Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Hij heeft je gered 

12 februari - dag 43

Op 13 januari 1982 stortte een vliegtuig dat was opgestegen in Washington DC, neer in de rivier de Potomac. Het was winter en de rivier lag vol ijs. Het vliegtuig stortte neer vlak bij een brug over de rivier. De tv-camera's konden alles registreren. Miljoenen kijkers keken vanuit hun woonkamer toe terwijl een helikopter een zwemgordel aan een touw neerliet voor een man in het ijskoude water. Hij pakte het touw, zwom naar een andere overlevende en deed haar de gordel om, waarna ze werd opgehesen en in veiligheid werd gebracht. De helikopter liet het touw weer zakken en de man deed hetzelfde. Hij zwom naar iemand anders toe en redde hem. Hij redde andere mensen voordat hij zelf, volkomen uitgeput, verdronk.
 
Waarom redde deze man zichzelf niet? De reden was dat het zijn doel was om anderen te redden. Op een nog onvoorstelbaardere manier redde Jezus zichzelf niet, omdat het zijn doel was om jou en mij te redden.
 
Richt vandaag je aandacht op Jezus, de Redder van de wereld, en denk na over de manier waarop Hij jou heeft gered.

1. Gered door God

Je kunt jezelf niet redden; alleen God kan je redden. Hij heeft je gered omdat Hij heel veel van je houdt. Stel daarom vandaag, net als David, je vertrouwen op Hem (v.8).
 
Deze psalm begint met een lofzang voor God vanwege zijn redding: 'Ene, om uw kracht verheugt zich een koning [David], hoe uitbundig juicht hij om uw reddende werk!' (v.2, NB).
 
In dit gedeelte zien we een paar zegeningen die met redding gepaard gaan:

 • Verhoorde gebeden

  'U gaf hem wat zijn hart verlangde, het verzoek van zijn lippen wees u niet af' (v.3).
   
 • Eindeloze zegen

  'U was hem vóór met overvloed aan zegen, met een gouden kroon hebt U zijn hoofd geëerd (...) U geeft hem zegen, een zegen die duurt' (vv.4,7a, WV).
   
 • Eeuwig leven

  'Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd' (v.5).
   
 • Overwinning

  'Groot is zijn roem door uw overwinning, u tooit hem met glans en met glorie' (v.6).
   
 • Blijdschap

  'U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht' (v.7b, HSV).
   

Heer, dank U dat U mij hebt gered. Dank U voor uw grote liefde en rijke zegen. Vandaag stel ik mijn vertrouwen op U.
 

2. Gered door zelfopoffering

Het volk van God in het Oude Testament verwachtte een Messias (Christus). De Messias zou 'vanaf de troon van Zijn vader David (...) met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren' (Jesaja 9:6, HB).
 
Maar in het Oude Testament heeft de messiaanse verwachting ook een ander gezicht. Dit zien we in de 'lijdende dienaar' van Jesaja 40–55 die als 'een lam naar de slacht wordt geleid' (Jesaja 53:7, WV), die de zonde van de wereld op zich neemt en sterft voor de schuldigen (Jesaja 53:5-6).
 
Niemand had gedacht dat de messiaanse koning en de lijdende dienaar dezelfde persoon zou zijn. Maar Jezus heeft deze twee messiaanse thema's op een adembenemende manier in zich verenigd. We zien in dit gedeelte dat Jezus zowel de Koning als de lijdende dienaar is.

 • Messiaanse koning

  Als Pilatus Jezus vraagt: 'Bent u de koning van de Joden?' (v.11a), antwoordt Jezus: 'U zegt het' (v.11b). De soldaten bespotten Jezus: ze kleden Hem aan als een koning, doen net alsof ze Hem groeten, knielen voor Hem neer en noemen hem 'koning van de Joden' (v.29b).

  'Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: 'Dit is Jezus, de koning van de Joden' ' (v.37). De hogepriesters en schriftgeleerden bespotten Hem ook en zeiden: 'Hij is toch koning van Israël' (v.42).

  Matteüs maakt duidelijk dat Jezus slechts 'schuldig' is aan één misdaad, namelijk dat Hij 'de koning' (v.11), de 'messias' (vv.17,22) en de 'Zoon van God' (v.43) is.
   
 • Lijdende dienaar

  Jezus was ook de vervulling van deze profetieën. 'Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden' (Jesaja 53:7, HB).

  Als Hij wordt beschuldigd door de hogepriesters en oudsten, antwoordt Hij niet één keer (Matteüs 27:12). Als Pilatus Hem vraagt: 'Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?' (v.13), geeft Hij 'op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde' (v.14).

  Jezus, de onschuldige lijdende dienaar, is voor jou gestorven, opdat jij vrij zou zijn. In dit opzicht staat Barabbas voor jou en mij, de schuldigen. Hij is een 'beruchte misdadiger' (v.16, HB). Het is 'Barabbas of Jezus' (v.17). De mensen kiezen voor Barabbas en eisen dat Jezus ter dood wordt veroordeeld (vv.20-23). Het resultaat is dat Barabbas wordt vrijgelaten (v.26). De profetie van Jesaja over de lijdende dienaar wordt vervuld: 'Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken' (Jesaja 53:5).

Hoewel Jezus de langverwachte koning was, was Hij niet het soort koning dat de mensen verwachtten, een koning die de ene overwinning na de andere behaalt. Nee, Jezus kreeg te maken met afgunst, valse beschuldigingen, onterechte kritiek, onrechtvaardigheid, misverstanden, zwakke machthebbers, spot en beledigingen van godsdienstige mensen en de seculiere wereld, zelfs van rovers. Hij werd van alle kanten belaagd.
 
Pilatus wist dat Jezus onschuldig was. Hij besefte dat ze Hem 'uit afgunst hadden uitgeleverd' (Matteüs 27:18). (Afgunst is vaak de zonde van vrome mensen. De verleiding is groot om jaloers te zijn op diegene die God meer lijkt te gebruiken dan onszelf.) Pilatus wist ook langs een andere weg dat Jezus onschuldig was. Zijn vrouw (de enige verstandige persoon in de buurt) had een droom gehad waarin ze was gewaarschuwd dat Jezus onschuldig was (v.19). Hij was onverstandig en sloeg haar raad in de wind.
 
Ironisch genoeg probeert de man die voor altijd het stempel zou dragen van degene die verantwoordelijk was voor de dood van Jezus ('gekruisigd onder Pontius Pilatus', zoals wereldwijd door de eeuwen heen wordt opgezegd tijdens de geloofsbelijdenis), de verantwoordelijkheid af te schuiven: 'Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen' (v.24).
 
Het bloed van Jezus werd vergoten, Hij werd gegeseld en overgeleverd om te worden gekruisigd (vv.24-26). Het is ook ironisch dat omstanders zeiden: 'Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!' (v.40b), maar Jezus stierf als het Lam van God dat is gekomen om de zonde van de wereld weg te dragen. De omstanders begrepen niet dat Jezus zichzelf vrijwillig opofferde. Zij zeiden: 'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet' (v.42a).
 
Hij heeft jou en mij gered omdat Hij bereid was om zichzelf niet te redden.
 

Heer, dank U dat U dit alles hebt doorstaan voor mij. Dank U dat U er niet voor hebt gekozen om Uzelf te redden opdat U mij kon redden.
 

3. Gered door het Lam van God

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden' (Matteüs 26:2). Paulus schrijft: 'Ons pesachlam, Christus, is geslacht' (1 Korintiërs 5:7b).
 
Het bloed van een lam beschermde het volk van God onder het oude verbond bij het eerste Pesachfeest (Exodus 12:1-30). Jij hebt het nu veel beter met het nieuwe verbond. Het bloed van Jezus, het Lam van God, reinigt en beschermt je voor eeuwig (Hebreeën 9:12-26).
 
Bij het eerste Pesachfeest moest er een lam worden geofferd. Het lam moest 'zonder enig gebrek' zijn (Exodus 12:5). Dit wijst vooruit naar de onschuld van Jezus. Er wordt veel nadruk gelegd op 'het bloed van het lam' (vv.7,13,22-23). Het bloed van het lam zonder enig gebrek moest worden vergoten als offer (v.27). Toen Johannes de Doper Jezus zag, zei hij: 'Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29).
 
Het bloed van het lam beschermde het volk tegen Gods oordeel. Het was het 'pesachoffer' (Exodus 12:27). Dit wijst vooruit naar het offer dat Jezus heeft gebracht.
 
Gods instructie voor het pesachlam 'de botten mag je niet breken' (v.46) werd specifiek opgevolgd bij de dood van Jezus. Het breken van de benen was een manier om de dood van een gekruisigde te bespoedigen. Ze braken de benen van de twee mannen die samen met Jezus waren gekruisigd. 'Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet' (Johannes 19:33).
 
Het bloed dat op de deurpost van een huis werd gestreken, gaf aan dat de dood al had plaatsgevonden in dat huis. De mensen die gehoorzaam waren aan Gods woord en bloed op hun deurpost streken, werden gespaard. Het bloed van Jezus, het Lam van God, is vergoten voor jou en mij. Het Pesachfeest wijst vooruit naar de manier waarop Jezus voor ons is gestorven als offer. Hij heeft je gered.
 
Ik vind het gebed van Joyce Meyer altijd erg mooi:
 

Vader, ik kom tot U in Jezus' naam en strijk het bloed van Jezus op mijn leven, op alles wat bij mij hoort, op alles wat U me hebt gegeven om te beheren als rentmeester. Ik strijk het bloed van Jezus op mijn geest, mijn lichaam, mijn emoties en mijn wil. Ik strijk het bloed op mijn familie, mijn collega's en mijn vrienden. Dank U dat U mij beschermt met uw bloed.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 27:19


Een van de vele fouten die Pilatus maakte, was dat hij niet naar zijn vrouw luisterde!
 

Vers van de dag
Matteüs 27:42a

'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.