Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Met God is het mogelijk

14 mei - dag 134

Ik was achttien toen ik Jezus leerde kennen. Kort daarna had ik een gesprek met een christelijke leidinggevende dat me nog helder voor de geest staat. Ik zei hoe blij ik was dat ik niet al eerder christen was geworden, omdat ik nu het verschil had kunnen ervaren tussen een leven met God en een leven zonder God. Hij wees me erop dat dit een misvatting was en dat het beter is dat we zo vroeg mogelijk kunnen genieten van een leven met God.
 
Als ik nu terugkijk, zie ik hoe wijs zijn woorden waren. Ik ben zo dankbaar dat onze kinderen kunnen terugkijken op hun leven en kunnen zeggen dat ze nooit 'zonder God' hebben geleefd.
 
In de loop van de jaren heb ik honderden gesprekken gevoerd met mensen die Jezus hadden leren kennen tijdens Alpha. Ze zetten hun leven zonder God tegenover hun leven met God. Ze zijn heel blij en opgelucht, maar vinden het ook jammer dat hun leven met God niet eerder is begonnen.
 
Je bent gemaakt voor een leven met God. Zonder Hem heeft het leven niet echt zin. Leven met God is zelfs nog belangrijker dan wat je doet voor God. Met God is alles mogelijk.

1. De overwinning behalen
 

In vergelijking met de hulp van God is alle hulp van mensen vergeefs. 'Met God zullen wij triomferen' zegt David (v.14a). Hij heeft het over daadwerkelijke veldslagen. Paulus schrijft dat de meeste strijd niet plaatsvindt op het slagveld. 'Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar (...) tegen de kwade geesten in de hemelsferen' (Efeziërs 6:12).
 
David bidt: 'Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw machtige hand (...) Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen' (Psalm 60:7,13-14a).


Heer, dank U dat ik met U vol vertrouwen kan zijn. Bij alle strijd die ik vandaag moet leveren vertrouw ik op U.
 

2.  God blij maken

Besef je dat je God blij kunt maken? Jezus zegt: 'Ik doe altijd wat hij wil' (v.29b). Dit moet je altijd voor ogen houden; dat je doet wat God wil.
 
Jezus laat ons zien wat het betekent om te leven met God. Hij zegt: 'Ik [ben] niet alleen, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft' (v.16b). Hij zegt: 'Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten' (v.29a). In dit gedeelte lezen we over de band die Jezus met zijn Vader heeft.
 
Jezus zegt: 'Ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga' (v.14b). Er zijn zo veel mensen die worstelen in het leven omdat ze niet weten waar ze vandaan komen of waar ze naartoe gaan. Ze worstelen met een gebrek aan doel en richting in hun leven. Als je een hechte band met God hebt, weet je waar je vandaan komt en waar je uiteindelijk naartoe gaat.
 
Jezus' band met de Vader was iedere dag de bron van zijn doel en richting. Hij zegt: 'Ik [doe] niets uit mijzelf, maar [spreek] over deze dingen zoals de Vader het mij geleerd heeft' (v.28b). Hij zegt: 'Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten' (v.29a).
 
Hij is ons rolmodel. God was met Jezus. Jezus wist dat Hij nooit alleen was. Hij deed niets zonder God. Hij wilde altijd doen wat God wil: 'Ik doe altijd wat hij wil' (v.29b). Daarom is zijn leven zo krachtig en invloedrijk. 'Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem' (v.30).
 
Jezus leefde niet alleen met God, Hij was God.
 
In het gedeelte voor vandaag zegt Jezus twee keer: 'Ik ben het' (8:24,28). De woorden die hier vertaald zijn als 'ik ben het' zijn dezelfde die in het Grieks worden gebruikt in Exodus 3:14-16. Daar openbaart God Zichzelf aan Mozes als 'IK ZAL ER ZIJN' (v.14). Deze naam werd daarna gebruikt om God Zelf aan te duiden en zijn nabijheid bij zijn volk.
 
Jezus gebruikt deze naam voor Zichzelf. We hebben het bestaan niet in bezit. We worden geboren en gaan dood. We ontvangen ons bestaan. Jezus is ons bestaan. Hij zegt tegen de mensen dat God weer bij hen is gekomen in Hem. Jezus is Immanuel, God met ons.
 
Pas aan het kruis geeft Jezus de duidelijkste bevestiging van zijn identiteit: 'Pas wanneer u de Mensenzoon omhooggeheven hebt,’ ging Jezus door, ‘zult u weten dat ik ben die ik ben' (Johannes 8:28, GNB).
 
Jezus wist precies wie Hij was. Jezus was zo zeker van wie Hij was vanwege zijn band met de Vader. Dat is ook weggelegd voor jou. Als je tijd doorbrengt met de Vader in gebed, in lofprijzing of door de Bijbel te lezen, word je steeds zekerder van wie je bent in God. Je zult weten waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat.
 
Wat andere mensen ook over je zeggen, je kunt vol vertrouwen leven met opgeheven hoofd. Jouw identiteit is in Christus en is geworteld in wat Hij zegt over jou en zijn nabijheid bij jou.


Vader, dank U dat U bij me bent, dat U mij niet alleen hebt gelaten. Help me om net als Jezus altijd te doen wat U wilt en altijd te zeggen wat U me hebt geleerd.
 

3. Het licht van God laten schijnen

De schokkende wreedheden van IS, het onthoofden en kruisigen van onschuldige slachtoffers, grootschalig kindermisbruik, het afschuwelijke kwaad van mensenhandel en moderne slavernij – we leven in een donkere wereld. Maar er is hoop. Met God kan de duisternis worden verdreven door het licht.
 
Israël leefde in een donkere periode. Het volk werd geroepen om te leven in nauwe verbondenheid met God, onder de directe heerschappij van God als hun Koning. Als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze geen menselijke koning nodig gehad.
 
Maar nu leefden ze onder de allerslechtste omstandigheden. Ze aanvaardden het koningschap van de Heer niet en hadden ook geen menselijke koning om de orde te handhaven en de chaos te beteugelen.
 
Het waren donkere dagen. 'In die tijd was er geen koning in Israël' (18:1; 19:1). Ze zochten hun heil bij afgoden (hoofdstuk 18). In hoofdstuk 19 lezen we over de verschrikkingen van een samenleving in totale chaos en wetteloosheid. Iedereen die zag hoe een vrouw op afschuwelijke wijze was verkracht, misbruikt en in stukken was gesneden zei: 'Zoiets is nog nooit gebeurd! Nog nooit hebben we in Israël zoiets meegemaakt, vanaf de uittocht uit Egypte tot op de dag van vandaag. Dit kunnen we niet toestaan. We moeten ons beraden en besluiten wat we zullen doen' (19:30). Het was een pikdonkere tijd, een leven zonder God.
 
Hoe afschuwelijk deze gebeurtenissen ook zijn, ze zijn bepaald niet uniek in de wereldgeschiedenis. Gruwelijke wreedheden kunnen plaatsvinden als een gemeenschap God en zijn wetten afwijst: de maatschappij glijdt af naar totale chaos.
 
Luitenant-generaal Romeo Dallaire maakte deel uit van de VN-missie in Rwanda en was getuige van de genocide daar. Men vroeg hem hoe hij nog kon geloven in God. Hij antwoordde: “Ik weet dat er een God is, want in Rwanda heb ik de duivel de hand geschud. Ik heb hem gezien, ik heb hem geroken en ik heb hem aangeraakt. Ik weet dat de duivel bestaat, en daarom weet ik dat er een God bestaat.”
 
In Bijbelse taal betekent 'duisternis' niet alleen de nacht, maar ook de kwade machten die ons kunnen verleiden om de verkeerde weg te nemen, weg van het licht dat leven geven, weg van Jezus die licht brengt in deze donkere wereld.
 
Met een onthutsende bewering zet Jezus Zichzelf heel vanzelfsprekend op de plaats van God en zegt dat Hij 'het licht voor de wereld' is (Johannes 8:12). Een wereld zonder God is in duisternis gehuld. Maar Jezus zegt: 'Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (v.12).
 
Als je bij Jezus komt, kun je het duistere leven zonder God achter je laten en het levenslicht met Hem binnengaan. Hij leidt ons weg van het donker, weg van conflicten en de dood naar het licht dat leven geeft en naar de liefde. Hij geeft je leven zin en richting. En dat niet alleen: als je leeft met God en doet wat Hij wil, vorm je samen met andere gelovigen het licht dat leven geeft en kun je licht laten schijnen in onze donkere wereld.
 
Je kunt echt iets betekenen voor de wereld om je heen. Jouw leven in Christus kan schijnen als een licht in de spirituele duisternis in de wereld om je heen. Martin Luther King heeft gezegd: 'Duisternis kan de duisternis niet verdrijven, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verdrijven, dat kan alleen de liefde.'


Heer, help ons om een gemeenschap te zijn die uw licht laat schijnen in een donkere wereld. Help ons als persoon en als kerk om met U te leven, te doen wat U wilt en een bron te zijn van licht dat leven geeft, van liefde en vreugde voor de mensen om ons heen.
 

Pippa's bijdrage

Rechters 19:1-30


Ik vind het verschrikkelijk hoe vrouwen werden behandeld in het Oude Testament en ook vandaag de dag nog in sommige delen van de wereld. Gelukkig heeft Jezus met zijn komst hun waardigheid hersteld en de scheidingsmuur tussen de seksen afgebroken.
 

Vers van de dag
Johannes 8:12

'Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' '
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.