Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw kroon komt eraan  

29 december - dag 363

Koningin Elizabeth II werd op 2 juni 1953 gekroond in Westminster Abbey. Ze kreeg een Bijbel overhandigd, werd gezalfd en vervolgens gekroond door de aartsbisschop van Canterbury.
 
Haar diamanten jubileum was een groot feest en markeerde dat zij zestig jaar eerder de troon had bestegen. Het hoogtepunt was een weekend in juni 2013 met allerlei straatfeesten, concerten, een speciale dankdienst en de grootste botenparade in 300 jaar. Het hele land kwam samen om het zestigjarig regeringsjubileum van de koningin te vieren. Inmiddels is zij de langstregerende Britse monarch ooit.
 
Volgens het Nieuwe Testament wordt elke christen gekroond en zal hij of zij nog langer heersen dan koningin Elizabeth. Bovendien zal er een nog grotere aanleiding zijn om feest te vieren dan voor enige aardse heerser. Jij zult heersen met Christus (Openbaring 20:4,6). Wat betekent dit? Wie heerst met Hem? Wanneer begint deze heerschappij?

1. Geniet van de eer dat je wordt gekroond door de Heer

Het volk van God wordt opgeroepen om feest te vieren voor hun machtige maker, hun koning (v.2), om Hem te loven met dans en muziek (vv.2-3).
 
De reden hiervoor: '... de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege. Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan' (vv.4-5). '... hij geeft luister aan al zijn vrienden' (v.9, NB). Het feit dat God zijn volk kroont, wijst op heersen met Christus.
 
God geniet ervan om zijn zegeningen met jou te delen en deze verzen laten je zien hoeveel je al van Hem hebt gekregen. Je mag genieten van de 'kroon' van de zege en blij zijn met de eer dat je zijn vriend bent.
 
De psalmdichter zegt verder dat het volk van God een oordeel ten uitvoer zal brengen ('een tweesnijdend zwaard in hun hand', v.6b). In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lezen we dat het volk van God Christus zal vergezellen bij zijn rechtvaardige vonnis en strijd (Openbaring 19:11 e.v.). De wapens zijn niet letterlijk zwaarden, maar het tweesnijdend zwaard van het woord van God (Hebreeën 4:12).
 
Dit is een geweldige verantwoordelijkheid en de luister zou je hoogmoedig kunnen maken. Maar 'hij kroont de vernederden' (Psalm 149:4b). In Het Boek staat 'die zich aan Hem onderwerpen'. We hebben onze zege, onze redding niet verdiend. Het is een geschenk. We hebben het recht om met Christus te heersen niet verdiend. Ook dit is een heel bijzonder geschenk.
 

Heer, dank U dat U me kroont met zege en redding. Dank U dat U mij roept om met U te heersen. Dank U dat U mijn Koning bent en dat U mij roept als mede-erfgenaam van Christus.
 

2. Ervaar je heerschappij met Christus nu

Hoe we de details van dit gedeelte ook interpreteren, het staat vast dat het goed nieuws bevat: Christus zal terugkomen, de duivel wordt overwonnen en jij zult heersen met Jezus en eeuwig leven. Dat is reden voor een groot feest!
 
Dit wordt alom gezien als een moeilijk gedeelte van het boek Openbaring. Er zijn veel boeken, artikelen en romans gewijd aan 'millennialisme', ook wel 'chiliasme' genoemd, en aan de vraag wanneer de 'vervoering' zal plaatsvinden. Mensen hebben heel stellige overtuigingen over dit onderwerp en helaas heerst hierover ook in de kerk verdeeldheid. Daarom geef ik ook met enige aarzeling mijn kijk op dit onderwerp.
 
Een millennium is een tijdsperiode van duizend jaar. Het woord is afgeleid van de Latijnse woorden mille, duizend, en annus, jaar. De periode van 'duizend jaar' wordt verschillende keren genoemd (vv.2-7). Wanneer is deze periode van duizend jaar? Grofweg zijn er drie opvattingen:

 • Postmillennialisme

  Dit is de opvatting dat Christus pas terugkomt nadat het koninkrijk van God door de kerk is gevestigd in de geschiedenis van de mens en duizend jaar heeft geduurd.
   
 • Premillennialisme

  Dit is de opvatting dat de komst van Christus zal worden gevolgd door het ketenen van Satan en de wederopstanding van de heiligen, die zullen worden 'vervoerd' en zich bij Hem zullen voegen in een tijdelijk koninkrijk waarin Hij duizend jaar over de aarde zal heersen. Dit duizendjarige rijk zal eindigen met een laatste opstand en het laatste oordeel.
   
 • Amillennialisme

  Dit is de zienswijze dat de duizend jaar de periode is tussen de eerste en tweede komst van Jezus. In deze opvatting is de periode van duizend jaar een metafoor en duurt deze niet letterlijk duizend jaar. De vervoering vindt plaats als Christus terugkomt.

Er is ongetwijfeld ruimte voor verschil van mening hierover tussen christenen onderling. Persoonlijk denk ik dat geen van de drie opvattingen volkomen juist is. Maar als we dit gedeelte lezen in de context van de rest van het Nieuwe Testament en de Bijbel als geheel, denk ik dat amillennialisme, ondanks alle argumenten die er tegen kunnen worden ingebracht, het meest in overeenstemming is met de bewijzen.
 
We hebben gezien dat veel van het taalgebruik in het boek Openbaring apocalyptisch is en niet letterlijk moet worden opgevat. De 'duizend jaar' staat voor een heel lange, onbepaalde periode. Wat is het bewijs dat deze duizend jaar al is begonnen?
 
Ten eerste is Satan geketend (v.2). De duivel wordt beschreven als 'de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd' (v.2). Met zijn komst heeft Jezus Satan verslagen. Hij heeft 'de sterkere' vastgebonden (Marcus 3:27; Matteüs 12:29). Satan is verslagen aan het kruis; hij is 'in de diepte' geworpen die boven hem is gesloten en verzegeld (Openbaring 20:3a).
 
Ten tweede worden de volken tijdens deze periode niet meer misleid: '... opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren' (v.3b). Dit is het tijdperk van de kerk, het tijdperk waarin het evangelie aan alle volken wordt verkondigd. Miljoenen, en nu zelfs miljarden mensen belijden de naam van Christus. Hun ogen worden geopend voor het goede nieuws van Jezus.
 
Ten derde heersen we volgens Paulus al met Christus. De opgestane martelaars en mensen van God heersen met Christus gedurende duizend jaar. 'Toen zag ik een aantal tronen; degenen die erop zaten, kregen macht om recht te spreken. (...) Zij werden weer levend en heersten samen met Christus, duizend jaar lang' (v.4, HB). In de woorden van Paulus: 'Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen' (Efeziërs 2:6, WV).
 
Ten vierde word je geroepen om te heersen als 'priester van God en van de messias' (Openbaring 20:6c). Het priesterschap van alle gelovigen is al begonnen. We worden geroepen om 'een heilige priesterschap' te vormen (1 Petrus 2:5). Sterker nog, Petrus noemt ons 'een koninkrijk van priesters' (v.9).
 
Aan het einde van deze periode wordt Satan 'losgelaten' (Openbaring 20:7) en zal de eindstrijd plaatsvinden. Ook hier zien we dat het niet echt om een conflict gaat. Het is de uitwerking van de overwinning die Jezus al heeft behaald. Het kwaad zal volkomen worden vernietigd (vv.8-10). Daarna vindt het laatste oordeel plaats (vv.11-15).
 

Heer, dank U dat U ons samen met Hem hebt laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen. Help mij om elke gelegenheid te baat te nemen om het goede nieuws aan de volken te vertellen.
 

3. Gebruik het gezag dat God je heeft gegeven verstandig

Zoals in zoveel gedeelten van het Oude Testament krijgen we hier een voorproef van de toekomst. God vindt vreugde in zijn volk. Hij geeft ons het gezag om te regeren en te heersen. Maar het is onze opdracht om ons bij het toepassen van dit gezag te houden aan de voorschriften en er verstandig mee om te gaan (10:29-40).
 
Het volk van God ging een verbintenis aan die op schrift werd gesteld. De leiders, Levieten en priesters zetten er hun zegel onder (10:1-2). Ze beloofden zich te houden aan de wet en 'verplicht[t]en zich onder zelfvervloeking en onder ede om te leven volgens de wet van God' (vv.29-30).
 
Ze waren echter niet in staat om zich te houden aan de wet, net zo min als wij dat zijn. We zouden hierdoor vervloekt moeten zijn, maar Jezus heeft deze vloek voor ons gedragen aan het kruis (Galaten 3:13).
 
Het is onze roeping om in ons leven een evenwicht in stand te houden tussen werk en rust.
 
Het volk van God moest zich houden aan de sabbatsrust en moest om de zeven jaar het land braak laten liggen en alle schulden kwijtschelden (Nehemia 10:32). Ze moesten offers brengen om verzoening te bewerken voor hun zonden (v.34).
 
De leiders vestigden zich in Jeruzalem (11:1), maar uit deze passage blijkt dat de hele gemeenschap zich vastlegde. Het was duidelijk dat iedereen zich aan de wet moest houden, niet alleen de koningen en familiehoofden.
 

Heer, dank U dat U mij roept om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven en U te dienen en uw geboden te gehoorzamen. Dank U dat ik geen offers meer hoef te brengen om verzoening voor mijn zonden te bewerken. Dank U dat door de dood en opstanding van Jezus niet alleen Satan is verslagen, maar dat U mij met Christus hebt opgewekt om samen met Hem te heersen in de hemelsferen, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige (Efeziërs 1:20-21).
 

Pippa's bijdrage

Openbaring 20:12c


'De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.'
 
Ik maak me nogal zorgen over het laatste oordeel. Wat zou er in 'de boeken' staan over mij? Bovendien vraag ik me af wat God vindt van de hoeveelheid chocola die ik eet!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.