Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Beter worden

16 augustus - dag 228

Bij de squashclub waar ik speel, trainden vroeger een paar spelers uit de wereldtop. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst een wedstrijd op topniveau van dichtbij zag. Het was de zoon van een van de mensen van onze spelersgroep die toen elfde stond op de wereldranglijst. Hij trainde in onze club tegen de nummer twee van de wereld.
 
We stonden allemaal vol verbazing te kijken. Zoiets hadden we nog nooit gezien. Als dit squash was, dan deden wij aan een heel andere sport.
 
Alleen al door naar hen te kijken gingen we beter spelen. Plotseling beseften we dat je zo goed als elke slag van een tegenstander kon retourneren, hoe goed die tegenstander ook was. We zagen hoe belangrijk het was om na elke slag terug te gaan naar het midden van de baan. We keken hoe diep ze de bal sloegen. We zagen welke slagen ze probeerden te vermijden.
 
Toen we daarna zelf op de baan stonden, stonden we er versteld van hoe goed we speelden. We speelden natuurlijk bij lange na niet zo goed als zij. Maar toch, we speelden een heel stuk beter dan normaal omdat we waren geïnspireerd door hun voorbeeld.
 
In mijn leven als christen heb ik hetzelfde ervaren. Zo heb ik het voorrecht gehad om negentien jaar lang voor Sandy Millar te werken. Ik werd altijd enorm geïnspireerd door naar hem te kijken en te luisteren naar zijn preken. Zelfs als we niet hetzelfde niveau kunnen bereiken als onze voorbeelden, kunnen zij ons wel inspireren om beter te worden.
 
Een christen gelooft in Jezus, stelt zijn vertrouwen op Hem, kent Hem en leeft 'in Christus'. Een christen volgt ook Jezus' voorbeeld.
 
Er is geen groter voorbeeld in de geschiedenis van de mens dan het voorbeeld van Christus. Paulus schrijft: 'Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg' (1 Korintiërs 11:1, HB).

1. Het voorbeeld van je leven

Je doen en laten heeft invloed op anderen. Jij neemt een voorbeeld aan anderen. Anderen nemen jou als voorbeeld, of je dat nu leuk vindt of niet.
 
Dit geldt in het bijzonder voor ouders en kinderen. Het valt me op hoeveel van mijn vaders zonderlinge gewoonten ik heb overgenomen. Maar ouders hebben natuurlijk op veel meer terreinen een voorbeeldfunctie: 'Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn' (v.7).
 
Ouders die integriteit voorleven, zijn een grote zegen voor hun kinderen. Billy Graham heeft gezegd: 'Integriteit is de lijm die ons leven tot een geheel maakt. We moeten er altijd naar streven om onze integriteit te bewaren. Als je je geld verliest, is er niets verloren; als je je gezondheid verliest, is er iets verloren, maar als je je karakter verliest, is alles verloren.'
 
Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft een volmaakt leven geleid, behalve Jezus. 'Niemand kan zeggen: 'Ik heb nooit iets fout gedaan!' Niemand kan zeggen: 'Ik ben helemaal eerlijk!' ' (v.9, BGT). Toch proberen we allemaal het goede voor te leven.
 
Ouders moeten laten zien dat ze van elkaar houden en elkaar trouw zijn, dat ze op een geduldige, respectvolle manier met elkaar omgaan, dat ze ruzies op een goede manier bijleggen, dat ze elkaar steunen in moeilijke tijden en dat ze geen ongepaste relaties met anderen aangaan. 'Velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is?' (v.6).
 
Een ander gebied waarop je als voorbeeld kunt dienen, is door de gedachten van anderen 'tevoorschijn te luisteren': 'Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven' (v.5).
 
Ik moet vaak aan dit vers denken als de leider van een kleine groep bij Alpha mensen uitnodigt om te zeggen wat er in hen omgaat. Dit is de kunst van het leiden van een gesprek. Het vakmanschap van de interviewer is om het 'diep verborgen water' naar boven te laten komen bij degene die hij interviewt.
 
Het is een heel belangrijke taak van ouders in de omgang met hun kinderen en van vrienden onderling. Ieder mens heeft diepe gronden. De kunst is om deze naar boven te brengen.


Heer, help ons om anderen het goede voorbeeld te geven. Help ons om zuiverheid, betrouwbaarheid en toewijding voor te leven.
 

2. Het voorbeeld van Paulus

'Mensen doen wat ze zien', schrijft John Maxwell, een Amerikaans expert op het gebied van leiderschap. 'Hoe meer volgelingen zien dat hun leider consequent is in zijn woorden en daden, hoe trouwer ze hem aanhangen. Wat ze horen begrijpen ze. Wat ze zien geloven ze!'
 
Paulus schrijft, schijnbaar met grote onverschrokkenheid: 'Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg' (11:1, HB). De eerste helft van die zin is onlosmakelijk verbonden met de tweede helft. We hoeven Paulus' voorbeeld alleen te volgen als hij Christus volgt. Hij is zo dapper om te zeggen en te geloven dat hij dat doet. Dat op zich is al een geweldig voorbeeld om te volgen.
 
Dit vers is het slot van een gedeelte waarin hij de Korintiërs oproept om 'zich verre te houden van afgodendienst' (10:14). Ze moeten zichzelf zuiver houden als ze deelnemen aan de maaltijd van de Heer en delen in zijn bloed en lichaam (v.16). Dit is de kern van onze eenheid: 'Wij hebben allen deel aan dat ene brood' (v.17).
 
'Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered worden dankzij zijn dood. Samen vormen we één geheel, omdat we samen van dat brood eten' (vv.16-17, BGT).
 
Je bent weliswaar vrij ('Alles is toegestaan', v. 23), maar let op wat je doet, want 'niet alles is opbouwend' (v.23c). 'Jullie moeten niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan anderen' (v.24, BGT).
 
In Christus hebben we een onvoorstelbare vrijheid, maar we moeten deze vrijheid gebruiken om anderen te helpen en om God te eren. 'Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God' (v.31).
 
Alles wat we doen moet tot meerdere eer en glorie van God zijn. Het doel van ons leven moet zijn om onze vrijheid te gebruiken om God te eren en anderen tot zegen te zijn.
 
Zo leefde Paulus; 'Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered' (v.33). Tegen deze achtergrond schreef hij: 'Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg' (11:1, HB).
 

Heer, dank U voor het voorbeeld van Jezus. Help me om uw voorbeeld te volgen zoals Paulus dat deed. Help me, Heer, om alles wat ik doe te doen ter ere van God.
 

3. Het voorbeeld van leiders

We worden allemaal opgeroepen om het goede voorbeeld te geven, maar sommigen hebben een speciale verantwoordelijkheid. Het volk van God kreeg de opdracht om de wereld tot voorbeeld te zijn. Het kreeg bijzondere zegeningen van God en kreeg de opdracht om het goede voorbeeld te geven aan andere volken die naar hen toe kwamen vanwege hun goede naam. 'Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen' (6:33).
 
Vooral Jeruzalem werd uitgekozen als voorbeeld 'voor mijn naam' (v.6). God koos ook David en Salomo als specifieke voorbeelden om zijn volk Israël te regeren (6:6-7:10).
 
Maar ook andere leiders hadden een voorbeeldfunctie. De Levieten hadden een specifieke leidende rol bij de aanbidding in de tempel (5:2 e.v.). Ook de trompetspelers en zangers hadden een leidende rol (7:6).
 
Salomo gaf het goede voorbeeld met zijn aanbidding en gebed. 'Salomo ging op dat podium staan en knielde. Toen deed hij zijn handen omhoog naar de hemel en begon te bidden' (6:13, BGT).
 
Hij vertelt anderen over Gods grootheid en brengt Hem dank. Salomo's toewijdingsgebed laat zien dat Israël vaak tekortschoot in zijn leidende rol. Hij bad herhaaldelijk of God hen wilde vergeven als ze zich weer naar Hem toe keerden (vv.21,25,27,30,39).
 
Na Salomo's gebed 'daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de HEER vulde de tempel. De priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de majesteit van de HEER. Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw' (7:1-3).
 
In onze tijd, onder het nieuwe verbond, zijn wij de tempel van God (1 Korintiërs 6:19). Joyce Meyer schrijft: 'Op dezelfde indrukwekkende manier als God ten tijde van Salomo zijn heerlijkheid liet zien in de tempel, wil Hij nu zijn heerlijkheid in en door ons laten zien. Als Gods heerlijkheid zichtbaar is in je leven, zullen mensen naar je kijken en zeggen: “Wat een geweldige God dien jij!” Ze zien namelijk de kracht van zijn goedheid in jou.'
 

Heer, dank U dat U in en door mij uw heerlijkheid wilt laten zien. Wilt U mij vandaag vervullen met uw Heilige Geest zodat ik het voorbeeld van Jezus kan volgen en zelf andere mensen tot voorbeeld kan zijn?
 

Pippa's bijdrage

Spreuken 20:13


'Slaap niet al te graag, dan word je niet arm.' Oeps, ik slaap heel graag!
 

Vers van de dag
1 Korintiërs 10:31

'... doe alles ter ere van God.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.