Nieuwsbrief 2015-03

Plaatsmakersregeling kwalificeert niet automatisch als een RVU

Indien in een sociaal plan een afvloeiing volgens het afspiegelingsbeginsel gecombineerd wordt met een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling, dan is er niet automatisch sprake van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) op grond van artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964. De rechtbank geeft aan dat doorslaggevend is of de werkgever de intentie heeft om nagenoeg alleen oudere werknemers te laten afvloeien.
Lees meer

Ook in geval reorganisatie kan sprake zijn van RVU

Ook al ligt er een organisatie ten grondslag aan het terugbrengen van het aantal werknemers, er kan wel degelijk sprake zijn van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) op grond van artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964. Dit maakt de uitspraak van de rechtbank van 22 januari 2015 maar weer eens duidelijk.
Lees meer

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Deze wet beoogt doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren. Op basis van het nieuwe ontslagrecht, dat ingaat per 1 juli 2015, is ontslag na de AOW-gerechtigde leeftijd reeds vergemakkelijkt. Werkgevers hebben éénmalig de mogelijkheid om – zonder tussenkomst van de rechter of het UWV – de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens het bereiken van de pensioen- dan wel AOW-gerechtigde leeftijd. Dit kan zowel op het moment zijn dat de werknemer deze leeftijd bereikt, als op een later moment.
Lees meer

Productaanbod nettopensioen en nettolijfrente

Per 1 januari jongstleden is de aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000 effectief geworden. In nieuwsbrief 2014-07 en nieuwsbrief 2014-08 hebben wij aandacht besteed aan de alternatieven voor het boventonse pensioen; het nettopensioen en de nettolijfrente. Omdat het fiscale kader voor de twee regelingen pas laat in het wetgevingsproces is uitgewerkt, namen uitvoerders een afwachtende houding in bij de bepaling van het productaanbod. Nu, drie maanden na de inwerkingtreding, is het een goed moment om de balans op te maken en inzichtelijk te krijgen wat het huidige productaanbod is.
Lees meer


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp