Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Een liefdevolle, duurzame relatie
2 maart - dag 61


In een van zijn laatste nummers stelt Freddie Mercury, de zanger van de rockband Queen, de vraag: 'Is er iemand die weet waarom we leven?'
 
Hoewel hij schatrijk was geworden en duizenden fans had, gaf Freddie Mercury in een van zijn laatste interviews vlak voor zijn dood in 1991 toe dat hij verschrikkelijk eenzaam was. Hij zei: 'Je kunt alles hebben wat je hartje begeert en toch eenzaam zijn, en dat is de bitterste vorm van eenzaamheid. Ik ben een wereldster en heb miljoenen verdiend, maar al dat succes heeft ervoor gezorgd dat ik mis wat we allemaal zo nodig hebben, namelijk een liefdevolle, duurzame relatie.'
 
Er is maar één relatie die volkomen liefdevol en duurzaam is en voor die relatie zijn we gemaakt. Zonder die relatie voelen we ons ten diepste alleen en missen we de zin en het doel van ons bestaan.
 
De kern van het christelijk geloof is deze relatie met God waarin we het doel en de zin van ons leven vinden.
 
Hoe kunnen jij en ik een relatie hebben met de Schepper van het heelal? Hoe kunnen we in de praktijk communiceren met God? Wat is de basis van deze relatie?
 

1. Ontwikkel een gebedsroutine

 
Gebed is de belangrijkste manier om te werken aan een relatie met God. In gebed kun je met Hem praten. Hier is geen voorgeschreven manier voor. In de Bijbel staan honderden verschillende gebeden. Soms helpt het om een vast gebed te hebben, zoals het Onze Vader. Je kunt ook verschillende dingen aan bod laten komen. Verschillende elementen komen vaak terug in de gebeden in de Bijbel.
 
Deze psalm is geschreven tijdens een periode van angst, mogelijk voor een vroegtijdige dood. Misschien was hij ziek of wanhopig. Hij is bang dat hij zal sterven in ongenade en zal neerdalen 'in de put' (v.1, NB).
 
Zijn gebed tot God omvat het volgende:
 • Lofprijzing

  'De HEER zij geprezen' (v.6a). Zelfs in deze moeilijke omstandigheden blijft David God prijzen. In elke situatie kun je God prijzen voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan. Een ander voorbeeld hiervan zien we in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag waarin de mensen Jezus vereren (Marcus 11:9-10).
   
 • Schuld belijden

  'Hoor mijn smeekbede' (Psalm 28:2a). Vraag God om vergeving voor alles wat je verkeerd hebt gedaan. Dit is ook het moment om zelf anderen te vergeven die jou iets hebben misdaan. In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag zegt Jezus: 'Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft' (Marcus 11:25).
   
 • Danken

  'Ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied' (Psalm 28:7c). Dank God voor gezondheid, familie, vrienden en alles wat je hebt. In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag lezen we hoe belangrijk het is om te danken (zie Leviticus 7:12-15).
   
 • Vragen

  '... als ik u om hulp roep' (Psalm 28:2a). Bid voor jezelf, voor je vrienden en voor andere mensen. Het is interessant om te lezen dat David zegt dat hij zijn handen opheft (v.2b). Dit lijkt bijna hetzelfde als gebed. Handen heffen in aanbidding is geen modern verschijnsel, het is een van de oudste vormen van gebed.
   

Heer, ik loof en prijs U. Vandaag wil ik U aanbidden. Loof de Heer...
Ik belijd mijn zonden... Hoor mijn roep om genade en vergeef me mijn zonden.
Ik wil U danken voor uw goedheid. Dank U, Heer, voor...
Luister naar mijn vragen. Heer, vandaag vraag ik uw hulp...
 

2.  Bid in vertrouwen


In het Nieuwe Testament ligt de grootste nadruk op ons geloof en vertrouwen in God als basis van onze relatie met God. We kunnen het recht op een relatie met God niet verdienen. Onze relatie met God is een geschenk dat we ontvangen door ons geloof en vertrouwen. In dit gedeelte zien we hoe belangrijk vertrouwen was voor Jezus. Hij zei: 'Heb vertrouwen in God' (v.22). Hij zegt dat vertrouwen bergen kan verzetten als je niet twijfelt in je hart, maar gelooft (v.23).
 
Jezus' relatie met God, vooral in gebed, ligt aan de basis van alle gebeurtenissen waarover we vandaag lezen. Als Jezus op weg is naar Jeruzalem, vereren de mensen Hem. Ze roepen 'Hosanna', wat oorspronkelijk een uitroep van geluk en een roep om hulp was en zoveel betekende als 'red ons, smeken we' of 'red ons nu'.
 
Als hij in Jeruzalem is aangekomen, verjaagt hij de geldwisselaars omdat de reinheid van het huis van God Hem aan het hart gaat. Hij zegt: 'Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn?” ' (v.17).
 
Aan het einde van dit gedeelte leert Jezus zijn leerlingen dat gebrek aan vergeving in de weg kan staan van gebed en je relatie met God. Hij zegt: 'Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft' (v.25).
 
Jezus zegt dat we niemand ook maar iets moeten verwijten. Vergeving kent geen beperkingen. Gebrek aan vergeving maakt relaties kapot.
 
Soms kost het veel moed om te vergeven, maar de winst is dat de relatie wordt hersteld, met alle vreugde die daarbij hoort. Er wordt wel gezegd: 'Degene die als eerste zijn excuses aanbiedt, is het moedigst. De eerste die vergeeft, is het sterkst. De eerste die vergeet, is het gelukkigst.'
 
Tussen deze gebeurtenissen door laat Jezus de kracht van gebed zien in de gelijkenis van de vijgenboom. Op die manier leert Hij zijn leerlingen hoe belangrijk vertrouwen, geloof en vruchtbaarheid zijn in onze relatie met God.
 
De vijgenboom had wel bladeren, maar droeg geen vrucht. Jezus zei tegen de boom: 'Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!' (v.14). Ik vind altijd dat Joyce Meyer deze gelijkenis op een heel mooie manier toepast: 'Als ons leven draait om de kerk, maar we geen vrucht dragen, leven we niet volgens ons geloof.' We kunnen onze Bijbel lezen, luisteren naar christelijke lezingen en naar gebedsbijeenkomsten gaan, maar 'als we geen tijd hebben om iemand anders te helpen of zelfs maar aardig te zijn, dan lijken we op de vijgenboom met bladeren, maar zonder vruchten (...) Als we bladeren hebben, moeten we ook vrucht dragen'.
 
Jezus gebruikt een hyperbool, een sterke overdrijving, om uit te leggen dat we er volledig op moeten vertrouwen dat God bereid is om te reageren op ons geloof en vertrouwen. In de rabbijnse literatuur wordt het woord 'berg' soms figuurlijk gebruikt om een hindernis aan te duiden. Jezus lijkt te zeggen dat God zal komen in antwoord op geloof en de schijnbaar onmogelijke hindernissen uit de weg zal ruimen. Hij zegt: 'Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (v.24).
 

Heer, wilt U het me laten zien als er iemand is die ik vandaag moet vergeven. Help me om te vergeven. Dank U voor uw prachtige belofte dat 'alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (v.24). Heer, vandaag vraag ik om...
 

3. Ga naar God via Jezus


In het Oude Testament konden de mensen alleen met God communiceren via de priesters. Vanwege hun zonden konden mensen niet rechtstreeks met God communiceren. Zij moesten naar een priester gaan en hadden zelfs een hogepriester nodig.
 
In dit gedeelte zien we hoe Aäron werd gezalfd voor deze taak. Mozes 'goot een deel van de olie over het hoofd van Aäron en zo, door hem te zalven, heiligde hij hem' (8:12). Aäron was een voorloper van Christus. Het woord Christus betekent 'de gezalfde'. Aärons priesterschap was onvolkomen; hij moest offers brengen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van de mensen. Jezus is de grote hogepriester. Door Jezus kun jij vol vertrouwen communiceren met God en een rechtstreekse relatie met Hem hebben.
 
In Hebreeën staat: 'Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebreeën 4:14-16).
 
Dankzij Jezus' offer voor jouw zonden heb jij het nog beter dan de priesters van het Oude Testament (vergelijk Hebreeën 10:22 met Leviticus 8:30). Berouw en vergeving veranderen je relatie met God ingrijpend, waardoor je rechtstreeks in Gods nabijheid kunt komen, net als de priesters in het Oude Testament als ze de ontmoetingstent binnengingen. 'Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen' (Hebreeën 10:22).


Heer, dank U dat ik door Jezus vol vertrouwen naar de troon van genade mag komen en barmhartigheid en vergeving mag ontvangen. Help me om dicht bij U te blijven en te leven in een liefdevolle, duurzame relatie met U.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 28:6-9


Het feit dat God onze kracht, ons schild en onze burcht is, maar ook de zachtmoedige herder die ons voor eeuwig draagt, spreekt mij altijd bijzonder aan.
 

Vers van de dag
Marcus 11:25

'Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.