Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Kom Heilige Geest

20 juni - dag 171

Het belangrijkste wat je in je leven kunt doen is tijd doorbrengen met God. Meer dan wat dan ook heb je Gods nabijheid nodig in je leven. Maar waar vind je Gods nabijheid?
 
Ik weet nog heel goed dat ik iemand voor het eerst een van de oudste gebeden van de kerk hoorde bidden, 'Kom Heilige Geest'. In dit gebed klonk echt de verwachting door dat de Heilige Geest zou komen! Dat was op een zondagavond in 1982. We hadden een bijeenkomst in de crypte na een avonddienst in Holy Trinity Brompton. Terwijl we de Heilige Geest vroegen om te komen, gebeurden er een paar opmerkelijke dingen. We zagen dat mensen werden vervuld door de Heilige Geest met fysieke verschijnselen vergelijkbaar met de beschrijving van Pinksteren in het boek Handelingen. De volgende dag zagen we wonderbaarlijke fysieke genezingen toen iemand opnieuw bad om de komst van de Heilige Geest.
 
God is nu altijd bij zijn volk door zijn Heilige Geest. Als je 'Kom Heilige Geest' bidt, vraag je of je Gods nabijheid meer mag voelen. In het Nieuwe Testament lezen we over een aantal gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een groep mensen die bij elkaar is gekomen eigenmachtig en spontaan vervult (Handelingen 2:4; 10:44). We lezen ook over andere gelegenheden waarbij de leerlingen baden om de Heilige Geest: 'Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest' (4:31). In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag lezen we hoe 'de majesteit van de HEER de hele tempel vulde' (1 Koningen 8:11).
 
Alle gedeelten voor vandaag vertellen ons iets over de manier waarop we kunnen genieten van Gods nabijheid door de Heilige Geest die ons kracht geeft.

1. Verlangen naar Gods nabijheid die kracht geeft

De tempel was niet in de eerste plaats een offerplaats, maar de plaats waar God woonde. De psalmdichter schrijft: 'God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion' (vv.2-3, HSV). 'Salem' is de naam die de Jebusieten gebruikten voor Jeruzalem. 'Sion' wordt in het Oude Testament vaak gebruikt om te verwijzen naar Jeruzalem als brandpunt van Gods aanwezigheid onder zijn volk. Dit is de plaats waar zijn tent staat. Dit is waar God woont.
 
Daarom is Jeruzalem ook zo belangrijk voor het volk van God, en dan vooral de tempel. Het volk verlangt naar Gods nabijheid, net als wij diep van binnen. De wonderlijke waarheid is dat wij, door Jezus, Gods nabijheid in en onder ons, zijn volk, overal mogen ervaren. Hij woont in jou door zijn Geest.
 

Heer, ik verlang naar uw nabijheid. Dank U dat U onder uw volk woont. Vervul ons vandaag opnieuw met uw Heilige Geest en maak uw naam groot onder ons.
 

2. Vol van Gods nabijheid die kracht geeft

Na Pinksteren kwam Gods versterkende aanwezigheid over zijn volk. In het gedeelte voor vandaag lezen we dat ze opnieuw werden 'vervuld van vreugde en van de heilige Geest' (13:52). De Heilige Geest woont nu in elke christen (Romeinen 8:9).
 
In dit gedeelte zien we het effect van Gods versterkende aanwezigheid als mensen worden vervuld van de Heilige Geest:

 • Overtuigingskracht

  In Antiochië komt een mensenmenigte bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren (Handelingen 13:44-45). 'Ook in Ikonium (...) werd een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht' (14:1).

  De Heer zette zijn boodschap kracht bij door hen tekenen en wonderen te laten verrichten (v.3). Dit betekent niet dat iedereen in de gemeente noodzakelijkerwijs zijn hele leven kerngezond bleef. We zien hier een glimp van het toekomstige koninkrijk van God, zodat het evangelie bekend wordt en mensen tot geloof komen.
   
 • Tegenwerking 

  Vaak gaan we ervan uit dat als God aan onze kant staat, we geen noemenswaardige tegenwerking zullen ondervinden. Maar deze gebeurtenissen laten zien dat het vaak precies omgekeerd is. Waar God zijn werk doet, probeert de vijand roet in het eten te gooien met weerstand en problemen.

  In Antiochië waren er mensen die jaloers werden en de woorden van Paulus verdacht probeerden te maken (13:45). 'De Joden hitsten [de mensen] op (...) en wisten hen zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven' (v.50).

  In Ikonium 'waren weer Joden die niets van hen wilden weten. Die zaaiden onrust onder de mensen en zetten hen op tegen Paulus en Barnabas' (14:2, HB). Ze stookten de mensen op om hen te stenigen (v.5).
   
 • Vreugde

  Jouw geluk is niet afhankelijk van wat er met je gebeurt. Je ervaart een diepe innerlijke vreugde door Gods nabijheid. Ondanks alle weerstand en tegenwerking en nadat ze waren weggejaagd uit Antiochië, gingen ze 'vervuld van vreugde en van de heilige Geest' naar de volgende stad, Ikonium' (Handelingen 13:52).
   
 • Vrijmoedigheid

  De Heilige Geest gaf hun vrijmoedigheid ondanks alle weerstand en tegenwerking. 'Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 'Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden' ' (v.46, HSV). Dit was in Antiochië. In Ikonium 'bleven [Paulus en Barnabas] geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord' (14:3a). In weerwil van alle weerstand en tegenwerking en 'plannen om hen te mishandelen en te doden' (v.5, BGT) bleven ze 'het evangelie verkondigen' (v.7).
   

Heer, vervul mij vandaag met uw Heilige Geest en met vreugde. Help me om zo overtuigend te spreken dat mensen tot geloof komen. Help me om me niet uit het veld te laten slaan door weerstand, tegenwerking of intriges. Geef me de kracht om vrijmoedig over U te praten. Wilt U het nieuws van uw genade kracht bijzetten met opzienbarende tekenen en wonderen.
 

3. De heerlijkheid van Gods nabijheid die kracht geeft

Waarom zou je in vredesnaam geen tijd met God willen doorbrengen? We besteden uren aan sociale media, de tv en onze mobiele telefoon. Joyce Meyer schrijft: 'Het lijkt wel alsof we het geen probleem vinden om onze tijd aan deze zaken te besteden. De waarheid is dat de duivel ons vooral probeert tegen te werken op het gebied van de tijd die we aan God besteden, meer nog dan op welk ander terrein van ons christelijk leven. Sterker nog, Satan wil veel liever dat we allerlei andere godsdienstige dingen doen dan dat we tijd doorbrengen met de Heer.'
 
Dit gedeelte helpt ons in te zien hoe geweldig het is om tijd met God door te brengen. Dit is een uitzonderlijk voorrecht dat jij als volgeling van Jezus hebt.
 
Dit gedeelte uit het Oude Testament over de bouw van de tempel in Jeruzalem (een plek waar God voor altijd kan wonen, 8:13) krijgt een heel nieuwe betekenis als je het leest in het licht van het Nieuwe Testament. De tempel in Jeruzalem was een voorloper van Gods woonplaats in de harten van de gelovigen in het Nieuwe Testament.
 
De ark van het verbond staat symbool voor Gods nabijheid. Het hoogtepunt van deze tempel, zowel van de voorbereiding op de ingebruikname (vv.3-9) als van Salomo's lovende woorden (vv.15-21), was het binnendragen van de ark van het verbond. 'De ark bevat niets anders dan de twee stenen platen die Mozes er op de Horeb in heeft gelegd' (v.9a), met andere woorden, de Tien Geboden. Als jij als lid van het volk van God leeft naar het woord van God, voel je door de Geest van God steeds sterker de nabijheid van God.
 
We lezen: 'Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel' (v.10-11).
 
Als wij 'Kom Heilige Geest' bidden, vragen we of we Gods nabijheid meer mogen voelen. En dit ervaren we dan ook vaak als we dat gebed bidden.
 
Hoewel God overal is, zijn we ons niet altijd bewust van zijn aanwezigheid. Wat we hier lezen is duidelijk een groter bewustzijn en sterker gevoel van Gods nabijheid. Dit bedoelde Salomo toen hij zei: '... ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn' (v.13).
 
Er zijn momenten dat we Gods nabijheid ervaren als we samen met anderen zijn, maar je kunt Gods nabijheid ook voelen als je in je eentje tijd met Hem doorbrengt.
 
Je hoeft jezelf echt geen strak regime op te leggen, maar het helpt echt om regelmatig tijd met God door te brengen. Als je leest in de Bijbel, al biddend praat met je Vader, luistert naar christelijke muziek of gewoon stil bent, zul je Gods nabijheid voelen. Soms wordt het gebed 'Kom Heilige Geest' verhoord met een weldadige innerlijke rust, vrede en kalmte.
 
Ik loof U Heer. Uw volk is vervuld van uw majesteit, net zoals de tempel van Salomo vol was van uw majesteit. Dank U voor al uw beloften die in ons zijn vervuld (2 Korintiërs 1:20).
 

Kom Heilige Geest. Kom uw belofte aan ons ook vandaag na. Dank U dat telkens als wij 'Kom Heilige Geest' bidden, de Heilige Geest komt en we Gods nabijheid sterker mogen voelen. Help me om de juiste prioriteiten te stellen en tijd vrij te maken om te genieten van uw heerlijke nabijheid.
 

Pippa's bijdrage

Handelingen 13:50

'De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en wisten hen zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven.' 
 
Het is zo triest dat deze vrome vrouwen zich lieten meeslepen door de jaloezie van de Joden (v.45) en zich tegen Paulus en Barnabas keerden. Zelfs vrome mensen staan bloot aan slechte invloeden. We hebben wijsheid en onderscheidingsvermogen nodig.
 

Vers van de dag
Handelingen 13:52

'De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.