Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Leven in de kracht van de Geest

25 september - dag 268

'Ik werd aangevuurd door de wens om heel Wales te doorkruisen en over de Heiland te vertellen; en als het had gekund dan was ik bereid om God hiervoor te betalen', aldus Evan Roberts, de man die de drijvende kracht was achter de opleving in Wales in 1904-1905. Hij vertelde hoe de Geest van God hem op een overrompelende manier de liefde van God liet ervaren. Hij werd vervuld van medelijden en een sterk verlangen om anderen over Jezus te vertellen.
 
Wij leven in de tijd van de Heilige Geest. In het Oude Testament kwam de Heilige Geest over bepaalde mensen op bepaalde tijden voor een bepaald doel. In het gedeelte voor vandaag zien we hier een voorbeeld van als de Heilige Geest over Jesaja komt (Jesaja 61). Deze gebeurtenis was een vooruitwijzing naar de Heilige Geest die op Jezus rust (Lucas 4:14-18) en naar het uitgieten van de Heilige Geest op alle christenen dat begon met Pinksteren.
 
In het boek Spreuken lezen we hoe een leven in de kracht van de Geest eruit zou moeten zien. In het Nieuwe Testament zien we dit in vervulling gaan.
 

1. Een wijs leven

Hoe ziet een wijs leven eruit? Hoe word je wijs en kies je de juiste weg (v.19)? De Heilige Geest is de Geest van wijsheid en inzicht (Jesaja 11:2, Efeziërs 1:17). Als je leeft volgens de Geest van wijsheid en inzicht, betekent dit dat je let op:

 • Wat je eet en drinkt

  'Houd je afzijdig van drinkebroers en veelvraten' (Spreuken 23:20, HB). We moeten ons niet 'volgieten met wijn' en niet 'volproppen met vlees' (v.20, GNB).
   
 • Naar wie je luistert

  'Luister naar je vader, die je heeft verwekt; en kijk niet op je moeder neer, wanneer zij oud geworden is' (v.22, HB). Eerbied voor je ouders is een kenmerk van wijsheid. Wijze kinderen maken hun ouders blij (vv.24-25, BGT).
   
 • Hoe je leert

  Een onderzoekende geest is een kenmerk van de Geest van wijsheid: 'Verwerf de waarheid (...) laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid' (v.23). De Geest van wijsheid geeft je honger naar de waarheid en naar kennis.
   
 • Waar je over denkt

  Je wordt wat je denkt in je hart. 'Mijn zoon, stel je hart voor mij open' (v.26a, HB), daar begint alles. Je moet goed passen op je hart en je hoofd.
   
 • Waar je naar kijkt

  '... laat je ogen mijn wegen aanschouwen' (v.26b, WV). Letten op waar je naar kijkt is een van de manieren om ontrouw en hoererij te voorkomen (vv.27-28).


Heer, vul mij vandaag met de Geest van wijsheid. Laat mijn leven ter ere zijn van Jezus.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Een 'gezond' leven

Wat zijn de kenmerken van een gezonde gemeente? Paulus vertelt ons hoe de gemeente 'gezond' kan groeien (v.16).

 • Eenheid

  Eenheid is niet alleen het werk van de Heilige Geest, maar juist het belangrijkste instrument waardoor de Heilige Geest werkt.

  De Heilige Geest geeft eenheid in de gemeente (v.3). De gemeente is één geheel: '... één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is' (vv.4-6).

  Eenheid heeft te maken met relaties. Alle christenen zijn zonen en dochters van 'één God en Vader van allen'. Daarom zijn wij broers en zussen. We houden allemaal van 'één Heer': Jezus. De Heilige Geest woont in ons allemaal. Uiteindelijk is het onze band met God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons verbindt.

  En toch is eenheid in de praktijk heel moeilijk. Het is zo makkelijk om ruzie te maken. Het is zo makkelijk om je af te scheiden. Het is zo makkelijk om een groep mensen om je heen te verzamelen die er net zo over denken als jij. Voor eenheid is veel inzet nodig. Daarom spoort Paulus ons aan: 'Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft' (v.3). We moeten alles in het werk stellen om de onzichtbare eenheid binnen de gemeente zichtbaar te maken op elk niveau: in plaatselijke gemeenten, tussen gemeenten onderling en tussen alle gezindten.

  Voordat Hij zijn kruis op Zich nam, bad Jezus dat de gemeente één mag zijn opdat de wereld gelooft (Johannes 17:21-23). Deze eenheid is gebaseerd op Gods eenheid, zodat deze nooit ten koste kan gaan van de waarheid (vv.17,23). We moeten in liefde de waarheid blijven spreken (Efeziërs 4:15, WV). John Stott schrijft: 'De waarheid kan hard zijn als deze niet wordt verzacht door liefde; liefde wordt zwak als ze geen kracht krijgt van de waarheid.'

  Zichtbare eenheid binnen de kerk moet altijd ons doel zijn. Paulus noemt een paar eigenschappen die de eenheid bevorderen: '... wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde' (v.2).
   
 • Diversiteit

  Eenheid is niet hetzelfde als uniformiteit. De Heilige Geest geeft zowel eenheid als diversiteit. Paulus zegt hierover: 'Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft' (v.7).

  Jezus steeg op 'tot boven de hemelsferen' (v.10). Maar Hij is ook teruggekomen op aarde in de persoon van de Heilige Geest die elk van ons in de gemeente verschillende gaven toebedeelt (vv.10-12).

  Iedereen in de gemeente heeft een eigen rol (vv.11-12). Ook jij hebt een taak. Jij hebt een taak in zijn dienst.  Iedereen krijgt hiervoor verschillende gaven.
   
 • Volwassenheid

  Het doel van deze gaven is 'dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan' (v.13, HB).

  Het is niet genoeg om ouder te worden, we moeten groeien in spirituele volwassenheid.
   
 • Groei

  Gezonde kinderen groeien. Gezonde gemeenten groeien in de breedte en in de diepte. Gemeentegroei moet vanzelfsprekend zijn. Dit is een mooi beeld van de manier waarop we elk onze rol hebben in de groei van het lichaam van Christus: 'Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk. Zonder hem kan de kerk niet bestaan, zonder hem kan de kerk geen eenheid blijven. De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich, en ze helpen om die kracht door te geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die kracht. Want de kerk kan alleen groeien als iedereen in liefde samenwerkt' (vv.15-16, BGT). Jij moet jouw steentje bijdragen zodat de kerk kan groeien.
   

Heer, vul me met uw Geest en help me om te groeien in geloof en in kennis van Jezus binnen een gezonde, verenigde, groeiende kerk.
 

3. Een gezalfd leven

Jezus presenteert zijn manifest over wie Hij is en waarvoor Hij is gekomen door voor te lezen uit Jesaja 61. Het is een gedurfd en revolutionair manifest en er is ook een rol weggelegd voor jou.
 
Jezus ging de synagoge van Nazaret binnen en kreeg de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Hij rolde hem af tot het gedeelte voor vandaag waar geschreven staat: 'De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen' (Jesaja 61:1-2; Lucas 4:18-19).
 
Hij zei tegen de mensen die daar waren: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan' (Lucas 4:21). Wat houdt het manifest van Jezus in?

 • Levens veranderen

  Als je Jezus leert kennen, vindt er een grote ruil plaats in je leven. Hij neemt jouw zonden en geeft je zijn rechtvaardigheid. Hij geeft gevangenen vrijlating, herstelt het zicht van blinden en bevrijdt onderdrukten (Jesaja 61:1-3). Hij schenkt je 'een kroon op [je] hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid' (v.3).
   
 • Relaties veranderen

  Jezus maakt een vergelijking met het huwelijk: '... zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen' (62:5b). Het huwelijk is bedoeld om mensen te wijzen op de hechte, innige en liefdevolle relatie die God met ons wil. Een sterke samenleving is gebaseerd op sterke gezinnen. Sterke gezinnen vinden hun basis in sterke huwelijken.
   
 • De cultuur veranderen

  Vaak zijn steden de bakermat van een cultuur. Jesaja zegt: 'Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis' (61:4). Het manifest van Jezus betekent dat de invloedrijke instituten in de steden worden veranderd: de markt, de regering, het onderwijs, de media, de kunsten.
   
 • De maatschappij veranderen

  In een veranderde maatschappij wordt armoede aangepakt. Jezus is gekomen om armen het goede nieuws te brengen (v.1b). In een veranderde maatschappij wordt recht gedaan. Onrecht is de oorzaak van zoveel leed in de wereld van vandaag. 'Want ik, de HEER, heb het recht lief' (v.8a).
   
 • Leiderschap veranderen

  Goed bestuur is van vitaal belang voor elke samenleving: '... jullie zullen priesters van de Heer genoemd worden. Iedereen zal zeggen: 'Dat zijn de dienaren van onze God' ' (v.6a, BGT).
   

Heer, zalf mij vandaag met uw Heilige Geest om het goede nieuws te verkondigen aan de armen, om gebroken mensen tot steun te zijn, mensen in rouw te troosten. Laat me zien dat stof verandert in schoonheid, rouw in vreugde en wanhoop in lofprijzing.
 

Pippa's bijdrage

Efeziërs 4:2

'... wees steeds bescheiden' 
 
Dat is nog eens een uitdaging!
 

Vers van de dag
Jesaja 62:5b

'... zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.