Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Vertrouw erop dat God de dingen rechtzet 

9 januari - dag 9

Pippa en ik maken graag samen kruiswoordpuzzels. Als we een antwoord niet weten, geven we niet op, maar gaan we verder met de volgende opgave. Elk antwoord dat we vinden, helpt ons de andere opgaven op te lossen. Uiteindelijk lukt het ons soms om het grootste deel van de puzzel op te lossen, maar een puzzel helemaal oplossen lukt ons helaas niet zo vaak.
 
Je zou het lezen van bepaalde gedeelten van de Bijbel kunnen vergelijken met het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Je hoeft niet vast te lopen op een moeilijk gedeelte. Je kunt de gedeelten die je wel begrijpt gebruiken om vat te krijgen op de moeilijkere gedeelten.
 
Ik vind het moeilijk om bepaalde ingewikkelde gedeelten van de Bijbel te begrijpen. Ook de reden waarom bepaalde dingen in onze wereld gebeuren, snap ik vaak niet. Er is zo veel onrecht. En eenvoudige oplossingen zijn er niet.
 
Ik vind de tweede retorische vraag in het gedeelte van gisteren heel mooi: 'Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?' (Genesis 18:25, WV).
 
Van één ding kun je zeker zijn: op de laatste dag, als alle dingen worden onthuld, zul je Gods volmaakte oordeel zien en dan zal iedereen recht worden gedaan. In alle gedeelten voor vandaag lezen we dat God uiteindelijk recht zal doen.

1. Vertrouw erop dat het oordeel rechtvaardig zal zijn

Sommige mensen denken dat geloof in een God die oordeelt, leidt tot meer geweld in de wereld. Maar het tegendeel is waar. Als mensen niet meer geloven in Gods oordeel, bestaat de kans dat ze in de verleiding komen om het recht in eigen hand te nemen en wraak te nemen op hun vijanden.
 
David vertrouwde erop dat er een oordeel zal komen en dat God de rechter zal zijn en rechtvaardig recht zal spreken. 'Heer, roep alle volken bij elkaar, en spreek recht over hen vanuit de hemel. U bent de rechter van de hele wereld' (vv.8-9a, BGT). Met andere woorden, David vertrouwde erop dat God zou afrekenen met zijn vijanden.
 
Als je gelooft in een volmaakt rechtvaardige God die zal oordelen, kun je het aan Hem overlaten en doen wat Jezus heeft gezegd: je vijanden liefhebben (zie Matteüs 5:43-48; Lucas 6:27-36).
 
Miroslav Volf verwoordt het als volgt: “Geweldloosheid vereist een geloof in goddelijke wraak.” Veel van de problemen in de huidige wereld zouden niet bestaan als mensen zouden geloven in een rechtvaardige God die oordeelt en als ze erop zouden vertrouwen dat Hij uiteindelijk iedereen recht doet.
 

Heer, bij U schuil ik (Psalm 7:2). Dank U dat ik kan vertrouwen op uw volmaakte oordeel, zodat ik nooit wraak hoef te nemen, maar mijn vijanden kan liefhebben en kan bidden voor mijn vervolgers (Matteüs 5:44).
 

2. Vertrouw op Jezus, aan wie God het oordeel heeft toevertrouwd

Jezus had verstand van huizen bouwen. Hij was immers timmerman. Het beeld dat Hij gebruikt, is praktisch en eenvoudig: twee mannen besluiten elk een huis te bouwen (7:24-26). Ze waren ongetwijfeld van plan in dat huis te gaan wonen, mogelijk met hun gezin. Ze bouwden beiden iets voor de lange termijn. Ons leven lijkt op deze huizen, maar heeft eeuwigheidswaarde.
 
Het belangrijkste onderdeel van elk huis is de fundering, de basis. De huizen die de mannen bouwden, verschilden qua uiterlijk niet veel van elkaar. Maar slechts één van de twee was op een rots gebouwd (v.24,25). Zo kunnen ook twee levens op elkaar lijken, maar het verschil in fundering komt aan het licht als de stormen van het leven opsteken.
 
Je komt in dit leven onherroepelijk voor uitdagingen te staan. Deze kunnen verschillende gedaanten aannemen: misverstanden, teleurstellingen, verlangens die niet vervuld worden, twijfel, beproeving, verleiding, tegenslagen en aanvallen van de duivel. Ook succes kan een beproeving zijn. En dan zijn er nog stress, lijden, ziekte, rouw, verdriet, trauma, tragische gebeurtenissen, vervolging en mislukkingen.
 
Uiteindelijk sterft ieder van ons en krijgen we te maken met Gods oordeel. In Ezechiël 13:11 wordt het beeld van 'slagregens (...) hagelbuien (...) stormen' gebruikt om Gods oordeel te beschrijven, en deze taal van het oordeel vinden we niet alleen in het Oude Testament. Hier en op andere plaatsen waarschuwt Jezus voor het naderende oordeel, net als andere schrijvers van het Nieuwe Testament.
 
'Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots' (v.25), maar het huis dat op zand was gebouwd 'stortte in en er bleef alleen een ruïne over' (v.27). Dit is een ernstige waarschuwing. Het oordeel kan plaatsvinden tijdens dit leven of op de dag van het laatste oordeel. Eén ding is zeker, zegt Jezus, het oordeel zal komen.
 
Je hoeft echter niet in angst te leven. Het is niet eenvoudig, maar er is een manier om ervoor te zorgen dat de fundering van je huis de test doorstaat. Het is mogelijk om er zeker van te zijn dat je toekomst veilig is.
 
Jezus zegt dat het belangrijkste onderscheid is dat de wijze man de woorden van Jezus niet alleen hoort, maar ze ook in praktijk brengt (v.24). De onnadenkende man daarentegen, hoort de woorden van Jezus wel, maar handelt er niet naar (v.26).
 
Kennis moet aanzetten tot handelen, onze theologie moet zichtbaar zijn in ons leven, anders bouwen we ons leven op zand.
 
De woorden van Jezus zijn allereerst een oproep om in Hem te geloven (Johannes 6:28-29). Onze redding is het geloof in Jezus, wat vorm krijgt in gehoorzaamheid.
 
Je kunt vol vertrouwen het oordeel van Jezus tegemoet zien, omdat Hij het gezag van God heeft gekregen. Jezus stond versteld van het geloof dat de centurio in Hem had. (Een centurio was een officier in het Romeinse leger.) Hij zei: 'Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden' (Mattheus 8:10).
 
Het bewijs van zijn geloof werd geleverd doordat de centurio geloofde dat een woord van Jezus al genoeg was om zijn slaaf te genezen (v.8). Zijn beweegreden om dit te geloven is diepzinnig. De centurio erkende dat, net als in het leger, gezag wordt ontleend aan het feit dat iemand onder andermans gezag staat; Jezus ontleent zijn gezag aan het feit dat Hij onder het gezag staat van zijn Vader. De centurio begreep dat God sprak als Jezus sprak.
 
Bovendien is deze volmaakte Rechter niet onbekend met menselijk lijden. We weten dat Jezus onrecht, gevangenschap, marteling en kruisiging heeft ondergaan. Maar in dit gedeelte zien we dat Hij ook ziekte heeft ervaren (namens ons, v.17) en zelfs dakloosheid (v.20). Er is maar weinig menselijk lijden dat Jezus niet aan den lijve heeft ervaren.
 

Vader, dank U dat Jezus niet alleen mijn zwakheden begrijpt, maar ook is gestorven voor mijn zonden. Dank U dat Hij het oordeel voor mij heeft gedragen, zodat ik niet bang hoef te zijn.
 

Je vindt een uitgebreide uitleg en toepassing van de Bergrede (Matteüs 5-7) in Nicky Gumbels boek 'De uitdaging van een christelijke levensstijl' bij de Alpha Bookshop

3. Vertrouw erop dat de Rechter die de hele aarde oordeelt, uiteindelijk recht zal doen

Gisteren hebben we gelezen we hoe Abraham een pleidooi hield voor Sodom en Gomorra. We weten niet precies wat ze hadden misdaan, maar de Heer zei: 'Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot' (18:20).
 
Uit de tekst voor vandaag kunnen we opmaken dat een van hun zonden seksueel wangedrag was (19:5,8). In Ezechiël 16:49 lezen we dat ze, 'omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, [zich] hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen'. Dit zou een beschrijving kunnen zijn van onze huidige westerse maatschappij.
 
God zegt dat als er tien onschuldige, rechtvaardige mensen in Sodom en Gomorra waren geweest, Hij de steden omwille van hen zou hebben gespaard: 'Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien' (Genesis 18:32). Hij heeft de 'rechtvaardige' mensen alle kans geboden om te vertrekken. 'Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit' (19:16).
 
Het oordeel over Lots vrouw lijkt meedogenloos (v.26). Ik weet niet waarom zij zo streng werd gestraft, maar ze dient wel als voorbeeld. Jezus zei: 'Denk aan de vrouw van Lot!' (Lucas 17:32). Het is niet de bedoeling dat we omkijken. Als we ons zondige leven achter ons hebben gelaten, moeten we er niet naar terugkeren. Er werd tegen hen gezegd: 'Vlucht, uw leven is in gevaar!' (Genesis 19:17). Zo wordt tegen ons gezegd dat we weg moeten vluchten van zondige verlangens (2 Timoteüs 2:22).
 
Zelfs Abraham was niet zonder zonde. Sterker nog, hij verviel herhaaldelijk in dezelfde zonde door te zeggen dat Sara zijn zus was, wat haar bijna tot overspel dreef. De boodschap van de Bijbel is dat God zondaars niet alleen redt, maar dat Hij zondaars ook gebruikt. Hij zegende Abraham en verhoorde zijn gebed (Genesis 20:7). God gebruikt ons, ondanks onze zonde, omdat Hij genadig is en in Jezus het oordeel op Zich heeft genomen.
 

Heer, dank U voor het verschil dat het kruis van Jezus maakt voor het laatste oordeel. Dank U dat ik er zeker van mag zijn dat de Rechter die de hele aarde oordeelt, uiteindelijk recht zal doen.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 8:6


' “Heer”, zei hij, “mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.” '
 
De centurio vond niet alleen zijn gezin en vrienden belangrijk, maar ook iemand die voor hem werkte. Hoewel hij een buitenstaander was en geen lid van de 'religieuze' gemeenschap, zocht de centurio Jezus omwille van zijn slaaf. Ook bij mensen van wie je het niet zou verwachten, kun je geloof vinden.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.