Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De drie bekeringen die iedereen nodig heeft

18 juni - dag 169

Tijdens een Alpha-conferentie drukte iemand me een stuk papier in handen met daarop het verhaal over wat een kennis van haar was overkomen:
 
'Sue, een niet-gelovige vrouw, bezocht regelmatig bijeenkomsten voor mensen met ernstige ademhalingsklachten. Ze had een chronische aandoening, COPD, en ging steeds verder achteruit. Deze bijeenkomsten werden in onze kerk gehouden. Ze kwam voor een bijeenkomst, maar er was helemaal niemand. Ze bleek de verkeerde datum te hebben opgeschreven. Ze bleef wachten en haar blik viel op de folders voor onze volgende Alpha.
 
Sue kwam naar onze cursus op de woensdagavond. Ze nam alles op als een spons en was heel enthousiast en geïnteresseerd. 's Zondags kwam ze naar de kerk en ook de volgende woensdag was ze er weer. Plotseling viel alles op zijn plek voor Sue: Jezus is God! Dat was een belangrijk stuk van de puzzel voor haar. Ze gaf haar leven aan de Heer. Ze belde haar zus om haar te vertellen dat ze christen was geworden. Het toeval wilde dat haar zus op dat moment samen met een vriendin voor Sue aan het bidden was. Ze bad al vijfentwintig jaar voor haar!
 
De volgende zondag ging Sue naar de kerk en kwam naar voren voor gebed om genezing en ze werd genezen van haar COPD. Ze rent de trap weer op en af en is niet meer afhankelijk van medicijnen. Haar fysiotherapeut reageerde verbluft op de enorme verbetering van haar gezondheid. Ze was genezen. Sindsdien bidt ze voor anderen en heeft ze mensen genezen zien worden, zelfs van kanker! 
 
Sue werd gedoopt op 30 april en had meer dan 150 vrienden en familieleden meegenomen om dit met haar te vieren. Ze heeft een enorme invloed op mensen en verkondigt het evangelie aan iedereen die het maar wil horen!'
 
John Wimber zei vaak dat we drie keer bekeerd moeten worden: we moeten bekeerd worden tot Christus, tot zijn kerk en tot zijn zaak. Het was duidelijk dat Sue niet alleen was bekeerd tot Christus, maar vanaf het begin ook tot zijn gemeente en tot zijn zaak. In de gedeelten voor vandaag gaat het vooral over deze derde bekering.

1. Vuur voor Gods zaak

'Sta op, God, verdedig uw zaak' schrijft de psalmdichter (v.22a). Hij ziet mensen God bespotten en beschimpen (v.18), net als tegenwoordig, en wil opkomen voor Gods zaak. Hij schreeuwt het uit tot God: '... vergeet ons niet voorgoed. Help ons, zoals u beloofd hebt!' (vv.19b-20a, BGT).
 
We verliezen gemakkelijk de moed als we zien dat mensen Gods zaak aanvallen. De beste reactie hierop is vurig gebed. Breng je frustratie bij God: 'Sta op, God, verdedig uw zaak, bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten, vergeet het razen van uw tegenstanders niet, het tieren van uw vijanden – het klinkt voortdurend op' (vv.22–23).
 

Heer, als we om ons heen kijken zien we veel mensen die U bespotten en uw naam te schande maken. Sta op God, en verdedig uw zaak. Laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw koninkrijk komen.
 

2. In dienst van Gods zaak

Uiteindelijk kan niets Gods zaak tegenhouden.
 
Herodes was geslaagd, populair, machtig en rijk. De mensen praatten hem naar de mond en riepen: 'Hier spreekt een god, geen mens' (12:22). 'Herodes liet zichzelf als een god vereren, en hij had geen eerbied voor God. Daarom werd hij meteen gestraft door een engel van de Heer. Hij kreeg een vreselijke ziekte: hij werd van binnen door wormen opgegeten. Zo stierf hij' (v.23, BGT).
 
Dit staat lijnrecht tegenover het woord van God, dat geen einde kent, in tegenstelling tot het leven van Herodes: 'Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor' (v.24), en de 'groep christenen werd snel groter' (v.24b, BGT).
 
We zien iets vergelijkbaars als de zaak van God gedijt ondanks alle tegenwerking. Saulus, die ook wel Paulus werd genoemd (v.9), en Barnabas vonden een valse profeet tegenover zich met de naam Barjesus (v.6). Die probeerde te voorkomen dat de proconsul christen zou worden.
 
Paulus 'was vol van de Geest', 'keek [Barjesus] recht in de ogen' en wierp hem voor de voeten: 'Houdt u nooit op de woorden van de Here te verdraaien?' (vv.9-10, HB). Barjesus werd blind en de proconsul 'aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd' (v.12). Met zijn pogingen om God te dwarsbomen bereikte Barjesus precies het tegenovergestelde van wat hij voor ogen had.
 
De eerste gemeente was vastberaden om te weten te komen wat God van plan was en om hieraan mee te werken. De gelovigen kwamen bij elkaar om de Heer te eren en om te vasten (v.2, BGT). Op dat moment zei de Heilige Geest tegen hen:' 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken' (vv.2-3).
 
Barnabas en Paulus werden 'uitgezonden door de heilige Geest' (v.4). Ze waren in dienst van zijn zaak. Ze verkondigden het woord van God (v.5). Ze waren 'vervuld van de heilige Geest' (v.9). Zelfs de proconsul, 'een verstandig man' (v.7), was onder de indruk van wat Paulus allemaal vertelde 'over de Heer' (v.12).
 
Het is zo belangrijk om Gods leiding en hulp te vragen; voor je dienst aan God en de wereld en voor je eigen leven. Met de steun van God kun je zoveel meer bereiken dan als je het alleen op eigen kracht probeert.
 

Heer, laat me weten wat U wilt door uw Heilige Geest. Help me uw roeping te verstaan. Ik wil het woord van God verkondigen door de kracht van de Heilige Geest en mijn leven vol overgave in dienst stellen van uw zaak.
 

3. Doel van Gods zaak

Salomo werd geroepen om Gods zaak op een heel bijzondere manier te dienen.
 
David had Gods doel gediend in zijn eigen tijd (Handelingen 13:36). Maar hij mocht de tempel niet bouwen. Die roeping gaf God aan Salomo: 'Je zoon, die ik als je opvolger op je troon zal zetten, die zal een huis bouwen voor mijn naam' (1 Koningen 5:19b).
 
Salomo had veel wijsheid nodig om aan zijn roeping te voldoen. Hij bad om wijsheid. God verhoorde zijn gebed en gaf hem meer dan hij ooit had durven vragen of hopen. God belooft jou dezelfde soort wijsheid als je erom vraagt ('Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven', Jakobus 1:5). Vraag om wijsheid:

 • Wijsheid om de juiste beslissingen te nemen

  God gaf hem de wijsheid om 'het recht te handhaven' (1 Koningen 3:28). Als hij de onmogelijke taak krijgt om te beslissen aan welke moeder een baby moet worden toegewezen, komt hij met een ingenieus idee.

  Als hij dreigt het kind te doden, is het duidelijk wie de echte moeder is. 'Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid' (v.28).
   
 • Wijsheid bij het samenstellen van een team

  Salomo verzamelde een groep mensen om zich heen om het land te regeren. Deze groep bestond uit priesters, managers, vrienden, secretarissen, geschiedkundigen en de aanvoerder van zijn leger. Met hem erbij bestond het team uit twaalf mensen. Dat is even groot als de groep om Jezus (de twaalf leerlingen). Dat is blijkbaar het juiste aantal voor een groep leidinggevenden.
   
 • Wijsheid om te delegeren

  Naast deze groep had Salomo een ander team met twaalf regiomanagers verspreid over Israël. Hierin zaten twee van zijn schoonzoons (4:11,15). Taken aan anderen overdragen is essentieel om een burn-out te voorkomen en goed leiding te geven.
   
 • Wijsheid om de vrede te bewaren

  Tijdens zijn bewind groeide de bevolking sterk: 'De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als zandkorrels aan de zee' (v.20a). Toch had iedereen voldoende te eten en te drinken en waren ze gelukkig (v.20b). Ze leefden 'onbezorgd' (5:5) en 'in vrede met alle omringende landen' (v.4b).
   
 • Inzicht en onderscheidingsvermogen

  'God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee' (v.9) (...) zijn roem drong door tot alle omringende volken (v.11b) (...) hij dichtte drieduizend spreuken en duizend vijf liederen (v.12). Psalm 72 en 127, Spreuken 10:1-22:16, 25:1-29:27 worden aan hem toegeschreven. Mensen kwamen van heinde en verre om naar zijn wijsheid te luisteren (1 Koningen 5:14).

  Salomo wist wanneer hij de hulp moest inroepen van mensen die niet bij het volk van God hoorden (vv.15-32). 'De HEER schonk Salomo wijsheid, zoals hij hem had beloofd' (v.26a).
   
 • Wijsheid bij het dienen van Gods zaak

  Salomo had het plan om een tempel te bouwen ter ere van de naam van de Heer (v.19). Een van de manieren waarop jij Gods zaak kunt dienen, is door ervoor te zorgen dat de kerk (de nieuwe tempel) groeit ter ere van Gods naam.
   

Heer, geef ons wijsheid zodat wij gehoor kunnen geven aan uw roeping. Help ons om uw naam te eren en de zaak van Jezus op aarde te bevorderen.
 

Pippa's bijdrage

1 Koningen 5:4-5


'Salomo heerste over het hele gebied ten westen van de Eufraat, van Tifsach tot aan Gaza, over alle koninkrijken ten westen van de rivier, en hij leefde in vrede met alle omringende landen. Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten.'
 
Dit moet een van de weinige keren in de geschiedenis van Israël en Juda zijn dat er vrede en veiligheid was in de hele regio. Zo zie je maar dat een wijs leider een land echt kan veranderen. Vrede en veiligheid zijn zo hard nodig in zo veel landen in deze wereld. Laten we blijven bidden dat er wijze leiders mogen opstaan.
 

Vers van de dag
1 Koningen 5:26a

'De HEER schonk Salomo wijsheid, zoals hij hem had beloofd.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.