Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Het is een feest!

12 april - dag 102

Op een dag kreeg ik bericht dat ik was uitgenodigd voor een lunch bij de koningin van Engeland. Ik dacht eerst dat iemand een geintje met me uithaalde. Maar dat bleek niet het geval. Ik ging op de fiets naar Buckingham Palace waar een lachende politieman zich ontfermde over mijn fiets. Ik zat naast de koningin terwijl we de heerlijkste dingen aten. Toen draaide ze zich naar me toe en begon tegen me te praten net op het moment dat de 'parfait van rabarber en witte chocola' werd geserveerd.
 
Het zag er verrukkelijk uit. Maar ik wilde niet met volle mond praten, en ik wilde ook niet onbeleefd zijn en mijn vork erin zetten terwijl de koningin tegen me praatte. Op een gegeven moment vroeg ze me of ik het eten niet lekker vond. “Nee, nee, nee”, zei ik, “het is heerlijk” en ik begon snel te eten. Ik heb het niet tegen haar gezegd, maar de werkelijke reden waarom ik niet at, was dat ik overdonderd was door het voorrecht om te zijn uitgenodigd voor een lunch met de koningin van Engeland.
 
Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een feestmaal met de Koning waarvoor we allemaal zijn uitgenodigd. Het is een nog groter voorrecht dan een lunch met de koningin van Engeland en het is ongehoord dat iemand deze uitnodiging zou afslaan.

1. Roep tot God de koning


Ben je wel eens een 'mikpunt van spot' geweest voor je buren vanwege je geloof (v.14a)? Ben je onderwerp van hoon en smaad geweest van de mensen om je heen (v.14b)? Ik in ieder geval wel. Soms zijn de moeilijkheden in je leven niet het gevolg van iets wat je verkeerd doet, maar juist van iets wat je goed doet.
 
Deze psalm is gericht aan God de Koning (v.5). Het idee dat God de Koning van Israël en daarmee de echte leider van het volk is, is een terugkerend thema in de psalmen. Lijden is niet noodzakelijkerwijs het gevolg van ongehoorzaamheid aan de Koning. Het kan juist komen doordat je Hem volgt.
 
Weerstand is niet noodzakelijkerwijs een teken dat het volk van God tekortschiet: 'Al die dingen maken we mee, maar we vergeten u niet. We zijn u trouw gebleven, we zijn niet bij u weggegaan. We leven volgens uw wet' (vv.18-19, BGT).
 
Paulus citeert deze psalm (v.23) in zijn brief aan de Romeinen als hij vraagt of iets ons kan scheiden van de liefde van Christus: ' 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad' (Romeinen 8:36-37).
 
Zoals ik zo vaak heb ervaren in mijn leven, is de Koning trouw. Hij reageert op ons hulpgeroep en Hij is altijd trouw in zijn liefde:
 

O Heer, mijn Koning en mijn God, 'Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw' (Psalm 44:27).
 

2.  Neem de uitnodiging van de Koning aan


Het koninkrijk van God is een feest. Het is een feestmaal. Jezus zegt: 'Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!' (v.15). Jezus is de gastheer bij dit feest. De Zoon van God nodigt je uit om de overvloedige gastvrijheid en liefde van God te ervaren. Je bent niet alleen met de gastheer. Het is een feestelijke gebeurtenis omdat er ook andere gasten bij zijn.
 
Het voedsel dat Jezus opdient, stilt de honger in je hart. Het vult het geestelijke vacuüm. Het stilt je honger naar de zin en het doel van het leven, je honger naar vergeving en naar het leven na de dood. De drank bij het feestmaal lest de geestelijke dorst in elk mensenhart.
 
Het is jammer dat veel mensen het niet zien als feestmaal maar als een saaie aangelegenheid. Ze verzinnen smoezen om maar niet te hoeven gaan. 'Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen' (v.18a). De een voert onroerend goed aan als excuus: 'Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen' (v.18). De smoes van een tweede is bezittingen: 'Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen' (v.19). De derde smoes heeft te maken met andere mensen: 'Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen' (v.20).
 
Goed beschouwd zijn dit waardeloze smoezen. Ze slaan echt helemaal nergens op. Er is helemaal geen haast bij het bekijken van een lap grond die al is gekocht of bij het keuren van vijf span ossen. Er is plek genoeg bij het feest en de pasgetrouwde man had zijn vrouw mee kunnen nemen.
 
Toch zijn de woorden van Jezus ook vandaag nog relevant: als mensen worden uitgenodigd voor het grote feest van het koninkrijk van God, verzinnen ze allemaal smoezen (v.18).
 
Jezus vertelt de mensen ook over de prijs die ze moeten betalen als ze Hem volgen. Hij moedigt ze aan om 'eerst eens [te] zitten om de kosten te berekenen' (v.28, GNB) en later om 'bij zichzelf te rade te gaan' (v.31). Hij zegt: 'Wie bij mij komt, kan alleen mijn leerling zijn als hij zijn vader en moeder, zijn vrouw en zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters haat en zelfs zichzelf' (v.26, GNB). Het woord dat is vertaald als 'haat', is een Semitisch idioom dat 'minder liefhebben' betekent. Het is een relatief woord dat betekent dat je iets niet boven iets anders stelt. Met andere woorden, Jezus moet de hoogste prioriteit hebben in je leven, zelfs boven je familie en je eigen leven.
 
Hij vervolgt: 'Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn' (v.27). Het beeld van het kruis wijst er duidelijk op dat er lijden in het verschiet ligt. Ten slotte zegt Hij: 'Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn' (v.33). Je moet je handen openen en alles wat je hebt aan Hem ter beschikking stellen.
 
Het is goed om in gedachten te houden dat de prijs die je moet betalen als je Jezus volgt, niets is in vergelijking met:
 1. Wat je krijgt
  God heeft een feestmaal voor je bereid dat zijn weerga op deze aarde niet kent.
   
 2. De prijs die je betaalt als je Jezus niet volgt
  Jezus heeft gezegd dat de mensen die uitvluchten verzinnen niet van zijn feestmaal zullen proeven (v.24). Dat is de hoogste prijs, dat je alle zegeningen die God voor je in petto heeft misloopt.
   
 3. Wat het Hem gekost heeft om dit mogelijk te maken
  Jezus roept je op om je kruis te dragen (v.27). Maar het kleine kruis dat jij draagt is niets vergeleken met het kruis dat Jezus voor jou heeft gedragen.
Sla alles wat Jezus mogelijk heeft gemaakt voor jou niet af! Neem zijn uitnodiging voor het feest van het koninkrijk van God aan. En nodig ook anderen uit om gehoor te geven aan Jezus' opdracht om vlug de stad in te gaan en uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen te brengen (v.21b).


Heer, dank U voor het voorrecht van uw uitnodiging voor uw feest in het koninkrijk van God. Vandaag open ik mijn handen en geef U de beschikking over alles wat ik heb.  
 

3. Aanbid Jezus als je God en Koning


Jezus is de enige ware koning. Aanbid Hem en Hem alleen. Dit gedeelte bevat een waarschuwing voor het aanbidden van andere goden (16:21-17:7).
 
Het bevat ook een ernstige waarschuwing aan iedereen om uit de buurt te blijven van waarzeggers, mediums, horoscopen, tarotkaarten, handlezers, Ouija-borden en vergelijkbare dingen (18:10-11).
 
Je hoeft de sterren niet te aanbidden als je de schepper van de sterren kunt aanbidden. Verspil je tijd, energie en geld niet aan mensen die beweren dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Laat je leiden door God waar het de toekomst betreft.
 
Op een gegeven moment zegt het volk Israël: 'Laten we een koning aanstellen' (17:14b). Deze koning is natuurlijk niet perfect, want alleen God is perfect. Deze koning staat bloot aan de verleidingen waarvoor zo veel koningen van Israël en Juda bezweken en waarvoor veel leiders ook tegenwoordig nog bezwijken. Verleidingen als onzedelijk gedrag, hebzucht en hoogmoed (vv.17,20).
 
In dit gedeelte wordt het ideaalbeeld van een koning geschetst (vv.18-20). David kwam nog het dichtst in de buurt van dit hoge ideaal van de monarchie. Maar dit ideaal werd nooit helemaal bereikt. Jaren later vormde dit ideaalbeeld de basis voor de hoop op een toekomstige koning die zou heersen op Davids troon en over zijn rijk (Jesaja 9:6).
 
Jezus is niet alleen de ideale Koning, Hij is ook de ideale profeet. Mozes voorspelde dat er een profeet zou komen zoals hij die de woorden van God zou spreken (Deuteronomium 18:15). Zowel Petrus als Stefanus, de eerste christelijke martelaar, citeert uit dit gedeelte en ziet Jezus als de vervulling hiervan (Handelingen 3:21-22;7:37).
 
Wat een geweldig voorrecht is het om te leven in een tijd waarin het koninkrijk van God is ingeluid door Jezus. De grote profeet is opgestaan. En de profetieën van het Oude Testament zijn vervuld. Jezus is Koning.


Heer Jezus, dank U dat U mijn Koning en mijn God bent. Heer, ik hou van U. Dank U dat U van mij houdt en mij uitnodigt voor uw eeuwigdurende feest.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 14:33


'Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.' Help! Er zijn een heleboel dingen waar ik me aan vastklamp.
 

Vers van de dag
Lucas 14:15

'Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.