Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Luisteren naar God  

24 januari - dag 24

Stel, ik ga naar de dokter en zeg: “Dokter, ik heb een hoop problemen: Ik heb mijn knie verdraaid ... mijn ogen jeuken ... ik heb een opgezwollen vinger ... ik heb rugpijn ...” Nadat ik alle problemen heb opgesomd, kijk ik op mijn horloge en zeg: “Och heden, is het al zo laat? Ik moet er vandoor.” De dokter zegt dan waarschijnlijk: “Wacht even, wil je niet horen wat ik te zeggen heb?”
 
Als we alleen maar tegen God praten en nooit de tijd nemen om te luisteren, maken we dezelfde fout. We ratelen maar door en luisteren nooit naar Hem. Maar onze relatie met God zou tweerichtingsverkeer moeten zijn. Als ik bid, helpt het mij om op te schrijven wat er in me opkomt en wat me mogelijk door de Geest van God wordt ingefluisterd.
 
In deze tijd waarin we overspoeld worden met informatie, zijn er veel stemmen die onze aandacht vragen: tv, radio, internet, Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, sms en app-jes. En dan zijn er ook de stemmen van familie, vrienden en collega's. En soms probeert de stem van Satan ons te verleiden om Gods woord niet te geloven en te betwijfelen of God het beste met ons voor heeft.
 
Hoe kunnen we tussen alle lawaai en afleidingen van het leven de stem van God horen?

1. Luister naar Gods stem in de Schriften

God spreekt vooral tot ons door wat Hij zegt in de Schriften, zijn 'lessen' en 'richtlijnen' (v.1). Als je leest in de Bijbel, bid dan of God door de Bijbel tegen je wil spreken en dat jij zijn stem mag horen.
 
'Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt' (vv.5-6, BGT).
 
Als je bijbelverzen uit je hoofd leert, schrijf je Gods woorden in je hart (v.3). Pippa en ik hebben deze verzen uit ons hoofd geleerd tijdens onze huwelijksreis en proberen ernaar te leven.

 • Laat je leiden door 'liefde en trouw'

  Dit zou een belangrijke leidraad moeten zijn bij elke beslissing die we nemen. 'Liefde en trouw' (v.3) moeten diep in ons hart gegrift staan. Trouw betekent bijvoorbeeld dat je over anderen praat alsof ze erbij zijn. We winnen vertrouwen van mensen met wie we praten door onze trouw aan mensen die er niet bij zijn. Als je zo leeft, zullen God en de mensen van je houden en respect voor je hebben (v.4, BGT).
   
 • Zoek je toevlucht bij God! Vlucht weg van het kwaad!

  We moeten op God vertrouwen en niet eigenwijs denken dat we het zelf wel weten. Vrees voor God, dat wil zeggen respect en eerbied voor God, zorgt ervoor dat we onze toevlucht zoeken bij God. 'Vermijd het kwade' (v.7, WV). God belooft dat je dan sterk en gezond zult zijn (v.8, BGT). Met andere woorden, het spirituele en het fysieke staan niet los van elkaar.
   
 • Wees een gulle gever

  Wat je met je geld doet is belangrijk. Geef God 'het beste van de oogst' (v.9), dat wil zeggen, het beste deel van je inkomen, niet wat overblijft. In mijn ervaring is dit een heel bijzonder principe. Als je je geld op de juiste manier (uit)geeft, ontdek je pas echt dat God je alles geeft wat je nodig hebt; 'Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn' (v.10).
   

Heer, help me om uw woorden niet alleen te lezen, maar ze me ook eigen te maken en in praktijk te brengen en zo uw naam te eren.
 

2. Luister naar God in de woorden van Jezus

De woorden van Jezus zijn de woorden van God. God zei: 'Luister naar hem' (17:5). Als je de woorden van Jezus leest en ze ter harte neemt, luister je naar God.
 
Jezus waarschuwt zijn leerlingen dat ze onder vuur zullen komen te liggen. We kunnen kritiek niet voorkomen (16:21). In dit gedeelte praat Jezus twee keer met zijn leerlingen over het lijden dat Hem te wachten staat en vertelt Hij over het kruis en de opstanding (16:21; 17:9-12).
 
Maar Petrus luistert niet naar Jezus en wijst Hem terecht (16:22). Jezus' reactie op de woorden van Petrus is van diepe betekenis. Bij elke beslissing die we nemen, moeten we ons afvragen of het is wat God wil of wat mensen willen (v.23). Wat Jezus hierna tegen Petrus zegt, is de kern van zijn missie en heeft enorme implicaties voor al zijn volgelingen (vv.24–28).
 
Het is niet de bedoeling dat we een comfortabel en afgeschermd leven leiden. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is niet te koop' (vv.24-26, BGT).
 
Als je Jezus wilt volgen, moet je jezelf wegcijferen, je kruis opnemen en Hem volgen (v.24). Op die manier vind je het echte leven in al zijn volheid.
 
Rijkdom is op een bepaalde manier compleet nutteloos. Een levensdoel is veel belangrijker dan bezit of eigendom. Al het geld van de wereld, al het succes van de wereld, alle roem van de wereld, alle macht van de wereld betekent niets als je je leven verliest en voorbijgaat aan waar het in het leven echt om draait (v.26).
 
Als je Jezus volgt en je leven aan Hem toevertrouwt, vind je het werkelijke doel van het leven. Er gaat zoveel kracht uit van de woorden van Jezus. Het is nooit belangrijker geweest om naar Hem te luisteren dan nu!
 
Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Jezus veranderde voor hun ogen van gedaante. 'Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia. Die waren met Jezus aan het praten' (17:2-3, BGT). Ze hoorden God zeggen: 'Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. Luister naar hem' (v.5, BGT).
 
Net zoals Mozes en Elia met Jezus praatten, zo kun jij ook praten met Jezus. Jij kunt ook de aanwezigheid van Jezus in je leven ervaren. Als je zijn woorden leest en erover nadenkt, kun je een gesprek met Jezus hebben via de Heilige Geest.
 
Op een bepaalde manier kun jij ook zijn gezicht zien dat straalt als de zon (v.2). Je kunt je neerwerpen in aanbidding (v.6). Het kan voelen alsof Jezus je werkelijk aanraakt en tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn (v.7). En soms zal het zo zijn dat je opkijkt en niemand ziet behalve Jezus (v.8).
 

Heer, dank U dat ik mijn leven juist vind als ik het verlies voor U. Help mij om te luisteren naar uw stem en U elke dag te volgen.
 

3. Luister je hele leven lang naar God

Toen Jakob voelde dat hij niet lang meer te leven had, keek hij terug op al Gods zegeningen (ondanks alle beproevingen en moeilijkheden) en 'boog (...) zich in aanbidding neer aan het hoofdeinde van zijn bed' (47:31, GNB). Hij begreep dat God hem zijn hele leven lang had geleid. Het is een veelzeggend beeld van een man die zijn leven lang in nauwe verbondenheid met God heeft geleefd en naar Hem en zijn wijsheid heeft geluisterd. Hij herinnert zich hoe God aan hem is verschenen, hem heeft gezegend en hem heeft gezegd hoe zijn leven zou verlopen (48:3-4). Hij kan met recht zeggen: '... de God die mijn leven lang mijn herder is geweest' (v.15).
 
Jakob begrijpt ook dat God zijn zoon Jozef op een heel bijzondere manier heeft geleid. Jozef had geleerd te luisteren naar God. Daardoor kon hij de dromen van de farao uitleggen en werd hij rijkelijk gezegend. Hij redde niet alleen het volk van God, hij redde ook het hele volk van Egypte (47:25). Als Jakob het einde voelt naderen, zegent hij de zonen van Jozef. Hiermee laat hij zien dat hij vertrouwen heeft in Gods beloften en zegeningen voor de toekomst.
 
Als de schrijver van Hebreeën het heeft over Jakobs geloofsleven, zoomt hij in op dit moment: 'Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok' (Hebreeën 11:21). Jakobs vertrouwen in God bleef onverminderd groot, ook aan het einde van zijn leven. Hij eindigde zijn leven met een groot blijk van geloof.
 
Blijf je hele leven lang God trouw aanbidden en naar Hem luisteren. Vertrouw erop dat God de volgende generatie zal leiden en dat ook zij zullen luisteren naar de stem van de Herder (zie Johannes 10:3-4).
 

Heer, dank U dat ik overal in de Schriften lees hoe belangrijk het is om naar uw stem te luisteren. Dank U voor uw belofte om me te leiden en met me te praten. Help mij elke dag te luisteren naar uw stem, mijn hele leven lang.
 

Pippa's bijdrage

Spreuken 3:5-6


'Vertrouw op de HEER met heel je hart (...) Denk aan hem bij alles wat je doet.' Geen halfslachtig gedoe, maar 'heel je hart' en 'alles wat je doet'; je moet je helemaal toevertrouwen aan God. Ik moet geloof ik voor een paar dingen controleren of ik ze wel 'helemaal’ aan God heb overgegeven.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.