Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goede kerstdagen  

25 december - dag 359

Vandaag vieren we wat C.S. Lewis beschrijft als 'de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de aarde, datgene waar het hele verhaal om draait'. We vieren de geboorte van Jezus. Dit is een vreugdevolle feestdag over de hele wereld.
 
En toch is het tijdens al het feestgedruis rondom Kerst gemakkelijk om te vergeten waarom de geboorte van Jezus zo belangrijk is. Het belangrijkste van Kerstmis zijn niet de details van het bezoek van de herders of de reis van de wijzen; het belangrijkste is de identiteit van Degene die ze kwamen aanbidden. In Jezus is God 'mens' geworden en 'heeft [Hij] bij ons gewoond' (Johannes 1:14). Kerstmis gaat over Jezus!
 
Het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag helpt ons iets te begrijpen van de enorme betekenis hiervan. We lezen dat het kindje Jezus ook 'de hoogste heer en koning' is (Openbaring 17:14b). We krijgen iets te zien van de kosmische strijd tussen goed en kwaad, een grote verscheidenheid aan machten en instanties die hun krachten bundelen tegen God. Maar uiteindelijk worden zij overwonnen door de nederigheid en het offer van het Lam.
 
Jezus ruilt de heerlijkheid van de hemel in voor een schamele stal. In het kerstlied 'Hoor de eng'len zingen d'eer' zingen we:

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

In alle gedeelten voor vandaag lezen we over de zegeningen die ons ten deel vallen als we de nieuwgeboren Heer volgen.

1. Zegen, vrede en overvloed

Al Gods beloften werden vervuld met de komst van Jezus. God beloofde zijn volk zegen, vrede en overvloed ('genoeg te eten voor iedereen', v.14b, BGT). 'Een boodschap zendt Hij uit naar de aarde' (v.15a, WV).
 
Toen de engelen de herders vertelden over de geboorte van Jezus, beschreef een van de engelen het als 'goed nieuws, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen' (Lucas 2:10). Het hemelse leger prees God voor 'vrede op aarde' (v.14b). Jezus werd geboren in Betlehem (de naam betekent 'het huis van brood'). Hij is degene die de spirituele honger in het hart van elk mens kan verzadigen.


Heer, dank U voor de manier waarop U uw volk zegent. Dank U dat wij 'leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (Romeinen 5:1). Dank U dat U de diepste verlangens van ons hart vervult.
 

2. Geropen, uitgekozen trouw

Kerstmis is niet alleen een mooi verhaal, maar ook een doorslaggevend moment in de geschiedenis van de mens. In de kosmische strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel, geeft Jezus de doorslag. Die strijd, Jezus' hoofdrol daarin en zijn overwinning, dat is waar het om gaat in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag.
 
Soms lijkt het wel alsof de kerk een verloren strijd voert. In het huidige West-Europa lopen de kerken al jaren leeg. De secularisatie lijkt de overhand te krijgen. Het boek Openbaring geeft ons een blik achter de schermen van de geschiedenis en onthult wat er uiteindelijk zal gebeuren.
 
Als we naar onze wereld kijken, is deze op een bepaalde manier onmetelijk machtig, aantrekkelijk en verleidelijk. Maar onder de oppervlakte zien we zoveel kwaad en zoveel verzet tegen het Lam.
 
Het verzet tegen Jezus wordt belichaamd door 'Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld' (v.5), een tekst die is geschreven op het voorhoofd van de vrouw die op een beest zit.
 
In de oorspronkelijke context staat 'Babylon' voor het oude Rome. De 'zeven heuvels waarop de vrouw zit' (v.9b) zijn de zeven heuvels van Rome.
 
Oppervlakkig gezien had het Romeinse rijk iets heel aantrekkelijks en stond het voor alles wat de wereld te bieden heeft. 'Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels' (v.4a).
 
Maar onder de oppervlakkige aantrekkelijkheid ging een wereld van geweld en ontucht schuil: 'De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht' (v.2).
 
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat ondanks de uiterlijke schijn, dit geweld en deze ontucht niet willekeurig waren, maar dat ze gericht waren tegen God en zijn volk. De diverse personages die optreden in de eerste helft van dit gedeelte 'hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen (...) Ze binden de strijd aan met het lam' (vv.13-14a).
 
Het geweldige nieuws in dit gedeelte is dat het Lam wint. Hij wint niet alleen, maar laat jou delen in zijn overwinning: 'Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar die oorlog verliezen. Het Lam en Zijn trouwe volgelingen, die door Hem zijn geroepen en uitgekozen, zullen hen overwinnen. Hij is immers de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen' (v.14, HB). Steeds als de kerk onder vuur komt te liggen en de opmars van de secularisatie onstuitbaar lijkt, geeft dit vers me veel troost en moed.
 
Zoals moeder Teresa zei: “God roept me niet om succesvol te zijn; Hij roept me om trouw te zijn.” Als je trouw blijft aan Jezus, zul je uiteindelijk slagen, omdat Jezus uiteindelijk zal slagen.
 
Vier vandaag het voorrecht dat je een van degenen bent die geroepen en uitgekozen zijn om trouwe volgelingen van Jezus te zijn. Het kindje Jezus, geboren op die eerste Kerstdag, groeide op en stierf als het Lam van God en werd tot leven gewekt.
 
Maar het Lam zal overwinnen, want het Lam is de hoogste Heer en Koning. Dat is prachtig nieuws dat we deze Kerstdagen mogen vieren. We hebben een Redder die iedereen die op Hem vertrouwt, bevrijdt uit de macht van Satan. Wat een blijde en troostrijke boodschap!
 

Heer, dank U dat U de hoogste Heer en Koning bent. Dank U dat U regeert en heerst. Dank U dat het Lam uiteindelijk alle machten van het kwaad zal overwinnen. Help me om dicht bij Jezus te blijven als een van zijn trouwe volgelingen.
 

3. Wederopbouw en herstel

Eerste Kerstdag is bij uitstek een dag waarop de naam van Jezus overal op aarde moet worden geëerd. Helaas is dit vaak niet het geval. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de naam van Jezus in onze wereld wordt geëerd?
 
Jeruzalem was de stad en woonplaats van God. God had Nehemia en het volk opdracht gegeven om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen. Dit is een prachtig beeld van de taak van de kerk vandaag de dag. Het is onze opdracht om weer op te bouwen en te herstellen, zodat de naam van Jezus weer wordt geëerd in onze maatschappij.
 
Vraag je je wel eens af of je nodig bent, of je iets te bieden hebt, of wat je doet waarde of zin heeft?
 
In dit gedeelte zien we dat iedereen nodig is. Iedereen werkte zij aan zij, schouder aan schouder bij de wederopbouw en het herstel. Iedereen had zijn eigen taak. Het is belangrijk dat we niet vergelijken, maar dat we gewoon doen wat God van ons vraagt.
 
God ziet en waardeert wat je doet. 2500 jaar later lezen we nog steeds wat het volk van God hier heeft gedaan. Hun namen worden genoemd.
 
Het waren allemaal vrijwilligers. Het lijkt alsof geen van hen bouwvakker was van beroep. Het waren handelaars, ondernemers, bestuurders, edelen, goudsmeden en parfummakers. En toch waren ze bereid om zich in te zetten voor de wederopbouw. Er waren mensen van allerlei leeftijden.
 
Misschien dachten ze dat hun werk niet zo belangrijk was. Malkia, het hoofd van het district, werd gevraagd de Mestpoort te herstellen. Hij klaagde niet dat die taak beneden zijn stand was. Hij ging gewoon aan het werk. Samen deden ze heel belangrijk werk. Ze bouwden Jeruzalem weer op. Ze eerden de naam van God.
 
Ze werden tegengewerkt en bespot door andere volken (3:33-4:2) en ontmoedigd door mensen uit hun eigen gelederen (4:4,6). Dat gold ook voor Jezus. Niet iedereen was blij met zijn geboorte. Herodes probeerde Hem te doden. De weerstand tegen Jezus en zijn kerk bestaat ook tegenwoordig nog.
 
Maar als we bidden en in actie komen, kunnen we slagen. Doe als Nehemia als je op weerstand en tegenwerking stuit (v.3). Joyce Meyer zegt: 'Bid nog harder en wees nog waakzamer.' Iedereen was altijd klaar om te vechten (v.17, BGT).
 
Het belangrijkste was: 'Onze God zal voor ons strijden' (v.14b). Als God voor ons strijdt, kan een land veranderen, kunnen kerken weer volstromen, kan het gezinsleven worden versterkt, kunnen huwelijken in ere worden gehouden, kunnen misdaadcijfers dalen en kan de samenleving worden getransformeerd. Het allerbelangrijkste is dat de naam van Jezus weer kan worden geëerd.
 
Als we kijken naar de staat van de kerk, is het belangrijk om de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij de wederopbouw. Wees bereid om hard te werken en laat je niet uit het veld slaan door weerstand of tegenwerking.
 

Heer, dank U dat het Lam altijd overwint. Dank U dat Hij wiens geboorte wij vandaag vieren uiteindelijk zal zegevieren omdat Hij de hoogste Heer en Koning is.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 147:14


'Hij geeft je vrede' of zoals in Jesaja staat: 'Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen' (Jesaja 9:5b-6a).
 
Dat hebben we nodig deze Kerst!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.