Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zelfs je zwakheid wordt gezalfd

3 juni - dag 154

Voel je je wel eens te zwak of ontoereikend om nuttig te zijn voor God?
 
Een tiener in het noorden van Engeland voelde dat God hem riep. Patrick was laagopgeleid, kwam moeilijk uit zijn woorden en ondervond veel weerstand van mensen die vonden dat hij zijn dienst aan God en de wereld niet goed deed. Zelfs toen hij een oude man was gaf hij toe: “Ik word nog steeds rood en ben nog steeds heel bang dat mensen te weten komen hoe weinig ik eigenlijk weet.”
 
Maar ondanks al zijn tekortkomingen was Patrick ervan overtuigd dat God hem had geroepen en gezalfd als evangelist. Hij schreef: 'We zijn een brief van Christus over redding zelfs tot voorbij het eind – en wat geeft het als het geen geleerde brief is? Want hij is toch waar en iedereen kan hem lezen. Hij is geschreven in je eigen hart, niet met inkt, maar door de Geest van de Levende God!'
 
Over zijn welbespraakte tijdgenoten heeft niemand het meer, maar het effect van Patricks werk en zendingswerk in Ierland is overal ter wereld bekend. Zelfs zijn zwakheid werd gezalfd.
 
David zegt bij het bestijgen van de troon van Israël: 'Ik ben nog zwak, al ben ik dan tot koning gezalfd' (2 Samuel 3:39a). Zodra je je vertrouwen stelt op Jezus, zalft God je met de Heilige Geest. Hoe zwak en ontoereikend je jezelf ook voelt, God kan je net als David op heel bijzondere manieren gebruiken. Zelfs je zwakheid wordt gezalfd.
 

1. Gezalfd in moeilijke tijden
 

Heb je het moeilijk? David had het heel zwaar. Hij voelde zich alsof hij vastzat in een 'moeras', een 'zwart gat', een 'dodelijke valstrik'. Hij zegt dat het is alsof hij stikt in de modder, verdrinkt in diep water (vv.15–16, BGT).
 
David, de gezalfde leider van Israël (2 Samuel 5:3), was een man die veel bad. Een groot aantal psalmen wordt aan hem toegedicht. In deze psalm zien we een voorbeeld van zijn oprechte, ongekunstelde en intieme gebeden.
 
Ook in je zwakste momenten of als je het moeilijk hebt, geldt:
 • God houdt heel veel van je

  David bidt: 'Groot is uw ontferming, God, antwoord mij' (Psalm 69:14b). 'Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan' (v.17).
   
 • Vraag God om hulp
  Wees eerlijk naar God. Zeg tegen Hem hoe je je werkelijk voelt: 'Trek mij uit dit moeras, voordat ik zink' (v.15a, HB). 'Verberg U niet voor mij; ik ben Uw dienaar en ik ben vreselijk bang. Antwoord mij toch snel!' (v.18, HB).

Heer, dank U dat ik tot U mag bidden als ik het moeilijk heb. Heer, vandaag smeek ik U om hulp.
 

2. Gezalfd door de Heilige Geest

Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont nu in jou. Van de vier evangelisten is Lucas de enige die ook vertelt over de volgende generatie. Het verhaal van Jezus gaat verder met 'de gelovigen' (v.15, BGT) en nu ook met jou.
 Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont nu in jou. Van de vier evangelisten is Lucas de enige die ook vertelt over de volgende generatie. Het verhaal van Jezus gaat verder met 'de gelovigen' (v.15, BGT) en nu ook met jou.
 
Het boek Handelingen is de geschiedenis van de kerk, deel 1. Lucas vindt geschiedenis belangrijk. Hij gebruikt woorden als 'verslag', 'ooggetuigen' en 'nauwkeurig nagaan' (Lucas 1:2-3) en 'herhaaldelijk bewezen' (Handelingen 1:3). Hij benadrukt dat Jezus niet alleen is verschenen als schim of als geest: 'De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang' (v.3, BGT).
 
Dit is deel 2 van het leven van Jezus volgens Lucas. Hij verwijst naar zijn eerdere evangelie als een beschrijving van 'de daden en het onderricht van Jezus (...) vanaf het begin' (vv.1-2a). Nu vertelt hij het verhaal van wat Jezus daarna bleef doen door de Heilige Geest.
 
Jezus sprak over de Heilige Geest als de belofte van de Vader (v.4). Nu belooft Hij dat zijn leerlingen over een paar dagen gedoopt zullen worden met de Heilige Geest en dat ze de kracht zullen ontvangen om zijn getuigen te zijn voor de stad ('Jeruzalem'), het land ('heel Judea en Samaria') en de wereld ('tot aan de uiteinden van de aarde') (v.8).
 
In de rest van het gedeelte zien we een aantal voorbeelden van mensen die werden vervuld van de Heilige Geest en die zijn boodschappers zijn geweest over de hele wereld. Het geweldige nieuws is: jij bent een van hen!

 • David

  De Heilige Geest spreekt door het volk, onder andere bij monde van David (v.16). Petrus geeft voorbeelden van de manier waarop de Heilige Geest sprak bij monde van David in de psalmen waarin zelfs de vervanging van Judas de verrader wordt voorspeld (vv.15-20).
   
 • Jezus

  De Heilige Geest heeft Jezus gezalfd. Lucas vertelt ons dat Jezus 'door de heilige Geest nog aanwijzingen [heeft] gegeven aan de apostelen die hij had uitgekozen' (v.2, GNB):
   
  'Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' ' (vv.4-5).
   
 • Apostelen

  Hoewel ze in veel opzichten zwak waren, werden de apostelen toch gezalfd door de Heilige Geest voor de taak die hun was opgedragen. Het woord 'apostel' wordt in het Nieuwe Testament op verschillende manieren gebruikt. In de brede zin van het woord is het iemand die door God is gezonden. Dit zijn veel mensen in heden en verleden (zie 1 Korintiërs 12:28-29). In engere zin gaat het om mensen met wat je een gave voor 'apostolisch' leiderschap zou kunnen noemen (Marcus 3:14).
   
  Hier wordt het in de engste zin van het woord gebruikt. Deze apostelen waren een speciale groep mensen die op unieke wijze door Jezus waren geïnstrueerd. De Heilige Geest sprak door hen op een unieke manier. Zij waren de apostelen die Jezus had uitgekozen en aan wie Hij speciale opdrachten gaf door de Heilige Geest (Handelingen 1:2).
   
  Judas hoorde oorspronkelijk ook bij deze groep. Nu zochten ze naar iemand die hem kon vervangen. Petrus beschrijft de voorwaarden waaraan deze persoon moet voldoen. Hij moet steeds bij Jezus zijn geweest toen Hij op aarde was en getuigen van zijn opstanding (vv.21–22).
   
 • Jij

  Jezus heeft gezegd: '... binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest (...) zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde' (vv.5,8).
   
  Met Pinksteren ging dit in vervulling en verklaarde de apostel Petrus dat de belofte gold voor 'voor allen (...) die de Heer, onze God, tot zich zal roepen' (2:39). En daar hoor jij bij!
   
  De Heilige Geest komt om je kracht te geven, je te helpen en je de weg te wijzen in elk aspect van je leven; niet alleen in het 'spirituele' deel. Alles wat je hebt, is van God en Hij wil een rol spelen in heel je leven. God wil dat je, door de Heilige Geest die in je woont, op Jezus gaat lijken in al je gedachten, meningen, woorden en daden. Jij bent Jezus voor de wereld.
   

Heer, dank U dat uw Geest nu in mij woont. Dank U dat U mij hebt gezalfd om uw getuige te zijn, ondanks mijn zwakheid. Help me de spreekbuis te zijn van uw Heilige Geest.
 

3. Gezalfd voor leiderschap

Je hoeft niet perfect te zijn om een goede leider te zijn. David zei: 'Ik ben nog zwak, al ben ik dan tot koning gezalfd' (3:39a). In het verslag van het leven van David in de Bijbel lezen we over de zalving en de zwakheid van David. Hij wist dat hij bepaald niet perfect was en toch wist hij dat hij God tot nut kon zijn. Hij blijft niet steken in zijn zwakheid, maar legt de situatie in Gods hand (v.39). Ondanks zijn zwakheid maakt God op heel bijzondere wijze gebruik van hem.
 
Dit gedeelte bewijst eens te meer dat God David zijn hele leven lang gebruikte. We hebben al veel voorbeelden gezien van de manieren waarop God David gebruikte als aanvoerder lang voor hij koning werd. Toen hij koning werd, was David nog betrekkelijk jong. God bleef hem gebruiken gedurende zijn lange en meestal succesvolle koningschap: 'David was dertig jaar toen hij koning werd en hij regeerde veertig jaar' (5:4).
 
De Heer zei tegen David: 'Jij zult mijn volk Israël weiden; jij zult vorst over Israël zijn' (v.2). Hierna zalfden de oudsten David tot koning van Israël (v.3). David werd een gewetensvol leider. 'Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand' (Psalm 78:72, HSV). David was het soort leider waaraan we vandaag ook zo'n enorme behoefte hebben, in de kerk en in de maatschappij; gewetensvolle mannen en vrouwen met een oprecht hart en bekwame hand.
 

Heer, dank U dat dezelfde Heilige Geest die woonde in David, Jezus en de apostelen, mij nu zalft en in mij woont. Dank U dat zelfs mijn zwakheid wordt gezalfd.
 

Pippa's bijdrage

2 Samuel 3:30


'Joab en zijn broer Abisai vermoordden Abner dus omdat hij hun broer Asaël in de slag bij Gibeon had gedood.'
 
Wraakzucht is een heel sterke emotie. Ik begrijp heel goed dat Joab de dood van zijn broer wilde wreken. Het is niet eenvoudig om iemand te vergeven als hij of zij iemand van wie jij houdt kwaad heeft gedaan. Als ik niet wist dat Jezus voor mij is gestorven, weet ik niet of ik hier ook maar een begin mee zou kunnen maken. Ik moet nog steeds een van de leerkrachten vergeven die onze kinderen heeft benadeeld. Breek me de bek niet open!
 

Vers van de dag
Handelingen 1:8

'... binnenkort (...) zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen (...) tot aan de uiteinden van de aarde.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.