Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Vijf manieren om tot volle bloei te komen 

17 januari - dag 17

Veel mensen komen niet tot volle bloei tijdens hun leven. We kunnen zo verstrikt raken in de dagelijkse beslommeringen dat we in oude patronen blijven hangen in plaats van ons te ontwikkelen. Toch hebben we allemaal een door God gegeven verlangen om volledig tot bloei te komen. Je zou een leven als volgt kunnen beschrijven:
 
Geboren op maandag ...
Gedoopt op dinsdag ... getrouwd op woensdag ...
Ziek geworden op donderdag ... Ging verder achteruit op vrijdag ...
Stierf op zaterdag ... Begraven op zondag ...
 
Zo zou je het leven van veel mensen kunnen samenvatten.
En toch hebben we allemaal diep van binnen het gevoel dat het leven meer zou moeten zijn. Jezus zegt: “Er is meer!” Ieder mens heeft grote mogelijkheden.
 
Jezus wil dat je leven productief is. Hij wil dat je vrucht draagt; honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig (Matteüs 13:8). Minimaal dertigvoudig! Je komt tot bloei en draagt vrucht dankzij je relatie met Jezus; een band die zo hecht kan zijn als die met een broer, zus of moeder (12:50). Je kunt een zinvol leven leiden en echt iets betekenen in deze wereld dankzij wat je van Hem gekregen hebben (13:11-12,16).
 
Het gaat hierbij niet om het volgen van je ambitie of het nastreven van succes. Het gaat erom dat je erkent wie je bent in God. Als je Hem zoekt en je leven leeft volgens zijn plannen, zul je veel vrucht dragen. Hoe meer je je door God gegeven mogelijkheden tot bloei laat komen, hoe meer Hij je toevertrouwt. Hij wil dat je een overvloedig leven hebt (v.12a).
 
Ook Israël had heel veel mogelijkheden (Genesis 35:11). Het was Gods plan om Israël te zegenen, zodat Israël een bron van zegen zou zijn voor andere volken. Jij hebt de kans om een nog gezegender leven te leven dan de levens waar je over leest in het Oude Testament. Jezus zegt: 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen' (Matteüs 13:16-17).
 
Jezus waarschuwt dat we allemaal weliswaar veel mogelijkheden hebben, maar dat er ook valkuilen zijn. Hoe vermijd je de valkuilen en kom je tot volle bloei?

1. Wees bescheiden

In zijn boek 'Finding Happiness: Monastic Steps for a Fulfilling Life' definieert de abt Christopher Jamison hoogmoed als 'zelfingenomenheid'. Hij schrijft: 'Bescheidenheid is een eerlijke benadering van de realiteit van ons eigen leven waarbij we erkennen dat we niet belangrijker zijn dan andere mensen.'
 
De psalmdichter maakt een ontwikkeling door van het gevoel dat God ver weg is in tijden van nood (v.1) naar het besef (waarover we morgen lezen) dat God wel degelijk pijn en verdriet ziet en luistert naar het hulpgeroep van de weerlozen en nederigen, dat Hij recht doet aan wezen en verdrukten (v.14 ev.).
 
Het zijn de 'zondaars' (v.2) die zich terugtrekken – 'uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich' (v.5, HSV). Ze vinden zichzelf belangrijker dan anderen, vooral dan de armen die zij vangen in een net, meesleuren en vertrappen (vv.9-10, WV). Deze verzen gaan over de valkuil van de hoogmoed (v.2).
 
Als alles goed gaat, is de verleiding groot om te zeggen: 'Ons kan niets gebeuren, ons zal niets overkomen' (v.6, GNB). We kunnen in de verleiding komen om te denken dat we God niet nodig hebben: 'Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs' (v.4). Het is zo makkelijk om hoogmoedig (v.2) te worden en jezelf geweldig te vinden (v.3a, BGT). Deze psalm waarschuwt voor dit gedrag en herinnert ons eraan dat we God nodig hebben.
 

Heer, bewaar me voor hoogmoed, arrogantie en zelfingenomenheid. Laat mij U zoeken met heel mijn hart. Laat me niet vergeten dat ik U nodig heb en dat U mij nooit vergeet.
 

2. Streef naar intimiteit

Er zijn gevaarlijke sekten die de woorden van Jezus in Matteüs 12:50 verdraaien en zeggen dat je alleen christen kunt worden als je de band met je familie verbreekt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook onbijbels. Het vijfde gebod zegt dat je je vader en je moeder moet eren (Exodus 20:12). In het Nieuwe Testament lezen we: 'Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige' (1 Timoteüs 5:8).
 
Maar wat Jezus ons hier laat zien is dat er iets nog belangrijker is dan je band met je familie. Je hoogste roeping is een hechte band met Jezus. Dit is de wil van de Vader (Matteüs 12:50).
 
Jezus zegt: 'Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder' (v.50). Zijn woorden spreken van intimiteit, duurzaamheid en acceptatie; een hechtere band is niet mogelijk. Jij kunt zo onvoorstelbaar dicht bij Jezus zijn. Blijf elke dag dicht bij Hem; dan kom je tot volle bloei.

3. Zorg voor stevige wortels

De hoogtepunten van spirituele ervaringen zijn heel belangrijk, maar als ze niet gepaard gaan met diepe spirituele wortels loop je het gevaar van oppervlakkigheid, waardoor je gemakkelijk je vaste grond kwijtraakt en omvalt. Pas op voor deze valkuil. We kunnen allemaal de vaste grond in ons hart kwijtraken, zelfs als we alles goed doen.
 
Jezus vertelt het verhaal van het zaad dat neervalt op rotsachtige grond. Het schiet meteen op, maar droogt ook snel weer uit omdat het geen wortel heeft (13:5-6). Later legt Hij uit dat iemand die geen wortels heeft, niet standhoudt bij beproeving of vervolging (v.21).
 
Je spirituele wortels zijn die delen van je leven die niemand ziet: je geheime leven met God. Dit deel van je leven bestaat uit je gebed, wat je geeft en je gedachtewereld. Als je tot volle bloei wilt komen, moet je ervoor zorgen dat je diepe, stevige en gezonde wortels hebt in je band met God.

4. Bescherm je hart

Het is zo gemakkelijk om op te gaan in de drukte van alledag. Er zijn zo veel dingen die je in beslag nemen en ervoor zorgen dat je geen tijd vrijmaakt voor God, de kerk en andere voeding voor de ontwikkeling van je spirituele wortels. Ook dit is een gevaar dat bij ons allemaal op de loer ligt.
 
Jezus waarschuwt voor doornen die de plant verstikken (v.7). Later legt Hij uit dat de doornen 'de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom' zijn (v.22).
 

Vader, dank U dat U me roept tot deze hechte band met Jezus. Heer, help me om diepe, stevige wortels te ontwikkelen en om mijn ogen op U gericht te houden. Help me om deze relatie te bewaken en nooit toe te staan dat andere dingen, zelfs goede dingen, me zo in beslag nemen dat ze me verstikken.

 

5. Reinig jezelf

In dit gedeelte lezen we over het gevaar van een vete (zie 1 Korintiërs 10:11). Een verschrikkelijke misdaad (de verkrachting van Dina, Genesis 34:2) is de aanleiding voor een andere misdaad. De vergelding stond in geen verhouding tot de oorspronkelijke misdaad. Het volk van God overviel de argeloze stad, doodde alle mannen en voerde alle vrouwen en kinderen als gevangenen weg (vv.25-29).
 
De gevolgen waren rampzalig. Jakob zegt: 'Jullie hebben mij in het ongeluk gestort, (...) want jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land (...) Ik heb maar een handjevol mannen, dus als ze met zijn allen tegen mij optrekken, zullen ze me verslaan en word ik met mijn hele familie vermoord' (v.30). Simeon en Levi worden resoluut veroordeeld om hun geweld, hun tomeloze razernij en hun wreedheid (zie 49:5-7).
 
Wraak was niet alleen een valkuil voor Simeon en Levi; ook voor ons is dit een verleiding. Als iemand mij beledigt, wil ik hem of haar terugpakken. In het Oude Testament moest de vergelding in verhouding zijn met de overtreding: een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand enzovoort (Exodus 21:23-24). Jezus legt de lat nog hoger (en maakt dit mogelijk door zijn dood en opstanding). Heb je vijanden lief en vergeef hen.
 
Joyce Meyer, die vaak vertelt over hoe ze als kind afschuwelijk is misbruikt, schrijft: 'Ben jij ooit een onschuldig slachtoffer geweest, zoals Dina? Ik kan je verzekeren dat God zelfs in de moeilijkste omstandigheden ons de genade geeft om te vergeven, zodat we verder kunnen met ons leven.'
 
Jakob zei tegen zijn familie en iedereen die bij hem hoorde: 'Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan' (Genesis 35:2). God verscheen aan Jakob (die inmiddels de naam Israël had gekregen, v.10) en zei: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen' (v.11).
 
De mogelijkheden zijn enorm. Rick Warren heeft gezegd: 'Voor je werk ten dienste van God is persoonlijke reinheid de bron van kracht in het openbaar.' Dit geldt voor ons allemaal, in ons gezin, op het werk, in onze gemeenschap en in de kerk. Als we Gods koninkrijk in de wereld willen realiseren, moeten we reine mensen zijn.
 

Heer, dank U ik zoveel mogelijkheden heb. Laat mijn zaaigoed dertig, zestig of zelfs honderd maal vermeerderen.
 

Pippa's bijdrage

 

'Waarom (...) verbergt u zich in tijden van nood?' (Psalm 10:1). God lijkt in tijden van nood vaak ver weg. Toch zegt Jakob in Genesis 35:3: 'God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan.' Ook al voelt het soms alsof Hij er niet is, God is altijd dichtbij. Hij is bij ons, waar we ook gaan of staan.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.