Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm   Nieuwe Testament     Oude Testament

God keert tegenslag ten goede

4 juli - dag 185

Een tijd geleden kwam Stephen Lungu bij Pippa en mij thuis en vertelde zijn verhaal. Hij is de oudste zoon van een tienermoeder in een dorp in Zimbabwe. Zij zat gevangen in een moeizaam huwelijk met een man die meer dan twintig jaar ouder was dan zij. Zij probeerde haar zorgen te vergeten door overmatig drankgebruik.
 
Toen Stephen drie jaar was, nam zijn moeder hem en zijn broertje en zusje mee naar de stad. Ze zei dat ze naar de wc moest en drukte hem zijn zusje in de armen, midden op een druk plein in de stad, terwijl zijn broertje aan zijn voeten speelde. Twee uur later was ze nog niet terug. Hun moeder was weggelopen en liet de drie kinderen over aan de zorg van een onwillige tante. Toen hij elf was, liep Stephen ook weg. Hij dacht dat het leven op straat beter was.
 
Stephen ontwikkelde een sterke afkeer van God. Als tiener werd hij geronseld voor een bende, de Black Shadows, die zich bezighield met geweldpleging, diefstal en vernieling in de straten van Zimbabwe.
 
Op een dag kwam er een rondreizende evangelist naar de stad om duizenden mensen in een grote tent te vertellen over Jezus. Stephen ging erheen om een bomaanslag te plegen. Hij had een tas vol bommen bij zich. Hij wilde een aanslag plegen op deze bijeenkomst, omdat hij een aanslag wilde plegen op God. Terwijl Stephen het juiste moment voor zijn aanslag afwachtte, stapte Shadrach Maloka, een evangelist uit Zuid-Afrika, het podium op en zei dat de Heilige Geest hem had gewaarschuwd dat veel mensen in het publiek binnenkort zouden sterven zonder Christus. Verbijsterd dachten de leden van de Black Shadows dat iemand wist wat ze van plan waren. Stephen Lungu werd gegrepen door de evangelist.
 
In alle gedeelten voor vandaag zien we verschillende soorten aanvallen die God ten goede keert.

1. Gods nabijheid

Als je het moeilijk hebt, wordt tegengewerkt of onder vuur ligt, is het gevoel dat God bij je is en je beschermt je grootste troost.
 
De psalmdichter werd bespot door de mensen om hem heen en door zijn vijanden (v.7). Dit veroorzaakte veel verdriet: 'tranen doorweekten het brood dat zij aten en mengden zich met het water dat zij dronken' (v.6, HB).
 
God kan elke tegenslag en al je problemen ten goede keren. Vraag God om hulp met het gebed in deze psalm:
 

God, keer mijn lot ten goede,
toon mij uw lichtend gelaat en ik ben gered (naar vv.4,8).
 

2. Gods bescherming

Gustave Flaubert heeft geschreven: 'Je kunt de waarde van een man afmeten aan het aantal vijanden dat hij heeft en het belang van een kunstwerk aan het aantal keren dat het wordt bekritiseerd.' De reden waarom mensen in de Bijbel en ook de hedendaagse kerk zo vaak onder vuur liggen is omdat ze zulk belangrijk werk doen. We lezen in de Bijbel vaak over mensen die onder vuur liggen. Elke christen ligt regelmatig onder vuur. Soms is het een tijdje rustig. Maar de volgende aanval lijkt onvermijdelijk.
 
Vertrouw erop dat God alles in de hand heeft, ook als je onder vuur ligt. We lazen gisteren dat de Heer aan Paulus verscheen en zei: 'Houd moed! Je hebt in Jeruzalem het goede nieuws over mij verteld. Dat moet je nu ook gaan doen in Rome' (v.11, BGT).
 
Paulus werd vastgehouden hoewel er geen aanklacht tegen hem was waarop een gevangenisstraf stond onder de Romeinse wetgeving. Zijn vijanden waren vastbesloten om hem te doden en hadden een plan om hem te vermoorden (v.12). Dat plan was gebaseerd op leugens en bedrog, zoals zo vaak het geval is met geweld.
 
Alle mensen die Paulus aanvielen waren hypocriet. De tribuun Claudius Lysias vertelde slechts de halve waarheid (vv.26-30). In zijn brief aan Felix vertelt hij niet dat hijzelf Paulus onwettig had vastgehouden en op het punt stond een Romeins burger te martelen die niet was veroordeeld voor enige misdaad.
 
'Maar' is een krachtig klein woord dat nu zijn intrede doet in het verhaal (v.16, HSV). God beschermde Paulus in zijn voorzienigheid: 'Maar toen de zoon van Paulus' zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus' (v.16). Als zijn neef Paulus vertelt over het complot, regelt Paulus dat hij de tribuun op de hoogte brengt die op zijn beurt zorgt voor beveiliging voor Paulus tijdens de reis. Op die manier beschermt God Paulus.
 
God maakt gebruik van een combinatie van de neef van Paulus, Paulus' eigen vindingrijkheid en een Romeinse tribuun. Gods voorzienigheid en bescherming komen soms via mensen die niet noodzakelijkerwijs christen zijn.
 
Paulus komt veilig aan bij zijn berechting met een geschreven verklaring van de tribuun. God redde Paulus echter niet volledig; hij bleef onder arrest. God beschermde hem en gebruikte hem in de situatie waarin hij zich bevond. Gods doel was dat Paulus naar Jeruzalem en Rome zou gaan om daar te getuigen. En dat is precies wat er gebeurde. God keerde tegenslag ten goede.
 

Heer, dank U dat U in elke situatie mensen vindt die U helpen uw doelen te verwezenlijken. Ik bid U dat U mij vandaag gebruikt, zoals U Paulus hebt gebruikt om uw koninkrijk dichterbij te brengen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden.
 

3. De vrede van God

Ieder mens verlangt diep in zijn hart naar vrede. We zien dit verlangen tijdens een verschrikkelijke periode in de geschiedenis van het volk van God. Nog een koning van Juda, Joram, 'deed wat slecht is in de ogen van de HEER' (8:18c). Hij wordt opgevolgd door Achazja die ook 'deed wat slecht is in de ogen van de HEER' (v.27).
 
Even gloort er een sprankje hoop. Elisa regelt dat Jehu, de zoon van Josafat, wordt gezalfd tot koning (9:1-3). Een jonge profeet giet olie over het hoofd van Jehu en zegt: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: Hierbij zalf ik je tot koning over Israël, het volk van de HEER' (v.6). Interessant genoeg beschouwen de andere legerleiders de profeet als een 'gek' (v.11). Later zien we Jehu zelf zijn wagen rijden 'als een gek' (v.20, BGT).
 
Als Jehu begint met het uitvoeren van zijn opdracht, stuurt Joram boodschappers naar hem toe die hem drie keer vragen of hij in vrede komt en goede bedoelingen heeft (vv.18,19,22, HB). Jehu antwoordt: 'Hoe kan vrede bestaan zolang goddeloosheden als hoererij en tovenarij van uw moeder Izébel rondom ons zijn?' (v.22, HB). Izebel zelf stelde dezelfde vraag: 'Is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer?' (v.31, HSV). Het antwoord was 'nee'. Izebel stierf een afschuwelijke dood, de vervulling van de profetie van Elia (1 Koningen 21:23).
 
Het waren tijden waarin kwaad, dood en verdeeldheid heersten. De uitleg van Jehu dat er geen vrede kon zijn zolang Izebel nog leefde in Israël met haar hoererij en tovenarij, laat ons zien dat echte vrede alleen te vinden is bij God. De commotie in deze gedeelten maakt ons duidelijk dat we God nodig hebben voor onze redding en vrede; dat we Jezus nodig hebben.
 
Jezus heeft gezegd: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan' (Johannes 14:27). De eerste gemeente verkondigde het goede nieuws van de vrede door Jezus Christus (Handelingen 10:36). Paulus schreef: 'Wij (...) leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (Romeinen 5:1). 'Wat de Geest wil brengt leven en vrede' (8:6b). Hij begint veel van zijn brieven met de woorden 'Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus' (1 Korintiërs 1:3; 2 Korintiërs 1:2; Galaten 1:3 en meer).
 
We pakken het verhaal van Stephen Lungu weer op. De woorden van de evangelist overtuigden Stephen van zijn zonden en hij ontmoette Jezus. Hij voelde Gods nabijheid. Hij hoorde over de genade en vrede van God.
 
Stephen Lungu wankelde naar het podium, greep de spreker bij de voeten en begon te huilen. Die avond werd hij een volgeling van Jezus Christus.
 
De volgende ochtend gaf hij zichzelf aan bij de politie en bekende zijn misdaden. De agent achter de balie bekeek de lange lijst met overtredingen en misdaden, hoorde zijn verhaal aan en liet hem gaan. Toen hij in een bus met forenzen stapte, was Stephen zo gelukkig dat hij niet anders kon dan de mensen het goede nieuws te vertellen. Sindsdien vertelt hij over Jezus aan iedereen die het wil horen.
 
Stephen is nu fulltime evangelist in Afrika en spreekt bij allerlei gelegenheden en conferenties. Bij een van deze bijeenkomsten een aantal jaar geleden kwam er een oude vrouw naar voren die Jezus wilde volgen. Die vrouw bleek zijn eigen moeder te zijn die hem al die jaren geleden in de steek had gelaten.
 
Gods nabijheid, bescherming en vrede vormen een krachtige combinatie. Stephen zegt zelf: “Omdat ik mezelf zie als een wonder van Gods genade, geloof ik dat Jezus Christus ook nu nog de macht heeft om zondaars te redden. Als God mij kan veranderen, kan hij iedereen veranderen.”
 

Heer, dank U dat ik vrede kan vinden bij U als ik onder vuur lig van mensen om me heen, van vijanden of van bevoegde instanties. Ik kan vrede vinden omdat ik weet dat God de loop van de geschiedenis bepaalt en tegenslag ten goede kan keren.
 
Heer, vandaag leg ik U mijn vragen voor in dankbaarheid. Ik bid dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten zullen bewaren in Jezus Christus (zie Filippenzen 4:7).
 

Pippa's bijdrage

2 Koningen 9:1-37


Hoe weten we wanneer we geroepen worden om leiding te geven? Jehu was ontevreden over het verleden en verlangde naar verandering. Hij had de gaven en de positie. Hij had een belofte van God. Zijn vrienden/collega's vonden het een goed idee (v.13). Toen hij opstond om de leiding te nemen, volgden zij hem.
 

Vers van de dag
Psalm 80:3b

'Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.