Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God is goed - altijd

20 maart - dag 79

Van alle gevangenissen die Pippa en ik over de hele wereld hebben bezocht, was dit de ergste. Hij staat in Lusaka in Zambia. De gevangenis is gebouwd in 1950 en was bedoeld voor 250 man. Vandaag de dag zitten er meer dan 1300 gevangenen. In de cellen, die bedoeld waren voor 50 man, zitten nu meer dan 150 man. De mannen zijn van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends opgesloten in deze cellen. Niet iedereen kan tegelijk liggen, want daar is geen ruimte voor. Dus moeten ze om de beurt liggen. De stank en hitte in die cellen moeten ondraaglijk zijn. Als de gevangenen al geen AIDS of tuberculose hadden toen ze binnenkwamen, krijgen ze het wel in de gevangenis.
 
De cellen liggen rondom een binnenplaats in het midden van de gevangenis. Daar hielden we een dienst. Misschien was het wel omdat ze niets anders te doen hadden, maar bijna alle gevangenen kwamen naar de bijeenkomst. De dienst werd geleid door een man die al vier jaar wachtte op zijn rechtszaak. Hij was een christelijke geestelijke die werd beschuldigd van een of andere overtreding, waarvoor hij in Nederland bij veroordeling waarschijnlijk een kleine boete had gekregen. Het was heel goed mogelijk dat hij onschuldig was en toch zat deze man al vier jaar lang te verkommeren in een gevangenis, zonder proces, zonder vonnis, zonder dat hij wist of en wanneer hij zou worden vrijgelaten.
 
Ik zal zijn openingswoorden nooit vergeten: “God is goed - altijd.” Dit was een man met een rotsvast vertrouwen in de goedheid van God, niet vanwege, maar ondanks zijn omstandigheden. Hij kende de goedheid van God en had deze ervaren in zijn lijden. Daarom volgde hij het voorbeeld van Jezus en 'deed overal goede dingen' (Handelingen 10:38, BGT), ondanks dat hij was opgesloten in deze afschuwelijke gevangenis.
 
John Wesley, een Britse theoloog uit de achttiende eeuw, heeft ooit gezegd: 'Doe al het goede dat je kunt, op elke mogelijke manier, met alle mogelijke middelen, overal waar je kunt, wanneer je maar kunt, voor zoveel mogelijk mensen en zo lang je maar kunt.'

1. In alles heeft God jouw bestwil voor ogen


Laten we eerlijk zijn. Niet iedereen is goed. Sommige mensen haten zonder reden en zijn vals (v.19, GNB).
 
In dit gedeelte zien we een groot contrast tussen de moeilijkheden met zijn medemensen waarmee David wordt geconfronteerd, en de goedheid van God. We zien 'het goede' in vier heel verschillende contexten:
 • Pas op voor mensen die kwaad in de zin hebben

  Er zijn tijden in je leven dat je het doelwit wordt van lasterpraat. 'Zij maken alleen maar ruzie, en ze vertellen leugens over mensen die vrede willen' (v.20, BGT). David zegt dat van zulke mensen niets goeds te verwachten valt; 'ze hebben kwaad in de zin' (v.20, GNB).
   
 • Pas op voor mensen die het slechtste met je voor hebben

  David heeft het over vijanden die zich om hem vermaken (v.24). Deze mensen hebben leedvermaak om David (v.19, WV). Ze haten hem maar hebben hier geen reden voor (v.19). Wat ze doen is niet goed.
   
 • God heeft altijd het goede voor ogen

  De Heer is machtig – Hij wil dat het mij goed gaat (v.27, BGT). God gebruikt ook de slechte dingen die je worden aangedaan en over je worden gezegd en keert deze ten goede. 'God [brengt] alles tot een goed einde voor wie hem liefhebben' (Romeinen 8:28, GNB).
   
 • Laat de wereld weten hoe goed God is

  David eindigt deze psalm met een lofzang op Gods goedheid. Hij schrijft: 'Ik zal over uw goedheid spreken. Elke dag weer zal ik voor u zingen!' (Psalm 35:28, BGT).

 

Heer, help me uw goedheid niet te vergeten en te vertrouwen op de goede dingen die U voor mij hebt bedacht.
 

2.  Goedheid is het resultaat van inkeer en komt van de Heilige Geest


Het goede nieuws is gebaseerd op historische feiten. Dit is geen sprookje of mythe. 'In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde (...) richtte God zich in de woestijn tot Johannes' (vv.1-2).
 
Mensen zijn soms verbaasd dat de boodschap van Johannes 'goed nieuws' wordt genoemd (v.18). Het kan op ons heel negatief overkomen. Maar het woord van God is altijd 'goed nieuws'. Het woord van God kwam tot Johannes de Doper in de woestijn (v.2b). Het is een boodschap van 'inkeer (...) om zo vergeving van zonden te verkrijgen' (v.3b). Inkeer betekent dat je van gedachten verandert; je wendt je af van de zonde en naar God toe. Inkeer is goed, het werkt bevrijdend. Het brengt bevrijding en vergeving.
 
Inkeer brengt 'goede vruchten' voort (v.9). Johannes de Doper zegt: 'Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt' (v.8a, WV). Wat zijn deze 'goede vruchten'? 'Goede vruchten' zijn onder andere sociale rechtvaardigheid en persoonlijke moraal. Het is interessant dat alle voorbeelden die hij noemt op de een of andere manier te maken hebben met werk en geld. Hoe ziet goedheid eruit?
 • Vrijgevigheid

  Mensen die meer dan genoeg hebben, moeten de minderbedeelden helpen: 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen' (v.11).
   
 • Eerlijkheid

  Johannes zegt tegen de tollenaar: 'Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen' (v.13).
   
 • Tevredenheid

  Johannes zegt tegen de soldaten: 'Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij' (v.14b, WV).
Johannes preekt niet alleen sociale rechtvaardigheid. Hij zegt over Jezus: 'Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur' (v.16b). Vuur staat voor reinheid (Numeri 11:1-3), macht en passie. Terwijl Jezus bad, 'daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde' ' (Lucas 3:21-22).
 
Paulus noemt goedheid als een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22). Door de Heilige Geest kunnen we de goedheid van God ervaren. Wat God tegen Jezus zei, zegt Hij ook tegen jou:
 • Geniet ervan dat je een kind van God bent

  God zegt tegen Jezus: 'Jij bent mijn Zoon' (Lucas 3:22). Dankzij Jezus kun jij God 'Vader' noemen. Jezus is weliswaar de unieke Zoon van God, maar Paulus schrijft dat God ons de Geest van zijn Zoon heeft gegeven (Galaten 4:6). Door de Geest ben je aangenomen als kind van God en deel je in de ervaring een kind van God te zijn. Deze ervaring is heel belangrijk voor je identiteit, voor je vertrouwen en voor je zekerheid.
   
 • Ervaar Gods liefde

  God zegt tegen Jezus: 'Jij bent mijn geliefde Zoon' (Lucas 3:22). Paulus schrijft: 'Gods liefde [is] in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is' (Romeinen 5:5). De Heilige Geest laat je Gods goedheid en liefde ervaren.
   
 • Verwacht Gods vreugde

  God zegt tegen zijn zoon Jezus: 'In jou vind ik vreugde' (Lucas 3:22). Als de Geest van God in je woont en je je door Hem laat leiden, wordt je leven een bron van vreugde voor Hem (Romeinen 8:8-16). 
Als je ervaart dat Gods liefde en goedheid in je hart worden uitgegoten door de Heilige Geest, zullen de goede vruchten van de Heilige Geest gaan groeien.
 

Heer, dank U dat U van mij houdt als uw kind en dat U vreugde in mij vindt. Help me om mijn leven te leven vol gulheid, eerlijkheid en tevredenheid. Help mij om goede vruchten te dragen.
 

3. God heeft beloofd dat Hij je voorspoed zal geven


Mozes zei tegen zijn schoonvader: 'De HEER heeft Israël voorspoed beloofd' (10:29d). Hij spoorde hem aan om met hen mee te gaan: 'Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de voorspoed die de HEER ons zal geven' (v.32).
 
Mozes en het volk van God hadden zo veel goedheid van God ervaren. God had hun de weg gewezen met 'wolk' en 'vuur' als symbool voor zijn nabijheid (9:16). Dit is maar één voorbeeld van de goedheid die we door de hele geschiedenis van het volk van God heen zien.
 
Ondanks Gods goedheid voor hen, 'klaagde het volk tegen de HEER, dat het slecht ging met hen' (11:1a, WV). Vroeger hadden ze in de woestijn ook al eens geklaagd over hun leiders Mozes en Aäron (Exodus 16:2). Soms vergeten we alle goede dingen die God voor ons heeft gedaan en klagen we over onze omstandigheden. Soms geven we zelfs onze leiders de schuld. Maar leiders hebben onze steun en bemoediging nodig, waar en wanneer we die maar kunnen geven.
 
Vergeet nooit Gods goedheid voor jou, vooral zijn goedheid in Christus, de 'hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht' (Hebreeën 9:11). Klagen houdt je in zijn greep, maar denken aan Gods goedheid en trouw maakt je vrij. Lof, dank en eer zijn het tegengif voor klagen en morren.

 

Ik loof U God om alle goede dingen die U mij hebt gegeven en voor het goede nieuws van Jezus. Ik loof U om uw vergeving, uw liefde voor mij. Dank U voor de Heilige Geest en voor uw liefde die in mijn hart zijn uitgegoten, voor uw vreugde in mij en voor uw redding. Dank U, Heer, voor al uw zegeningen. Dank U dat U zo goed voor mij zorgt. Dank U voor vrijheid, vrienden, familie en alle geestelijke zegen in het koninkrijk van de hemel. 'God is goed - altijd.'
 

Pippa's bijdrage

Numeri 11:1


'Het volk begon de HEER zijn nood te klagen. Toen de HEER dat hoorde ontstak hij in woede, en het vuur van de HEER laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp.'
 
Volgens mij houdt God niet van klagen. Dit is een ernstige waarschuwing. Ik zal in de toekomst beter uitkijken!
 

Vers van de dag
Psalm 35:28

'Ik zal over uw goedheid spreken.
Elke dag weer zal ik voor u zingen!'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.