Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen 

16 februari - dag 47

Kort na ons huwelijk namen Pippa en ik deel aan een weekend over het huwelijk. Tijdens dat weekend ging het onder andere over prioriteiten. We kregen vijf kaarten. Op elke kaart stond één woord: werk, God, dienstbaarheid, echtgenoot/echtgenote en kinderen. We kregen de opdracht om deze kaarten op volgorde van prioriteit te leggen. Achteraf gezien begrijp ik dat ik ze helemaal verkeerd had gerangschikt.
 
Ik zette God bovenaan (dat had ik dan tenminste goed, maar ja, dat lag ook wel erg voor de hand), gevolgd door dienstbaarheid, echtgenote, werk en als laatste kinderen (we hadden toen nog geen kinderen dus die leken niet zo belangrijk!).
 
Terwijl we samen met de leiding van het weekend de lijst afliepen, werd me duidelijk dat de volgorde anders moest: God op nummer 1, daarna mijn vrouw (mijn eerste roeping), onze kinderen, mijn werk (mijn eerste dienstbaarheid) en als laatste mijn dienst aan God en de wereld (wat weliswaar heel belangrijk was, maar niet de eerste verantwoordelijkheden van mijn leven mocht wegdrukken). De filosoof Goethe zei het als volgt: 'Zaken die het belangrijkst zijn, mogen nooit lijden onder dingen die het minst belangrijk zijn'.
 
Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. De zaken die God het belangrijkst vindt, moeten op de eerste plaats komen in ons leven.

1. De prioriteit van relaties

Je band met God moet de allerhoogste prioriteit hebben. In deze psalm zien we dat de hoogste prioriteit van de psalmdichter (en profetisch genoeg ook Jezus' hoogste prioriteit) zijn relatie met God was.
 
Het kruis is de poort tot een herstelde relatie met God. Net als in het eerste gedeelte van de psalm zien we hier profetieën over de dood van Jezus die worden vervuld in het Nieuwe Testament.
 
Het lijkt alsof deze psalm in de eerste persoon is geschreven door iemand die aan een kruis hangt, honderden jaren voordat de Romeinen de kruisdood hadden uitgevonden. Het is een uitzonderlijk nauwkeurige profetie over het lijden van Jezus, die de wreedheid van een kruisiging beschrijft.

 • 'Mijn gebeente valt uiteen (...) mijn tong kleeft aan mijn gehemelte' (vv.15a,16b; Johannes 19:28).
   
 • 'Zij hebben mijn handen en voeten doorboord' (Psalm 22:17c; Johannes 19:37).
   
 • 'Mijn vijanden hebben mij omsingeld (...) Mijn botten zijn te tellen; zij kijken toe, vol leedvermaak' (Psalm 22:17b-18b); Lucas 23:35).
   
 • '[Ze] verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel' (Psalm 22:19; Johannes 19:23-24).

Zoals we gisteren zagen, was het lijden van Jezus aan het kruis veel erger dan de verschrikkingen van een kruisiging. Hij droeg onze schuld en werd door God verlaten om ons (Psalm 22:2). Jezus is voor jou gestorven zodat jouw relatie met God kon worden hersteld.
 

Dank U, Jezus, dat U de verschrikkingen van de kruisiging hebt doorstaan voor mij, zodat mijn relatie met God kan worden hersteld en op de eerste plaats kan komen.
 

2. Jezus' prioriteiten

Ik hou van Jezus. Hij is helemaal geweldig en bijzonder aantrekkelijk. Hij hield van de mensen: Hij was met hen begaan (1:41, GNB). De mensen hielden van Hem: '... de mensen [bleven] van alle kanten naar hem toe komen' (v.45b). Iedereen wilde Jezus zien. 'Iedereen is naar u op zoek!' (v.37b).
 
Ze deden van alles om andere mensen over te halen om naar Jezus te gaan kijken (2:4). 'Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe' (v.13). Als Hij zei: 'Volg mij', dan volgden mensen Hem (v.14). Ze brachten alle zieken naar Jezus en Hij genas hen (1:32-34), zo ook de schoonmoeder van Simon (vv.30-31). Hij hield van tollenaars en zondaars en vond het helemaal niet erg om met hen te eten (2:15). Hij is gekomen voor ons zondaars (v.17).
 
Aan de manier waarop mensen hun tijd doorbrengen, kun je hun prioriteiten afleiden. In dit gedeelte zien we hoe Jezus zijn tijd doorbracht:

 • Bidden tot God

  De meeste mensen staan alleen vroeg op als ze iets heel bijzonders of belangrijks te doen hebben. Jezus' hoogste prioriteit was zijn relatie met God de Vader. 'Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden' (1:35). Dit spoort ons aan om allemaal 'voor dag en dauw' op te staan, 'een stil plekje' te zoeken en te bidden (v.35, HB).
   
  Mijn ervaring is dat ik alleen vroeg kan opstaan als ik ook bijtijds naar bed ga.
   
 • Het koninkrijk verkondigen

  Jezus zei: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek; dan kan ik ook daar het goede nieuws bekendmaken, want dat is waarvoor ik gekomen ben' (v.38, GNB). De boodschap die Hij verkondigde, was het goede nieuws over het koninkrijk van God en dat de mensen een nieuw leven moesten beginnen en de goede boodschap moesten geloven (vv.14-15, GNB). Het was een boodschap van vergeving (2:5,10) die vooral bedoeld was voor 'zondaars' (v.17). Iedereen moest de boodschap horen. Jezus vond vergeving nog belangrijker dan genezing.
   
 • Evangeliseren
  Jezus had 'medelijden' (1:41). Omdat Hij zoveel van de mensen hield, wilde Hij hun eerst het goede nieuws van de vergeving vertellen. Maar het bleef niet bij woorden. Hij voegde de daad bij het woord: Hij genas de zieken (vv.40–42; 2:8–12) en dreef demonen uit (1:39). Met de genezing van de verlamde man liet Jezus zien dat Hij degene is die het gezag en de macht heeft om zonden te vergeven (2:9-11).

Het was duidelijk wat Jezus' prioriteiten waren. God kwam op de eerste plaats, de mensen op de tweede en al het andere stond in dienst van deze twee hoge prioriteiten.
 

Heer, help mij om mijn relatie met U op de eerste plaats te zetten. Dank U dat U mij het enorme voorrecht hebt gegeven om het goede nieuws van de vergeving aan anderen te mogen verkondigen. Laat mij medelijden hebben als ik bid voor de zieken en ernaar streef dat mensen bevrijd worden.
 

3. De prioriteit van de liefde

Hoewel God jou uitnodigt tot een hechte band met Hem, moet je het wonder van zijn heiligheid en macht nooit uit het oog verliezen. God heeft jou zo lief dat Hij je niet minder wil laten zijn dan je kunt zijn. Hij wil dat we leren van zijn heiligheid.
 
Van Exodus 19 tot Numeri 10:10 blijft het volk van God op één plaats om te leren wat het betekent om het volk van God te zijn. Als eerste leren ze over de heiligheid en macht van God. Ze mogen de berg waarop Hij is neergedaald niet eens aanraken. Hierna vertelt Hij hun over prioriteiten via de Tien Geboden.

 • God houdt van jou

  De context vind je in 20:2: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.' God is een God die zijn liefde bewijst 'tot in het duizendste geslacht' (20:6). We zien ook eerder in dit gedeelte al beelden van zijn liefde. God zegt: 'Jullie hebben gezien (...) hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht' (19:4). Hij zegt: '[je] zult een kostbaar bezit voor mij zijn' (v.5). Onze liefde is een reactie op Gods liefde.
   
  De context van de Tien Geboden is Gods liefde voor jou. Dit feit ontgaat mensen die de Tien Geboden slechts zien als een stel regels. God geeft de geboden uit liefde voor jou. Streef ernaar om je aan de geboden houden uit liefde voor God.
   
 • Hou van God

  De eerste vier geboden gaan over onze liefde voor God in reactie op zijn liefde voor ons. 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Johannes 4:19). Onze liefde moet exclusief zijn ( Exodus 20:3-4) en respectvol (v.7). We kunnen onze liefde laten zien door tijd vrij te maken en die met Hem door te brengen (v.10).
   
 • Hou van anderen
  De laatste zes geboden gaan over de liefde voor andere mensen: onze familie (v.12), onze man/vrouw (v.14) en onze naasten: 'U mag niemand doodslaan. U mag niet echtbreken. U mag niet stelen. U mag geen leugens vertellen aan andere mensen. U mag niet jaloers zijn op het huis van uw naaste en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste' (vv.13-17, HB).
Jezus heeft dit als volgt samengevat: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat' (Matteüs 22:37-40).
 
De Tien Geboden zijn niet bedoeld als ladder die een mens moet beklimmen om dichter bij God te komen. God heeft ze bedoeld als richtlijnen voor het leven voor mensen die Gods genade en verlossing al hebben ervaren. Ze zijn niet gegeven om je vrijheid te beperken, maar om deze te beschermen. Ze helpen je om in vrijheid te leven en een relatie met God te hebben. Ze laten zien hoe je een heilig leven leidt, zoals God heilig is. Jouw liefde voor God vloeit voort uit en is een reactie op Gods liefde.
 

Hemelse Vader, vandaag wil ik U aanbidden met eerbied en ontzag. Dank U dat U mij draagt op adelaarsvleugels en me bij U brengt. Dank U dat U tegen mij zegt dat ik uw kostbare bezit ben. Help mij om de juiste prioriteiten te stellen en U op de eerste plaats te zetten. Help me om U te vereren en lief te hebben met heel mijn hart, heel mijn ziel en heel mijn verstand. Help me om andere mensen onvoorwaardelijk lief te hebben, zoals U mij liefhebt.
 

Pippa's bijdrage

Marcus 1:35
 

Ik heb nogal moeite met de woorden 'voor dag en dauw' (HB). Ik ben geen ochtendmens en al helemaal niet als het 'nog helemaal donker' is. Het is zo verleidelijk om nog even lekker in mijn warme bed te blijven liggen. Maar ik weet heel goed dat dat de beste tijd is om ongestoord tijd met God te kunnen doorbrengen. Als Jezus voor dag en dauw opstond om te bidden, kan ik toch in ieder geval proberen om zijn voorbeeld te volgen.
 

Vers van de dag
Marcus 1:35

'Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.