Copy
Nyt fra Dansk Metal Tele Vest, info på hvad der sker i Landsklubben, i enhederne, fagforeningen og TDC

OK 2017Kære  

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev, skal du klikke på "Afmeldes fra listen"
Hvis du har fået det videresendt, men vil modtage brevet direkte, skal du klikke på "Tilmeld til listen"
Hvis du vil rette emailadressen eller navn så klik på Ret profil 

Overenskomstafstemning 2017


Skal jeg stemme ja -  eller skal jeg stemme nej

Det vigtigste er, at du stemmer.

Efterlønnere og ledige har også stemmeret.

Allerede nu er der mange som har stemt, men for dem som ikke har stemt endnu - og er i tvivl om hvad de skal stemme -  vil jeg prøve kort at sætte hovedpunktet op, som vi stemmer om.

I min optik stemmer vi om fritvalgslønkontoen, og hvad vi skal kunne bruge den til.

Den stiger i perioden fra 2% til 4 %. For en gennemsnitsløn i TDC bliver det fra 1000,- kr. til 1500, kr. pr. måned, og det er den eneste måde Metal centralt fra kan forhandle en lønstigning for alle os, der er under en minimallønsaftale. (Landsklubben skal selv bagefter forhandle løn med TDC)

I overenskomstaftalen er der flere måder at kunne bruge fritvalgslønkontoen på. Den kan komme ud som alm. løn, ekstra feriepenge, ekstra indbetaling til pensionen, købe omsorgsdage til sine børn eller når den tid kommer, til seniorfridage.

Og er det den rigtige vej at gå?  I kan sammenligne denne afstemning med, da vi skulle stemme om indførelsen af pensionsbidrag. En ting vi tager helt naturligt i dag.

I mine øjne bliver fritvalgslønkontoen en ting vi kan bruge, alt efter, hvor vi er i vores liv. Vi kan selv vælge hvad den skal bruges til. Det har I medlemmer efterlyst, så jeg håber I vil være med til at stemme den hjem.

Prisen er mere fleksibel arbejdstid. Der bliver ikke indført en 42 timers arbejdsuge. Den varslede systematiske overtid kan kun indføres, hvis vi ikke har en aftale om fleksibel arbejdstid. Der har vi plus – minustid og andre fleksordninger. Men jeg ved, at bliver det muligt at indføre mere fleksibel arbejdstid, ja så vil arbejdsgiveren sikkert prøve på det.

Ole Mølgaard Andersen har nedenunder beskrevet de hovedpunkter, vi bliver omfattet af, hvis mæglingsforslaget bliver stemt igennem.

Jeg håber du vil tage stilling og stemme. Er du tilfreds med de forbedringer, der er forhandlet hjem, så stem ja, men synes du prisen er forhøj, så stem nej.

Vi anbefaler et ja fra Afdelingen.

MVH. Mogens Jensen 


Retur til toppen


 

Hovedpunkter i Industriforligets betydning for TDC-ansatte på Landsoverenskomsten

 
Protokollater der får betydning for alle
 
Protokollat 8 om Sygdom og afspadsering.
Det er aftalt, at der ikke kan ske afspadsering ved sygdom, hvis medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstid, den dag hvor afspadseringen skulle være sket. 
Træder i kraft 1. marts 2017.


Protokollat 9 om Systematisk overarbejde.
I tilfælde hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Dog maks. 5 timer pr. kalenderuge og maks. en time pr. dag.
Træder i kraft 1. marts 2017.
 
Protokollat 12 om Regulering af vederlag til tillidsrepræsentanter.
Vederlaget til tillidsrepræsentanter forhøjes.
Træder i kraft 1. april 2017.
 
Protokollat 19 om Seniorordning.
5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan en medarbejder vælge at indgå i en seniorordning, med retskrav på op til max. 32 seniorfridage. Finansiering ske via fritvalgslønkonto og midler fra pensionsindbetaling. For medarbejdere med tjenestemandspension er det udelukkende evt. indbetaling til pensionsoverbygning der kan anvendes.
Træder i kraft 1. marts 2017, dog således at medarbejderen tidligst kan holde seniordage i ferie året 2017-2018 
 
Protokollat 22 om Børns Hospitalsindlæggelse.
Fremover gælder regler om frihed ved barns hospitalsindlæggelse også, hvis barnet indlægges helt eller delvist i hjemmet. 
Bestemmelsen træder i kraft fra 1. maj 2017.


Protokollat 23 om Børneomsorgsdage.
Fremover har ansatte med mindst 9 måneders anciennitet, som har ret til at holde barns første sygedag, ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferie år, uanset hvor mange børn medarbejderen har. 

Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgslønkonto.
Bestemmelsen træder i kraft fra 1. maj 2017.
 
 
Protokollat 34 om Lønforhold og betalingssatser.
Mindstelønssatserne i Industriens Overenskomst og i Lokalaftale 3.A. hæves for voksne således 

pr. 1. marts 2017 med kr. 2,-  til kr. 115,65 pr. time
pr. 1. marts 2018 med kr. 2,-  til kr. 117,65 pr. time 
pr. 1. marts 2019 med kr. 2,-  til kr. 119,65 pr. time


Ovenstående timeløn vil derfor fremover også være gældende i TDC som den absolutte bundgrænse for nyansat personale.

Timelønnen for i forvejen ansatte, samt elevlønninger og ulempetillæg fastsættes hvert år pr. 1. marts uafhængigt af overenskomsten. Det sker i TDC ved forhandlinger mellem TDC og Metals Landsklub i TDC og efterfølgende lønsamtaler. Der er endnu ikke startet lokale lønforhandlinger pr. 1. marts 2017 mellem TDC og Landsklubben. 
Fritvalglønkontoen hæves således:
Pr. 1. marts 2017 med 0,7% til 2,7% af den ferieberettigede løn
Pr. 1. marts 2018 med 0,7% til 3,4% af den ferieberettigede løn
Pr. 1. marts 2019 med 0,6% til 4,0% af den ferieberettigede løn
 
Protokollater kun får betydning for timelønsansatte og ansatte på lokalaftalerne 38 og 39
 
Protokollat 20 om Fuld løn under forældreorlov.

Reglerne for forældreorlov ændres således, at der i stedet for betaling i de 13 uger med et maks. beløb på kr. 145,- pr. time, aflønnes med medarbejderens fulde løn.
Bestemmelsen træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere. 
Ud over ovennævnte er der yderligere 16 protokollater, der bliver gældende på Landsoverenskomsten. Her henvises til det tidligere udsendte materiale. I dette materiale kan der også læses uddybende om de protokollater der er beskrevet herover.
 

Retur til toppen


 
Venlig hilsen

Mogens Jensen
Dansk Metal Tele Vest
 Følg os på facebook | Videresende nyhedsbrevet 
Dansk Metal Tele Vest
Mejlgade 95
8000 Aarhus C
T: 87321111
F: 87321110
@: televest@danskmetal.dk
W: www.metaltelevest.dk
Medlemsfordele til Dansk Metal Medlemmer | Støt spisesteder med rigtig overenskomst
Metal Tele Landsklubben | Teleferiehuse
Share
+1
Tweet
Share
Forward