit. Help me om U lief te hebben en niet bang te zijn voor iets of iemand anders.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 39:4


Ik zou niet net als David aan God vragen of Hij me wil zeggen wanneer ik zal sterven. Ik hoef niet te weten hoe lang ik nog te leven heb. Ik zou er eerder voor kiezen om erop te vertrouwen dat God me op het juiste moment thuisbrengt. Maar ik ben me er wel van bewust hoe vergankelijk het leven is en hoe snel het voorbijgaat. En ik vraag me regelmatig af of ik elke dag wel alles doe wat ik zou moeten doen.
 

Vers van de dag
Lucas 8:24

'Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.