Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Drie slechte houdingen die tot verdeeldheid leiden

7 augustus - dag 219

Tijdens mijn studie deelde ik een kamer met mijn goede vriend Nicky Lee. Nicky is nu een van de voorgangers van Holy Trinity Brompton. We zorgden zelf voor ons eten: ik kookte en Nicky Lee verdeelde. Hij kon alles wat ik maakte geweldig in precies even grote porties verdelen. In deze context heeft verdelen een goede betekenis.
 
Verdelen hoort bij het leven. Dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Sterker nog, soms is het noodzakelijk. Zo kan het handig en belangrijk zijn om mensen in een bedrijf te verdelen over verschillende afdelingen. In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag zien we zo'n verdeling.
 
Ook op de dag van het oordeel wordt er verdeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad. Dit soort verdeling zien we in de psalm voor vandaag.
 
Er is nog een derde soort verdeling; deze is niet goed, handig of noodzakelijk. Verdeeldheid binnen de kerk is een slechte zaak. We moeten alles in het werk stellen om dit soort verdeling te voorkomen. Tegen dit soort verdeling spreekt Paulus zich uit in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag.

1. Verdeling in rechtvaardigen en onrechtvaardigen

Volgens de psalmdichter is de wereld verdeeld in 'onrechtvaardigen' (v.8) en 'rechtvaardigen' (v.13). Onrechtvaardigen zijn onverstandige 'dommen' en 'dwazen' die het 'niet kunnen vatten' (v.7). Zij zijn Gods 'vijanden' (v.10). Er komt een dag dat zij worden gescheiden van de rechtvaardigen, maar ze zullen ook onderling verdeeld raken. Ze zullen worden 'verstrooid' en 'te gronde gaan' (v.10). De 'rechtvaardigen' daarentegen, hebben een veilige toekomst (vv.12-15).
 
De onrechtvaardigen 'gedijen' en 'bloeien' (v.8) en de 'rechtvaardigen groeien' (vv.12-13). Toch is er verschil. Voor de 'onrechtvaardige' is de bloei maar van korte duur. Hij zal voor altijd worden 'verdelgd' (v.8). Hij is als het gras. Maar de rechtvaardige groeit voor eeuwig. Hij is 'als een palm, als een ceder van de Libanon' (v.13). 'Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris' (v.15).
 
Het verschil tussen succes in de wereld (macht, roem, rijkdom en dergelijke) en het succes van een oprechte volgeling van Jezus die heilig leeft, is als het verschil tussen gras, dat maar een paar dagen leeft, en een palmboom, die de eeuwen trotseert.
 

Heer, als ik de blijvende zegen zie die U aan uw volgelingen geeft, wil ik 'uw naam bezingen, in de morgen getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw' (vv.2-3).
 

2. Verdeeldheid in de kerk

Paulus' brief aan de Korintiërs is als een dubbele boterham met beleg ertussen. Hij begint met lofprijzing en liefde. Hij eindigt met genade en liefde. Daartussen noemt hij een aantal zaken waar de gemeente mee aan de slag moet.
 
Dit is een goede manier van aanpak bij het onder ogen zien van problemen in een persoon of kerkgemeenschap. Begin en eindig met bemoediging en een positieve noot en deins er niet voor terug om de problemen te benoemen.
 
Een van de problemen die Paulus aankaart is verdeeldheid in de gemeente. Hij zegt dat ze 'van de wereld' (v.1) zijn, dat ze hun eigen leven leiden en hun eigen zin doen (v.1b, HB) en zo 'ongeestelijk' zijn. In bepaalde opzichten waren ze de 'geestelijkste' van alle gemeenten aan wie Paulus heeft geschreven. Het ontbrak hun 'aan geen enkele gave van de Geest' (1:7). Maar ze waren 'ongeestelijk' omdat ze een verkeerde houding en instelling hadden die tot verdeeldheid leidden.
 
Hij noemt drie verkeerde houdingen. Dit zijn valkuilen voor alle christenen, maar vooral voor christelijke leiders.

 • Jaloezie

  Hij schrijft: 'Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld?' (3:3). Het is verleidelijk om onszelf met anderen te vergelijken. Als we horen dat iemand anders een zegen heeft ontvangen, denken we vaak: “Wanneer ben ik aan de beurt?” Maar Joyce Meyer schrijft: 'We zouden anderen moeten zegenen en niet bang moeten zijn dat we tekortkomen. We moeten niet jaloers zijn op iemands uiterlijk, bezit, opleiding, sociale positie, huwelijkse staat, gaven en talenten, baan of op iets anders, want dat staat onze eigen zegen in de weg.'
   
 • Opschepperij

  Paulus schrijft: 'Wees er niet trots op dat je een volgeling bent van een apostel' (v.21a, BGT). Opschepperij is de verleiding om onszelf met anderen te vergelijken en te denken dat we het zo slecht nog niet doen en onszelf op de borst te slaan. We moeten onze rol in Gods economie in het juiste perspectief zien. Ten eerste zijn we 'net als alle andere mensen' (v.4), ten tweede 'niet meer dan dienaren' (v.5) en ten derde is het 'niet belangrijk wie plant of wie begiet' (v.7). Daarom is er geen reden om op te scheppen (v.21).
   
 • Ruzie

  Paulus schrijft dat hun onderlinge geruzie een andere reden is waarom hij hen beschouwt als 'van de wereld' en dus 'ongeestelijk'. We moeten zien te voorkomen dat we in verschillende kampen verdeeld raken waarbij de een zegt: 'Ik ben van Paulus' en een ander: 'Ik van Apollos' (v.4).

Al deze dingen komen voort uit een opgeblazen beeld van onze eigen belangrijkheid. Dit zijn 'ongeestelijke' houdingen. Dit soort houdingen komt maar al te vaak voor in de zondige mens en besmet de wereld en helaas ook de kerk.
 
We moeten inzien dat we allemaal uiteindelijk afhankelijk zijn van God. De ene plant een zaadje, de ander geeft het water, maar God laat het groeien (v.6). Planten en water geven is belangrijk, maar ook relatief eenvoudig. Alleen God kan het moeilijkste doen en planten, mensen en kerken laten groeien.
 
Er is wel een rol voor jou weggelegd. Ten eerste gebruikt God je om mensen tot geloof te brengen. Apollos en Paulus waren degenen die Korinte 'tot geloof hebben gebracht' (v.5). Ten tweede zal God je belonen. Degene die plant en degene die water geeft hebben ieder een doel en krijgen allebei loon naar werken. Ten derde ben je medewerker van God (v.9). God heeft ervoor gekozen om niet alles zelf te doen. Hij heeft ervoor gekozen om jou te gebruiken.
 
Het is een enorm voorrecht om door God te worden gebruikt. Je bent niet alleen Gods 'medewerker', maar ook Gods 'akker' en 'bouwwerk' (v.9). Mensen bouwen hun leven op een groot aantal dingen, bijvoorbeeld op geld, opleiding, functie, bezit en dergelijke, maar Jezus is het enige betrouwbare fundament (v.11).
 
Bovendien, zo vervolgt Paulus: 'Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?' (v.16). Hij schrijft: 'Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; (...) Maar u bent van Christus en Christus is van God' (vv.21–23).

 

Heer, dank U dat we uw medewerkers zijn en dat U Degene bent die alles laat groeien. Bewaar ons voor hoogmoed en opschepperij, voor jaloezie en ruzie. Help ons om de eenheid binnen de kerk te bewaren.
 

3. Verdeling van taken

Hier zien we het woord 'verdelen' in positieve zin. 'De nakomelingen van Aäron, ingedeeld in afdelingen' (24:1). 'David [deelde] de nakomelingen van Aäron in een dienstrooster in' (v.3). 'De familie van Eleazar [werd] naar zestien hoofden ingedeeld en de familie van Itamar naar acht' (v.4). 'Ze werden door loting ingedeeld' (v.5a). Er waren ook 'afdelingen van de poortwachters' (26:1,19). 'Net zoals hun verwanten deden ook de poortwachters, in afdelingen ingedeeld naar hun hoofdmannen, bij toerbeurt dienst bij de tempel van de HEER' (v.12).
 
Er staan een paar interessante namen op zijn lijst. Tussen de zangers zien we de namen van de psalmdichters 'Asaf' (Psalm 50 en 73-83), 'Jedutun' (Psalm 39; 62; 77) en 'Heman' (Psalm 88).
 
De Korachieten worden genoemd bij de poortwachters. Psalm 84 wordt toegeschreven aan de Korachieten en is dus waarschijnlijk geschreven door een poortwachter. Dit helpt ons te begrijpen wat hij bedoelde met de woorden: 'beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen' (Psalm 84:11). Dat was immers de plek voor de poortwachters.
 
Ook in het lichaam van Christus verdelen we de taken. Elk deel van het lichaam heeft een andere functie. Paulus schrijft: 'Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. (...) God heeft het lichaam zo samengesteld, dat (...) er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen' (1 Korintiërs 12:12,24-25, HSV).
 
Hij heeft het over een verdeling in de goede zin van het woord (met de verschillende delen van het lichaam die elk een eigen rol hebben) en hij probeert verdeling in de slechte zin te voorkomen (er mag geen verdeeldheid of onenigheid in het lichaam zijn).
 
Het is een grote eer om te mogen dienen in het huis van God, of we nu helpen met het parkeren van de auto's, mensen verwelkomen, koffie schenken of bidden. Iedereen is belangrijk en verdient respect omdat we dienen in het huis van God.
 

Heer, help ons om wijze beslissingen te nemen bij het toewijzen van taken in het lichaam van Christus, zodat iedereen zijn eigen rol heeft. Help ons, uw kerk, om te functioneren als eenheid die bestaat uit een groot aantal onderdelen. Laat elk onderdeel samenwerken met alle andere met een eensgezindheid die door de Heilige Geest wordt ingegeven.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 92:15


'Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.'
 
Krachtig en fris, dat klinkt goed. Het leven gaat zo snel en ik ben hard op weg om een oud vrouwtje te worden. Dit vers geeft me moed. Oudere, vrome mensen hebben iets heel moois. Ik ken er een heleboel die ik enorm bewonder. Hun wijsheid en heiligheid zijn een inspiratie. Ik wil vrucht blijven dragen als ik oud ben en er krachtig en fris uit blijven zien.
 

Vers van de dag
1 Korintiërs 3:16

'Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest vna God in uw midden woont?'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.