Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jezelf vergeven

11 maart - dag 70

Bisschop Sandy Millar, mijn voorganger en leermeester bij Holy Trinity Brompton, vertelde me over een keer dat hij op het strand liep en de voetafdrukken zag van mensen die daar voor hem hadden gelopen. De volgende morgen waren alle voetafdrukken uitgewist door de zee. Hij voelde dat Jezus tegen hem zei: “Zo ziet vergeving eruit.”
 
Als Jezus Christus ons vergeeft, wordt alles wat we verkeerd hebben gedaan in ons leven uitgewist.
 
Vergeving is niet eenvoudig. We weten allemaal hoe moeilijk het is om iemand te vergeven. Toch gaan we ervan uit dat vergeving door God eigenlijk automatisch gaat. Op haar sterfbed zei keizerin Catharina de Grote van Rusland (1729-1796): 'Ik ben alleenheerser, dat is mijn vak. En de goede God zal mij vergeven, dat is het zijne.'
 
In de gedeelten voor vandaag zien we de enorme prijs en de geweldige zegen van Gods vergeving. Eerst moet je de 'wanhoop van de schuld' ervaren, zoals P.T. Forsyth, een Schotse theoloog, zegt. Hierna kun je 'het ademloze wonder van vergeving' naar waarde schatten.
 

1. Ervaar de opluchting van vergeving

 
Vind je het wel eens moeilijk om andere mensen te vergeven of om jezelf iets te vergeven? Als je anderen en jezelf wilt vergeven, helpt het om te weten hoeveel God jou vergeven heeft. Mensen aan wie vergeving is geschonken, vergeven op hun beurt.
 
C.S. Lewis schreef: 'Christen zijn betekent dat je het onvergeeflijke vergeeft, omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven.' Over jezelf vergeven schreef hij: 'Als God ons vergeeft, moeten we ook onszelf vergeven. Anders lijkt het net alsof we onszelf een hogere autoriteit vinden dan Hij.'
 
Door Jezus heeft God volledige vergeving mogelijk gemaakt voor jou en mij. In deze psalm zien we het enorme verschil dat Gods vergeving teweegbrengt.
 • Bevrijding van de hand van het oordeel

  David beschrijft de zielenpijn die je voelt als je geen vergeving krijgt: 'Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte' (vv.3-4).
   
 • Openheid naar God

  Om vergeving te krijgen hoef je alleen maar naar de Heer te komen, zonder masker en zonder uitvluchten: 'Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld' (v.5).
   
 • Een schone lei

  David beschrijft ook de immense zegen van de wetenschap dat je vergeving hebt gekregen: 'Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is' (vv.1-2).
Stel dat je in je agenda niet alleen je afspraken en vergaderingen zou opschrijven, maar ook al je zonden. De eerste twee verzen van deze psalm geven ons drie beelden van wat God met je zonden doet. Ten eerste rekent de Heer je je schulden niet aan (v.2, WV). Hij doet net alsof ze er niet zijn.
 
Ten tweede dekt Hij ze toe (v.1b, WV). Het is alsof God zijn hemelse gum pakt en alle zonden in je agenda uitgumt. Hij wist je lei weer schoon. Ten derde vergeeft Hij ze (v.1a). Vergeven betekent letterlijk 'verwijderen' of 'wegnemen'. De bladzijden waarop je zonden staan, scheurt Hij uit je agenda en Hij vernietigt ze. Je krijgt een schone lei.
 
Paulus citeert deze psalm als bewijs dat God jou rechtvaardig verklaart vanwege je geloof en dat vergeving niet iets is dat je verdient door je goede gedrag (zie Romeinen 4:6-8). Dat heeft Jezus bewerkstelligd met zijn dood voor jou. Door het kruis herstelt God jouw relatie met Hem. Daarom mag je tot Hem bidden (Psalm 32:6a). Hij wordt je 'schuilplaats' (v.7a, HSV). Hij spaart je voor moeilijke omstandigheden (v.7b, HB). Hij wijst je de weg en zijn liefde omringt je (vv. 8,10).
 
Dit kun je niet verdienen door goed gedrag. Dit wordt gegeven aan degene die op Hem vertrouwt en in Hem gelooft (v.10). Als je het Oude Testament begrijpt, zie je dat de weg naar vergeving is geplaveid met berouw en geloof.
 
Vergeving is geen reden om te zondigen; het is juist een aansporing om niet te zondigen. We willen op Gods wegen blijven. Hij belooft dat Hij je de weg zal wijzen: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog' (v.8).
 
Hij wil niet dat je tegenstribbelt, zoals een paard of een ezel die een bit en toom nodig hebben om ze te bedwingen (v.9). Hij wil je de pijn van verzet tegen de Heilige Geest besparen. Volg de aanwijzingen van Gods Geest. God wil dat je elke dag luistert naar zijn stem en naar zijn aanwijzingen, dat je zijn wegen bewandelt en vertrouwt op zijn liefde.
 

Heer, dank U dat U voor mij bent gestorven aan het kruis, opdat ik de opluchting van vergeving kan ervaren. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Wilt U me alstublieft vergeven.
 

2.  Dank Jezus dat Hij de prijs voor vergeving heeft betaald


Neem de tijd om Jezus te bedanken omdat Hij voor jou is gestorven. Jezus heeft een heel hoge prijs betaald opdat wij vergeven konden worden. Vergeven is niet makkelijk, maar Jezus heeft het mogelijk gemaakt.
 • Jezus is echt voor jou gestorven aan het kruis.

  Soms zeggen mensen dat Jezus niet echt is gestorven aan het kruis, maar dat Hij herstelde in de koelte van het graf.
   
  Maar Pilatus controleerde of Hij echt gestorven was (v.44). De centurio die de leiding had bij de kruisiging bevestigde dat Jezus daadwerkelijk dood was. Romeinse soldaten waren zeer bedreven in het kruisigen van mensen. De centurio zou ook streng zijn gestraft als hij een levende gevangene zou laten ontsnappen.
   
  Josef van Arimatea 'haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen' (v.46). Het zou Josef zeker zijn opgevallen als Jezus nog had geleefd en nog ademde. Hij zou Jezus nooit levend hebben begraven.
   
 • Jezus werd door God verlaten vanwege onze zonden

  '... een duisternis [viel] over het hele land' (v.33). Jezus riep met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?' (v.34a). Marcus gebruikt de oorspronkelijke Aramese woorden die Jezus uitriep. Deze woorden betekenen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (v.34b). Zoals we al eerder hebben gezien, is dit een citaat uit Psalm 22, een psalm die eindigt met een grote overwinning (zie Bible in One Year, dag 46).
   
 • Jezus heeft de weg naar vergeving voor ons gebaand en ons toegang gegeven tot Gods nabijheid.

  Het voorhangsel in de tempel (zie Leviticus 24:3, het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag), dat het volk scheidde van de aanwezigheid van God, scheurde door de bovennatuurlijke kracht van God van boven tot onder in tweeën. Het voorhangsel was ruim 1,80 meter hoog en ten minste 2,5 cm dik. Het feit dat het van boven naar beneden scheurde (waar mensen niet bij konden) benadrukt dat het God was die ervoor zorgde dat het scheurde.
   
  Dit symboliseert het feit dat jij door Jezus' dood toegang hebt tot God, omdat je zonden zijn vergeven. God verklaart je rechtvaardig en geeft jou en mij het enorme voorrecht van een hechte band met Hem.
   

Heer Jezus, dank U dat U van me houdt en Uzelf voor mij hebt gegeven (Galaten 2:20). Dank U dat ik nu vrijmoedig en vol vertrouwen bij God kan komen.
 

3. Vergeving wordt niet dóór ons verdiend, maar vóór ons


In het Oude Testament lezen we hoe hoog men zonde opnam. Het was bepaald geen kleinigheid. En vergeving was niet vanzelfsprekend.
 
Rechtvaardigheid vereiste iets gelijkwaardigs om de zaken recht te zetten: 'Een leven voor een leven' (24:18), 'een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand' (v.20). Men mocht het recht niet in eigen hand nemen; de rechtbank moest een geweldsspiraal voorkomen.
 
De wet laat zien dat er een passende straf nodig is voor een zonde. (Zo werd Jezus ter dood veroordeeld met een beroep op deze wet op godslastering in vv.10-16, zoals we lezen in Marcus 14:64).
 
Ook zien we een vooruitwijzing naar de dood van Jezus. Voor vergeving van zonde is een offer nodig, een lam. Het lam moet volmaakt zijn, 'zonder enig gebrek' (Leviticus 23:12, WV). Paulus noemt Jezus het pesachlam dat is geslacht (1 Korintiërs 5:7).
 
Vergeving kun je niet verdienen. Op Grote Verzoendag wordt verzoening gedaan voor u (Leviticus 23:28, HSV). Verzoening doe je niet zelf, verzoening wordt voor je gedaan. Dit is de wereldschokkende en revolutionaire leer van de hele Bijbel. Als je begrijpt hoe vergeving mogelijk is gemaakt door Jezus, beneemt dat je de adem en verandert je leven volkomen. Als je weet dat je volledige vergeving hebt gekregen van God, moet je andere mensen en jezelf ook vergeving schenken.
 

Heer Jezus, dank U dat U me hebt bevrijd van alle wetten van het Oude Testament. Dank U dat U het lam van God bent dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Dank U dat U verzoening voor mij hebt bewerkstelligd. Heer, dank U voor het ademloze wonder van uw vergeving waardoor mijn leven en de eeuwigheid volkomen zijn veranderd.
 

Pippa's bijdrage

Marcus 15:40-41


Op zo'n cruciaal moment in de geschiedenis, het moment waarop Jezus de machten van het duister verslaat, lieten al zijn leerlingen en volgelingen Hem in de steek. Maar de vrouwen stonden bij het kruis. Wat een moed en trouw! In een cultuur waarin vrouwen zo goed als genegeerd werden, gaf Jezus hun kracht: 'Er stonden nog veel meer vrouwen die met Jezus naar Jeruzalem waren gekomen' (Marcus 15:41, GNB). De dingen gaan veranderen!
 

Vers van de dag
Psalm 32:8

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.