Nieuwsbrief 2015-01

Pensioen blijft in beweging

 

Per 1 januari 2015 zijn er diverse wetswijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op het opbouwen van pensioen en het uitvoeren van pensioenregelingen. Maar ook na 2015 zal ons pensioenstelsel blijven veranderen. Wij bespreken kort enkele 'highlights'.

 

Pensioenrichtleeftijd op 67e verjaardag
Als gevolg van zeer strikte toepassing van de wettekst met ingang van 2015 dient een pensioen in beginsel op de 67e verjaardag in te gaan en niet meer op de 1e dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt. Het is mogelijk als pensioenrichtleeftijd de 1e van de dag waarop men 67 wordt te hanteren mits een lager opbouwpercentage wordt toegepast. Voor middelloon betekent dit een maximaal opbouwpercentage van 1,863% (i.p.v. 1,875%) en voor eindloon 1,646% (i.p.v. 1,657%).

Algemeen Pensioenfonds (APF)
Eind december 2014 is een wetsvoorstel ingediend dat een Algemeen Pensioenfonds (APF) mogelijk moet maken. Met een APF kunnen meerdere pensioenregelingen gescheiden en naast elkaar worden uitgevoerd door één algemeen fonds. Hierdoor treden er schaalvoordelen op; uitvoerings- en beleggingskosten worden lager omdat de kwantiteit toeneemt. Hiermee voorziet een APF in de behoefte van kleinere en liquiderende pensioenfondsen die wel een eigen regeling willen uitvoeren maar vanwege het geringe aantal deelnemers tegen hoge uitvoerings- en beleggingskosten aanlopen en niet aan de strenge deskundigheidseisen kunnen voldoen. Door de pensioenregeling bij een APF onder te brengen kunnen zij profiteren van de voordelen die een APF biedt met behoud van de eigen regeling en identiteit. Ook voor nettopensioen kan het APF een oplossing vormen.
 
Doorbeleggen na pensioendatum
Het kabinet wil het mogelijk maken om bij beschikbare premieregelingen door te beleggen na de pensioendatum. Volgens de huidige wetgeving moet het beleggingsrisico afgebouwd worden naarmate de pensioendatum nadert en is de hoogte van de pensioenuitkering voor een groot deel afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioneren. Door na de pensioendatum door te beleggen kan een hogere pensioenuitkering gerealiseerd worden. In de nota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ introduceert staatssecretaris Klijnsma twee varianten; een variant waarbij deelnemers na de pensioendatum kunnen doorbeleggen op basis van een individuele beleggingsstrategie en een variant waarbij deelnemers na de pensioendatum deels kunnen doorbeleggen door toe te treden tot een collectief van mede-gepensioneerden en het langlevenrisico en beleggingsrisico kunnen delen.
 
Pensioencommunicatie
In 2014 is een pensioendialoog opgestart met als doel om de communicatie naar de deelnemers te standaardiseren en transparanter te maken. Een van de resultaten is de introductie van Pensioen123. Op Pensioen123 kunnen deelnemers in de toekomst onder andere zien wat voor pensioenregeling zij hebben, welke keuzes de deelnemer heeft en wat de kosten van de pensioenregeling zijn. Pensioen123 zal opgebouwd worden in drie lagen; de pensioenregeling in één oogopslag, de pensioenregeling uitgebreider en als laatste de pensioenregeling in detail. Op den duur zal Pensioen123 de startbrief gaan vervangen.
 
Het wetsvoorstel dat ziet op het verbeteren van de pensioencommunicatie leidt tot een zwaardere verplichting voor werkgevers. Van hen wordt verwacht dat zij voldoende kennis hebben van pensioen in het algemeen en specifiek van de pensioenregeling die zij aanbieden. De werkgever is immers het eerste aanspreekpunt van de werknemer.
   
KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp