Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Ontzag en verwondering

24 maart - dag 83

“De Eagle is geland.” President Nixon zag alles op tv en noemde het “een van de belangrijkste momenten van onze tijd”. De paus begroette het nieuws met de uitroep: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen!”
 
Op 20 juli 1969, om 4 minuten voor 4 's ochtends, stapte Neil Armstrong van de ladder van de Eagle op het oppervlak van de maan. Toen hij als eerste mens op de maan stapte, zei hij: “Dit is een kleine stap voor een man, maar een reusachtige sprong voor de mensheid.”
 
Dankzij de uitvinding van de televisie was deze opmerkelijke gebeurtenis van zo'n historische betekenis de eerste die door zoveel mensen werd bekeken en die onmiddellijk bekend werd. De hele wereld keek vol ontzag en verwondering toe. Dit benadert wat de mensen die Jezus zagen gevoeld moeten hebben.
 
James Irwin, een andere astronaut die op de maan heeft gelopen, heeft gezegd: “Dat Jezus op aarde was, is belangrijker dan dat de mens op de maan was.” Toen de mensen zagen wat Jezus deed, reageerden ze met ontzag en verwondering: 'Allen stonden versteld en ze loofden God, en [waren] vervuld van ontzag' (Lucas 5:26).

1. Verwonder je over en heb ontzag voor de keuze van God


Verbaas je je wel een over het soort mensen dat God uitkiest? Wij mensen zijn vaak onder de indruk van 'rijkdom' (v.16) en 'macht' (v.17), maar voor God telt dat niet. 'Wat in de ogen van de wereld dwaas is (...) wat in de ogen van de wereld zwak is (...) wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen' (1 Korintiërs 1:27-29). God kiest: 
 • Bescheiden mensen

  'Wie nederig zijn, zullen het land bezitten' (Psalm 37:11a). Nederig betekent niet zwak, zonder ruggengraat of slap. Nederig is een ander woord voor bescheiden en deze eigenschap wordt gebruikt voor Mozes: 'Nu was Mozes een zeer bescheiden man' (Numeri 12:3). Jezus noemde Zichzelf 'nederig van hart' (Matteüs 11:29). Nederig betekent zachtmoedig, dienstvaardig en bescheiden.

  Nederig is het tegenovergestelde van arrogant en egoïstisch. Het betekent dat je sterk bent, maar dat je je kracht weet te beheersen. Jezus lijkt dit vers te citeren als Hij zegt: 'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten' (Matteüs 5:5).
   
 • Zwakken en armen

  God trekt zich het lot van 'de zwakken en armen' aan (Psalm 37:14). Degenen die hen slecht behandelen zijn 'zondaars' in Gods ogen: 'Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen' (vv.16-17).
   
 • Mensen die vervolgd worden

  Het thema van deze verzen van Psalm 37 is dat de zondaars samenspannen tegen de rechtvaardigen. De psalmdichter zet de 'zondaars' tegenover de 'rechtvaardigen'. Dit zijn voor hem niet alleen twee verschillende soorten mensen, maar de ene soort gedraagt zich ook vijandig tegenover de andere. De slechteriken hebben het voorzien op de goeden.

  Deze verzen laten ons zien dat wij geen wraak moeten nemen als we worden vervolgd, want God heeft alles in de hand en Hij zal ervoor zorgen dat het recht uiteindelijk zal overwinnen. We hoeven het recht niet in eigen hand te nemen (zie Romeinen 12:7-21).


Heer, ik verwonder me over en heb ontzag voor de mensen die U uitkiest. Help me om mensen te zien zoals U ze ziet, niet door de ogen van de wereld, maar door uw ogen.
 

2.  Verwonder je over en heb ontzag voor het werk van Jezus


Heb je je wel eens afgevraagd hoe de mensen zich gevoeld moeten hebben als ze Jezus een wonder zagen doen? Zijn werk voor God wekte verwondering en ontzag: 'Allen stonden versteld ... 'en [waren] vervuld van ontzag' (v.26). In de 'Bijbel in Gewone Taal' lezen we: 'De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en zeiden vol eerbied tegen elkaar: 'Het is ongelofelijk wat wij vandaag meegemaakt hebben' ' (v.26).
 • Zieken genezen

  Zelfs in de bediening van de genezing door Jezus waren er betere en mindere dagen. Soms genas Jezus minder zieken als de mensen niet geloofden (Matteüs 13:58). In het gedeelte voor vandaag lezen we: 'De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen' (Lucas 5:17b).
   
 • Zonden vergeven

  Wij zijn vaak onder de indruk van genezingen. Maar vergeving van zonden vinden we heel vanzelfsprekend. Jezus laat hier zien dat vergeving van zonde nog indrukwekkender en ontzagwekkender is dan genezing. Hij vergeeft de man eerst zijn zonden en laat zien dat Hij hiervoor het gezag heeft door hem te genezen (vv.20,24). Vergeving was het belangrijkste.
   
 • Mensen lezen

  Jezus kon hun gedachten lezen. Hij wist wat er diep in hun hart omging (v.22). Alleen God kan mensen vergeven die tegen anderen hebben gezondigd. Toen Jezus beweerde dat Hij de volmacht had om de zonden te vergeven van mensen die tegen anderen hebben gezondigd, beschuldigden ze Hem in feite van godslastering: 'Wie kan zonden vergeven dan God alleen?' (v.21).

  Ergens hadden ze gelijk; Jezus beweerde dat Hij van God de volmacht had gekregen om zonden te vergeven. Geen wonder dat 'de omstanders [niet] wisten wat ze zagen. Ook zij prezen God en zeiden vol ontzag: "We hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien.” ' (v.26, HB).
   
 • Verschoppelingen kiezen

  Dat Jezus uitgerekend Levi de tollenaar uitkiest als zijn volgeling was verbazingwekkend. Hij koos een verschoppeling. Maar hij koos de juiste man. 'Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren' (vv.28-29). Levi was kennelijk een invloedrijk man. De mensen waren geïntrigeerd door wat hem was overkomen en wilden Jezus leren kennen.

  Jezus' keuze was schokkend en ontstellend. Als ik op bezoek ga in gevangenissen, zie ik dat Jezus ook nu nog mensen als volgeling kiest van wie de maatschappij niets moet hebben. En dat vervult mij met verwondering en ontzag.
   
 • Vriendschap sluiten met zondaars

  En weer doet Jezus de mensen versteld staan. Ze vragen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' (v.30b). Jezus antwoordt: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen' (vv.31-32).

  Dit is de kern van het goede nieuws voor ons allemaal. Joyce Meyer zegt over dit gedeelte: 'We hebben zo vaak het gevoel dat we onze zwakheden moeten verbergen en altijd moeten doen alsof we sterk zijn en niets of niemand nodig hebben (...) maar we hebben allemaal onze zwakheden (...) Jezus is gekomen voor de zieken (behoeftigen), niet voor gezonde mensen (die niets nodig hebben). Laat maar zien dat je behoeftig bent. Zeg tegen God wat je nodig hebt. Hij weet het allemaal toch al, je hoeft alleen maar om hulp te vragen.'
   

Heer, dank U dat U dezelfde bent, gisteren, vandaag en altijd. Ik vraag U om uw macht te gebruiken om zieken te genezen. Laat de mensen versteld staan en ontzag hebben als ze zien dat U ook in onze tijd wonderbaarlijke dingen doet.
 

3. Denk met verwondering en ontzag na over het wonder van vergeving


Wij vinden vergeving vaak heel gewoon. De dichter Heinrich Heine heeft eens gezegd: 'Dieu me pardonnera. C'est son métier' (God zal me vergeven, dat is zijn vak). In een bepaald opzicht is niets minder waar. De prijs voor zonde is heel hoog (17:3). Veel van de verhalen in het Oude Testament klinken in onze oren 'ontzaglijk', dat wil zeggen vreselijk.
 
Maar ontzaglijk kan ook 'ontzagwekkend' betekenen. In het woordenboek staat bij ontzaglijk: 'vrees en eer inboezemend, verheven, groots, indrukwekkend, zeer groot'.
 
De taal in dit gedeelte illustreert de ernst van zonde, de prijs ervan en hoe God erop reageert: 'De toorn van de HEER is ontbrand' (v.11c). God is bijvoorbeeld niet blij met 'geklaag' (v.25).
 
Voor zonde moest verzoening worden bewerkt (v.11). De zondaar moest worden vrijgekocht (18:15-16). Bloed moest worden vergoten (v.17). Het instellen van het Levitische priesterschap was nodig als vooruitwijzing naar en voorbereiding op Jezus, de grote hogepriester, wiens bloed werd vergoten en die verzoening heeft bewerkt om ons vrij te kopen van onze zonden (Hebreeën 4:14; 12:24; 2:17).
 
Alleen als je de ernst van zonde inziet en de oudtestamentische achtergrond kent, waaruit duidelijk wordt hoe moeilijk en gecompliceerd het ontvangen van vergeving is, begrijp je pas hoe prachtig, ontzagwekkend en wonderbaarlijk Gods vergeving is. Vergeving krijg je niet automatisch; Jezus heeft vergeving mogelijk gemaakt. Als je nadenkt over wat God heeft gedaan, word je als het goed is vervuld van verwondering en ontzag.

 

Heer, dank U dat ik door Jezus' dood en opstanding mag weten dat ik vergeving heb ontvangen. Dank U dat ik leef in de tijd van de Heilige Geest. Dank U voor de geweldige ommekeer in mijn leven en deze wereld als gevolg van het leven, de dood en de opstanding van Jezus en het uitgieten van de Heilige Geest. Open de ogen van de wereld en laat iedereen vervuld worden van verwondering en ontzag door deze grootse gebeurtenissen.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 5:17-26


Het valt niet altijd mee om je vrienden bij Jezus te brengen. Dit vereist doorzettingsvermogen en soms ongebruikelijke methoden.
 

Vers van de dag
Lucas 5:26

'Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: 'Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!' '
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.