Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gekruisigd
10 maart - dag 69

Ten tijde van de slavernij leefden de slaven in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten onder de afschuwelijkste omstandigheden. Ze maakten prachtige, ontroerende liederen met indringende melodieën die bol staan van emotie. Deze 'spirituals' waren liederen van hoop en verwachting. Ze waren de hartenkreten van de slaven die smachtten naar vrijheid.
 
Ze omarmden Jezus als hun Verlosser en Heer en, te midden van hun bijna ondraaglijk lijden, voelden ze zijn goedheid, vrede en hoop voor de toekomst. Vanuit deze relatie konden ze zingen:
 
Waar was jij toen ze mijn Heer kruisigden?
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we over de achtergrond van de uitzonderlijke bewering dat degene die 'ze kruisigden' inderdaad 'mijn Heer' was. God wordt in het Oude Testament 'de Heer' genoemd.
 
Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor 'Heer', YHWH, had geen klinkers en werd niet uitgesproken. De naam was te heilig om in de mond te nemen. Daarom werden er in de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten ook geen klinkers toegevoegd aan 'de naam' YHWH. Er is veel discussie geweest over welke klinkers hiervoor zouden moeten worden gebruikt. Vroeger dacht men dat het 'Jehovah' moest zijn, maar de meeste geleerden denken nu dat 'Jahweh' beter is.
 
In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, wordt deze heilige naam, YHWH, vertaald als 'Kyrios', Heer. Het is daarom nogal uitzonderlijk dat de schrijvers van het Nieuwe Testament, zelf Joodse monotheïsten, deze fundamenteel christelijke overtuiging bevestigden dat 'Jezus de Heer is' (Kyrios) (Romeinen 10:9; 2 Korintiërs 4:5; Handelingen 2:36) en dat 'onze Heer' voor ons is gekruisigd.
 

1. Heb de Heer lief

 
David maant ons 'Heb de HEER lief, jullie, zijn getrouwen' (v. 24a, WV). De Heer liefhebben is het eerste gebod. Dit is een wederzijdse liefdesrelatie. 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Johannes 4:19). Onze liefde is een reactie op Gods liefde.
 
David schrijft: 'Geprezen, geprezen de HEER die wonderen van liefde aan mij voltrekt' (Psalm 31:22a, WV). Denk er eens over na hoeveel God van jou houdt. 'Wat een geweldige rijkdom wacht degenen die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen' (v.20, HB).
 
Hij verbergt je in 'de beschutting van [zijn] gelaat' en '[zijn] tent biedt [je] een schuilplaats' (v.21). Hij 'vrijwaart [je] van roddels' (v.21b, HB). Hij hoort je smeekbede en hulpgeroep (v.23b). 'Hij neemt zijn vrienden in bescherming' (v.24b, WV). Daarom kun je sterk zijn en moed houden (v.25, BGT), zelfs als je het moeilijk hebt. '... wees moedig en vastberaden' (v.25, GNB).
 

Heer, ik loof U om het wonder van uw liefde. Dank U dat U mijn smeekbede en hulpgeroep hoort. Heer, help ...
 

2. Jezus is de Heer


'Waar was jij toen ze mijn Heer kruisigden?' Telkens als ik lees over de mishandeling, marteling en kruisiging van Jezus, breekt mijn hart. Ze hebben mijn vriend en Heer gekruisigd. Jezus is:
 • Mijn Koning

  Jezus nam de titel 'koning van de Joden' aan (Marcus 15:2). De soldaten gebruikten deze titel spottend (v.18) en deze naam werd ook als aanklacht boven zijn kruis geschreven (v.26). Maar Jezus is de vervulling van het grote verlangen van Israël en de vele beloften over een Davidische koning (zie Jesaja 9 en 11). Hij is geen doorsneekoning.
   
  De religieuze leiders leveren Hem uit afgunst over aan Pilatus (Marcus 15:10). Pas op voor afgunst of jaloezie. Afgunst wordt wel de 'religieuze zonde' genoemd.
   
  Jezus krijgt beledigingen en valse beschuldigingen over Zich heen. Als mensen over je roddelen of lelijke dingen over je zeggen, zou je dankbaar kunnen zijn dat God je een heel klein beetje van het lijden van Jezus laat voelen. Bid God om je te helpen net zo te reageren als Hij, met liefde en vergeving.
   
 • Mijn Messias

  Het is wrang dat de religieuze leiders Jezus spottend 'de Christus' noemden (v.32, HSV), want dat is precies wat Hij was en is. Het woord 'Christus' is afgeleid van het Griekse 'Christos', wat een vertaling is van het Hebreeuwse woord 'Mashiah' of 'Messias'. Zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord betekent 'gezalfde'. We hebben gezien dat Jezus de gezalfde hogepriester van God is. Hier zien we Hem als de gezalfde Koning.
   
 • Mijn Redder

  De uitzonderlijke ironie van de spottende woorden van de omstanders, 'Red jezelf! Kom van dat kruis af!' en van de religieuze leiders, 'Andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij niet', is opvallend (vv.30,31b, BGT). Dit was precies wat er aan de hand was; om de wereld te kunnen redden, kon Hij Zichzelf niet redden. Hij moest de gruwelijke pijn van de kruisiging ondergaan om jou en mij te redden.
   
  Het voorval met Barabbas laat zien wat Jezus heeft gedaan als Redder van de wereld. Barabbas was schuldig, net als ik, en verdiende straf. Hij zat 'gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord' (v.7). Jezus daarentegen, was volkomen onschuldig. Pilatus vroeg dan ook: 'Wat heeft hij dan misdaan?' (v.14a). Toch werd Barabbas vrijgelaten, terwijl Jezus werd overgeleverd om te worden gekruisigd (v.15). De onschuldige kreeg de doodstraf, opdat ik, de schuldige, vrijuit kon gaan. We zijn dan misschien geen moordenaars, zoals Barabbas, maar wij hebben allemaal redding nodig van de Redder van de wereld.
   
 • Mijn Heer
  In het gedeelte van gisteren lazen we hoe de hogepriester Jezus vroeg: 'Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?', waarop Jezus antwoordde: 'Ik ben het' (14:61b-62, HSV). De hogepriester reageerde hierop met een aanklacht van godslastering. Hij beschuldigde Jezus ervan dat Hij beweerde God te zijn. Waarom? Toen God zijn naam YHWH bekendmaakte aan Mozes (Exodus 3:14-15), legde Hij ook uit wat die naam betekent. De naam is afgeleid van de Hebreeuwse woorden 'Ik ben wie ik ben' of eenvoudigweg 'Ik ben'. De reactie van de hogepriester op Jezus' antwoord doet vermoeden dat hij ervan uitging dat Jezus beweerde dat Hij YHWH (de Heer) Zelf was.
Deze ongelofelijke waarheid is de achtergrond van de bijzondere hartenkreet van Paulus in Filippenzen 2: 5-11, waarop het volgende gebed is gebaseerd.
 

Heer, help me dezelfde innerlijke houding te hebben als Jezus, die Zichzelf vernederde en gehoorzaam werd tot in de dood. Dank U dat U Hem hebt verheven tot de hoogste plaats en Hem de naam boven alle namen hebt gegeven, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is de Heer’.
 

3. Vereer de Heer


In dit gedeelte wordt veel nadruk gelegd op de 'heilige naam' van God (22:2). In hoofdstuk 22 zegt God negen keer tegen zijn volk: 'Ik ben de Heer' (vv.2-3,8-9,16,30-33). Waarom legt God in deze verzen zoveel nadruk op deze naam?
 
In de oudheid waren namen heel belangrijk en vol zeggingskracht. Namen zeiden iets belangrijks over de persoon in kwestie. Gods naam was hierop geen uitzondering. De naam YHWH betekent dat God uniek en groot is.
 
Gods naam herinnerde het volk ook aan zijn unieke relatie met hen. Het was een naam die bekend was gemaakt aan Mozes als teken van Gods belofte om zijn volk nabij te zijn (Exodus 3).
 
Telkens als God zegt 'Ik ben de Heer' wordt het volk herinnerd aan zijn grootheid en aan hun relatie met Hem. Alle wetten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op deze waarheden en zijn bedoeld om naar Hem te wijzen.
 
Het thema van Leviticus 21 is Gods heiligheid en de noodzaak van het priesterschap, zodat het volk bij God kan komen. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de grote hogepriester is en dat wij bij God kunnen komen door Hem. Jezus is:
 • Volmaakt heilig

  De hogepriester moest ceremonieel rein zijn (21:11b). Jezus was zonder zonde. Jezus is 'heilig, schuldeloos en zuiver' (Hebreeën 7:26).
   
 • Aan God gewijd

  De hogepriester moest aan God gewijd zijn (Leviticus 21:12, WV), zoals Jezus ook was opgedragen aan God (Lucas 2:22).
   
 • De gezalfde

  De hogepriester moest worden gezalfd met olie, als symbool van de Heilige Geest (Leviticus 21:12). Jezus werd bij zijn doop gezalfd door de Heilige Geest. Hij is de gezalfde, de Christus.
Zoals hoofdstuk 21 ons leert dat we een volmaakte priester nodig hebben, zo lezen in we hoofdstuk 22 dat we een volmaakt offer nodig hebben. Het offer moest 'zonder enig gebrek' zijn (22:19,21). Jezus was de volmaakte priester en het volmaakte offer.
 
Bekijk deze drie gedeelten samen en overdenk de bijzondere hartenkreet van Paulus: 'Jezus Christus is de Heer' (Filippenzen 2:11, BGT). Als we nadenken over de geweldige liefde die Christus ons heeft betoond aan het kruis, komen we tot de conclusie dat de enige juiste reactie hierop is om de Heer lief te hebben (Psalm 31:24a).


Heer, ik wil U vereren. U maakt mij heilig. U bevrijdt mij uit gevangenschap. U bent de Heer. Ik heb U lief, Heer.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 31:25


'Wees sterk; laat uw hart maar sterk en moedig zijn en blijf altijd op de HERE hopen.'
 
Ik heb vandaag veel kracht nodig, maar dat geldt eigenlijk voor elke dag. Geef me meer kracht alstublieft, Heer.
 

Vers van de dag
Psalm 31:22a

'... Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze zijn goedheid en liefde getoond.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.