Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goed burgerschap

30 juli - dag 211

Politici, hoe gaan we met ze om? De landelijke en gemeentelijke overheid, hoe kijken we tegen hen aan? Belastingen, moeten we die nou echt betalen?
 
En hoe zit het met foute regimes? Als je leeft in een land dat wordt geregeerd door een Hitler of Stalin, moet je die dan gehoorzamen?
 
“Wees een goed burger”, schrijft Paulus: 'Iedereen moet het gezag van de overheid accepteren. Want de macht van de overheid komt van God. Alle macht die mensen hebben, heeft God hun gegeven. Verzet je dus niet tegen de overheid. Want anders verzet je je tegen iets dat God zelf heeft ingesteld. En dan zal God je straffen. Als je goed leeft, hoef je niet bang te zijn voor machthebbers. Je moet pas bang zijn als je verkeerde dingen doet. Wil je leven zonder angst voor de overheid? Doe dan wat goed is, dan word je met respect behandeld.' (Romeinen 13:1-3, BGT).
 
Dit was een heel radicale opvatting in Paulus' tijd. In die tijd waren religie en de overheid nauw met elkaar verweven in de ogen van het volk. De eerste gemeente moest nog wennen aan het idee dat de Messias niet over zijn volk zou regeren als aardse koning. De mensen om hen heen vereerden Rome en de keizer als een god. En dan is daar Paulus die tegen hen zegt dat ze Jezus moeten volgen als hun Koning en zich moeten onderwerpen aan het Romeinse gezag.
 
De leer van Paulus in Romeinen 13 moeten we naast Openbaring 13 leggen. Openbaring 13 werd geschreven in de tijd van de christenvervolgingen onder keizer Domitianus. De overheid wordt beschouwd als bondgenoot van de duivel (in de gedaante van een rode draak) die zijn gezag heeft gegeven aan de overheid die vervolgt (een monster dat oprijst uit de zee). In het slechtste geval kan bestuur demonisch zijn.
 
Romeinen 13 en Openbaring 13 zijn allebei waar. Een regering kan goed zijn of slecht. Menselijk bestuur heeft goede kanten, maar kan ook slechte kanten hebben. Volgens Oscar Cullmann, een lutherse theoloog, zullen christenen de overheid beschouwen als dienaar van God als zij binnen de eigen grenzen blijft, maar als handlanger van de duivel als ze de grenzen overschrijdt.
 
Hoe kunnen we dan leven als goede burgers?

1. Bid voor gezagsdragers

Israël was een theocratie. Kerk en staat waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gezalfde leider van Gods volk (v.39) was ook degene die de kroon droeg (v.40) en op de troon zat (v.45).
 
Koningen worden in het Oude Testament beschouwd als door God gezalfd. Toch waren velen van hen zondig en gehoorzaamden ze de Heer niet. De psalmdichter schrijft: 'Toch hebt u hem verstoten en verworpen, uw toorn over uw gezalfde uitgestort, het verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd' (vv.39-40).
 

Heer, ik bid voor onze regering en alle andere leiders van ons land. Dat ze nooit met schande worden overdekt. Dat ze goed en met wijsheid regeren.
 

2. Geniet van vrijheid onder gezag

We leven in de tijd tussen de eerste en tweede komst van Jezus. Als Jezus terugkomt, zal Hij voor eeuwig regeren. Dan is er geen behoefte meer aan menselijk bestuur. Tot die tijd hebben we menselijk bestuur nodig. Het gezag van overheden moeten we zien als gezag dat door mensen is aangesteld (1 Petrus 2:13).
 
Dit betekent niet dat mensen dit gezag onafhankelijk van God hebben bedacht. Het is een instelling die inherent is aan het menselijke, sociale bestaan zoals God dat heeft gemaakt.
 
Aangezien God de voorwaarden bepaalt, moet iedereen zich aan het gezag onderwerpen (Romeinen 13:1-2).
 
Als dit geldt voor de burgerlijke overheid, dan geldt dit eens te meer voor het kerkelijk bestuur. Verschillende kerken hebben verschillende gezagsstructuren. Het is mijn ervaring dat we veel vrijheid krijgen als we ons onderwerpen aan het bestuur van onze kerk.
 
Dit is het basisprincipe van het Nieuwe Testament. We moeten elk gezag erkennen: de landelijke overheid, gemeentelijke overheid en de instellingen waar we deel van uitmaken. Waarom?

  • Omdat ze deel uitmaken van het gezag dat is ingesteld door God.
  • Omdat ongehoorzaamheid consequenties heeft: 'Als je verkeerde dingen doet, kijk dan maar uit! Want de overheid heeft haar macht niet voor niets. Mensen die misdaden plegen, krijgen hun verdiende straf. Ook op die manier staat de overheid in dienst van God' (v.4 BGT)
  • '... maar ook omwille van uw geweten' (v.5, NBV). Als we het gezag niet gehoorzamen, hebben we geen zuiver geweten. 'Accepteer dus het gezag van de overheid. Allereerst omdat je dan niet gestraft wordt. Maar ook omdat je weet dat dat goed is' (v.5, BGT).

We zien hier een duidelijk onderscheid tussen je persoonlijke moraal en de wet die wordt opgelegd door het gezag. Op het gebied van je persoonlijke moraal is de leer van Paulus heel vergelijkbaar met die van Jezus, namelijk geen wraak nemen en de andere wang toekeren (12:14-21). Maar vervolgens heeft hij het over het gezag van de overheid (13:1-6). Hij noemt bestuurders dienaars van God die mensen die slechte dingen doen straffen (v.4).
 
De overheid is er om mensen te beschermen. Als je aan de kant blijft staan en niet ingrijpt bij geweld, is dit liefdeloos en onchristelijk. Zo is het ook terecht dat het gezag geweld gebruikt om zijn burgers te beschermen tegen bedreigingen van binnenuit, maar ook tegen bedreigingen van buitenaf. In de praktijk is het vaak heel moeilijk om te bepalen wanneer dergelijk geweld gerechtvaardigd is.
 
Minder controversieel is dat we moeten betalen wat we verschuldigd zijn (vv.6-8). Dit betekent dat we belasting tot de laatste cent moeten betalen en dat we onze rekeningen op tijd voldoen: 'Geef iedereen wat hem toekomt (...) Wees elkaar niets schuldig' (vv.7-8).
 
Het is niet verkeerd om schulden te plannen en te beheren, zoals een hypotheek, een studielening of een creditcard. Maar ongeplande en onbeheersbare schulden moeten heel bewust worden vermeden. Als we in de schulden zitten, is het belangrijk dat we dit onder ogen zien en zo snel mogelijk hulp inroepen, bijvoorbeeld van een christelijke schuldhulporganisatie.
 
Je kunt je houden aan de wet door je naaste lief te hebben als jezelf. 'Als je houdt van de ander, heb je precies gedaan waar het in de wet om gaat' (v.8b, BGT).
 
Als je van de ander houdt, steel je niet, omdat de ander daar ongelukkig van wordt; moord je niet en word je zelfs niet onterecht boos, omdat je anderen daarmee kwaad doet. Je gaat niet vreemd vanwege de schade aan huwelijk en relaties.
 
'Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Deze en alle andere regels kunnen in één zin gezegd worden: Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Als je van de ander houdt, zul je hem geen kwaad doen. Het gaat er dus om dat jullie elkaar liefhebben. Dat is alles wat de wet van je vraagt' (vv.9-10, BGT).
 
Liefde is de samenvatting en vervulling van de wet. Liefde is geen excuus om je niet aan de geboden te houden, maar een manier om ze in ere te houden. De geboden zijn ons uit liefde gegeven en wij kunnen ons eraan houden door lief te hebben. Paulus schrijft niet dat je je niet aan de geboden hoeft te houden als je liefhebt. Nee, hij zegt juist dat je je aan de geboden zult houden omdat je liefhebt.
 
Jezus is het toonbeeld van liefde. Paulus zegt: 'Omkleed u met de Heer Jezus Christus' (v.14). Bid dat Jezus' karakter, zijn liefde, je vandaag mag omringen en beschermen en dat je zijn liefde mag laten stralen op de mensen die vandaag je pad kruisen.
 

Heer, ik wil door mijn gedrag laten zien dat ik bij de Heer Jezus Christus hoor. Ik wil niet luisteren naar mijn eigen verkeerde verlangens (v.14, BGT). Laat de liefde van Jezus vandaag zichtbaar zijn in mij.
 

3. Wees je bewust van de grenzen van gezag

In de wereld van vandaag zien we goed en slecht leiderschap en bestuur. Ook het volk Israël heeft slechte bestuurders gekend.
 
De schrijver van Kronieken besluit zijn lijsten en afstammingen met de woorden: 'Zo is heel Israël ingeschreven in de registers die zijn opgenomen in de kroniek van de koningen van Israël. De Judeeërs waren vanwege hun ontrouw als ballingen naar Babylonië gevoerd' (9:1). In zijn lijst vermeldt hij Saul: 'Kis verwekte Saul, Saul verwekte Jonatan' (8:33). Saul wordt later een voorbeeld genoemd van iemand die het land eerst goed bestuurde, maar zich later als een slecht leider ontpopte (10:13-14).
 
Saul werd een voorbeeld van het soort leider waarover we lezen in Openbaring 13. Toch probeerde David zoveel mogelijk om Saul trouw te blijven en zich aan zijn gezag te onderwerpen.
 

Heer, help ons om goede burgers te zijn en iedereen die U hebt aangesteld als gezagdrager over ons op de juiste manier tegemoet te treden. Help ons om ons met respect aan hun gezag te onderwerpen, ook als we het niet met hen eens zijn. Help ons ook om het te herkennen als de grenzen van het gezag worden overschreden.
 

Pippa's bijdrage

 

'We moeten klaarstaan om te gaan leven in Gods licht' (Romeinen 13:12, BGT).
 

Vers van de dag
Romeinen 13:10

'De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.