Nieuwsbrief 2014-02

 

 

Special - Fiscale kader pensioen 2015

 

Over dit onderwerp organiseren wij op 10 april 2014 een seminar met diverse sprekers. Voor meer informatie en uw aanmelding klik hier.


Fiscale kader voor pensioen per 2015 staat nagenoeg vast

Op 6 maart jongstleden is novelle (wetsvoorstel 33 847) op de wijziging van het Witteveenkader (33 610) door de Tweede Kamer aangenomen. Wetsvoorstel 33 610 is in 2013 reeds aangenomen door de Tweede Kamer en zal samen met wetsvoorstel 33 847 door de Eerste Kamer behandeld worden. De regering heeft toegezegd dat door middel van een tweede - nog in te dienen - novelle belangrijke door de Tweede Kamer gewenste aanpassingen zullen plaatsvinden op wetsvoorstel 33 847.

 
Aangenomen door de Tweede Kamer (33 610 en 33 847):

 • Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000 (dit bedrag wordt geïndexeerd);
 • Voor middelloon daalt het opbouwpercentage van ouderdomspensioen van 2,15% naar 1,875%, voor eindloon van 1,9% naar 1,657%; voor beschikbarepremieregelingen geldt een evenredige verlaging;
 • Voor partner- en wezenpensioen gelden evenredige verlagingen, waarbij een knip van het partnerpensioen mogelijk is;
 • De pensioenrichtleeftijd blijft ongewijzigd op 67 jaar en ook eerder pensioneren blijft mogelijk;
 • Boven een inkomen van € 100.000 mag via leeftijdsafhankelijke staffels uit het nettoloon gespaard worden in nettolijfrente (IB-sfeer, Pensioenwet niet van toepassing);
 • Nettolijfrente is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing;
 • Nettolijfrente mag worden uitgevoerd door verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen;
 • Werknemers bepalen zelf of zij deelnemen aan nettolijfrente-regelingen;
 • Nettolijfrente kan in beginsel worden afgekocht door de deelnemer;
 • Nettopensioenregelingen kunnen niet verplicht worden uitgevoerd door pensioenfondsen, wel bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen;
 • Op basis van een uitzonderingsbepaling in de Pensioenwet kunnen aanspraken op nettopensioenregelingen door deelnemers zonder sanctie worden afgekocht.
In de tweede novelle zullen op basis van toezeggingen van de regering de volgende veranderingen ten opzichte van 33 847 en 33 610 worden voorgesteld:
 • Ook pensioenfondsen mogen boven de inkomensgrens van € 100.000 een van vermogensrendementsheffing vrijgestelde regeling uitvoeren;
 • Van vermogensrendementsheffing vrijgestelde spaarregelingen kunnen niet worden afgekocht door de deelnemer.
Ten aanzien van de novelle verschijnt op 2 april aanstaande een nadere uitwerking van de regering.


PS Door het aannemen van wetsvoorstel 33 847 door de Tweede Kamer en de toezeggingen van de regering verwachten wij dat de contouren van het Witteveenkader hiermee vaststaan en er met name voor werknemers met salarissen onder de € 100.000 geen onduidelijkheid meer kan bestaan. 


 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp