Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Verhoort God al je gebeden? 

30 januari - dag 30

Ik hou erg van cricket. Tenminste, ik kijk er graag naar; spelen ging me nooit zo goed af. Maar ik ken heel veel mensen die niet van cricket houden en de regels niet begrijpen (vooral mensen uit landen waar cricket niet of nauwelijks wordt gespeeld). Ik hoop dat je me wilt vergeven dat ik een voorbeeld uit het cricket gebruik.
 
Als twee slagmannen rennen tussen de wickets op een cricketveld, moeten ze samen de beslissing nemen of ze gaan rennen of niet. De een schreeuwt naar de ander 'Ja' (wat betekent 'lopen'), 'Nee' (wat betekent 'blijf staan') of 'Wacht' (wat betekent 'even afwachten om te kijken of het kan').
 
God hoort al je gebeden en reageert op al je gebeden. Maar we krijgen niet altijd waar we om vragen. Als we God iets vragen, reageert Hij met 'Ja', 'Nee' of 'Wacht'.
 
John Stott schrijft dat God reageert met 'Nee' als de dingen die we vragen 'in zichzelf niet goed zijn, of niet goed zijn voor ons of anderen, direct of indirect, op de korte of lange termijn'.
 
We krijgen niet altijd te horen waarom het antwoord 'Nee' is. We moeten niet vergeten dat God de dingen ziet vanuit het perspectief van de eeuwigheid en dat er nu eenmaal dingen zijn die we in dit leven misschien nooit zullen begrijpen.
 
In de gedeelten van vandaag zien we voorbeelden van alle drie deze reacties van God.
 

1. God zegt 'Ja'

Wat is het eerste wat je doet als je 's ochtends wakker wordt? David geeft het goede voorbeeld: 'Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld' (v.15). Begin elke dag met tijd met God en geniet hiervan.
 
Dit is de essentie van bidden. Het gaat niet alleen om dingen vragen; het gaat erom dat je naar God toe gaat en je koestert in zijn nabijheid.
 
Dit is de context van Davids verzoek. Hij vraagt God om hulp als hij tegenover zijn vijanden staat (vv.13-14). God hoort en verhoort zijn gebeden met een positieve reactie: 'Ja'.
 

Heer, laat mij elke ochtend bij het ontwaken, net als David, genieten van uw aanblik (v.15b, WV).
 

2. God zegt 'Nee' tegen het ene verzoek en 'Ja' tegen het andere

Bill Hybels schrijft dat God 'Nee' zegt als het verzoek niet goed is. God zegt 'Wacht' als de timing niet goed is. God zegt 'Groei' als je het mis hebt. God zegt 'OK' als het verzoek goed is, de timing klopt en jij het bij het rechte eind hebt.
 
In dit gedeelte zien we twee verzoeken. Op het eerste wordt gereageerd met 'Nee' (vv.20-28) en op het tweede met 'Ja' (vv.29-34).

 • Twee verzoeken

  In beide gevallen vraagt Jezus: 'Wat wilt u?' Hij zegt tegen de moeder van de zonen van Zebedeus: 'Wat wilt u?' (v.21). Hij zegt tegen de twee blinde mannen: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' (v.32).
   
  Het moet toch duidelijk geweest zijn wat ze wilden (in het tweede geval waren ze blind, en wilden ze waarschijnlijk kunnen zien), maar God wil dat we zelf ook iets doen. De apostel Jakobus zegt: 'U krijgt niets omdat u niet bidt' (Jakobus 4:2). Jezus zegt: 'Vraag en er zal je gegeven worden... Want ieder die vraagt ontvangt' (Matteüs 7:7-8). Het lijkt een open deur, maar een gebed kan alleen worden verhoord als je iets vraagt.
   
 • Twee reacties

  Jezus reageert met 'Ja' op het verzoek van de blinde mannen. 'Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem' (v.34).
   
  Tegen de moeder van de zonen van Zebedeüs zegt Jezus feitelijk 'Nee'. Ook dit antwoord komt voort uit medelijden. Zij vroeg om roem, macht en promotie voor haar zoons. Jezus wijst haar erop dat ze niet lijkt te beseffen wat ze vraagt en welke gevolgen dat zal hebben.
   
  Hij zegt: 'Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?' (v.22). De profeten in het Oude Testament spreken in verschillende gedeelten over de 'beker van de toorn van de HEER', zoals in Jesaja 51:17-22 en Jeremia 25:15-29.
   
  Het is schokkend dat Jezus zegt dat Hij deze beker zelf zal drinken. Hij zal zijn leven geven 'als losgeld voor velen' (Matteüs 20:28). Het Griekse woord voor 'voor' ('anti') betekent 'in plaats van'. Dit is het duidelijkste voorbeeld in het hele Nieuwe Testament waarin Jezus zijn dood uitlegt als plaatsvervanging.
   
 • Twee redenen
  De apostel Jakobus schrijft: 'Als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden het met een verkeerde bedoeling vragen' (Jakobus 4:3, BGT). De verzoeken hebben heel verschillende bedoelingen. Beide verzoeken hebben te maken met heerschappij. De blinden deden hun verzoek omdat ze erkenden dat Jezus Heer is en omdat ze iets goeds verlangden (Matteüs 20:30-33). Het verzoek van de moeder daarentegen, kwam voort uit een verlangen om te heersen over anderen (v.25).
   
  Echte grootsheid heeft niets te maken met heersen over anderen of met wat de wereld beschouwt als succes (rijkdom, maatschappelijke positie, roem of een geslaagde positie binnen de kerk). Jezus zegt dat echte grootsheid gaat over dienen; over Hem navolgen in zijn keuze om niet gediend te worden, maar om zelf te dienen (vv.26-28). Dit is een voorbeeld waar de leerlingen het bij het verkeerde eind hebben en God 'Groei' zegt.

Ik denk dat ik in mijn leven meer heb geleerd van mijn gebeden die niet verhoord leken te worden dan van gebeden waarop God reageerde met 'Ja'. De leerlingen hebben in ieder geval een heleboel geleerd van dit gebed dat 'niet verhoord' werd.
 

Heer, dank U voor wat we kunnen leren van gebeden die 'niet verhoord' worden. Dank U dat U ons hebt laten zien wat echte grootsheid is. Help me om mijn leven aan U te wijden. Help me om U en anderen te dienen.
 

3. God zegt 'Wacht'

Besef je dat Jezus nu voor jou bidt, ongeacht voor welke moeilijkheden je staat?
 
De arme Job moest steeds irritantere monologen van zijn vrienden aanhoren waarin ze hem steeds scherper veroordeelden en hem valselijk beschuldigden. Job noemt hen 'onzalige troosters' (16:2, WV) met hun 'eindeloze stroom van lege woorden' (v.3a, NBV). Hij had helemaal niets aan hen (v.4).
 
Sommige mensen geloven dat ons lijden in dit leven altijd het gevolg is van onze eigen zonde, of soms zelfs van zonde in een vorig leven. Als mensen dus in armoede of met een genetische afwijking worden geboren, moet het wel hun eigen schuld zijn. Deze schuld moet een afschuwelijke, onnodige verzwaring zijn van hun lijden. Reïncarnatie is een concept dat resoluut wordt afgewezen in de Bijbel (zie Hebreeën 9:27). Dit is hoe Jobs zogenaamde vrienden over hem spraken.
 
Wees geen 'onzalige' trooster als je vrienden in nood zijn (Job 16:2, WV). Bemoedig, beklaag en troost hen liever, zoals Job oppert (v.5, NBV en WV).
 
Wat je altijd kunt doen is voor hen bidden en pleiten bij God. Job zei:
 
'Laat toch iemand
 voor een vent pleiten bij God
,- als een mensenzoon voor zijn metgezel!' (v.21, NB).
 
We weten niet wie de pleitbezorger is, maar hij was een echte vriend, omdat hij voor Job pleitte bij God.
 
De gebeden van de pleitbezorger lijken niet onmiddellijk te worden verhoord, maar uiteindelijk toch wel als God Jobs leven weer ten goede keert. Gods reactie op het gebed van Jobs pleitbezorger en Job zelf was 'Wacht'. Later was het Jobs gebed voor anderen dat God er toe bracht om zijn leven weer ten goede te keren (42:8-10).
 
Wie is Jobs pleitbezorger? Job zegt: 'Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige, nog heb ik daar mijn pleitbezorger' (16:19, NBV). In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus degene is die de zaak van de stervelingen verdedigt bij God (16:21, BGT). Hij is je 'pleitbezorger bij de Vader' (1 Johannes 2:1, NBV). Hij is degene die voor jou pleit (Hebreeën 7:25).
 
Jezus was Jobs pleitbezorger. Hij bad en pleitte voor hem. Jezus pleitte bij God 'zoals een vriend' (Job 16:21, HSV). Er is een gelijkenis tussen wat Job meemaakt en wat Petrus meemaakt. Jezus zei tegen Simon Petrus: 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken' (Lucas 22:31-32a).
 
John Wimber zei altijd: “Het goede nieuws is dat Jezus voor je bidt. Het slechte nieuws is dat je dat nodig hebt!”
 

Heer, ik wil U danken dat U mijn pleitbezorger wilt zijn. Dank U dat U voor mij bidt als ik, net als Job en Petrus, door Satan wordt opgeëist om als graan te worden gezeefd. Dank U dat ik mag weten dat de reactie op het gebed van mijn pleitbezorger in de hemel uiteindelijk altijd 'Ja' zal zijn, ook al moet ik soms wachten.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 20:20-28


De moeder van de zonen van Zebedeüs  lijkt nogal opdringerig. We hebben allemaal de neiging te veel te willen als het om onze kinderen gaat. Natuurlijk willen we het beste voor onze kinderen, maar niet alles is goed voor hen. Jezus zegt: 'Jullie weten niet wat je vraagt' (Matteüs 20:22). Het is zo belangrijk om voor je kinderen te bidden zoals God dat wil en niet met je eigen wensenlijst.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.