Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Waar het hart vol van is  

16 januari - dag 16

Ik wil al zo lang een keer Billy Graham ontmoeten, maar het is er nog niet van gekomen. Ik voelde me vereerd toen ik erachter kwam dat hij me volgt op Twitter. Uiteraard ben ik hem ook gelijk gaan volgen. Hij is een van mijn geloofshelden. Hij heeft meer mensen toegesproken over Jezus dan wie dan ook.
 
Ik heb Billy Graham heel vaak horen spreken. En iedere keer dat ik naar hem luisterde, voelde ik me geïnspireerd. Hij zegt dat hij het fijn vindt om zijn hart te vullen voordat hij spreekt. Hij vindt het fijn om voldoende stof voor vijf toespraken te verzamelen, zodat zijn mond kan overstromen met waar het hart vol van is.
 
Volgens Jezus is het hart heel belangrijk: Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over (Matteüs 12:34). Maar hoe vul je je hart met goede dingen?

1. Bewaar Gods woorden in je hart

Wil je God beter leren kennen? Wil je graag wijzer worden en meer kennis en inzicht hebben?
 
Ik wil je aanmoedigen om er een gewoonte van te maken om iedere dag te lezen in Gods Woord. De schrijver van Spreuken spoort ons aan om Gods geboden zorgvuldig te bewaren, en ons oor te spitsen op de wijsheid en ons hart naar het inzicht te keren (...) Dan zal de wijsheid ons hart binnenkomen (vv.1-2,10, WV).

  • Wat moet je doen?

    Bewaar Gods woorden zorgvuldig in je hart (v.1). Je moet aannemen (v.1, WV), luisteren en toepassen (v.2), vragen (v.3) en zoeken (v.4); ernaar zoeken als was het zilver, ernaar speuren als naar een verborgen schat (v.4). Dit vraagt tijd en toewijding. Neem een vast tijdstip om de Bijbel te lezen en zet dit in je agenda als topprioriteit.
     
  • Wat belooft God als je dit doet?

    Je zult 'kennis van God verwerven' (v.5). Het ligt in Gods aard om kennis te schenken en inzicht (v.6), voorspoed (v.7), bescherming (v.8) en bedachtzaamheid (v.11). De schrijver belooft dat God over je zal waken en je op het juiste spoor zal houden, dat Hij je zal afhouden van verkeerde wegen (v.8,12).
     

Heer, help me om elke dag tijd met U door te brengen en om wat ik lees in en leer uit de Bijbel toe te passen in mijn leven.
 

2. Laat je steeds vullen met de Heilige Geest

Wat je zegt is belangrijk. Joyce Meyer schrijft dat elk woord dat we spreken een baksteen kan zijn om mee te bouwen of een bulldozer om mee te slopen. Wat in je hart zit, komt vroeg of laat naar buiten via je mond. Let op waar je naar kijkt, wat je leest en waar je over denkt. Vul je hart met goede dingen, dan zul je ook goede gedachten hebben, goede woorden zeggen en goede vruchten dragen (v.33).
 
Jezus zegt: ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt’ (vv.34-35).
 
Je kunt je gedachtepatronen niet in je eentje veranderen. Daar heb je de hulp van de Heilige Geest bij nodig die je hart vult met zijn liefde en goede vruchten.
 
Volgens mij bedoelt Jezus in vers 30–32 dat weigeren om de Heilige Geest toe te laten in je leven, de enige zonde is die niet kan worden vergeven. Vaak zijn mensen bang dat ze deze 'onvergeeflijke zonde' hebben begaan. Als je hier bang voor bent, kun je er zo goed als zeker van zijn dat je hem niet hebt begaan. Er is geen zonde die niet vergeven kan worden als je berouw hebt en God om vergeving vraagt. De enige 'onvergeeflijke zonde' is weigeren om berouw te hebben en je naar Christus te keren, je hele leven lang weigeren om de Heilige Geest toe te laten.
 
Jezus gebruikt een beschrijving van de werkwijze van kwade geesten om te waarschuwen voor het gevaar om terug te vallen in ons oude leven nadat we schoon schip hebben gemaakt. Jezus waarschuwt dat als mensen terugvallen in hun oude zonde, ze vaak extremer zijn (v.43 ev.) en dat ze er uiteindelijk slechter aan toe zijn dan voorheen (v.45).
 
De Farizeeën en rechtsgeleerden zijn hier een goed voorbeeld van (v.38). Ze hebben al veel wonderen en tekens van Jezus gezien, en toch weigeren ze te erkennen dat Jezus' macht het werk van de Heilige Geest is. Als ze Jezus vragen om nog een teken (v.38) is het net alsof ze Jezus aan een kruisverhoor onderwerpen.
 
Maar met zijn antwoord draait Jezus de rollen om. Hij vergelijkt zichzelf met de profeet Jona uit het Oude Testament en verwijst naar gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden – zijn dood en opstanding drie dagen later (vv.39-40). De opstanding van Jezus is het ultieme teken van zijn identiteit.
 
Jezus geeft twee voorbeelden uit het Oude Testament om aan te tonen dat de Farizeeën al voldoende bewijs hebben. Ten eerste: na de prediking van Jona beterden de inwoners van Nineve hun leven. Jezus is groter dan Jona. Ten tweede: de koningin van Seba erkende de wijsheid van Salomo. Jezus' wijsheid is groter dan die van Salomo. Zij en wij hebben niet meer bewijs nodig.
 
Het is de Heilige Geest die de demonen uitdrijft (v.28). Ga iedere dag de strijd aan om het kwade te weerstaan en vervuld te worden met de Heilige Geest. Wat uit je mond komt, bewijst of je hart goed is. 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over' (v.34).
 
Jezus zegt tegen hen: 'Jullie zijn een stelletje slangen! Uit jullie mond kan niets goeds komen, want jullie zijn slecht. Aan de dingen die mensen zeggen, kun je zien hoe ze van binnen zijn' (v.34, BGT). Je kunt ervoor zorgen dat je de juiste dingen zegt door je hart te laten vullen met de Heilige Geest.
 

Heer, help me om mijn hart steeds te vullen met goede dingen en het te behoeden voor het kwaad. Vandaag bid ik U of U mij weer wilt vullen met uw Heilige Geest.
 

3. Worstel met God in gebed

Heb je in je leven te maken met een grote angst of heb je veel zorgen?
 
Jakob bevond zich in een zeer zorgwekkende situatie. Hij had ruzie gemaakt met zijn broer Esau en vreesde dat Esau wraak zou nemen. Jakob 'schrok hevig en het angstzweet brak hem uit' (32:8a).
 
Jakob was een man van gebed. Ondanks al zijn zonden kende hij God. Hij erkende zijn eigen onwaardigheid: 'Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt niet waard' (v.11).
 
Hij bad, geloofde en maakte aanspraak op de belofte van God: 'Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer (...) U hebt immers zelf gezegd: “Ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen, ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee – niet te tellen zullen ze zijn” ' (vv.12-13). Zijn smeekbede werd verhoord, zelfs meer dan hij zich had kunnen voorstellen.
 
Gebed is niet altijd eenvoudig. Soms lijkt het alsof we, net als Jakob, met God moeten worstelen (32:23-33; Kolossenzen 4:12). Het kan veel tijd en energie kosten. Dat vraagt vastberadenheid. Jakob zei tegen God: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent' (Genesis 32:27), maar we lezen ook dat hij sinds die tijd mank loopt (v.32).
 
In het Nieuwe Testament komt de doorn in het vlees van Paulus hier het dichtst bij in de buurt (2 Korintiërs 12:7). Paulus smeekt God drie keer om de doorn te verwijderen. Jouw zwakheden en kwetsbaarheden weerhouden God er niet van om je te gebruiken. Sterker nog, God maakt vaker gebruik van onze zwakheden dan van onze sterke punten. God verwijderde de doorn in het vlees van Paulus niet. Hij zei zelfs dat zijn kracht zichtbaar wordt in zwakheid (v.8).
 
Wellicht heb jij het gevoel dat je een doorn in je vlees hebt of dat je mank loopt: je hebt een kwetsbare plek of een zichtbare handicap. Jackie Pullinger zegt dat ze niemand vertrouwt die niet mank loopt. Het is vaak als gevolg van moeilijkheden, teleurstellingen en worstelingen dat onze houding verandert. We zien een grote verandering in Jakob na zijn worsteling met God. Zijn houding ten opzichte van zijn broer is radicaal veranderd (Genesis 33).
 
Na de overwinning in gebed lijkt alles op zijn plek te vallen. Er vindt een emotionele hereniging en verzoening plaats: 'Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop' (v.4)
 
Hun houding ten opzichte van elkaar is radicaal veranderd. Esau zegt: 'Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt' (v.9).
 
Jakob antwoordt: 'Nee, (...) als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg' (vv.10-11).
 

Heer, dank U dat U gebeden verhoort. Help ons om net als Jakob te worstelen in gebed. Heer, ik vraag U om verzoening te brengen in al mijn relaties met mijn broeders en zusters in Christus. Laat mijn mond overlopen van waar mijn hart vol van is.
 

Pippa's bijdrage

Genesis 32:1-33:20


Jakobs relatie met zijn ouders, schoonvader en broer was verre van perfect. Maar toch zien we hoeveel God van hen houdt en hoe goed Hij voor hen zorgt. We zien een nieuwe nederigheid in Jakob na zijn worsteling met God. We lezen voor het eerst dat hij wil geven in plaats van nemen.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.