Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm    Nieuwe Testament     Oude Testament

De strijd van het leven

14 maart - dag 73

Het leven van een christen is een strijd. Ik volg Jezus nu al meer dan 40 jaar. Als ik terugkijk op deze jaren, heb ik veel en grote zegen ervaren, meer dan ik ooit had durven vragen of me zelfs maar had kunnen voorstellen. Maar ik heb ook veel tegenslag en moeilijke tijden gekend. Eigenlijk zijn er nauwelijks perioden dat ik niet een of andere strijd moest leveren.
 
Dit waren heel verschillende soorten strijd. Zo was er innerlijke strijd, met krachtige verleiding, knagende twijfel, angst en paniek. Ook was er diep verdriet, groot verlies en rouw. Ik heb strijd geleverd op het gebied van gezondheid, slaap, geld, werk, relaties. En er waren ook tijden met veel tegenwerking en kritiek.
 
Raniero Cantalamessa, voorganger aan het pauselijke hof, spreekt van onze strijd tegen een alliantie van drie machten: de wereld (de vijand om ons heen), het vlees (de vijand in onszelf) en de duivel (de vijand boven ons).
 
Hoe sla je je door deze geestelijke strijd heen?
 

1. Vertrouw op God


Volgens David win je de strijd niet door te vertrouwen op je eigen kracht, maar door te vertrouwen op God. We zouden het misschien liever anders zien, maar uiteindelijk is menselijke kracht en macht niet voldoende: 'Een koning kan niet voortbestaan dankzij zijn grote leger; een held kan zich niet redden dankzij zijn grote kracht. Een paard kan de overwinning niet bewerken; als het leger ontkomt, is dat echt niet dankzij de kracht van een paard' (vv.16-17, HB).
 
God geeft de overwinning aan de mensen die Hem vertrouwen: 'Let maar op, de HERE kijkt naar hen die ontzag voor Hem hebben; Hij ziet de mensen die Zijn goedheid en liefde verwachten. Zij weten dat zij alleen zo aan de dood kunnen ontkomen; dat alleen de HERE hen bewaart voor hongersnood. Wij verwachten de HERE van ganser harte. Hij helpt en beschermt ons' (vv.18–20, HB).
 

Barmhartige God, geef uw volk genade, zodat het de verleidingen van de wereld, het vlees en de duivel kan weerstaan en U kan volgen met een zuiver hart en een zuivere geest. U bent de enige God. Door Jezus Christus onze Heer. (Gebed uit het Anglicaanse Book of Common Prayer)
 

2.  Verenig je rondom de Koning


Raniero Cantalamessa wijst erop dat er 'in verhalen over middeleeuwse veldslagen altijd een moment is waarop de geordende gelederen van boogschutters en cavalerie en de rest worden doorbroken en de strijd zich concentreert rondom de koning. Daar wordt de strijd beslecht. Ook voor ons vindt de strijd plaats rondom de Koning, het eigenlijke strijdpunt is de persoon van Jezus Christus zelf.'
 
De theologische strijdpunten van de eenentwintigste eeuw zijn niet dezelfde als die van de elfde eeuw, die de scheiding van de Katholieke en de Orthodoxe kerk tot gevolg hadden. De strijdpunten zijn ook niet dezelfde als tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw. De strijd van vandaag gaat over hetzelfde als de strijd in de eerste eeuw, namelijk is Jezus een universele Redder?
 
Helemaal aan het begin van zijn evangelie doet Lucas een aantal beweringen over Jezus (vv.31-35):
 • Redder

  De engel zegt tegen Maria: 'Je moet hem Jezus noemen' (v.31). De naam 'Jezus' betekent 'redder' of 'verlosser'.
   
 • Messias

  Hij is de langverwachte Messias uit het geslacht van David. De engel zegt: '... de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen' (vv.32-33).
   
 • Zoon van God

  De engel zegt ook: 'Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd' (v.32a). De geboorte van Jezus was uniek, zoals de engel in deze verzen uitlegt. Maria was nog maagd en dus was een 'normale' bevruchting overduidelijk onmogelijk (v.34). De engel zei tegen haar: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken' (v.35a). De engel legt direct daarna uit waarom dat zo belangrijk is: 'Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God' (v.35b). We zien hier dat Jezus volledig mens is (geboren op de gebruikelijke manier) en toch ook volledig God is (ontvangen van de Heilige Geest).
Christenen van alle gezindten (katholiek, orthodox, protestant en evangelisch) geloven in Jezus als onze Redder, de Messias en de Zoon van God. Christen-zijn betekent dat je Christus navolgt. Alle volgelingen van Jezus zijn kinderen van God (Johannes 1:12). En dus zijn we broers en zussen, kinderen van één gezin. Bovendien leeft de Heilige Geest in ieder van ons als we bij Christus horen (Romeinen 8:9).
 
Dit is wat alle christenen verenigt. Daarom moeten we niet de strijd aanbinden met onze broers en zusters in Christus. Deze onderlinge strijd leidt af en is verwoestend. We moeten ons concentreren op de echte strijd, de strijd rondom de Koning.
 
Maria laat ons een prachtig voorbeeld zien van de juiste houding. Voor Maria is de Heer met haar, in haar en staat Hij boven haar (Lucas 1:28,35,38). Maria is natuurlijk uniek als moeder van Jezus, maar alle gelovigen kunnen deze zelfde band met de Heer ervaren.
 
We kunnen de drievoudige alliantie van de vijand bestrijden met de drievoudige alliantie van de Heer.
 
Ten eerste, zoals de engel zegt tegen Maria: 'de Heer is met je' (v.28), zo waren de laatste woorden van Jezus voor zijn leerlingen: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Matteüs 28:20). Je hoeft niet bang te zijn voor de toekomst, in welke situatie je je ook bevindt. De Koning is met je.
 
Ten tweede woont de Heilige Geest in je. Zoals de Heilige Geest kwam over Maria (Lucas 1:35) om een lichamelijke geboorte te bewerkstelligen, zo komt de Heilige Geest over jou om een geestelijke geboorte te bewerkstelligen. Je bent 'niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God' (Johannes 1:13).
 
Ten derde staat de Koning boven je. Jij wordt geroepen als dienaar van de Heer. Maria's reactie laat zien hoe sterk, moedig, onbevreesd en waardig haar vertrouwen is. Ze is het toonbeeld van geloof. Met de grootste en meest resolute geloofsdaad biedt zij zichzelf aan God aan als een lege pagina waarop Hij kan schrijven wat Hij wil. Ik vind zelf de woorden in de 'Living Bible' erg mooi: 'Ik ben een dienaar van de Heer en ik ben bereid alles te accepteren wat Hij wil' (Lucas 1:38).
 

Heer, help ons om ons te concentreren op de echte strijd en ons te verenigen rondom onze Koning, Redder, Messias en Zoon van God. Ik wil net als Maria zeggen: 'Ik ben een dienaar van de Heer en ik ben bereid alles te accepteren wat Hij wil.'
 

3. Luister naar God


De strijd van het leven hoeft je niet te overweldigen. Het volk van God is in zijn geschiedenis geconfronteerd met heel wat obstakels en problemen. Het boek Numeri gaat over de manier waarop het volk van God zich voorbereidt op de strijd.
 
In Exodus lezen we over het volk van God als bevrijd volk. In Leviticus lezen we over het volk van God als heilig volk. In Numeri lezen we over het volk van God als strijdmacht. In de hoofdstukken voor vandaag ligt de nadruk op het militaire en dat zet de toon voor het hele boek.
 
Als we dit lezen met Jezus in ons achterhoofd, zien we dat het leven van een christen een geestelijke strijd is. Paulus noemt dit de strijd tegen 'de kwade geesten in de hemelsferen' (Efeziërs 6:12). Jij bent bevrijd door het kruis. Je bent geheiligd, maar je zult wel strijd moeten leveren. Bereid je goed voor, zoals het volk van God in het Oude Testament zich gedegen voorbereidde op de strijd.
 
We zien hier drie belangrijke instructies:
 • Neem Gods aanwijzingen ter harte

  'De HEER sprak tot Mozes, in de woestijn van de Sinai, in de tent van samenkomst' (Numeri 1:1, WV). God kan ook tegen jou spreken, zelfs tijdens de moeilijkste perioden van je leven of op een plek die van God verlaten lijkt. Het is natuurlijk niet genoeg om Gods aanwijzingen alleen maar aan te horen; je moet er ook naar handelen. Deze eerste set aanwijzingen eindigt met de woorden dat het volk van God 'alles [deed] wat de HEER Mozes had opgedragen' (v.54).
   
 • Stel goede leiders aan

  De leiders werden aangewezen vanuit de gemeenschap (v.16, WV) en vertegenwoordigden deze (v.4), maar werden uiteindelijk gekozen door God.

  Leiderschap is essentieel op elk niveau en in elke geleding van de maatschappij. Ouders geven leiding aan het gezin. Docenten hebben de leiding op school. We hebben goede leiders nodig in de kerk, in het bedrijfsleven, in de rechterlijke macht, de regering, media, kunsten enzovoort.
   
 • Mobiliseer het volk

  Iedereen moest worden geregistreerd, 'met naam en toenaam' (v.2). Deze uitdrukking komt steeds terug in dit gedeelte. Ieder mens telt voor God en heeft een belangrijke rol in zijn plannen. Wat in eerste instantie om kale cijfers lijkt te gaan, blijkt in feite een belangrijk hulpmiddel om het hele volk van God te mobiliseren en in te schakelen.

  Eugene Peterson schrijft in zijn inleiding bij het boek Numeri dat we organisatorische hulp nodig hebben. Als mensen samenleven in een gemeenschap, moet het werk worden verdeeld, moeten leiders worden aangewezen en moeten goederen worden geïnventariseerd. Tellingen, lijsten en roosters horen net zo goed bij een gemeenschap van God als gebed, instructie en rechtvaardigheid. Nauwkeurige boekhouding en inventarisatie is belangrijk voor het volk van God.
   

Heer, ik bid dat U goede leiders aanwijst, zowel in de kerk als in de maatschappij en dat U het volk mobiliseert voor de strijd die voor ons ligt.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 1:26-38


Maria fascineert me altijd. Ze moet zo'n bijzondere vrouw zijn geweest. Als iemand tegen je zegt dat je een kind zult krijgen, is dat al een indrukwekkende ervaring. Maar als je dan ook nog jong, ongetrouwd en maagd bent en te horen krijgt dat je 'de Zoon van de Allerhoogste' (v.32) zal dragen, dat moet echt bizar en angstaanjagend geweest zijn. Als een vrouw in die tijd ongetrouwd zwanger raakte, was dat iets verschrikkelijks. Haar volledige vertrouwen en overgave aan de wil van God zijn uitzonderlijk. Je zou denken dat ze bang zou zijn voor haar reputatie. Met haar houding zette ze haar huwelijk met Jozef op het spel, bracht ze schande over haar familie en bracht ze zelfs haar leven in gevaar. Toch zei ze heel eenvoudig: 'Ik ben de dienares van de Heer (...) laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt' (v.38, WV).
 

Vers van de dag
Lucas 1:38

'Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.