Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw liefdesbrief 

18 februari - dag 49

Gelukkig zijn Pippa en ik niet vaak bij elkaar vandaan geweest sinds het begin van onze relatie. Maar toen we nog niet getrouwd waren, ben ik eens drie weken weg geweest. In die tijd was er nog geen e-mail of mobiele telefoon en dus schreven we elkaar brieven.
 
Ik schreef elke dag. Zij schreef elke dag. Ik weet nog hoe opgewonden en blij ik was als ik haar handschrift op de envelop zag en wist dat er een brief van Pippa in zat.
 
Ik nam de brief snel mee naar een rustig plekje waar ik hem op mijn gemak en ongestoord kon lezen. Het was niet zozeer de brief zelf die zo waardevol was, maar het feit dat de brief geschreven was door iemand van wie ik zo veel hield en die zo belangrijk voor me was.
 
De Bijbel is een liefdesbrief van God aan jou. De reden waarom de Bijbel zo belangrijk is, is niet zozeer het boek zelf, maar het feit dat we Degene van wie we houden erin ontmoeten. De hele Bijbel gaat over Jezus. Dat het Nieuwe Testament over Jezus gaat, spreekt voor zich. Maar Jezus heeft over de Schriften die er in zijn dagen waren (het Oude Testament) gezegd: 'De Schriften getuigen over mij' (Johannes 5:39b).

1. Vertel over de overwinning van Jezus

Deze psalm, die begint met een profetische beschrijving van de wanhoop, het lijden (v.2) en de dood van Jezus, eindigt met een luide overwinningskreet: 'De HEER heeft het volbracht' (v.32, WV). God 'veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep' (v.25).
 
Deze overwinning zorgt ervoor dat alle volkeren van de wereld 'zich tot hem [de Heer] wenden' (v.28a). 'Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken' (v.28b). Deze overwinning wordt doorverteld: 'Zij zullen Zijn recht en goedheid doorgeven aan allen die nog geboren moeten worden, omdat Hij alles heeft volbracht' (v.32, HB).
 
De opstanding van Jezus was niet alleen een grote overwinning, maar heeft ook een vertrouwelijkheid van verwantschap tot stand gebracht. Het woord dat is vertaald als 'mijn volk' (Psalm 22:23) is een heel intiem woord dat wordt gebruikt voor iemand met wie je een nauwe band hebt, zoals een broer of familielid. In het Nieuwe Testament wordt specifiek verwezen naar deze verwantschap met Jezus (Hebreeën 2:11-12). Jezus verklaart tegenover ons, zijn volk, dat Hij in ons midden is en ons beschouwt als broers en zussen, leden van zijn gezin.
 

Heer, ik wil U danken dat U hebt geluisterd naar mijn hulpgeroep (v.25). Ook vandaag roep ik om uw hulp...
 

2. Neem de woorden van Jezus in je op

Jezus beschouwt jou als een naast familielid. Hij wil dat wij allemaal de nauwste band met Hem hebben als broer, zus of moeder (3:31-35).
 
In dit gedeelte zien we dat deze band wordt gevoed door het woord van God; door ernaar te luisteren en het in praktijk te brengen: 'Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder' (v.35).
 
Jezus heeft het over de kracht van zijn eigen woorden: de woorden van God. Hij giet veel van zijn onderwijs in de vorm van verhalen. Iedereen houdt van mooie verhalen. De betekenis van een 'gelijkenis' wordt duidelijk in het verhaal. Tijdens een abstracte preek vallen mensen in slaap, maar een mooi verhaal houdt ze bij de les. Een verhaal heeft de kracht om tot ons door te dringen voor we onze muren optrekken.
 
De gelijkenis van de zaaier laat zien dat woorden de kracht hebben om levens te veranderen. Als we het woord horen en in ons opnemen, lijken we op 'het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig' (4:20). Je oogst is groter dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
 
Bij Alpha zien we steeds weer de bijzondere kracht van de woorden van Jezus om levens ingrijpend te veranderen en vrucht te laten dragen. Dat breidt zich uit naarmate mensen hun vrienden meenemen om de woorden van Jezus te horen.
 
Als de woorden van Jezus geen effect hebben, ligt dat aan de luisteraar. Soms is mijn leven zo oppervlakkig, dat zijn woorden geen wortel kunnen schieten (vv.4-6). Soms staan problemen of weerstand (v.17) de hechte band tussen mij en Jezus in de weg. Het gebeurt ook dat 'de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen ertussen komen en het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft' (v.19).
 
Jezus benadrukt keer op keer dat woorden belangrijk zijn en dat we naar zijn woorden moeten luisteren: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld' (v.24).
 
Hoe meer tijd je investeert in het bestuderen en toepassen van Gods woord in je leven, hoe meer voordeel je hiervan zult hebben. Zet dit boven aan je lijst. Trek tijd uit voor de woorden van Jezus en neem ze in je op. Je zult er geen spijt van krijgen.
 
De gelijkenis van het groeiende zaad laat zien dat als de woorden van Jezus in je leven zijn geplant, je vruchten mag verwachten. De oogst volgt later. Soms moet je geduld hebben terwijl je op de oogst wacht. Maar je mag er zeker van zijn dat als je het zaad blijft zaaien, je op een dag veel meer zult oogsten dan je hebt gezaaid. De tijd van de oogst zal komen (v.29).
 

Heer, help me om uw woorden niet alleen te horen, maar ze ook door te geven aan anderen en de ongelofelijke kracht te zien waarmee het woord van God mijn leven en dat van de mensen om mij heen ingrijpend verandert.
 

3. Wees een dienaar van het verbond van Jezus

Gods relatie met zijn volk werd vastgelegd in het verbond (de overeenkomst tussen God en het volk) op de berg Sinai. In deze relatie verbond God zich aan zijn volk en vroeg hun om zich op hun beurt aan Hem te verbinden. Hij gaf ze de opdracht om dicht bij Hem te blijven.
 
We zien hoe hoog recht en armoede op Gods lijst staan (23:1-12). Er is zoveel onrecht in de wereld. In grote delen van de wereld kunnen de armen hun recht niet halen. Mensen belanden in de gevangenis na een valse aanklacht en kunnen geen verhaal halen. In sommige rechtssystemen viert corruptie hoogtij. Hield men zich maar aan deze woorden: 'Is een arme in een proces verwikkeld, verdraai zijn zaak dan niet. Uit nooit valse beschuldigingen (...) Neem geen steekpenningen aan' (vv.6-8, GNB).
 
Het is heel moeilijk om tegen de stroom in te gaan en je niet mee te laten voeren door de meerderheid en de heersende cultuur. Maar het is geen excuus om te zeggen: “Zo gaat dat nou eenmaal bij ons, iedereen doet het zo, er is geen andere manier”. God zegt ons: 'Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen (...) verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten' (v.2).
 
Een verbond werd in de oudheid vaak bekrachtigd met een gezamenlijke maaltijd ('zij aten en dronken', 24:11). Het verbond wordt bezegeld met het vergieten van bloed. Mozes nam het bloed en sprenkelde het op het volk terwijl hij zei: 'Dit is het bloed van het verbond' (v.8, WV). Onder het oude verbond verbond God zichzelf aan zijn volk en eiste van hen dat zij zijn wetten in ere hielden die Hij ze op de stenen platen had gegeven (v.12).
 
De profeten voorspelden dat er op een dag een nieuw verbond zou worden geschreven, niet op stenen platen, maar in onze harten (bijvoorbeeld Jeremia 31:31-34). Jezus legt aan zijn leerlingen uit hoe dit nieuwe verbond mogelijk zal worden door zijn bloed (Marcus 14:24). Je viert dit nieuwe verbond met een maaltijd als je deelneemt aan het Avondmaal en deze woorden hoort: 'Deze beker (...) is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt' (Lucas 22:20, 1 Korintiërs 11:25).
 
In Hebreeën wordt uitgebreid beschreven hoe Jezus de 'bemiddelaar van een nieuw verbond' is (Hebreeën 9:15). Onder dit verbond worden al je zonden vergeven (v.15, WV) en heb je een eeuwigdurende band met Jezus (13:20).
 
Door Jezus ben je dienaar van het nieuwe verbond (2 Korintiërs 3:6). Het oude verbond kwam tot stand met 'luister' (v.7). De 'majesteit van de HEER rustte op de Sinai (...) een laaiend vuur op de top van de berg' (Exodus 24:16-17). Paulus schrijft: 'Zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? (...) Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Korintiërs 3:8,18).
 

Heer, dank U dat ik door het lezen van de Schriften Jezus mag ontmoeten. Heer, help me om elke dag naar uw woorden te luisteren en U te ontmoeten. Laat mij hierdoor groeien in mijn liefdesrelatie met U en uw luister weerspiegelen.
 

Pippa's bijdrage

Marcus 3:31-35
 

Op het eerste gezicht vind ik dit een moeilijk gedeelte. Het klinkt alsof Jezus zijn echte familie afdankt. Maar wat Hij eigenlijk zegt, is dat iedereen die gelooft lid is van zijn gezin. Zijn eigen moeder en gezin geloofden in Hem en volgden Hem tot het eind.
 

Vers van de dag
Exodus 23:20

'Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.