Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jezus Christus woont in jou

13 september - dag 256

Ik had een bokshandschoen meegenomen ter illustratie en liet die heen en weer bungelen om te laten zien hoe weinig je eraan had zonder hand erin. Daarna stopte ik mijn hand in de handschoen, balde mijn vuist en gaf een stoot in de lucht zodat iedereen het verschil in kracht kon zien.
 
Dit was tijdens een toespraak in een jeugdgevangenis in Oxford. Ik studeerde destijds theologie en kreeg de kans om te spreken in een dienst.
 
De gevangenispredikant die mij hielp bij mijn opleiding, zei dat het niet zo slim was om een bokshandschoen mee te nemen in een jeugdgevangenis omdat dat de suggestie zou kunnen wekken dat Jezus en geweld bij elkaar hoorden. Maar verder vond hij het wel een goede parallel.
 
Ik probeerde te laten zien welk verschil Jezus in je leven maakt als Hij door zijn Heilige Geest in jou komt wonen. Zonder Hem zijn we zwak (2 Korintiërs 13:4), zoals de handschoen zonder hand erin. Maar als Jezus Christus in je komt wonen, heb je Gods kracht in je leven (vv.4-5).
 
Als je dit beseft, verandert je hele manier van leven.

1. Vul je hart met de wijsheid van God

Hoe gezond is je hart? Heb je het gevoed met de wijsheid van God? Net zoals wat je in je mond stopt gevolgen heeft voor de gezondheid van je lichaam, is het belangrijk om te letten op wat je in je hart stopt.
 
De schrijver van dit gedeelte van Spreuken spoort je aan om de wijsheid van het woord van God in je hart te bewaren, om er aandachtig naar te luisteren en ze altijd op je lippen te hebben, 'opdat je de HEER vertrouwt' (vv.17-19). Terwijl je de wijsheid van de Schriften in je opneemt (bijvoorbeeld door Bijbelverzen uit je hoofd te leren), wordt je vertrouwen in de Heer verdiept (v.19).
 
Vervolgens geeft hij dertig leefregels, 'spreuken vol wijsheid en goede raad' (v.20, BGT). Dit zijn dertig 'goede adviezen' (v.21, BGT), waarvan we er vandaag een paar lezen.

 • Omgaan met zwakken en armen: wees vriendelijk en beroof hen niet. Bedreig hen niet (vv.22-23).
 • Voorkomen dat je verstrikt raakt in een net van woede en drift: 'Ga niet om met mensen die snel kwaad worden, sluit geen vriendschap met ruziezoekers. Want dan word je net zo slecht als zij, en dan loopt het verkeerd met je af' (vv.24-25, BGT).
 • Waarschuwing voor gokken en praktisch advies over hoe je voorkomt dat je in de schulden komt: sta niet borg voor de schuld van andere mensen (vv.26–27).

Deze spreuken zijn wijze principes die je helpen om op een goede manier te leven. Wijsheid is meer dan goed advies. Het gaat erom dat je 'op de HEER vertrouwt' (v.19).
 
In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de wijsheid van God is (1 Korintiërs 1:30, HSV). Omdat Jezus in je woont, heb je de wijsheid van God in je hart.


Heer, dank U dat U in mijn hart woont door uw Geest. Dank U voor de kracht van het Woord van God. Help me om de Bijbel te lezen, in me op te nemen en erover na te denken. Help me om uw woorden uit te spreken opdat ik op U vertrouw, Heer Jezus Christus.
 

2. Besef dat Christus Jezus in je woont

Besef je wel dat Jezus Christus in jou woont? Paulus twijfelde er niet aan dat Jezus Christus in hem woonde. Hij zei tegen de Korintiërs: 'Ik zal u duidelijk bewijzen dat Christus door mij spreekt' (v.3a, HB).
 
Paulus had het voordeel dat hij de opgestane Jezus had ontmoet. Hij kon met veel vertrouwen schrijven: 'Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht' (v.4).
 
Kritisch naar jezelf kijken is belangrijk en is heel iets anders dan jezelf veroordelen. Hij spoorde de Korintiërs aan om eens kritisch naar zichzelf te kijken: 'Stel jezelf deze vraag: 'Leef ik echt als een gelovige?' ' (v.5a, BGT). Het doel van dit zelfonderzoek is om te zien wat er mis is in je leven, dit onder ogen te zien, achter je te laten en je te laten bevrijden door Jezus.
 
Paulus stimuleert de Korintiërs om te beseffen dat Jezus Christus in hen is, net zoals Hij in hem is (v.5). Paulus heeft het veel vaker over het feit dat wij in Christus zijn dan dat Christus in ons is. Daarom zijn de gedeelten waar hij zegt dat Christus in ons is des te opmerkelijker. In Kolossenzen 1:27b schrijft Paulus: 'Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister' en ook hier schrijft hij dat Christus in je is en wat dat betekent: 'U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is?' (2 Korintiërs 13:5).
 
Dit maakt dat wij niet zwak zijn, maar sterk (v.9). Daarom bad hij ervoor dat zij zich zouden beteren (v.9) en spoort hij hun aan om hun leven te beteren (v.11).
 
Natuurlijk lukt het niemand om perfect te leven. Het is ook niet gezond om perfectie na te streven. Maar we kunnen er wel naar streven om een zo goed mogelijke relatie met God en andere mensen te hebben. Paulus doet een beroep op de Korintiërs om eensgezind te zijn en in vrede met elkaar te leven, 'dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn' (v.11).
 
Hoe is dit mogelijk? Paulus eindigt met woorden van de zegenbede: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen’ (v.13).
 
De hele Drie-eenheid is erbij betrokken. Hij wenst hun de genade van de Jezus toe, waardoor ook jij steeds weer vergeving kunt krijgen en kunt worden gereinigd. Hij wenst hun de liefde van God (de Vader) toe, die ook jouw hart vult en je de kracht geeft om op jouw beurt lief te hebben. Hij wenst hun de eenheid met de Heilige Geest toe die ook in jou woont en die jou, feilbaar mens, laat groeien zodat je op een dag Jezus in levenden lijve kunt ontmoeten. Pas dan zul je volmaakt zijn.
 

Heer, dank U dat U in mij woont. Laat uw genade zichtbaar zijn in alles wat ik doe. Vul mij vandaag met kennis van uw overvloedige liefde en eenheid met uw Heilige Geest.
 

3. Weet dat Gods liefde in jouw hart wordt gegoten door de Heilige Geest

Het gevolg van Pinksteren is dat de Geest van Christus in jou woont. Gods liefde voor jou wordt in je hart uitgegoten door de Heilige Geest van Jezus (Romeinen 5:5). De Geest geeft je het besef dat je een kind van God bent en dat Christus in je woont.
 
In dit gedeelte ziet Jesaja zes beelden van God:

 • Leermeester

  De Heer is je leermeester. Hij onderwijst je met 'brood van benauwdheid en water van verdrukking' (Jesaja 30:20, HSV). Vaak leren we het meest van de moeilijke tijden in ons leven. Jezus noemt zichzelf onze 'Heer' en 'meester' (Johannes 13:14).
   
 • Leidsman

  'Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links' ' (Jesaja 30:21). De Heilige Geest leidt je over de smalle weg die naar het leven leidt.
   
 • Geneesheer

  'Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht' (v.26b). Vaak ervaren mensen een genezing van wonden en pijn uit het verleden als ze Jezus voor het eerst ontmoeten. Deze genezing gaat je hele leven door.
   
 • Koning

  Jezus is de koning die 'rechtvaardig regeert' (32:1a). Hij heerst over ons leven door de Heilige Geest die in ons woont.
   
 • Wijsheid

  Hij is de bron van onze wijsheid (31:1-3). Jesaja waarschuwt ons dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen, maar dat we naar de Heilige van Israël moeten gaan en de Heer te hulp moeten roepen (v.1). De Heilige Geest is de bron van wijsheid in ons leven.
   
 • Moeder

  Hij is als een moedervogel die Jeruzalem zal beschermen en redden (31:5, zie Lucas 13:34). God is Vader en Moeder tegelijk. De Heilige Geest wordt vaak geassocieerd met de vrouwelijke kant van God.

De Heilige Geest is 'de Geest van Jezus' (Handelingen 16:7). Door de Heilige Geest woont Jezus in je.
 
Jesaja lijkt een glimp te hebben opgevangen van Pinksteren, de dag waarop 'de Geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten' (Jesaja 32:15a, HB).
 
'... van boven een geest over ons wordt uitgegoten. (...) gerechtigheid (...) vrede (...) rust en vertrouwen voor altijd (...) een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust (...) Gelukkig zijn jullie' (vv.15-20).
 
De uitstorting van de Geest geeft grote vruchtbaarheid, gerechtigheid en vrede (rust, vertrouwen, veiligheid en stilte). De Geest inspireert tot zaaien met gulle hand en geeft vrijheid. God belooft je dat je grote zegen zult ervaren in dit leven en in de eeuwigheid als je de Heilige Geest volgt.


Heer, dank U voor het enorme voorrecht dat wij leven in het tijdperk van de Geest, een tijdperk waarvan Jesaja slechts een glimp heeft gezien. Dank U dat ik dit nu in alle volheid kan ervaren omdat Jezus Christus in mij woont door zijn Geest.
 

Pippa's bijdrage

Jesaja 30:21


'Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.' '
 
Het valt me altijd op dat de stem van 'achter je' komt en niet van voor je. Je moet vertrouwen hebben, want je weet niet altijd waar je heen gaat. Misschien stap je een onbekende wereld binnen. Luister aandachtig naar die stem achter je die je zegt waar je heen moet.
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 13:5

'U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is?'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.