Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw levensdoel

1 september - dag 244

“Wat zonde!”, zei een vrouw tegen mijn vriend. Deze vrouw had het over bisschop Sandy Millar, die tien jaar lang met veel succes had gewerkt als advocaat en die nu alles achter zich liet om tot priester in de Anglicaanse kerk te worden gewijd.
 
Zonde?”, riep mijn vriend, hevig verontwaardigd. “Ja”, zei de vrouw, “eeuwig zonde! Hij had hartstikke rijk kunnen worden en een topadvocaat kunnen zijn. Als je bedenkt wat hij allemaal had kunnen bereiken!”
 
“Je kunt ook bedenken wat hij al heeft bereikt!”, antwoordde mijn vriend, die dacht aan de enorme invloed die Sandy met zijn kerkelijk werk had gehad op het leven van duizenden mensen. Hij dacht aan de huwelijken die hij sterker had gemaakt, aan kerken die hij nieuw leven had ingeblazen, aan mensen die geloof, liefde, hoop en vrede hadden gevonden omdat ze Jezus hadden leren kennen door Sandy's kerkelijk werk.
 
Er zijn veel mensen die een geslaagde carrière, een goed salaris en – in de ogen van de wereld – al hun vooruitzichten hebben opgegeven om God fulltime te dienen in een christelijke organisatie of in de kerk tegen een veel lager of soms zelfs geen salaris. Ze weten dat er een hogere roeping en doel is in het leven die alles wat de wereld te bieden heeft mijlenver overtreft.
 
Natuurlijk is het doel en de roeping van mensen die God dienen in een wereldlijke baan even hoog, als ze tenminste doen wat ze doen om God blij te maken en om zijn koninkrijk dichterbij te brengen. Het gaat niet om je baan of je carrière, het gaat om het doel dat je wilt bereiken.
 
Er zijn zoveel mensen die hun leven vergooien. Ze hebben geen doel voor ogen. Er zijn ook mensen die wel een doel hebben, maar helaas het verkeerde doel hebben gekozen. Zij jagen iets na wat uiteindelijk geen nut heeft. Velen die de top van de maatschappelijke ladder hebben bereikt, komen tot de ontdekking dat de ladder tegen de verkeerde muur staat. Een levensdoel is veel belangrijker dan bezit of eigendom. Veel om van te leven is geen vervanging voor veel om voor te leven.
 
Er wordt wel gezegd dat de dag waarop je wordt geboren en de dag waarop je beseft waarom je bent geboren de twee belangrijkste dagen van je leven zijn. God heeft jou gemaakt met een doel voor ogen (2 Korintiërs 5:5).

1. Streef naar rechtvaardigheid en liefde

Tegenwoordig zijn er veel hedonistische mensen. Hedonisme is het najagen van plezier als einddoel. Hedonisten raken verslaafd aan de dingen die hun plezier geven.
 
'Wie van feesten zijn leven maakt, zal gebrek lijden; wie alleen aan eten en drinken denkt, zal nooit iets bezitten' (v.17, GNB).
 
Er is niets mis met plezier:  'Een schat aan begeerlijks en olie is er in de oase van een wijze' (v.20, NB). Maar relaties zijn veel belangrijker dan rijkdom: 'Je kunt beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt' (v.19).
 
Het doel van je leven mag niet draaien om materiële zaken. 'Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer' (v.21). Maak het hebben van een goede band met God en met anderen je levensdoel.
 
Liefde en trouw zouden je doel moeten zijn: 'Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf' (v.26).
 
De ironie wil dat juist mensen die liefde en rechtvaardigheid nastreven, vinden wat de hedonist zoekt: 'leven, rechtvaardigheid en eer' (v.21). Maar dit zijn bijkomstigheden. Dat zou niet je streven moeten zijn. Je moet streven naar het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Jezus belooft dat 'al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matteüs 6:33).


Heer, help me om mijn leven niet te vergooien door plezier na te jagen. Help me om uw koninkrijk te zoeken, om in alles wat ik doe rechtvaardigheid en liefde na te streven.
 

2. Streef ernaar om te doen wat God wil

Het belangrijkste doel in het leven van Paulus was om te doen wat God wilde: 'Daarom is ons hoogste doel te doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Here zijn' (v.9, HB).
 
Het kan zijn dat je voor fysieke uitdagingen komt te staan. Je lichaam zal niet altijd kunnen blijven doen wat het nu kan. Er komt een dag dat 'mijn aardse lichaam sterft'. Dan 'zal God mij een nieuw lichaam geven. Dat is een hemels lichaam, dat eeuwig en onsterfelijk is' (v.1, BGT).
 
Als je je vertrouwen op Jezus Christus stelt, ontvang je de belofte van alle zegeningen van het koninkrijk van God. En toch voelen we ons zwak en zondig, hebben we het soms moeilijk, raken we gefrustreerd en leven we in een gebroken wereld. Hoeveel van de zegeningen van het koninkrijk ervaar je hier en nu en op hoeveel moet je wachten?
 
Er bestaat een evenwicht tussen wat je nu ervaart en wat je in de toekomst zult ervaren. Nu wonen we 'ver van de Heer (...) [en] leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar' (vv.6-7). In de toekomst nemen we onze intrek bij de Heer (v.8). Wat sterfelijk is wordt 'door het leven verslonden' (v.4). Je zult nog niet al het goede van het koninkrijk ervaren.
 
Toch krijg je nu al een voorproef van wat je te wachten staat. 'Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven' (v.5). Hij heeft ons als het ware al een klein beetje van de hemel in ons hart gegeven, zodat we nooit met minder genoegen zullen nemen. Dit onderpand is niet alleen een toezegging; het is een stukje 'nog niet' van de zegen en heerschappij van God in het nu. Dit is wat de Heilige Geest geeft.
 
'Wij houden dus de moed erin. Al beseffen we heel goed dat wij (zolang we in ons lichaam leven) nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn' (v.6, HB).
 
Tot die tijd 'is ons hoogste doel te doen wat Hij wil' (v.9, HB). 'We zullen allemaal voor de troon van Christus staan. Hij zal rechtspreken over ons aardse leven, over alle goede en slechte daden. En dan krijgt iedereen wat hij verdient' (v.10, BGT).
 

Heer, help me om mijn leven te richten op dit doel. Heer, ik wil doen wat U wilt in alles wat ik doe, zeg en denk.
 

3. Ga Micha's uitdaging aan

Een ziel kan verdorven zijn. God waarschuwt voor het volgende:
 
'Onrechtmatig verworven schatten (...)
   rijkdom door geweld verkregen (...)
   liegen en bedriegen (...)
U zult eten maar nooit genoeg hebben.
Het hongergevoel zal nimmer verdwijnen.
U zult proberen geld te sparen, maar het levert niets op.
En het weinige dat u nog weet op te sparen, zal Ik geven aan hen die u overwinnen' (6:10-14, HB).
 
Soms kijkt de profeet Micha vooruit, bijvoorbeeld in 7:7-20. Hij profeteert zonder het te weten over Jezus (Matteüs 2:5-12). Hij ziet een leider voortkomen uit Bethlehem: 'Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer (...) hij brengt vrede' (Micha 5:1,4a). 'Hij zal Vrede zijn' (5:4a, HSV).
 
Elders blikt de profeet Micha terug. Hij herinnert zich alles wat God voor zijn volk heeft gedaan (zie 6:3 e.v.). Hij heeft hen bevrijd. Hij ging voor hen uit (v.4). Hij spoorde hen aan om terug te denken aan de keren dat Hij hen had geholpen (v.5).
 
God is een God van overstelpende liefde en genade: 'Er is niemand zoals u, God. U bent een God die schuld vergeeft. U kijkt niet meer naar de fouten van uw volk. U blijft niet altijd boos, maar u wilt ons graag uw liefde laten zien. U zult medelijden met ons krijgen, u zult onze schuld wegnemen. En u zult nooit meer denken aan wat we verkeerd gedaan hebben' (7:18-19, BGT).
 
Door Jezus wordt je verleden je vergeven. Blijf niet steeds vol spijt terugkijken. God heeft je zonden in de allerdiepste zee gegooid (v.19), waar niet mag worden gevist.
 
Wat kunnen we terugdoen in reactie op deze geweldige genade? Micha geeft ons de volgende uitdaging: 'Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God' (6:8b). Deze uitdaging bestaat uit drie delen en laat ons het doel van ons leven zien.

 • Recht doen

  Rechtvaardigheid staat heel hoog op Gods lijst. Onrecht is de oorzaak van zoveel leed in de wereld van vandaag. Ik moet dit hoger op mijn prioriteitenlijst zetten, voor mijn eigen leven en voor onze gemeenschap. We moeten harder werken om ervoor te zorgen dat de armen, de mensen aan de randen van de samenleving en mensen die zelf geen stem hebben, recht gedaan wordt.
   
 • Trouw betrachten

  God is ons altijd trouw. Daarom moeten wij ook anderen trouw zijn. In de woorden van Joyce Meyer: 'Mensen moeten niet onder druk worden gezet om perfect te zijn; we moeten ze liefhebben en accepteren.' We moeten het evangelie van Gods liefde en trouw aan zoveel mogelijk mensen vertellen; aan gevangenen, dak- en thuislozen, ouderen en armen.
   
 • Nederig de weg van je God gaan

  Denk niet dat je beter of belangrijker bent dan anderen. Iemand die hoogmoedig is, neemt zichzelf te serieus. Hij kan niet om zichzelf lachen. Neem jezelf niet al te serieus. Neem God serieus! Dit kunnen we alleen doen als we gaan op Gods weg en een goede band met Hem hebben.

Deze drie dingen gaan hand in hand. Het ware geloof is af te lezen aan hoe je leeft. Daarom schrijft Paulus dat wat we doen in ons leven er echt toe doet (2 Korintiërs 5:10). Het is de basis waarop God over je zal oordelen. Je daden zijn bewijzen van je geloof.
 


Heer, help me om recht te doen, trouw te betrachten en nederig uw weg te gaan.
 

Pippa's bijdrage

2 Korintiërs 5:10


'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.'
 
Met dit in mijn achterhoofd ben ik zo blij met wat ik lees in Micha: 'Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee' (Micha 7:18-19).
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 5:7

'We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.