Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De strijd van vandaag speelt zich af rondom Jezus

29 april - dag 119

Ik ben al meer dan vijfentwintig jaar betrokken bij het helpen of leiden van kleine groepen bij Alpha. In deze jaren heb ik een cultuurverschuiving plaats zien vinden. De houding ten opzichte van Jezus is veranderd, vooral bij de jeugd. Veel jonge mensen zeggen dat ze in God geloven en zelfs openstaan voor het idee van de Heilige Geest. Maar steeds vaker is Jezus het struikelblok. Ze zeggen dingen als: “Ik begrijp Jezus niet.”
 
Raniero Cantalamessa heeft vaak gezegd: 'De strijd van vandaag speelt zich af rondom Jezus.'
 
Is Jezus de universele redder? Dit is hetzelfde gevecht als in de eerste eeuw. Tegenwoordig vinden mensen het prima om Jezus te accepteren als 'een van velen'. Het is het unieke van Jezus waar mensen problemen mee hebben. In de gedeelten voor vandaag lezen we over uitzonderlijke mensen als Jozua en Kaleb en Johannes de Doper, maar niemand was zoals Jezus. Jezus is uniek. Hij is de universele redder.

1. Niemand is als Jezus


Napoleon Bonaparte heeft gezegd: 'Ik weet het een en ander over de mens en ik kan jullie vertellen dat Jezus Christus niet zo maar een mens is. Hij kan op geen enkele manier worden vergeleken met welke mens dan ook ter wereld.' Jezus is anders dan elke andere mens die ooit heeft geleefd.
 
David zegt: 'Er is niemand die goeddoet' (v.2c, HSV). Als God vanuit de hemel neerkijkt op de mens, ziet Hij dat 'geen van hen deugt, niet één' (v.4).
 
David hoopt op een redder: 'Kwam er uit Sion maar redding voor Israël' (v.7a, GNB). Zijn verlangen werd natuurlijk vervuld in Jezus. Jezus was uniek in zijn volmaakte goedheid. Paulus citeert deze psalm om te laten zien dat ieder mens behoefte heeft aan een redder (Romeinen 3:10-12).
 
Paulus kijkt naar de verschillende volken van de wereld, Joden en niet-Joden, betrouwbaar en onbetrouwbaar, en hij komt tot de conclusie dat er niemand is die voor God goed en rechtvaardig is. Hij schrijft: 'Want geen mens zal in [Gods] ogen als rechtvaardig gelden' (v.20a, WV).
 
Het wonderlijke van het evangelie is dat we, ook al zijn we niet rechtvaardig, toch gerechtvaardigd kunnen worden dankzij de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus. '... gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven' (v.22, HSV).
 

Heer, dank U dat deze gerechtigheid van God ook bereikbaar is voor mij als ik geloof in Jezus Christus.
 

2.  Jezus is de enige


Jezus is de enige. Hij 'blijft op zijn zachtst gezegd uniek. Als God lijkt op Jezus, is God het waard om in Hem te geloven', zo schreef de journalist Anthony Burgess.
 
Het hele evangelie van Johannes is van begin tot eind een antwoord op de vraag: Wie is Jezus? Het antwoord van Johannes is dat God op Jezus lijkt en dat Hij het waard is om in Hem te geloven. Jezus is volkomen uniek. Hij is de 'enige' (vv.14,18). Hij is de 'de enige Zoon, die zelf God is' (v.18). Het evangelie van Johannes wil je laten ervaren wat het betekent om een band met God te hebben door een vriendschap met Jezus.
 
Jij bent een vriend van Jezus. Maar wie is Jezus?
 • Het unieke woord van God

  Het evangelie van Johannes begint met een geweldige beschrijving van Jezus als 'het Woord'. Dit is voor ons misschien een vreemd concept, maar voor de lezers uit de tijd van Johannes was dit veel begrijpelijker. Het idee van het 'woord van God' was belangrijk voor de Joodse lezers. Het bracht bij hen de woorden van God bij de schepping in herinnering (Genesis 1) en alles wat de profeten hadden gezegd over het 'woord van de Heer' (zoals Jesaja 40:6-8 en Jeremia 23:29).
   
  Voor de Griekse lezers hield het idee van 'het Woord' verband met de zoektocht naar de zin van het leven. Filosofen gebruikten vaak 'het Woord' als aanduiding van de onbekende betekenis en het doel van het universum.
   
  De openingswoorden van het evangelie van Johannes moeten beide groepen zeer hebben aangesproken. Wat hij feitelijk zei was: “Ik zal jullie vertellen over iets waar je al een hele tijd naar zoekt.”
   
  Het lijdt geen twijfel dat 'het Woord' waarover Johannes schrijft Jezus is: 'Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen' (Johannes 1:14a, GNB). Jezus was niet alleen bij God bij het allereerste begin: 'Het Woord was God' (v.1). Jezus was en is God.
   
 • Unieke Schepper van alle dingen

  'Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn' (v.3, BGT).
   
  Door Jezus is het hele universum ontstaan. 'In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen' (Kolossenzen 1:16).
   
 • Uniek licht van de wereld

  'In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen' (Johannes 1:4-5).
   
  Licht is een ander woord voor goedheid en waarheid. Duisternis is een ander woord voor het kwaad en de leugen. Licht en duisternis zijn elkaars tegenpool, maar ze zijn niet gelijkwaardig. Een klein kaarsje kan een hele kamer vol duisternis verlichten en verliest hierdoor niets aan licht. Licht is sterker dan duisternis; de duisternis kan het niet winnen van het licht.
   
 • Unieke veranderaar van levens

  'Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God' (vv.12-13).
   
  Geloof in Jezus veroorzaakt de grootste en belangrijkste verandering die maar mogelijk is. Als je Jezus verwelkomt in je eigen leven, verwelkomt God jou in zijn gezin.
   
 • Unieke onthulling van God
  'Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen' (v.18).
   
  Alles in het Oude Testament is een opmaat voor Gods ultieme onthulling in Jezus. 'Via Mozes hadden we Gods wet al gekregen. En nu hebben we door Jezus Christus Gods liefde en trouw leren kennen' (v.17, BGT). Daarom moeten we alles wat we lezen in het Oude Testament interpreteren in het licht van Jezus.
Jezus wordt vergeleken met Johannes de Doper. De nadruk ligt op alles wat Johannes de Doper niet is. Hij is niet 'het licht' (v.8). Hij is niet eeuwig (v.15). Hij is niet de messias (v.20). Hij is niet Elia (v.21). Hij is niet de profeet (v.21).
 
Jezus zegt over Johannes: 'Er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper' (Matteüs 11:11), maar Johannes de Doper zegt over Jezus: 'Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken' (Johannes 1:27). De taak van Johannes de Doper is om zichzelf bescheiden op te stellen en te wijzen naar de enige echte Jezus, het unieke Woord van God, schepper van alle dingen, licht van de wereld, veranderaar van levens en onthuller van God. En dat is ook onze taak.


Jezus ik aanbid U. U bent het unieke Woord van God. Ik bid dat ik vandaag weer mag zien wie U bent en nog beter mag begrijpen wat het betekent om een kind van God te zijn.
 

3. Jezus is de unieke verlosser


Jozua en Kaleb waren de enige twee van de oorspronkelijke groep die het beloofde land mochten binnengaan. Zij waren de enigen die God hadden gehoorzaamd en volledig op Hem hadden vertrouwd. (De naam Jozua betekent 'Yah redt' ofwel 'De Heer redt'. 'Jozua' is de Hebreeuwse vorm van 'Jezus'). Jozua wijst vooruit naar Jezus. Jozua en Kaleb waren uitzonderlijk, maar niet uniek zoals Jezus.
 
Jozua gaf Hebron, een stuk land in Juda, aan Kaleb (15:13), maar hij moest het nog wel veroveren (v.14). Zo is het ook met redding, de allergrootste zegen. Deze krijgen we allemaal als geschenk uit genade, maar het is aan ons om onze redding in ontvangst te nemen en te aanvaarden door geloof. 'Goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen' (Johannes 1:17) als geschenk voor ons.
 
Overal in de Bijbel wacht God op jouw reactie. Hij wacht tot je 'God zoekt' (Psalm 53:3) en 'God aanroept' (v.5). Je moet het geschenk dat je hebt gekregen aannemen en geloven in Jezus. Dan krijg je het recht om een kind van God te worden (Johannes 1:12).
 
Jezus is de unieke verlosser. Er is niets mooiers dan je redding aan te nemen door geloof in Hem en een vriend van Jezus te worden.


Heer, vandaag wil ik U zoeken. Heer, dank U dat U Zichzelf aan de hele wereld bekend hebt gemaakt in Jezus Christus, die vol is van goedheid en waarheid. Help me om te leven in goedheid en waarheid. Ik roep tot U om hulp bij alles wat ik onderneem en alle woorden die ik spreek. Laat me goed en eerlijk zijn.
 

Pippa's bijdrage

Jozua 15:16-17


'Kaleb beloofde: 'Wie Kirjat-Sefer verovert zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven'. Otniël, een zoon van Kalebs broer Kenaz, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw.'
 
Dit lijkt me niet echt een goede voorwaarde voor een huwelijk, maar mensen zijn wel om vreemdere redenen getrouwd. De bijlage 'Klaar voor het huwelijk' in het boek 'Ik ook van jou' van Nicky en Sila Lee is heel handig, maar volgens mij komt de voorwaarde 'Heb je Kirjat-Sefer veroverd' er niet in voor.
 

Vers van de dag
Johannes 1:14

'... vol van goedheid en waarheid...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.