Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Woorden van hoop  

23 december - dag 357

In het voorjaar van 2005 kwam Clark, een goede vriend van de zoon van Bill Hybels, om bij een verkeersongeluk. Toen tijdens de begrafenis de kist in het graf werd neergelaten, was alleen het onderdrukte gesnik te horen van een gezin waarvan het hart was uitgerukt. De vader van Clark huilde op Bills schouder en fluisterde: “Bill, dit kan toch niet het einde zijn. Alsjeblieft! Dit mag gewoon niet het einde zijn!”
 
Bill vroeg of hij nog een gebed mocht uitspreken. God legde hem woorden van hoop in de mond. Hij legde uit dat Clark door zijn geloof in Christus en door Jezus' opstanding al bij God was. Ooit zouden Clark en zijn familie en vrienden voor eeuwig worden herenigd.
 
Met dit moment in zijn achterhoofd schrijft Bill Hybels: 'De wereld vraagt zich af of de duisternis en het kwaad zullen winnen (...) Blijft de armoede toenemen? (...) Zullen het geweld en de oorlog aanhouden? (...) Blijven huwelijken stuklopen? Blijven depressies mensen beroven van hun levensvreugde? Moet het zo eindigen? (...) In Christus hoeft het zeker niet zo te eindigen (...)
 
Wij hebben de enige boodschap op aarde in beheer die de mensen kan geven wat ze ten diepste nodig hebben: hoop. Hoop dat zonden kunnen worden vergeven. Hoop dat gebeden kunnen worden verhoord. Hoop dat deuren die op slot lijken te zitten kunnen worden geopend. Hoop dat stukgelopen relaties weer goed kunnen komen. Hoop dat zieke lichamen kunnen worden genezen. Hoop dat beschadigd vertrouwen kan worden hersteld. Hoop dat dode kerken weer tot leven kunnen komen (...) Juist wij moeten deze hoop opeisen, in deze hoop leven en deze hoop uitstralen zodat andere mensen het kunnen zien. En we moeten deze hoopvolle boodschap aan iedereen verkondigen die God op ons pad brengt.'

1. Vestig je hoop op het juiste

Veel mensen vestigen hun hoop tegenwoordig op de verkeerde dingen. Ze vertrouwen op rijkdom, een geslaagde carrière, een langdurige relatie of op hun status of imago. Op zich is er niets mis met deze dingen, maar geen van alle zijn ze stevig genoeg om je leven op te baseren.
 
Het maakt heel veel uit waarop je je hoop vestigt: 'Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder' (vv.3-4).
 
De psalmdichter zegt waar, of liever gezegd op wie je je hoop wel moet vestigen: 'Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God' (v.5). Als je je hoop vestigt op de Heer, is deze hoop 'als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel' (Hebreeën 6:19).
 
De psalmdichter heeft deze vaste hoop op de Heer. Hij looft God voortdurend (Psalm 146:1-2). Hij erkent dat God 'hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft' en dat Hij 'trouw is tot in eeuwigheid' (v.6).
 
De God van hoop geeft nieuwe hoop aan mensen die weinig hoop lijken te hebben en Hij vraagt jou en mij om dat ook te doen.
 
De psalmdichter noemt een paar groepen mensen aan wie God vooral hoop geeft: mensen die worden onderdrukt (v.7a), mensen die honger hebben (v.7b), gevangenen (v.7c), blinden (v.8a), vreemdelingen (v.9a) en mensen die een geliefde hebben verloren (v.9b).


Heer, dank U dat ik mijn hoop op U kan vestigen. Dank U dat deze hoop een betrouwbaar en zeker anker is voor mijn ziel. Help me om hoop te geven aan mensen die dit het hardst nodig hebben.
 

2. Kijk vooruit met hoop

Hoop is krachtig. Het is niet zo maar een gevoel of een emotie. Hoop is niet afhankelijk van omstandigheden. Echte hoop is een constante, positieve overtuiging dat alles ten goede zal veranderen, wat er ook gebeurt.
 
John Bunyan (1628-1688) schreef: 'Hoop heeft een dikke huid en kan veel hebben. Hoop verdraagt alle dingen, als het maar goede hoop is, vanwege het vooruitzicht van de vreugde (...) dankzij de hoop kan de ziel geduldig en lijdzaam wachten onder het kruis tot de tijd komt dat zij kan genieten van de kroon.'
 
We zien zoveel onrecht in de wereld om ons heen. Slechte dingen treffen goede mensen. Het kwaad lijkt welig te tieren. Nu is er nog onrecht, maar eens zal er gerechtigheid zijn voor iedereen. God zal iedereen recht doen en alles rechtzetten.
 
In de woorden van bisschop Lesslie Newbigin: 'De horizon voor de christen is 'Hij zal terugkomen' en 'we zien uit naar de komst van de Heer'. Dat kan morgen zijn of elk ander moment, maar dat is de horizon. Die horizon is voor mij fundamenteel, die maakt het mogelijk om hoopvol te zijn en geeft het leven zin.'
 
In dit gedeelte zien we iets van wat dat 'rechtzetten' inhoudt. Jezus zal de rechter zijn. 'Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand' (14:14).
 
Jezus heeft gezegd dat in dit leven het graan en het onkruid samen opgroeien tot de oogst (Matteüs 13:30). En dat 'oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen' (v.39b). Hij zegt dat het onkruid bijeen zal worden gebonden en zal worden verbrand en dat 'de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader [zullen] stralen als de zon' (v.43).
 
Er komt een radicaal oordeel waarbij elk laatste restje kwaad wordt vernietigd 'in de grote perskuip van Gods woede' (Openbaring 14:19).
 
Vergeet niet dat Jezus de beker van Gods toorn voor jou heeft gedronken aan het kruis, om jou te redden van dit oordeel. In dit gedeelte zien we hoe de wereld eruitziet nadat Gods oordeel is voltrokken (15:1). Johannes ziet 'iets als een zee van glas, vermengd met vuur' (v.2a); een beeld waarin brandende zuiverheid en rust samengaan. Vrede en gerechtigheid gaan hand in hand.
 
Gods oordeel zuivert de wereld, vernietigt het kwaad en verderf en redt zijn volk van de machten die het vervolgen en tegenwerken (het beest en zijn beeld, v.2).
 
Net zoals er een luid gejuich opsteeg uit het volk van God dat tijdens de uittocht door de Rode Zee was getrokken, zo stijgt er ook nu een luid gejuich op voor God:
'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,
  Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur,
  vorst van de volken (...)
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen,
  want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard' (vv.3-4).
 

Heer, dank U dat U op een dag alles recht zult zetten. Dank U dat ik zo'n geweldige hoop voor de toekomst heb die mogelijk is gemaakt door het kruis van Jezus.
 

3. Geef de hoop nooit op

Heb je wel eens het gevoel dat je te ver bent gegaan, dat je iets te vaak hebt gedaan of dat je zozeer tekort bent geschoten dat God je niet meer kan vergeven? Dit gedeelte is een bemoediging dat er nog hoop voor je is, hoe groot de puinhoop van je leven ook is: 'En toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël' (v.2d), zegt Sechanja tegen Ezra.
 
Ezra bad, beleed schuld en wierp zich huilend neer voor Gods tempel (v.1a). Er kwam 'een zeer grote menigte Israëlitische mannen en vrouwen en kinderen om hem heen staan. Zij huilden bitter' (v.1b).
 
Ezra vastte en had verdriet over de ontrouw van het volk van God. In totaal waren er 113 mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan deze ontrouw. 86 van hen waren 'leken' en 27 behoorden tot de priesters (Levieten). Een roeping tot een voltijdsaanstelling in dienst van God en de wereld betekent niet dat we immuun zijn voor verleiding.
 
Het probleem dat in dit gedeelte wordt aangekaart zijn de huwelijken van Israëlieten met ongelovigen. In die tijd was er waarschijnlijk al een officiële ceremonie waarbij niet-Joden zich konden bekeren (zie 6:21). Het lijkt erop dat dit mensen waren die hadden geweigerd zich te bekeren.
 
Ezra was bezorgd dat zij tussen hun echtgenoten (van wie er veel tot de leiders van Israël behoorden) en God in zouden komen te staan. De Bijbel spoort je aan om heel goed na te denken over met wie je trouwt en niet te trouwen met iemand die tussen jou en God in komt te staan (zie 2 Korintiërs 6:14 en BiOY van 3 september).
 
Toch lijkt een scheiding van hun vrouwen (Ezra 10:19) de ontrouw nog erger te maken. Dit is een moeilijk gedeelte voor ons. Het is interessant dat de ontrouw niet door iedereen werd gepleegd (v.15). Zodra de ontrouw had plaatsgevonden, was geen enkele oplossing ideaal. Toen hetzelfde probleem aan de kaak werd gesteld door de gemeente in het Nieuwe Testament, kregen mensen die getrouwd waren met ongelovigen andere instructies: ze kregen de opdracht om getrouwd te blijven en hun echtgenoot tot voorbeeld en zegen te zijn (zie 1 Korintiërs 7; 1 Petrus 3).
 

Heer Jezus, help ons om onze eigen zonde en de zonde van de gemeenschap serieus te nemen. Help ons om te bidden, te biechten, te huilen, onszelf in berouw op de knieën te werpen voor U. Help ons om vastberaden alles in het werk te stellen om ontrouw in de toekomst te voorkomen. Dank U dat er nog steeds hoop is voor het volk van God. Dank U dat onze hoop is in de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid (Psalm 146:6).
 

Pippa's bijdrage

Psalm 146:8


'... de HEER richt de gebogenen op ...'
 
Dit vers drukt ons met onze neus op het feit dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben, ook tijdens de feestdagen. Hoe richt de Heer deze mensen op? Misschien wil Hij ons hiervoor gebruiken.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.