Nieuwsbrief 2013-06
 

Nieuw pensioensysteem, nettopensioen & cofinanciering


Nieuw pensioensysteem: reële ambitieovereenkomst

In nieuwsbrief 2013-04 berichtten wij over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Met het onlangs ingediende voorontwerp van de ‘Wet invoering reële ambitieovereenkomst’ krijgt Nederland er per 2015 mogelijk een pensioensysteem bij: de reële ambitieovereenkomst. In dit systeem is een pensioenaanspraak op basis van salaris en diensttijd het uitgangspunt. De uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd, maar zal gaan meebewegen met schokken in rendement en levensverwachting door middel van een spreidingsmechanisme.

Het nieuwe pensioensysteem is niet verplicht; huidige regelingen kunnen ongewijzigd worden voortgezet of worden omgevormd naar andere systemen. De FTK-eisen aan pensioenfondsen die uitkeringsovereenkomsten uitvoeren worden zwaarder. De voorwaarden voor indexatie worden strenger en het vereist eigen vermogen voor pensioenfondsen wordt gemiddeld circa 5%-punt hoger. Ook in de huidige uitkeringsovereenkomsten kan het pensioen gaan meebewegen met de levensverwachting.

PS 1: De reële ambitie-overeenkomst is aanmerkelijk ingewikkelder dan de huidige uitkeringsovereenkomst. De vraag is in hoeverre een reële pensioenregeling duidelijk kan worden gecommuniceerd richting deelnemers c.q. werknemers.

Nettopensioen

Vanaf 30 augustus buigt de Eerste Kamer zich over twee wetsvoorstellen die de pensioenopbouwmogelijkheden fors beperken per 1 januari 2015. In het eerste wetsvoorstel wordt het opbouwpercentage (voor middelloon) met 0,4%-punt verlaagd naar 1,75% per dienstjaar voor een middelloonregeling en een maximum pensioengevend salaris van € 100.000 geïntroduceerd. In het tweede wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om na inhouding van loonheffing een deel (netto) pensioen op te bouwen dat is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Een meerderheid in de Eerste Kamer moet nog gevonden worden.

Regeling cofinanciering sectorplannen / mitigeren RVU-heffing 52%

Op 14 augustus 2013 is de Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd (Staatscourant 2013, nr. 22962). Deze regeling beoogt onder meer werkloosheid tegen te gaan en doorstroming op de arbeidsmarkt te stimuleren. Sociale partners kunnen subsidie aanvragen door middel van een sectorplan. Hierin wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie en problematiek op de arbeidsmarkt. Tevens worden er maatregelen uitgewerkt die hier een oplossing voor bieden. Een aantal maatregelen komt voor subsidie in aanmerking.

Maatregelen die zijn gericht op vervroegd uittreden komen in beginsel niet voor subsidie in aanmerking. Indien uit het sectorplan blijkt dat onvoldoende instroom van jongeren op korte termijn leidt tot een knelpunt in de personeelsvoorziening, dan kan het wenselijk zijn dat oudere werknemers vervroegd uittreden en werkloze jongeren zo kunnen instromen. Een financiële regeling bij het vervroegde einde van het dienstverband met een oudere werknemer is dan een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De werkgever dient een ‘strafheffing’ af te dragen ter hoogte van 52% van de beëindigingsvergoeding. De Regeling cofinanciering sectorplannen voorziet in een werkgeverssubsidie om deze heffing te verzachten. Voorwaarde is onder meer dat de oudere werknemer zijn pensioen vervroegd laat ingaan. De subsidiabele kosten zijn gelijk aan de hoogte van de heffing van 52%, met een maximum van de loonkosten gedurende het eerste jaar van het dienstverband van de jongere werknemer.
 


 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp